Đề thi chữ viết đẹp giáo viên cấp trường năm 2012 - 2013

Đề thi chữ viết đẹp giáo viên cấp trường năm 2012 - 2013

BÀI THI SỐ 1:

 (Bài thi viết trên bảng)

 Anh (chị) hãy chép và trình bày bài ( đoạn )thơ dưới đây cho đúng thể thơ (có sáng tạo): (10 điểm)

 việt nam

có nơi đâu đẹp tuyệt vời ,

như sông như núi,như người việt nam !

đầu trời ngất đỉnh hà giang,

cà mau mũi đất mỡ màng phù sa.

trường sơn : chí lớn ông cha ,

cửu long lòng mẹ bao la sóng trào.

mặt người sáng ánh tự hào ,

dáng đi cũng lấp lánh màu tự do .

 ( lê anh xuân )

 

doc 15 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 29/07/2020 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chữ viết đẹp giáo viên cấp trường năm 2012 - 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 10 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
BÀI THI SỐ 1: 
 (Bài thi viết trên bảng)
 Anh (chị) hãy chép và trình bày bài ( đoạn )thơ dưới đây cho đúng thể thơ (có sáng tạo): (10 điểm)
 	 việt nam 
có nơi đâu đẹp tuyệt vời ,
như sông như núi,như người việt nam !
đầu trời ngất đỉnh hà giang,
cà mau mũi đất mỡ màng phù sa.
trường sơn : chí lớn ông cha ,
cửu long lòng mẹ bao la sóng trào.
mặt người sáng ánh tự hào ,
dáng đi cũng lấp lánh màu tự do .
	( lê anh xuân )
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ĐÁP ÁN BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
BÀI THI SỐ 1: 
 (Bài thi viết trên bảng)
Việt Nam
 Có nơi đâu đẹp tuyệt vời ,
 Như sông như núi,như người Việt Nam !
 Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang,
 Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa.
 Trường Sơn : chí lớn ông cha ,
 Cửu Long :lòng mẹ bao la sóng trào.
 Mặt người sáng ánh tự hào ,
Dáng đi cũng lấp lánh màu tự do .
 ( Lê Anh Xuân )
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 10 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
BÀI THI SỐ 2: 
 (Bài thi viết trên bảng)
 Anh (chị) hãy chép laïi vaø trình baøy baøi thô dưới đây cho đúng thể thơ (có sáng tạo): (10 điểm)
 vöôøn caûi
 gioù leân vöôøn caûi toát töôi
 laù xanh nhö maûnh maây trôøi lao xao
 em ñi muùc nöôùc döôùi ao
 chieàu chieàu em töôùi, em raøo, em troâng
 sôùm nay böôùm ñeán löôïn voøng
 thì ra caûi ñaõ leân ngoàøng vaøng töôi
 beù giang troâng thaáy nhoeûn cöôøi
 nhaên nhaên caùi muõi hôû möôøi caùi raêng .
 	 traàn đaêng khoa
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ĐÁP ÁN BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
BÀI THI SỐ 2: 
 (Bài thi viết trên bảng)
	 Vöôøn caûi
 Gioù leân vöôøn caûi toát töôi
Laù xanh nhö maûnh maây trôøi lao xao
 Em ñi muùc nöôùc döôùi ao
Chieàu chieàu em töôùi, em raøo, em troâng
 Sôùm nay böôùm ñeán löôïn voøng
Thì ra caûi ñaõ leân ngoàøng vaøng töôi
 Beù Giang troâng thaáy nhoeûn cöôøi
Nhaên nhaên caùi muõi hôû möôøi caùi raêng .
 	 Traàn Ñaêng Khoa
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 10 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
BÀI THI SỐ 3: 
 (Bài thi viết trên bảng)
 Anh (chị) hãy chép laïi vaø trình baøy baøi thô dưới đây cho đúng thể thơ (có sáng tạo): (10 điểm)
đaây thoân vó daï
sao anh khoâng veà chôi thoân vó ?
nhìn naéng haøng cau, naéng môùi leân.
vöôøn ai möôùt quaù, xanh nhö ngoïc,
laù truùc che ngang maët chöõ ñieàn.
 gioù theo loái gioù, maây ñöôøng maây,
doøng nöôùc buoàn thiu, hoa baép lay.
thuyeàn ai ñaäu beán soâng traêng ñoù,
coù chôû traêng veà kòp toái nay ?
 haøn maëc töû
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ĐÁP ÁN BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
BÀI THI SỐ 3: 
 (Bài thi viết trên bảng)
 Ñaây thoân Vó Daï
 Sao anh khoâng veà chôi thoân Vó ?
 Nhìn naéng haøng cau, naéng môùi leân.
 Vöôøn ai möôùt quaù, xanh nhö ngoïc,
 Laù truùc che ngang maët chöõ ñieàn.
 Gioù theo loái gioù, maây ñöôøng maây,
 Doøng nöôùc buoàn thiu, hoa baép lay.
 Thuyeàn ai ñaäu beán soâng traêng ñoù,
 Coù chôû traêng veà kòp toái nay ?
 Haøn Maëc Töû
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 40 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1
 BÀI THI SỐ 1: 10 điểm
 (Bài thi viết trên giấy)
Câu 1: Trình bày phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập thực hành trong phân môn Tập viết ở tiểu học?
Câu 2: Trong phân môn Tập viết, khi dạy viết từ ngữ, câu ứng dụng, đồng chí cần lưu ý những điểm nào ?
 Hết
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM 
BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
ĐỀ 1
BÀI THI SỐ 1: (Bài thi viết trên giấy) : 10 điểm 
 A. NỘI DUNG: 5 điểm
Nội dung chấm
Thang điểm
Điểm đạt được
Câu 1: Trình bày phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập thực hành trong phân môn Tập viết ở tiểu học? 
a/ Phương pháp trực quan:
Chuẩn bị: Thiết bị, đồ dùng dạy học (Mẫu chữ trong bộ chữ dạy học một số bài viết mẫu), bảng con, bảng lớp, vở viết học sinh, một số bài viết mẫu.
Tiến trình phương pháp trực quan:
 + Cho học sinh quan sát mẫu chữ viết, gợi ý quan sát nhận biết, so sánh
 + Giáo viên viết mẫu thật chậm để học sinh quan sát, giúp các em hình dung rõ ràng quy trình viết chữ và dễ dàng làm theo. ( GV viết, kết hợp hướng dẫn kỹ thuật viết).
0,5
0,25
0,75
b/ Phương pháp thực hành tiến trình như sau:
GV hướng dẫn HS luyện tập theo yêu cầu từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, cụ thể:
 + Luyện các thao tác chuẩn bị viết chữ( dùng que chỉ, viết bằng ngón tay vào khoảng không viết nét khó trong chữ cái hoa)
+ Luyện viết trên bảng lớp, bảng con để rút ra kinh nghiệm, tự điều chỉnh trước khi luyện viết vào vở.
+ Luyện viết trong vở tập viết.
0,5
0,75
0,5
0,25
Nội dung chấm
Thang điểm
Điểm đạt được
 Câu 2: Trong phân môn Tập viết, khi dạy viết từ ngữ, câu ứng dụng đồng chí cần lưu ý những điểm nào?
1/ Dạy viết từ ngữ ứng dụng: Cần lưu ý:
 - Khoảng cách giữa các con chữ sao cho đều và hợp lý
 - Khỏang cách giữa các con chữ ghi tiếng thường được ước lượng bằng chiều rộng của một chữ cái o viết thường.
 - Viết đúng điểm đặt bút giữa các từ ứng dụng
0,25
0,5
0,25
2/ Dạy câu ứng dụng: 
Cách viết và đặt dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi)
Cách trình bày câu văn, câu thơ cho đều đặn, cân đối và đẹp
0,25
0,25
B. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY VÀ CHỮ VIẾT: 5 điểm
Nội dung chấm
Thang điểm
Điểm đạt được
a/ Chữ viết đúng chính tả Tiếng Việt, không mắc lỗi về cách dùng từ, đặt câu
1
b/ Chữ viết đẹp: Thể hiện ở các mặt:
- Hình thức chữ viết thường hoặc viết hoa (đúng độ cao, độ rộng, dáng chữ, rõ ràng cân đối, hợp lý có tính thẩm mỹ
-Thế chữ (đứng hay nghiêng) đều đặn, đẹp mắt
- Nối nét (trong chữ ghi tiếng) hài hòa, liền mạch
- Khoảng cách (giữa các chữ ghi tiếng) hợp lý. Ghi dấu thanh đúng quy định
1 
0,5
0,5
1
c/ Trình bày bài viết sạch sẽ, sáng sủa, hợp lý và có phần sáng tạo
 thể hiện ở các mặt sau:
Không gạch xóa, sửa chữa, các đề mục rõ ràng, sáng sủa, đẹp mắt
Biết sử dụng các kiểu chữ một cách hợp lý làm cho nội dung trình bày được nổi bật, trông đẹp mắt
0,5
0,5
Lưu ý: Bài viết mắc lỗi chính tả hoặc lỗi dùng từ đặt câu bị trừ 0,5 điểm.
 Xóa, sửa chữa từ 1 đến 3 chỗ trừ 0,5 điểm
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 40 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 2
BÀI THI SỐ 2: 10 điểm
 (Bài thi viết trên giấy)
 Câu 1: Muốn dạy học sinh viết chữ nhanh và đẹp, chỉ cần có mẫu chữ đẹp. Ý kiến của đồng chí như thế nào?
 Câu 2: Theo đồng chí bảng con có tác dụng rèn luyện chữ viết cho học sinh như thế nào trong giờ Tập viết ? 
Hết 
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM 
BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
ĐỀ 2
BÀI THI SỐ 2: (Bài thi viết trên giấy) : 10 điểm 
Nội dung chấm
Thang điểm
Điểm đạt được
a/ Nội dung bài viết đầy đủ và chính xác theo yêu cầu đề bài; thời gian viết đúng quy định
 ( Mỗi chữ viết thiếu hoặc thừa, hoặc sai chính tả: trừ 0,25 điểm)
3 điểm
b/ Hình thức chữ viết và trình bày bảng: 
Hình các chữ cái (viết thường , viết hoa) có dáng đẹp, nhất quán về kiểu chữ (đậm nhạt hoặc đều nét, đứng hoặc nghiêng), cỡ chữ.
Kỹ thuật viết liền mạch, nối chữ tốt (trong từng chữ ghi tiếng); ghi dấu thanh đúng quy định
Khỏang cách giữa các chữ cái (trong chữ ghi tiếng, giữa các chữ đều đặn, hợp lý, đảm bảo được tính thẩm mỹ của từng dòng thơ.
Trình bày sạch sẽ (không bị xóa sửa), đúng thể thơ, cân đối, hài hòa và có sáng tạo khi nhìn tòan bộ văn bản.
Biết sử dụng kiểu chữ, cỡ chữ hợp lý, có tính thẩm mỹ khi trình bày tên bài (nếu có), tên tác giả và xuất xứ đọan thơ
(7điểm)
1,4
1,4 
1,4
1,4 
1,4
 Lưu ý: Cứ mỗi ý không đúng trừ 0,25 điểm
 Ví dụ: Hình các chữ (viết thường, viết hoa) có dáng không đẹp.
 - Nếu không đúng cả một ý 1 (Hình các chữ cái (viết thường , viết hoa) có dáng đẹp, nhất quán về kiểu chữ (đậm nhạt hoặc đều nét, đứng hoặc nghiêng), cữ chữ thì trừ 1,4 điểm
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012-2013
 Thời gian làm bài: 40 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 3
BÀI THI SỐ 3: 10 điểm
 (Bài thi viết trên giấy)
 Câu 1: Đồng chí có những kinh nghiệm gì trong việc chấm bài tập viết của học sinh lớp mình phụ trách ? Nếu có học sinh bị điểm kém, đồng chí sẽ có biện pháp gì để giúp em đó tiến bộ?
 Câu 2: Muốn luyện được chữ viết đẹp, người giáo viên phải có tư thế đứng khi viết bảng như thế nào? 
Hết
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM 
BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
ĐỀ 2
BÀI THI SỐ 2: (Bài thi viết trên giấy) : 10 điểm 
A. NỘI DUNG: (5 ĐIỂM)
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
THANG ĐIỂM
ĐIỂM ĐẠT
Câu 1: Muốn dạy học sinh viết chữ nhanh và đẹp, chỉ cần có mẫu chữ đẹp. Ý kiến của đồng chí như thế nào?
 NỘI DUNG:
 Nêu được quan điểm đúng về ý kiến cho rằng: Muốn dạy học sinh viết chữ nhanh và đẹp, chỉ cần có mẫu chữ đẹp: 
- Mẫu chữ đẹp là cần chung nhưng chưa đủ; muốn dạy học sinh viết nhanh và đẹp.
- Phải có thêm các điều kiện quan trọng: vai trò của giáo viên ( viết đẹp, phương pháp dạy học tốt, quan tâm đến học sinh)
- Cơ sở vật chất – thiết bị phục vụ cho học sinh học tập viết, nhà trường và xã hội quan tâm đến chất lượng chữ viết của học sinh
 3 điểm
 1 điểm
 1 điểm
 1 điểm
 Câu 2: Theo đồng chí bảng con có tác dụng rèn luyện chữ viết cho học sinh như thế nào trong giờ Tập viết ?
NỘI DUNG:
Nêu được những tác dụng chủ yếu của bảng con trong việc rèn luyện chữ viết cho học sinh như: 
- Củng cố biểu tượng về chữ viết ( hình dạng, cấu tạo).
- Nắm vững quy trình viết.
-Luyện thao tác viết ( vận động)
- Rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình luyện viết.
 2 điểm
0,5 điểm
 0,5 điểm
 0,5 điểm
 0,5 điểm
UBND HUYEÄN EASUP COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
 PHOØNG GD & ÑT EASUP Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
 ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM 
BÀI THI CHÖÕ VIEÁT ÑEÏP GIAÙO VIEÂN CAÁP TRƯỜNG
NAÊM HOÏC: 2012 -2013
ĐỀ 3
BÀI THI SỐ 3 (Bài thi viết trên giấy) : 10 điểm 
A. NỘI DUNG: (5 ĐIỂM)
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
THANG ĐIỂM
ĐIỂM ĐẠT
 Câu 1: Đồng chí có những kinh nghiệm gì trong việc chấm bài tập viết của học sinh lớp mình phụ trách ? Nếu có học sinh bị điểm kém, đồng chí sẽ có biện pháp gì để giúp em đó tiến bộ?
 NỘI DUNG:
 - Nêu được những kinh nghiệm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả trong việc chấm bài tập viết của học sinh. Ví dụ: phát hiện chỗ sai, chỉ dẫn cách sửa, thống kê – tổng hợp kết quả để tìm hiểu thực trạng, tìm biện pháp khắc phục.
- Nêu được những biện pháp thích hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở nắm vững nguyên nhân bị điểm kém ( về kiến thức, kỹ năng hoặc ý thức học tập,) để từ đó giúp học sinh viết đẹp.
 3 điểm
 2điểm
 1 điểm
 Câu 2: Khi viết bảng, người giáo viên phải có tư thế đứng như thế nào?
 NỘI DUNG:
 - Khi viết ở tầm bảng ngang bằng hoặc thấp dưới mặt của giáo viên, cần nghiêng người về bên trái để học sinh nhìn rõ chữ giáo viên đang viết (không “ úp mặt” vào bảng, che chữ đang viết).
 - Tránh viết ở tầm bảng quá cao hoặc quá thấp, khó điều khiển phấn để viết cho rõ chữ ( trường hợp viết ở phần bảng hơi thấp, giáo viên có thể khom lưng hoặc gập chân thấp xuống để tạo được tầm viết ngang mặt). 
 2 điểm
 1 điểm
 1 điểm
B. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY VÀ CHỮ VIẾT: 5 điểm
Nội dung chấm
Thang điểm
Điểm đạt được
a/ Chữ viết đúng chính tả Tiếng Việt, không mắc lỗi về cách dùng từ, đặt câu
1
b/ Chữ viết đẹp: Thể hiện ở các mặt:
- Hình thức chữ viết thường hoặc viết hoa (đúng độ cao, độ rộng, dáng chữ, rõ ràng cân đối, hợp lý có tính thẩm mỹ
-Thế chữ (đứng hay nghiêng) đều đặn, đẹp mắt
- Nối nét (trong chữ ghi tiếưng) hài hòa, liền mạch
- Khỏang cách (giữa các chữ ghi tiếng) hợp lý. Ghi dấu thanh đúng quy định
1 
0,5
0,5
1
c/ Trình bày bài viết sạch sẽ, sáng sủa, hợp lý và có phần sáng tạo
 thể hiện ở các mặt sau:
Không gạch xóa, sửa chữa, các đề mục rõ ràng, sáng sủa, đẹp mắt
Biết sử dụng các kiểu chữ một cách hợp lý làm cho nội dung trình bày được nổi bật, trông đẹp mắt
0,5
0,5
Lưu ý: Bài viết mắc lỗi chính tả hoặc lỗi dùng từ đặt câu bị trừ 0,5 điểm.
 XóaXoá, sửa chữa từ 1 đến 3 chỗ trừ 0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi viet chu dep.doc