Giáo án: Âm nhạc khối 4 học kì 2 - Trường tiểu học Nam Thái

Giáo án: Âm nhạc khối 4 học kì 2 - Trường tiểu học Nam Thái

Tuần 19

Tiết 19 : Học hát Chúc mừng .

 Nhạc Nga

 Lời việt : Hoàng Lân

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP

 - Giúp học sinh nắm được giai điệu và lời bài hát “ Chúc mừng”, hát được bài hát.

 - Biết bài hát chúc mừng là một bài hát Nga, tính chất âm nhạc nhịp nhàng, vui tươi .

II. CHUẨN BỊ

 Đàn , bài hát , thanh phách

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc 33 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án: Âm nhạc khối 4 học kì 2 - Trường tiểu học Nam Thái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 19
Tieát 19 : Hoïc haùt Chuùc möøng .
	 Nhaïc Nga
	 Lôøi vieät : Hoaøng Laân
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt “ Chuùc möøng”, haùt ñöôïc baøi haùt.
	- Bieát baøi haùt chuùc möøng laø moät baøi haùt Nga, tính chaát aâm nhaïc nhòp nhaøng, vui töôi .
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , baøi haùt , thanh phaùch
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 Baøi ñaàu hoïc kì 
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi
 Giôùi thieäu sô löôïc veà nhaïc só Hoaøng Laân vaø baøi haùt chuùc möøng, treo baøi haùt .
 + Hoïc haùt
- GV ñaøn vaø haùt maãu baøi haùt cho hoïc sinh nghe. 
- Cho hoïc sinh neâu caûm nhaän veà baøi haùt.
- Cho hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt.
a. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt töøng caâu
* Caâu 1 : Cuøng ñaøn cuøng haùt vang löøng , hoïp vaøo ngaøy teát töng böøng .
- GV ñaøn , haùt maãu ,chuù yù cho hoïc sinh daáu chaám doâi , haùt ngaét hôi.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän 2 laàn.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc caù nhaân , nhaän xeùt , söûa sai .
* Caâu 2 : Nhòp nhaøng cuøng haùt vui beân ngöôøi thaân. 
- GV ñaøn , haùt maãu , hoïc sinh nghe, chuù yù cao ñoä , daáu chaám doâi phaûi ngaân 3 phaùch.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh haùt laïi caâu 1 vaø caâu 2.
* Caâu 3 : Nhôù maõi phuùt giaây eâm ñeàm, soáng beân nhau bao baïn hieàn.
- GV ñaøn , haùt maãu, chuù yù cao ñoä baøi haùt .
- Cho hoïc sinh haùt 2,3 laàn theo caùc hình thöùc.
* Caâu 4 : Haùt leân tình thieát tha laâu beàn. 
- GV ñaøn , haùt maãu , cho hoïc sinh thöïc hieän haùt laïi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 2,3 laàn.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän, haùt laïi caâu 3 , 4
b. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt caû baøi
- GV yeâu caàu hoïc sinh haùt caû baøi haùt.
- Höôùng daãn hoïc sinh goõ phaùch baøi haùt
- Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch theo nhieàu hình thöùc.
- Nhaän xeùt , söõa sai
4. Cuûng coá 
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi caû baøi,haùt keát hôïp goõ phaùch , keát hôïp giaùo duïc cho hoïc sinh.
 - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Veà nhaø luyeän haùt laïi baøi haùt , chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh laéng nghe
- Hoïc sinh nghe , neâu caûm nhaän veà giai ñieäu baøi haùt , ñoïc lôøi baøi haùt
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn vôùi nhieàu hình thöùc
- Hoïc sinh haùt laïi caû caâu 1 , 2
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh haùt vôùi nhieàu hình thöùc , caù nhaân , nhoùm
- Hoïc sinh haùt laïi caâu 4 , haùt laïi caâu 3, 4 vaø haùt caû 4 caâu,
- Hoïc sinh haùt caû baøi haùt, haùt theo nhieàu hình thöùc , nhaän xeùt.
- Haùt keát hôïp goõ phaùch
- Hoïc sinh theo doõi
- Hoïc sinh haùt laïi keát hôïp goõ phaùch. 
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 20
Tieát 20 : OÂn taäp Chuùc möøng.
Taäp ñoïc nhaïc : Baøi TÑN soá 05.
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Hoïc sinh haùt thuoäc lôøi ca , ñuùng giai ñieäu vaø saéc thaùi baøi haùt Chuùc möøng .
 - Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc phuï hoïa.
 - Hoïc sinh theå hieän ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc soá 05.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , baøi taäp ñoïc nhaïc , thanh phaùch.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - Yeâu caàu vaøi hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Chuùc möøng
 * GV nhaän xeùt chung
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp 
+ Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt Chuùc möøng
- GV ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh haùt laïi baøi haùt.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm, sau ñoù goïi caù nhaân theå hieän.
- GV höôùng daãn ñoäng taùc phuï hoaï.
- GV ñaøn vaø yeâu caàu caû lôùp haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï
 - Yeâu caàu hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp vôùi nhieàu hình thöùc.
- Nhaân xeùt , tuyeân döông
+ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn taäp ñoïc nhaïc 
- GV treo baøi taäp ñoïc nhaïc leân .
- GV ñaøn vaø ñoïc maãu ñeå hoïc sinh naém ñöôïc giai ñieäu , cao ñoä.
- GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc teân caùc noát nhaïc cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc.
- GV höôùng daãn hoïc sinh goõ tieát taáu.
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc cao ñoä keát hôïp goõ töøng caâu cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc.
- GV ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp ñoïc nhaïc.
- Yeâu caàu töøng nhoùm thöïc hieän, caù nhaân thöïc hieän, caû lôùp thöïc hieän.
- Nhaân xeùt , ñaùnh giaù .
4. Cuûng coá 
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Chuùc möøng keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï.
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 5.
 - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Veà nhaø luyeän haùt laïi baøi haùt , chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
- Hoïc sinh haùt laïi baøi haùt , nhaän xeùt.
- Hoïc sinh thöïc hieän , coá gaéng thöïc hieän haùt ñuùng cao ñoä, tieát taáu.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm , sau ñoù caù nhaân haùt tröôùc lôùp.
- Hoïc sinh theo doõi.
- Hoïc sinh thöïc hieän , theå hieän saéc thaùi , tình caûm.
- Hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp.
- Hoïc sinh theo doõi
- Hoïc sinh laéng nghe, chuù yù giai ñieäu, cao ñoä , tieát taáu.
- Hoïc sinh ñoïc teân caùc noát nhaïc.
- Hoïc sinh thöïc hieän goõ tieát taáu baøi TÑN.
- Hoïc sinh nghe ñaøn vaø ñoïc baøi
- Hoïc sinh thöïc hieän theo caùc hình thöùc caù nhaân , nhoùm, lôùp ñoïc vaø keát hôïp goõ phaùch.
- Hoïc sinh thöïc hieän.
- Hoïc sinh ñoïc laïi baøi TÑN
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 21
Tieát 21 : Hoïc haùt Baøn tay meï .
	 Nhaïc : Buøi Ñình Thaûo 
	 Thô : Taï Höõu Yeân
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt “ Baøn tay meï”, haùt ñöôïc baøi haùt.
	- Qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình yeâu vaø bieát ôn meï.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , baøi haùt , thanh phaùch
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Chuùc möøng vaø vaän ñoäng phuï hoïa.
 * GV nhaän xeùt chung 
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi
 Giôùi thieäu sô löôïc veà baøi haùt Baøn tay meï, treo baøi haùt .
 + Hoïc haùt
- GV ñaøn vaø haùt maãu baøi haùt cho hoïc sinh nghe. 
- Cho hoïc sinh neâu caûm nhaän veà baøi haùt.
- Cho hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt.
a. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt töøng caâu
* Caâu 1 : Baøn tay meï beá chuùng con, baøn tay meï chaêm chuùng con .
- GV ñaøn , haùt maãu ,chuù yù cho hoïc sinh daáu chaám doâi .
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän 2 laàn.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc caù nhaân , nhaän xeùt , söûa sai .
* Caâu 2 : Côm con aên tay meï naáu, nöôùc con uoáng tay meï ñun.
- GV ñaøn , haùt maãu , hoïc sinh nghe, chuù yù cao ñoä .
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh haùt laïi caâu 1 vaø caâu 2.
* Caâu 3 Trôøi noùng böùc gioù töø tay meï con nguû ngon. Trôøi giaù reùt cuõng töø tay meï uû aám con.
- GV ñaøn , haùt maãu, chuù yù cao ñoä baøi haùt .
- Cho hoïc sinh haùt 2,3 laàn theo caùc hình thöùc.
 Caâu 4 : Baøn tay meï vì chuùng con, töø tay meï con lôùn khoân. 
- GV ñaøn , haùt maãu , cho hoïc sinh thöïc hieän haùt laïi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 2,3 laàn.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän, haùt laïi caâu 3 , 4
b. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt caû baøi
- GV yeâu caàu hoïc sinh haùt caû baøi haùt.
- Höôùng daãn hoïc sinh goõ phaùch baøi haùt
- Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch theo nhieàu hình thöùc.
- Nhaän xeùt , söõa sai
4. Cuûng coá 
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi caû baøi,haùt keát hôïp goõ phaùch , keát hôïp giaùo duïc cho hoïc sinh.
 - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Veà nhaø luyeän haùt laïi baøi haùt , chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
- Hoïc sinh haùt vaø vaän ñoäng .
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh laéng nghe
- Hoïc sinh nghe , neâu caûm nhaän veà giai ñieäu baøi haùt , ñoïc lôøi baøi haùt
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn vôùi nhieàu hình thöùc
- Hoïc sinh haùt laïi caû caâu 1 , 2
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh haùt vôùi nhieàu hình thöùc , caù nhaân , nhoùm
- Hoïc sinh haùt laïi caâu 4 , haùt laïi caâu 3, 4 vaø haùt caû 4 caâu,
- Hoïc sinh haùt caû baøi haùt, haùt theo nhieàu hình thöùc , nhaän xeùt.
- Haùt keát hôïp goõ phaùch
- Hoïc sinh theo doõi
- Hoïc sinh haùt laïi keát hôïp goõ phaùch. 
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 22
Tieát 22 : OÂn taäp Baøn tay meï.
Taäp ñoïc nhaïc : Baøi TÑN soá 06.
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Hoïc sinh haùt thuoäc lôøi ca , ñuùng giai ñieäu vaø saéc thaùi baøi haùt Baøn tay meï .
 - Thöïc hieän moät soá ñoäng taùc phuï hoïa.
 - Hoïc sinh theå hieän ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc soá 06.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , baøi taäp ñoïc nhaïc , thanh phaùch.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - Yeâu caàu vaøi hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Baøn tay meï
 * GV nhaän xeùt chung
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp 
+ Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt Baøn tay meï
- GV ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh haùt laïi baøi haùt.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm, sau ñoù goïi caù nhaân theå hieän.
- GV höôùng daãn ñoäng taùc phuï hoaï.
- GV ñaøn vaø yeâu caàu caû lôùp haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï
 - Yeâu caàu hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp vôùi nhieàu hình thöùc.
- Nhaân xeùt , tuyeân döông
+ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn taäp ñoïc nhaïc 
- GV treo baøi taäp ñoïc nhaïc leân .
- GV ñaøn vaø ñoïc maãu ñeå hoïc sinh naém ñöôïc giai ñieäu , cao ñoä.
- GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc teân caùc noát nhaïc cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc.
- GV höôùng daãn hoïc sinh goõ tieát taáu.
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc cao ñoä keát hôïp goõ töøng caâu cuûa baøi taäp ñoïc nhaïc.
- GV ñaøn vaø yeâu caàu hoï ...  , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
Hoïc sinh thöïc hieän
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 32
Tieát 32 : Hoïc haùt töï choïn
 Baøi Sen hoàng .
	 Nhaïc vaø lôøi : Leâ Baùch.
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt “ Sen hoàng ”, haùt ñöôïc baøi haùt.
	- Giaùo duïc caùc em tình yeâu thieân nhieân , veû ñeïp cuûa caây sen – ñaëc tröng vuøng ñoàng Thaùp Möôøi.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , baøi haùt , thanh phaùch
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt ñaõ oân taäp
 * GV nhaän xeùt chung 
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi
 Giôùi thieäu sô löôïc veà nhaïc só Leâ baùch vaø baøi haùt Sen hoàng, treo baøi haùt .
 + Hoïc haùt
- GV ñaøn vaø haùt maãu baøi haùt cho hoïc sinh nghe. 
- Cho hoïc sinh neâu caûm nhaän veà baøi haùt.
- Cho hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt.
a. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt töøng caâu
* Caâu 1 : Em yeâu ñoaù sen hoàng giöõa ñoàng Thaùp Möôøi meânh moâng.
- GV ñaøn , haùt maãu.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän 2 laàn.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc caù nhaân , nhaän xeùt , söûa sai .
* Caâu 2 : Sen ôi ! Sen ñeïp laém soáng beân buøn sen vaãn ngaùt höông
- GV ñaøn , haùt maãu , hoïc sinh nghe.
- Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh haùt laïi caâu 1 vaø caâu 2.
* Caâu 3: Maëc trôøi chôùp ñoâng möa nguoàn, sen vaãn töôi hoàng duyeân daùng queâ höông.
- GV ñaøn , haùt maãu, chuù yù cao ñoä baøi haùt .
- Cho hoïc sinh haùt 2,3 laàn theo caùc hình thöùc.
* Caâu 4 : Ñieåm toâ non nöôùc anh huøng , meán yeâu sao sen Ñoàng Thaùp Möôøi.
- GV ñaøn , haùt maãu chuù yù tieát taáu khoù trong caâu
- Cho hoïc sinh thöïc hieän haùt laïi vôùi nhieàu hình thöùc.
- Nhaän xeùt söûa sai.
 b. GV höôùng daãn hoïc sinh haùt caû baøi
- GV yeâu caàu hoïc sinh haùt caû baøi haùt.
- Höôùng daãn hoïc sinh goõ phaùch baøi haùt
- Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch theo nhieàu hình thöùc.
- Nhaän xeùt , söõa sai
4. Cuûng coá 
 - GV cho hoïc sinh haùt laïi caû baøi,haùt keát hôïp goõ phaùch , keát hôïp giaùo duïc cho hoïc sinh.
 - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Veà nhaø luyeän haùt laïi baøi haùt , chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
- Hoïc sinh haùt vaø vaän ñoäng.
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh nghe , neâu caûm nhaän veà giai ñieäu baøi haùt , ñoïc lôøi baøi haùt
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh theo doõi.
- Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo maãu 2 , 3 laàn vôùi nhieàu hình thöùc
- Hoïc sinh haùt laïi caû caâu 1 , 2
- Hoïc sinh nghe
- Hoïc sinh haùt vôùi nhieàu hình thöùc , caù nhaân , nhoùm
- Hoïc sinh theo doõi.
- Hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc, haùt caâu 4 , haùt laïi caâu 3 vaø caâu 4 , haùt caû 4 caâu.
- Hoïc sinh haùt caû baøi haùt, haùt theo nhieàu hình thöùc , nhaän xeùt.
- Hoïc sinh theo doõi.
- Haùt keát hôïp goõ phaùch vôùi nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh haùt laïi keát hôïp goõ phaùch. 
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 33
Tieát 33 : OÂn taäp Chuùc möøng 
 Baøn tay meï. 
 Chim saùo.
 Taäp ñoïc nhaïc soá 05,06.
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Nhaèm oân laïi ba baøi haùt maø hoïc sinh ñaõ hoïc : Chuùc muøng , baøn tay meï , chim saùo.
	- OÂn taäp laïi giai ñieäu , saéc thaùi , tình caûm baøi haùt, keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï.
 - Oân taäp hai baøi taäp ñoïc nhaïc soá 05 , 06.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , caùc baøi haùt ñaõ hoïc .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - Kieåm tra vaøo phaàn oân taäp.
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp
+ Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt : Chuùc möøng.
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp baøi haùt : Baøn tay meï.
- GV ñaøn moät caâu trong baøi , cho hoïc sinh nhaän ra baøi haùt.
- GV ñaøn cho hoïc sinh haùt toaøn boä baøi haùt.
- Cho hoïc sinh chia nhoùm haùt keát hôïp vaän ñoäng.
- Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch .
- Cho hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp baøi haùt : Chim saùo.
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 4 : OÂn taäp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 05
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 07
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh chia nhoùm ra ñoïc nhaïc vaø goõ phaùch
- Chia nhoùm moät nhoùm ñoïc nhaïc vaø moät nhoùm gheùp lôøi.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 5 : OÂn taäp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 06
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 08
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh chia nhoùm ra ñoïc nhaïc vaø goõ phaùch
- Chia nhoùm moät nhoùm ñoïc nhaïc vaø moät nhoùm gheùp lôøi.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
4. Cuûng coá 
 - GV cho caû lôùp nghe nhaïc ñoaùn teân baøi haùt : GV ñaøn moät caâu trong baøi , hoïc sinh neâu teân baøi haùt , haùt laïi baøi haùt.
- Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
Hoïc sinh oân taäp theo höôùng daãn cuûa GV
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù haùt ñuùng.
- Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng
- Hoïc sinh laéng nghe, nhaän ra baøi haùt.
- Hoïc sinh thöïc hieän.
- Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng
- Hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh chuù yù , nhaän xeùt söûa sai.
- Hoïc sinh haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa.
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
- Hoïc sinh nghe , neâu teân baøi haùt, haùt laïi.
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 34
Tieát 34 : OÂn taäp Chuù voi con ôû baûn Ñoân 
 Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan
 Taäp ñoïc nhaïc soá 07,08.
I. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP
	- Nhaèm oân laïi hai baøi haùt maø hoïc sinh ñaõ hoïc : Chuù voi con ôû baûn Ñoân , Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan.
	- OÂn taäp laïi giai ñieäu , saéc thaùi , tình caûm baøi haùt, keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï.
 - Oân taäp hai baøi taäp ñoïc nhaïc soá 07 , 08.
II. CHUAÅN BÒ 
	Ñaøn , caùc baøi haùt ñaõ hoïc 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
- HS baùo caùo sæ soá lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
 - Kieåm tra vaøo phaàn oân taäp.
3. Daïy baøi môùi 
+ Giôùi thieäu baøi : OÂn taäp
+ Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt : Chuù voi con ôû baûn Ñoân
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp baøi haùt : Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan
- GV ñaøn moät caâu trong baøi , cho hoïc sinh nhaän ra baøi haùt.
- GV ñaøn cho hoïc sinh haùt toaøn boä baøi haùt.
- Cho hoïc sinh chia nhoùm haùt keát hôïp vaän ñoäng.
- Cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch .
- Cho hoïc sinh bieåu dieãn tröôùc lôùp
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 07
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 07
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh chia nhoùm ra ñoïc nhaïc vaø goõ phaùch
- Chia nhoùm moät nhoùm ñoïc nhaïc vaø moät nhoùm gheùp lôøi.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
+ Hoaït ñoäng 4 : OÂn taäp baøi taäp ñoïc nhaïc soá 08
- Giaùo vieân ñaøn vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 08
- Nhaän xeùt söûa sai nhöõng tieát taáu khoù .
- GV cho hoïc sinh chia nhoùm ra ñoïc nhaïc vaø goõ phaùch
- Chia nhoùm moät nhoùm ñoïc nhaïc vaø moät nhoùm gheùp lôøi.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
4. Cuûng coá 
 - GV cho caû lôùp nghe nhaïc ñoaùn teân baøi haùt : GV ñaøn moät caâu trong baøi , hoïc sinh neâu teân baøi haùt , haùt laïi baøi haùt.
- Nhaän xeùt , ñaùnh giaù
5. Daën doø 
 Chuaån bò baøi cho tieát sau.
- Lôùp tröôûng baùo caùo sæ soá
Hoïc sinh oân taäp theo höôùng daãn cuûa GV
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù haùt ñuùng.
- Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng
- Hoïc sinh laéng nghe, nhaän ra baøi haùt.
- Hoïc sinh thöïc hieän.
- Hoïc sinh haùt keát hôïp vaän ñoäng
- Hoïc sinh haùt keát hôïp goõ phaùch
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc.
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
- Hoïc sinh nghe ñaøn , thöïc hieän
- Hoïc sinh nghe , chuù yù söûa sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän .
- Hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhieàu hình thöùc nhoùm , caù nhaân
- Hoïc sinh nghe , neâu teân baøi haùt, haùt laïi.
RUÙT KINH NGHIEÄM SAU TIEÁT DAÏY 
Tuaàn 35
	Tieát 35 : Kieåm tra cuoái naêm.
- GV cho caùc hoïc sinh chöa ñaït yeâu caàu trong caùc laàn ñaùnh giaù thöïc hieän laïi caùc noäi dung hoïc taäp theo chöùng cöù coøn thieáu .
- Boå sung , nhaän xeùt söûa chöõa hoïc sinh.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai soan lop 4 hoc ki 2.doc