Giáo án các môn học khối 4 - Tuần 11 - Trường TH Số 1 Quảng Phú

Giáo án các môn học khối 4 - Tuần 11 - Trường TH Số 1 Quảng Phú

 I/MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh:

_ nhận biết thế nào là đường diềm

_Biết cách vẽ mùa vào hình vẽ có sẵn ở đường diềm

 II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 _ Các đồ vật có trang trí đường diềm như: khăn, áo, bát, giấy khen, v.v

 _Một vài hình vẽ đường diềm

2. Học sinh:

 _ Vở tập vẽ 1

 _ Màu vẽ (chì màu, sáp màu, bút dạ

 

doc 13 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 29/07/2020 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học khối 4 - Tuần 11 - Trường TH Số 1 Quảng Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 11	Tõ ngµy 29 th¸ng 10 ®Õn ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2012
 MÜ thuËt 1 Bµi 11: vÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®­êng diỊm
 I/MỤC TIÊU:
 Giúp học sinh:
_ nhận biết thế nào là đường diềm
_Biết cách vẽ mùa vào hình vẽ có sẵn ở đường diềm
 II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
 _ Các đồ vật có trang trí đường diềm như: khăn, áo, bát, giấy khen, v.v
 _Một vài hình vẽ đường diềm
2. Học sinh:
 _ Vở tập vẽ 1
 _ Màu vẽ (chì màu, sáp màu, bút dạ
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
1.Tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè líp.
2.KiĨm tra ®å dïng. - KiĨm tra Vë tËp vÏ 
3.Bµi míi. a.Giíi thiƯu
 b.Bµi gi¶ng 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu đường diềm:
_GV giới thiệu một số đồ vật có trang trí đường diềm 
_GV tóm tắt:
 Những hình trang trí kéo dài lặp đi lặp lại ở xung quanh giấy khen, ở miệng bát, ở diềm cổ áo  được gọi là đường diềm
_Cho HS tìm thêm một vài vật có trang trí đường diềm
2.Hướng dẫn HS cách vẽ màu: 
_Cho HS quan sát và phát biểu
*Hình 1: bộ tranh lớp 1
-Đường diềm này có những hình gì, màu gì?
-Các hình sắp xếp thế nào?
-Màu nền và màu hình vẽ như thế nào?
3.Thực hành:
_GV hướng dẫn HS vẽ màu vào đường diềm hình 2 hoặc hình 3
+Chọn màu: Chọn màu theo ý thích
+Cách vẽ: Có nhiều cách vẽ
-Vẽ màu xen kẽ nhau ở hình bông hoa
-Vẽ màu hoa giống nhau
-Vẽ màu nền khác nhau với màu hoa
*Nhắc HS:
-Không dùng quá nhiều màu (2-3 màu là đủ)
-Không vẽ màu ra ngoài hình
_GV cần theo dõi để giúp HS chọn màu và cách vẽ màu
4. Nhận xét, đánh giá:
_GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ màu đúng vàđẹp
_GV yêu cầu HS tìm bài nào có màu đẹp
5.Dặn dò: 
 _Dặn HS về nhà:
_Quan sát 
_HS quan sát
-Có hình vuông, xanh lam; hình thoi, màu đỏ
-Sắp xếp xen kẽ nhau và lặp đi lặp lại
-Khác nhau. Màu nền nhạt, màu hình vẽ đậm
_Quan sát hình dáng và màu sắc của đường diềm
HS tìm và chọn ra bài vẽ đẹp mà mình thích nhất
_Tìm và quan sát đường diềm ở một vài đồ vật, khăn vuông, giấy khen
 ----------------------------------------------------
¤n luyƯn mÜ thuËt 1 
 Bµi 11 : vÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®­êng diỊm
 I/MỤC TIÊU:
 Giúp học sinh:
_củng cố nhận biết về trang trí đường diềm
- Rèn luyện kĩ năng tô màu vào hình đường diềm có săn
 II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
 _ Các đồ vật có trang trí đường diềm như: khăn, áo, bát, giấy khen, v.v
 _Một vài hình vẽ đường diềm
2. Học sinh:
 _ Vở thực hành
 _ Màu vẽ (chì màu, sáp màu, bút dạ
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
1.Tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè líp.
2.KiĨm tra ®å dïng. - KiĨm tra Vë tËp vÏ 
3.Bµi míi. a.Giíi thiƯu
 b.Bµi gi¶ng 
cđng cè kiÕn thøc : Gv cho HS xem mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm : c¸i b¸t, c¸i Êm, c¸i cỉ ¸o
 - yªu cÇu HS nªu tªn nh÷ng ®å vËt ®ã
 - yªu cÇu HS kĨ thªm mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm mµ c¸c em biÕt
 GV cđng cè : h×nh vƠ ®­êng diỊm ®­ỵc trang trÝ lªn c¸c ®å vËt ®Ĩ ®å vËt ®Đp h¬n
Cđng cè c¸ch vÏ : chia líp thµnh 3 nhãm vµ GV h­íng dÉn líp ho¹t ®éng trß ch¬i hoµn thµnh tranh.
 GV vÏ 3 bøc tranh ®­êng diỊm nh­ng ch­a trän vĐn, nhiªm vơ c¸c nhãm lµ lªn hoµn thµnh nèt s¶n phÈm( vÏ mµu ) – cã thĨ t« xen kÏ ho¨c lỈp l¹i
 c¸c nhãm tù ®¹t tªn vµ cư ®¹i diƯn mét b¹n lªn tham gia trß ch¬i
 Nhãm nµo lµm nhanh, ®ĩng vµ ®Đp th× nhãm ®ã th¾ng cuéc.
 HS b×nh chän, GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c b¹n tham gia.
Thùc hµnh : t« mµu vµo h×nh ë vë thùc hµnh 
 T« xen kÏ c¸c h×nh hoa trong ®­êng diỊm 
 GV nh¸c nhë HS sư dơng 3 ®Õn 4 mµu
 Nªn dïng nh÷ng mµu s¸ng ®Ĩ t« nỊn
 Tr­ng bµy s¶n phÈm – nhËn xÐt,sÕp lo¹i : GV chän mét sè bµi hoµn thµnh gỵi ý HS c¸ch nhËn xÐt
c¸ch sư dơng mµu s¾c phong phĩ(cã ®Ëm nh¹t)
HS lùa chän vµ xÕp lo¹i bµi theo ý m×nh.
GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, ®éng viªn nh÷ng em cã bµi ®Đp.
DỈn dß : vª quan s¸t c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm.
-----------------------------------------------------------
MÜ thuËt 2 Bµi 11: VÏ trang trÝ
vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo ®­êng diỊm vµ vÏ mµu
I/ Mơc tiªu
- Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ ®­êng diỊm ®¬n gi¶n.
- VÏ tiÕp ®­ỵc ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®­êng diỊm- ThÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa ®­êng diỊm. 
II/ ChuÈn bÞ
 GV: - Mét vµi ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm nh­: C¸i ®Üa, c¸i qu¹t, giÊy khen, c¸i khay 
 - H×nh minh ho¹ h­íng dÉn c¸ch trang trÝ ®­êng diỊm.
 - Bµi vÏ ®­êng diỊm cđa HS n¨m tr­íc.- PhÊn mµu. 
 HS : - GiÊy vÏ hoỈc vë tËp vÏ 2 - Th­íc, bĩt ch×, mµu vÏ .
III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 
1.Tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè líp. 
2.KiĨm tra ®å dïng. - KiĨm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ 2.
3.Bµi míi. a.Giíi thiƯu 
- GV giíi thiƯu 1 sè ®å vËt cã tr2 ®­êng diỊm ®Ĩ HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸ch tr2 ®­êng diỊm.
b.Bµi gi¶ng
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt
* Gi¸o viªn cho HS xem mét sè ®­êng diỊm trang trÝ ë ®å vËt nh­: 
vµ gỵi ý ®Ĩ HS nhËn biÕt thªm vỊ ®­êng diỊm:
+ Trang trÝ ®­êng diỊm lµm cho ®å vËt thªm ®Đp.
+ C¸c h/tiÕt gièng nhau th­êng vÏ = nhau vµ vÏ 1 mµu
Ho¹t ®éng 2: C/vÏ h. tiÕt vµo ®/diỊm vµ vÏ mµu:
*Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cđa bµi tËp råi treo h×nh minh häa h­íng dÉn c¸ch vÏ:
+ VÏ theo ho¹ tiÕt mÉu cho ®ĩng;
+ VÏ mµu ®Ịu vµ cïng mµu ë c¸c ho¹ tiÕt gièng nhau hoỈc vÏ mµu kh¸c nhau xen kÏ gi÷a c¸c ho¹ tiÕt.
*Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1 vµ h×nh 2 ë Vë tËp vÏ 2.
*H­íng dÉn HS vÏ mµu:
+ VÏ mµu ®Ịu, kh«ng ra ngoµi ho¹ tiÕt (kh«ng vÏ nhiỊu mµu)
+ Nªn vÏ thªm mµu nỊn,mµu nỊn kh¸c víi mµu h.tiÕt
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh:
*H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh.
- C¸ nh©n: VÏ ®­êng diỊm h×nh 1 (tuú chän). §­êng diỊm h×nh 2 lµ bµi tËp vỊ nhµ.
- VÏ theo nhãm:
+ VÏ trªn b¶ng (yªu cÇu 2 hoỈc 3 HS tù vÏ ®­êng diỊm trªn b¶ng b»ng phÊn mµu).
+ HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi:
+ ¸o, v¸y, thỉ cÈm hoỈc ®Üa, b¸t, lä, kh¨n,
 + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù h­íng dÉn cđa GV.
*HS lµm viƯc theo nhãm 2 b¹n
+ H×nh 1: H×nh vÏ “hoa thÞ” h·y vÏ tiÕp h×nh ®Ĩ cã ®­êng diỊm (vÏ theo nÐt chÊm).
+ H×nh 2: H·y nh×n h×nh mÉu ®Ĩ vÏ tiÕp h×nh hoa..
+ Bµi tËp: VÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®­êng diỊm.
Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸.
*H­íng dÉn HS nhËn xÐt vỊ: VÏ ho¹ tiÕt (®Ịu hay ch­a ®Ịu), c¸ch vÏ mµu häa tiÕt, mµu nỊn- HS t×m ra c¸c bµi vÏ ®Đp theo ý thÝch. 
* DỈn dß: - TiÕp tơc lµm bµi ë nhµ (nÕu ch­a hoµn thµnh)- Quan s¸t c¸c lo¹i cê.
--------------------------------------------
¤n luyƯn mÜ thuËt 2 VÏ trang trÝ
vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo ®­êng diỊm vµ vÏ mµu
I/ Mơc tiªu
- HS cđng cè hiĨu biÕt vỊ trang trÝ ®­êng diỊm ®¬n gi¶n.
- RÌn luyƯn kÜ n¨ng vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu vµo ®­êng diỊm
- ThÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa ®­êng diỊm trong cuéc sèng
II/ ChuÈn bÞ
 GV: - Mét vµi ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm nh­: C¸i ®Üa, c¸i qu¹t, giÊy khen, c¸i khay 
 - H×nh minh ho¹ h­íng dÉn c¸ch trang trÝ ®­êng diỊm.
 - Bµi vÏ ®­êng diỊm cđa HS n¨m tr­íc.- PhÊn mµu. 
 HS : - GiÊy vÏ hoỈc vë thùc hµnh - Th­íc, bĩt ch×, mµu vÏ .
III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 
1.Tỉ chøc. - KiĨm tra sÜ sè líp. 
2.KiĨm tra ®å dïng. - KiĨm tra ®å dïng häc vÏ, Vë thùc hµnh
3.Bµi míi. a.Giíi thiƯu 
- GV giíi thiƯu 1 sè ®å vËt cã tr2 ®­êng diỊm ®Ĩ HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸ch tr2 ®­êng diỊm vµ vỴ ®Đp cđa chĩng
b.Bµi gi¶ng
cđng cè kiÕn thøc : Gv cho HS xem mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm : c¸i b¸t, c¸i Êm, c¸i cỉ ¸o
 - yªu cÇu HS nªu tªn nh÷ng ®å vËt ®ã
 - yªu cÇu HS kĨ thªm mét sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm mµ c¸c em biÕt
 GV cđng cè : h×nh vƠ ®­êng diỊm ®­ỵc trang trÝ lªn c¸c ®å vËt ®Ĩ ®å vËt ®Đp h¬n
Cđng cè c¸ch vÏ : chia líp thµnh 3 nhãm vµ GV h­íng dÉn líp ho¹t ®éng trß ch¬i hoµn thµnh tranh.
 GV vÏ 3 bøc tranh ®­êng diỊm nh­ng ch­a trän vĐn, nhiªm vơ c¸c nhãm lµ lªn hoµn thµnh nèt s¶n phÈm( vÏ thªm h×nh vµ vÏ mµu ) – cã thĨ chän c¸ch xen kÏ ho¨c lỈp l¹i
 c¸c nhãm tù ®¹t tªn vµ cư ®¹i diƯn mét b¹n lªn tham gia trß ch¬i
 Nhãm nµo lµm nhanh, ®ĩng vµ ®Đp th× nhãm ®ã th¾ng cuéc.
 HS b×nh chän, GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c b¹n tham gia.
Thùc hµnh : vÏ tiÕp h×nh vµ vÏ mµu vµo h×nh ë vë thùc hµnh 
 vÏ h×nh theo c¸ch xen kÏ c¸c h×nh hoa trong ®­êng diỊm vµ hoµn thµnh mµu.
 GV nh¸c nhë HS sư dơng 3 ®Õn 4 mµu
 Nªn dïng nh÷ng mµu s¸ng ®Ĩ t« nỊn
 Tr­ng bµy s¶n phÈm vµ nhËn xÐt,sÕp lo¹i : GV chän mét sè bµi hoµn thµnh gỵi ý HS c¸ch nhËn xÐt
 - lµm bµi ®ĩng theo c¸ch xen kÏ
c¸ch sư dơng mµu s¾c phong phĩ(cã ®Ëm nh¹t)
HS lùa chän vµ xÕp lo¹i bµi theo ý m×nh.
GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, ®éng viªn nh÷ng em cã bµi ®Đp.
DỈn dß : vª quan s¸t c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diỊm.
------------------------------------------------------------
MÜ thuËt 3
Bài 11: Vẽ theo mẫu
VẼ CÀNH LÁ
I. MỤC TIÊU:
- HS biết cấu tạo của cành lá: hình dáng, màu sắc và vẽ đẹp của nĩ.
- HS vẽ được cành lá đơn giản.
- Bước đầu làm quen với việc đưa hình hoa, lá vào trang trí ở các dạng bài tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
 GV: - Một số cành lá khác nhau về hình dáng, màu sắc.
 - Bài vẽ của HS năm trước.
 - Một vài bài trang trí cĩ họa tiết chiếc lá hay cành lá.
 HS: - Cành lá đơn giản.
 - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5
phút
5
phút
 20
phút
5
phút
- Giới thiệu bài mới.
HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu một số cành lá khác nhau, gợi ý:
+ Mỗi cành lá cĩ h.dáng, màu sắc như thế nào? 
+ Đặc điểm, cấu tạo, hình dáng của chiếc lá như thế nào?
- GV cho HS xem bài trang trí và giới thiệu: cành lá đẹp cĩ thể sử dụng làm họa tiết trang trí.
- GV cho HS xem bài vẽ của HS năm trước và gợi ý về bố cục, hình ảnh, màu sắc.
- GV tĩm tắt.
HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ cành lá.
- GV yêu cầu HS quan sát cành lá và hướng dẫn.
+ Vẽ phác hình dáng chung của cành lá.
+ Vẽ phác cành, cuống lá.
+ Vẽ phác hình dáng của từng chiếc lá.
+ Vẽ chi tiết, hồn chỉnh hình.
+ Vẽ màu theo ý thích.
HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.
- GV nêu yêu cầu vẽ bài.
- GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhìn mẫu để vẽ, vẽ khung hình cho cân đối với tờ giấy, vẽ rõ đặc điểm của cành lá, vẽ màu theo ý thích.
- GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi vẽ sáng tạo.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV chọn một số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nhận xét.
- GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung.
* Dặn dị:
- Sưu tầm tranh về đề tài Ngày Nhà giáo VN.
- Đưa vở, bút chì, tẩy, màu./.
- HS quan sát và trả lời.
+ Cĩ hình dáng, màu sắc khác nhau.
+ Phong phú và đa dạng.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS quan sát và nhận xét về bố cục. hình ảnh và màu sắc.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS vẽ bài theo mẫu: vẽ cành lá,
 vẽ màu theo ý thích.
- HS đưa bài lên để nhận xét.
- HS nhận xét về bố cục, hình dáng, màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe dặn dị.
-------------------------------------------------------------
MÜ thuËt 4 	Bài 11: Thường thức mĩ thuật 
XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ
I. MỤC TIÊU:
- HS hiểu được nội dung của các tranh qua hình vẽ, bố cục và màu sắc.
- HS làm quen với chất liệu và kĩ thuật vẽ tranh.
II CHUẨN BỊ:
 GV : - SGK ,SGV 
 - Có thể sưu tầm tranh phiên bản khổ lớn để HS quan sát, nhận xét.
 - Sưu tầm thêm tranh phiên bản của hoạ sĩ về các đề tài.
 HS : - SGK 
 - Sưu tầm tranh phiên bản của các hoạ sĩ về đề tài ở sách báo, tạp chí 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. ỉn ®Þnh
2. KiĨm tra bµi cị: KiĨm tra ®å dïng häc tËp cđa HS.
3. Bµi míi:
 TG 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 15
phĩt
 14
phĩt
 5
phĩt
* Giới thiệu bài : 
H§1: Xem tranh.
"Về nông thôn sản xuất" 
- GV cho HS học tập theo nhóm.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh ở trang 28 SGK và đặt một số câu hỏi gợi ý:
+ Bức tranh vẽ đề tài gì?
+ Trong bức tranh có những hình ảnh nào? Hình ảnh nào là hình ảnh chính?
+ Bức tranh được vẽ bằng những màu nào?
- Sau khi HS trả lời, GV tóm tắt và nhấn mạnh một số ý.
- GV giới thiệu sơ qua về chất liệu tranh bức tranh "Về nông thôn sản xuất" là tranh lụa. 
- GV kết luận: Về nông thôn sản xuất là bức tranh đẹp, có bố cục chặt chẽ, hình ảnh rõ ràng, sinh động, màu sắc hài hoà,thể hiện cảnh lao động trong cuộc sống hàng ngày ở nông thôn sau chiến tranh 
* "Gội đầu": 
- Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn cẩn (1910 –1994). 
- GV yêu cầu HS xem tranh và gợi ý để các em tìm hiểu:
+ Tên của bức tranh?
+ Tác giả củabức tranh?
+ Tranh vẽ đề tài nào?
+ Hình ảnh nào là hình ảnh chính trong tranh?
+ Màu sắc được thể hiện như thế nào?
+ Chất liệu làm nên bức tranh?
- GV bổ sung. 
- Bức tranh "Gội đầu" của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn vẽ đề tài sinh hoạt. 
+ Hình ảnh cô gái là hình ảnh chính chiếm gần hết mặt tranh:
+ Ngoài hình ảnh chính, trong tranh còn có hình ảnh cái chậu thau, cái ghế tre, khóm hồng làm cho bố cục thêm chặt chẽ và thơ mộng.
+ Màu sắc trong tranh nhẹ nhàng.
+ Bức tranh "Gội đầu" là tranh khắc gỗ.
- GV kết luận: 
 * Bức tranh "Gội đầu" là một trong nhiều bức tranh đẹp của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn. Với đóng góp to lớn cho nền mĩ thuật Việt Nam. 
HĐ2: Nhận xét, đánh giá. 
- GV nhận xét chung về tiết học và khen ngợi những HS tích cực phát biểu tìm hiểu nội dung bức tranh. 
*Dặn dò: - HS quan sát những sinh hoạt hàng ngày./.
- HS chia nhãm th¶o luËn.
* Nhãm 1:
- Quan s¸t tranh th¶o luËn vµ tr×nh bµy:
+ VÏ ®Ị tµi sx ë n«ng th«n.
+ H×nh ¶nh chÝnh lµ vỵ chång ng­êi n«ng d©n ®ang ra ®ång.
+ HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn.
- HS l¾ng nghe.
* Nhãm 2: 
+ Géi ®Çu.
+ TrÇn V¨n CÈn.
+ Tranh vÏ vỊ ®Ị tµi sinh ho¹t.
+ H×nh ¶nh chÝnh lµ c« g¸i ®ang géi ®Çu.
+ Mµu s¾c nhĐ nhµng.
+ ChÊt liƯu kh¾c gç mµu.
- HS l¾ng nghe.
- HS l¾ng nghe dỈn dß.
----------------------------------------------
MÜ thuËt 5 	Bài 11: Vẽ tranh 
TËp vÏ tranh ĐỀ TÀI NHÀ GIÁO VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU:
	- HiĨu c¸ch chän néi dung vµ c¸ch vÏ tranh ®Ị tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam.
- VÏ ®­ỵc tranh vỊ ®Ị tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam.
II. CHUẨN BỊ:
GV : - Mét sè tranh ¶nh vÏ vỊ ®Ị tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam.
 - Hình gợi ý cách vẽ.
HS - Giấy vẽ hoặc vỡ thực hành, bút chì, tẩy màu.
III. HỌAT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1.ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5
phút
 5
phút
20
phút
 5
phút
Giới thiệu bài :
HĐ1: T×m, chän néi dung ®Ị tµi
- GV yêu cầu HS kể lại những hoạt động kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của trường, lớp mình.
- GV gợi ý HS nhớ lại các hình ảnh về ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11.
- Quang cảnh đông vui, nhén nhịp các hoạt động phong phú, màu sắc rực rỡ.
- Các dáng người khác nhau trong hoạt động.
- G V yêu cầu HS chọn nội dung vẽ tranh.
HĐ2: Cách vÏ tranh
- GV giới thiệu 1 số bức tranh và hình tham khảo trong SGK để HS nhận ra cách vẽ.
- GV vẽ lên bảng gợi ý cho HS cách chọn và sắp xếp hình ảnh chính củng như cách vẽ các dáng hoạt động.
HĐ3: Thực hành.
- GV nêu yêu cầu bài thực hành.
- GV gợi ý HS tìm nội dung khác nhau về đề tài này.
- GV đến từng bàn gợi ý thêm cho HS về cách sắp xếp các hình ảnh phong phú độc đáo cho bức tranh, góp ý cụ thể hơn để HS còn lúng túng hoàn thành bài vẽ.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
- GV cùng HS chọn 1 số bài vẽ gợi ý cho HS nhận xét về cách chọn nội dung, xếp loại bài vẽ.
- GV nhận xét chung tiết học.
- GV tóm tắt và động viên, khích lệ những HS hoàn thành bài vẽ, khen ngợi những HS có bài vẽ đẹp.
*Dặn dò:	
- ChuÈn bÞ mÉu vÏ cho bµi häc sau./.
- HS kỊ l¹i nh÷ng ho¹t ®éng vỊ ngµy 20.11:
+Lễ kỷ niệm 20/11 của trường em 
+Cha mẹ HS tổ chức chúc mừng thầy, cô giáo .
+ HS tặng hoa cho thầy giáo, cô giáo. 
+ Tiết học tốt chào mừng ngày 20/11.
- HS chän néi dung ®Ĩ vÏ.
-HS nhận xét các bức tranh va øhình tham khảo để các em nhận ra các hình ảnh phụ và cách sử dụng màu sắc để tranh sinh động, tươi vui.
- HS nªu c¸c b­íc vÏ tranh ®Ị tµi.
+ HS vẽ hình ảnh chính trước.
+ Vẽ hình ảnh phụ sau.
+ Vẽ màu tươi sáng .
- HS vÏ bµi vµo vë tËp vÏ.
- HS chọn bài nhận xét và xếp loại theo cảm nhận riêng vỊ:
+ Néi dung.
+ Bè cơc.
+ Mµu s¾c.
- HS l¾ng nghe dỈn dß.
-------------------------------------------------
Thđ c«ng 3B Bµi 7: c¾t, d¸n ch÷ i, t (TiÕt 1)
I. mơc tiªu: 
- HS biÕt c¸ch kỴ, c¾t, d¸n ch÷ I, T.
- KỴ, c¾t d¸n ®­ỵc ch÷ I, T ®ĩng quy tr×nh kÜ thuËt.
- HS thÝch c¾t, d¸n ch÷.
II. chuÈn bÞ:
- MÉu ch÷ I, T c¾t ®· d¸n vµ mÉu ch÷ I, T c¾t tõ giÊy mµu hoỈc giÊy tr¾ng cã kÝch th­íc ®đ lín, ®Ĩ rêi, ch­a d¸n.
- Tranh quy tr×nh kỴ, c¾t d¸n ch÷ I, T.
- GiÊy thđ c«ng, th­íc kỴ, bĩt ch×, kÐo thđ c«ng, hå d¸n.
iii. ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. ỉn ®Þnh.
2. Bµi cị: KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS.
3. Bµi míi:
H§ 1: Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt
GV giíi thiƯu mÉu c¸c ch÷ I, T (H.1) vµ h­íng dÉn HS quan s¸t ®Ĩ rĩt ra nhËn xÐt: 
- NÐt ch÷ réng 1 «;
- Ch÷ I, ch÷ T cã nưa bªn tr¸i vµ nưa bªn ph¶i gièng nhau. NÕu gÊp ®«i ch÷ I, T theo chiỊu däc th× nưa bªn tr¸i vµ nưa bªn ph¶i cđa ch÷ I, T trïng khÝt nhau (GV dïng ch÷ mÉu ®Ĩ rêi gÊp ®«i theo chiỊu däc). V× vËy, muèn c¾t ®­ỵc ch÷ I, T chØ cÇn kỴ ch÷ I, T råi gÊp giÊy theo chiỊu däc vµ c¾t theo ®­êng kỴ.
 Tuy nhiªn, do ch÷ I kỴ ®¬n gi¶n, nªn kh«ng cÇn gÊp ®Ĩ c¾t mµ cã thĨ c¾t lu«n ch÷ I theo ®­êng kỴ « víi kÝch th­íc quy ®Þnh.
H§2: Gi¸o viªn h­íng dÉn mÉu
B­íc 1: KỴ ch÷ I, T
- LËt mỈt sau tê giÊy thđ c«ng, kỴ, c¾t hai h×nh ch÷ nhËt. H×nh ch÷ nhËt thø nhÊt cã chiỊu dµi 5«, réng 1«, ®­ỵc ch÷ I (H.2a). H×nh ch÷ nhËt thø hai cã chiỊu dµi 5«, réng 3«.
- ChÊm c¸c ®iĨm ®¸nh dÊu h×nh ch÷ T vµo h×nh ch÷ nhËt thø hai. Sau ®ã kỴ ch÷ T theo c¸c ®iĨm ®· ®¸nh dÊu nh­ h×nh 2b.
B­íc 2: C¾t ch÷ T
GÊp ®«i h×nh ch÷ nhËt ®· kỴ ch÷ T (H.2b) theo ®­êng dÊu gi÷a (mỈt tr¸i ra ngoµi). C¾t theo ®­êng kỴ nưa ch÷ T (H.3a) Më ra, ®­ỵc ch÷ T nh­ ch÷ mÉu (H.3b)
B­íc 3: D¸n ch÷ I, T
- KỴ mét ®­êng chuÈn, s¾p xÕp ch÷ cho c©n ®èi trªn ®­êng chuÈn.
- B«i hå ®Ịu vµo mỈt kỴ « vµ d¸n ch÷ vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh.
- ®Ỉt tê giÊy nh¸p lªn trªn ch÷ nõa d¸n ®Ĩ miÕt cho ph¼ng (H.4)
- GV tỉ chøc cho HS tËp kỴ, c¾t ch÷ I, T .	
IV. nhËn xÐt - dỈn dß:
- GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ kÕt qu¶ thùc hµnh cđa HS.
- DỈn dß HS giê häc sau mang giÊy thđ c«ng, bĩt ch×, th­íc kỴ, kÐo thđ c«ng, hå d¸n ®Ĩ häc tiÕp bµi "C¾t, d¸n ch÷ I, T"./.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA mi thuat lop 1 5 tuan11.doc