Giáo án các môn khối 4 - Tuần 23

Giáo án các môn khối 4 - Tuần 23

I.Mục tiêu.

-Hình nặn cân đối, giống hình dáng người.

-HS tìm hiểu các bộ phận chính và các động tác của con người khi hoạt động.

-Tập nặn một dáng người đơn giản.

*Nặn được một dáng người đơn giản theo hướng dẫn.

*BĐKH: . Giảm lượng giấy sử dụng, nên sử dụng giấy đã sử dụng một mặt.

 . Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy tạo ra khí mê tan.

 . Thu gom và xử lí rác thải, rác thải hữu cơ có thể dùng làm phân bón cho cây.

 

doc 42 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 23/05/2016 Lượt xem 259Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 4 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BAØI HOÏC
TUAÀN 23:
NGAØY
MOÂN
TIEÁT
TEÂN BAØI DAÏY
Thöù 2
02/02/2015
Chào cờ
MĨ thuật
Thể dục
Toán
Tập đọc
23
23
45
111
45
Chào cờ
Tập nặn tạo dáng: Tập nặn dang người
Luyện tập chung
Hoa học trò
Thöù 3
03/02/2015
Thể dục
Chính tả
Anh văn
Toán
Đạo đức
LT&câu
46
23
45
112
23
45
Nhớ-viết: Chợ tết
Luyện tập chung
Giữ gìn các công trình công cộng (Tieát 1)
Dấu gạch ngang
Thöù 4
04/02/2015
Toán
Tập đọc
Địa lí
Lịch sử
Kể chuyện
Anh văn
113
46
23
23
23
46
Phép cộng phân số 
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Hoạt động sản xuất của người dân của Đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)
Văn học và khoa học thời Hậu Lê
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Thöù 5
05/02/2015
Toán
TLV
LT&câu
Khoa học
Kĩ thuật
114
 45
46
46
23
Phép cộng phân số (tiếp theo)
Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (tt)
Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Ánh sáng
Trồng cây rau, hoa (tiết 2)
Thöù 6
06/02/2015
Toán
Âm nhạc
TLV
Khoa học
SHL
115
23
46
45
23
Luyện tập
Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Bóng tối
Sinh hoạt cuối tuần 
TUAÀN 23
Thöù hai, ngaøy 02 thaùng 02 naêm 2015.
 Tieát 23: SINH HOAÏT ÑAÀU TUAÀN 
CHAØO CÔØ
__________________________________
MÔN: MĨ THUẬT
BÀI 23: TẬP NẶN TẠO DÁNG
TẬP NẶN DÁNG NGƯỜI
I.Mục tiêu.
-Hình nặn cân đối, giống hình dáng người.
-HS tìm hiểu các bộ phận chính và các động tác của con người khi hoạt động.
-Tập nặn một dáng người đơn giản.
*Nặn được một dáng người đơn giản theo hướng dẫn.
*BĐKH: . Giảm lượng giấy sử dụng, nên sử dụng giấy đã sử dụng một mặt.
 . Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy tạo ra khí mê tan.
 . Thu gom và xử lí rác thải, rác thải hữu cơ có thể dùng làm phân bón cho cây.
II. Chuẩn bị.
Giáo viên.
- Tranh, ảnh các dáng người, hoặc tượng có hình ảnh ngộ nghĩnh, cách điệu như: con tò he, búp bê...
- Một số bài tập nặn khác nhau của học sinh.
- Đất nặn hoặc sáp nặn.
Học sinh.
- Đất nặn hoặc sáp nặn.
- Bảng con để nặn.
- Bút chì, màu vẽ, giấy màu, hồ dán.
III. Các hoạt động.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
Giới thiệu bài.
- Cho học sinh xem một số tác phẩm nặn dáng người ngộ nghĩnh, hỏi các em có thích những dáng người này không? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tạo được một dáng người như vậy.
-Học sinh theo dõi. 
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- Hướng dẫn học sinh xem một số tượng đã chuẩn bị.
- Cho học sinh thấy bài nặn các dáng người khác nhau về hình dáng và màu sắc. Học sinh nhận xét:
+ Dáng người đang làm gì?
+ Các bộ phận như thế nào?(HS HT/T)
+ Màu sắc?
-Xem tượng.
-Quan sát, nhận xét và trả lời các câu hỏi của giáo viên theo cảm nhận của mình.
Hoạt động 2: Cách nặn dáng người.
- Gợi ý học sinh nhận xét về cấu tạo, hình dáng của con người..
+ Các dáng khi đi, đứng, nằm, ngồi...
Quan sát, nhận xét.
+ Các bộ phận: đầu, mình, tay, chân...
Gợi ý để học sinh tìm được các dáng khác nhau, đặc điểm, màu sắc của dáng người.
- Có thể hướng dẫn hai cách nặn như sau:
* Nặn rời từng bộ phận của con vật rồi gắn, dính vào nhau:
+ Nặn khối chính trước: đầu, mình, tay, chân...
+ Gắn, dính từng bộ phận chính và các chi tiết để thành dáng người.
* Nặn từ khối đất nguyên thành dáng người:
+ Từ khối đất bị nặn thành hình con người.
+ Tạo dáng cho con người đang hoạt động: làm việc, đi, đứng, nằm, ngồi....
Chú ý: Có thể nặn các bộ phận nhỏ rồi tạo thành dáng người đang làm việc cụ thể.
Cách nặn này là phối hợp cả 2 cách nặn trên.
+ Nặn thêm các chi tiết và sắp xếp cho phù hợp với động tác: cho gà ăn, đá bóng...
+ Sắp xếp thành bố cục.
- Mô tả theo sự quan sát của mình.
-Theo dõi hướng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 3: Thực hành.
- Học sinh xem hình dáng người hoạt động qua quan sát các sản phẩm nặn.
- Quan sát và gợi ý cho học sinh:
+ Nặn hình theo đặc điểm của con người như: đầu tóc có đội mũ, mình, các bộ phận có mặc áo quần,...
+ Tạo dáng hình con người khi hoạt động: làm việc, đi, đứng, chạy, nằm,...
- Xem hình dáng người hoạt động qua quan sát các sản phẩm nặn.
- Học sinh chọn dáng người đang hoạt động theo ý thích để nặn.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Cùng học sinh chọn một số bài tập đã hoàn thành, gợi ý để các em và nhận xét:
+ Hình dáng.
+ Đặc điểm.
+ Thích nhất dáng người nào? Vì sao?
+ Cách sắp xếp bố cục. 
*BĐKH: . Giảm lượng giấy sử dụng, nên sử dụng giấy đã sử dụng một mặt.
 . Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy tạo ra khí mê tan.
 . Thu gom và xử lí rác thải, rác thải hữu cơ có thể dùng làm phân bón cho cây.
- Học sinh chọn sản phẩm mà mình ưa thích.
- Đánh giá, nhận xét bài tập nặn.
Dặn dò. 
Quan sát kiểu chữ nét đều, nét thanh nét đậm trên sách báo, tạp chí...
_______________________________________
MÔN: THỂ DỤC
________________________________________
Moân: TOAÙN 
Tieát 111: LUYEÄN TAÄP CHUNG 
I/ Muïc tieâu:
Bieá so saùnh hai phaân soá.
Bieát vaän duïng daáu hieäu chia heát cho 2, 3, 5, 9 trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, Bài 3* dành cho HS khá, giỏi.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ Giôùi thieäu baøi: Tieát toaùn hoâm nay, caùc em seõ laøm caùc baøi toaùn luyeän taäp veà so saùnh hai phaân soá vaø tính chaát cô baûn cuûa phaân soá.
B/ Höôùng daãn luyeän taäp:
- Goïi hs nhaéc laïi caùch so saùnh 2 phaân soá cuøng maãu
- Caùch so saùnh hai phaân soá cuøng töû.
- Caùch so saùnh phaân soá vôùi 1
- Caùch so saùnh hai phaân soá khaùc maãu. 
Baøi 1: Y/c hs thöïc hieän vaøo B ( ôû ñaàu rang 123)
Baøi 2: Y/c hs thöïc hieän vaøo B ( ôû ñaàu rang 123)
Baøi 1: ( ôû cuoái trang 123) Goïi hs ñoïc y/c
- Y/c hs laøm baøi roài giaûi thích caùch laøm. 
*Baøi 3: ( ôû ñaàu rang 123) Goïi hs ñoïc y/c 
- Muoán vieát caùc phaân soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn ta phaûi laøm gì? 
- Yc hs töï laøm baøi, sau ñoù goïi hs leân baûng thöïc hieän. 
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Veà nhaø xem laïi baøi 
- Baøi sau: Luyeän taäp chung
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Laéng nghe 
+ Muoán so saùnh hai phaân soá cuøng maãu, ta so saùnh hai töû soá:
. phaân soá naøo coù töû soá lôùn hôn thì lôùn hôn
. Phaân soá naøo coù töû soá beù hôn thì beù hôn. 
. Töû soá baèng nhau thì hai phaân soá baèng nhau.
+ Muoán so saùnh hai phaân soá cuøng töû, ta so saùnh hai maãu soá:
. Phaân soá naøo coù maãu soá beù hôn thì lôùn hôn. 
. Phaân soá naøo coù maãu soá lôùn hôn thì beù hôn. 
+ Phaân soá naøo coù töû soá lôùn hôn maãu soá thì phaân soá ñoù lôùn hôn 1, töû beù hôn maãu thì phaân soá beù hôn 1, töû baèng maãu thì phaân soá baèng 1 
+ Muoán so saùnh hai phaân soá khaùc maãu soá, ta thöïc hieän qui ñoàng maãu soá roài so saùnh töû soá cuûa hai phaân soá môùi.
(HS CHT ) 
 ; ; 1<
a) b) 
- 1 HS ñoïc. (HS HT)
a) Ta ñieàn vaøo 75 caùc soá 2, 4, 6, 8 thì ñeàu ñöôïc soá chia heát cho 2 nhöõng khoâng chia heát cho 5. Vì chæ nhöõng soá coù taän cuøng laø 0 hoaëc 5 môùi chia heát cho 5. 
c) 75 6 chia heát cho 9 
 Soá 756 coù taän cuøng beân phaûi laø 6 neân soá ñoù chia heát cho 2; soá vöøa tìm ñöôïc coù toång caùc chöõ soá laø 18, 18 chia heát cho 9 neân chia heát cho 3. Vaäy 756 vöøa chia heát cho 2, vöøa chia heát cho 3.
- 1 hs ñoïc y/c
- Ta phaûi so saùnh caùc phaân soá
(HS HT/T)
a) vì 5 < 7 < 11 neân 
b) Ruùt goïn caùc phaân soá ta coù:
 Vì neân 
__________________________________________________
Moân: TAÄP ÑOÏC 
Tieát 45: HOA HOÏC TROØ 
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
 - Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi vôùi gioïng nheï nhaøng, tình caûm.
 - Hieåu noäi dung: Taû veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa hoa phöôïng, loaøi hoa gaén vôùi kæ nieäm vaø nieàm vui cuûa tuoåi hoïc troø. ( Traû lôøi ñöôcï caùc caâu hoûi trong SGK).
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
 - Baûng phuï vieát ñoaïn luyeän ñoïc.
 - AÛnh veà caây phöôïng 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Chôï Teát
 Goïi hs ñoïc thuoäc loøng baøi Chôï Teát vaø TLCH:
1) Ngöôøi caùc aáp ñi chôï Teát trong khung caûnh ñeïp nhö theá naøo?
2) Neâu noäi dung baøi Chôï Teát
- Nhaän xeùt, cho ñieåm 
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: Treo tranh vaø hoûi:
- Caùc em coù bieát caây naøy goïi laø caây gì khoâng?
- Caây phöôïng khi coù hoa goïi laø hoa phöôïng. Hoa phöôïng coøn goïi laø hoa hoïc troø-loaøi caây thöôøng ñöôïc troàng treân saân tröôøng, gaén vôùi kæ nieäm cuûa raát nhieàu hs veà maùi tröôøng. Vì vaäy, nhaø thô Xuaân Dieäu goïi ñoù laø hoa hoïc troø. Tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ cuøng ñoïc vaø tìm hieåu baøi Hoa hoïc troø ñeå thaáy ñöôïc veû ñeïp ñaëc bieät cuûa loaøi hoa naøy. 
2) HD luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi
a) Luyeän ñoïc
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi (moãi laàn xuoáng doøng laø 1 ñoaïn) 
+ Löôït 1: Luyeän phaùt aâm: ñoaù, taùn hoa lôùn xoeø ra, noãi nieàm boâng phöôïng.
+ Löôït 2: Giaûi nghóa töø: phöôïng, phaàn töø, voâ taâm, tin thaém. 
- Baøi ñoïc vôùi gioïng nhö theá naøo? 
- Khi ñoïc, caùc em coá gaéng ñoïc ñuùng caâu hoûi trong baøi theå hieän taâm traïng ngaïc nhieân cuûa caäu hoïc troø: Hoa nôû luùc naøo maø baát ngôø vaäy? 
- Y/c hs luyeän ñoïc nhoùm 3
- Goïi hs ñoïc caû baøi
- GV ñoïc dieãn caûm 
b) Tìm hieåu baøi:
- Taïi sao taùc giaû goïi hoa phöông laø "hoa hoïc troø? 
- Veû ñeïp cuûa hoa phöôïng coù gì ñaëc bieät?
- Maøu hoa phöông ñoåi nhö theá naøo theo thôøi gian?
- Em caûm nhaän theá naøo khi ñoïc baøi Hoa hoïc troø? 
c) HD ñoïc dieãn caûm
- Goïi hs ñoïc laïi 3 ñoaïn cuûa baøi
- Y/c hs laéng nghe, theo doõi tìm nhöõng töø caàn nhaán gioïng trong baøi
- Keát luaän caùch ñoïc dieãn caûm (muïc 2a) 
- HD hs ñoïc dieãn caûm 1 ñoaïn trong baøi
+ Gv ñoïc maãu
+ Y/c hs luyeän ñoïc theo caëp
+ Toå chöùc thi ñoïc dieãn caûm
- Cuøng hs nhaän xeùt, tuyeân döông baïn ñoïc hay. 
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Baøi Hoa hoïc troø noùi leân ñieàu gì?
- Keát luaän noäi dung (muïc I) 
- Veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc, hoïc ngheä thuaät mieâu taû cuûa taùc giaû, tìm tranh, aûnh ñeïp, nhöõng baøi haùt veà hoa phöôïng.
- Baøi sau: Khuùc haùt ru nhöõng em beù lôùn treân löng meï. 
- 2 hs ñoïc thuoäc loøng vaø traû lôøi
1) Maët trôøi leân laøm ñoû daàn nhöõng daûi maây traéng vaø nhöõng laøn söông sôùm. Nuùi ñoài nhö cuõng laøm duyeân - nuùi uoán mình trong chieác aùo the xanh, ñoài thoa son. Nhöõng tia naéng nghòch ngôïm nhaùy hoaøi trong ruoäng luùa. 
2) Böùc tranh chôï Teát mieà ...  hai phaân soá cuøng maãu (khaùc maãu) ta laøm sao?
- Veà nhaø xem laïi baøi
- Baøi sau: Luyeän taäp 
- 2 hs thöïc hieän
1) Muoán coäng hai phaân soá khaùc maãu, ta qui ñoàng maãu soá hai phaân soá, roài coäng hai phaân soá ñoù. 
2) 
2) Muoán coäng hai phaân soá cuøng maãu, ta coäng hai töû soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân maãu soá 
Tính: 
- Laéng nghe 
HS CHT a) 
HS CHT - Laàn löôït hs leân baûng thöïc hieän, caû lôøp laøm vaøo vôû .
a) b) 
- 1 HS HT leân thöïc hieän 
 , qui ñoàng maãu soá roài coäng 2 phaân soá môùi vôùi nhau. 
- HS leân baûng thöïc hieän 
; 
- Laéng nghe 
- 2 hs leân baûng thöïc hieän, caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp. 
b) 
*c) ; 
Qui ñoàng ; 
Vaäy: 
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp 
- Thöïc hieän tính coäng. 
- 1 HS HT/T leân baûng thöïc hieän 
 Soá ñoäi vieân tham gia taäp haùt vaø ñaù boùng laø: 
 soá ñoäi vieân chi ñoäi)
 Ñaùp soá: soá ñoäi vieân 
- 1 hs traû lôøi 
 ______________________________________________
MÔN: ÂM NHẠC
________________________________________________
Moân : TAÄP LAØM VAÊN 
Tieát 46: ÑOAÏN VAÊN TRONG BAØI VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI 
I/ Muïc tieâu: 
 - Naém ñöôïc ñaëc ñieåm, noäi dung vaø hình thöùc cuûa ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái (ND Ghi nhôù).
- Nhaän bieát vaø böôùc ñaàu bieát xaây döïng moät ñoaïn vaên noùi veà lôïi ích cuûa loaøi caây em bieát (BT1, 2, muïc III).
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: 
- Tranh aûnh caây gaïo ôû boä ÑDDH
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Luyeän taäp mieâu taû caùc boä phaän cuûa caây coái
 Goïi hs leân baûng thöïc hieän BT2 vaø BT veà nhaø
 Nhaän xeùt, chaám ñieåm 
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc tröôùc, caùc em ñaõ bieát caáu taïo cuûa moät baøi vaên taû caây coái. Tieát hoïc hoâm nay, caùc em xaây döïng caùc ñoaïn vaên taû caây coái. 
2) Tìm hieåu baøi: 
Baøi 1,2,3: Goïi hs ñoïc y/c
- Caùc em haõy ñoïc thaàm laïi baøi Caây gaïo (SGK/32), trao ñoåi vôùi baïn beân caïnh tìm caùc ñoaïn trong baøi vaên noùi treân vaø cho bieát noäi dung chính cuûa moãi ñoaïn vaên laø gì? 
- Goïi hs phaùt bieåu 
Keát luaän: Qua tìm hieåu baøi Caây gaïo, caùc em thaáy trong baøi vaêm mieâu taû caây coái moãi ñoaïn vaên coù moät noäi dung nhaát ñònh, chaúng haïn: taû bao quaùt, taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc taû theo töøng muøa, töøng thôøi kì phaùt trieån,...Heát moät ñoaïn vaên thì thöôøng xuoáng doøng.
- Goïi hs ñoïc ghi nhôù
3) Luyeän taäp: 
Baøi 1: Goïi hs ñoïc noäi dung
- Caùc em haõy ñoïc thaàm laïi baøi Caây traùm ñen, xaùx ñònh caùc ñoaïn vaø noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn. 
- Goïi hs phaùt bieåu 
Baøi 2: Goïi hs ñoïc Y/c
- Gôïi yù: Tröôùc heát, caùc em xaùc ñònh xem mình seõ vieát veà caây gì. Sau ñoù, suy nghó veà ích lôïi maø caây ñoù mang ñeán cho con ngöôøi. 
- Coâ seõ ñoïc cho caùc en nghe 2 ñoaïn keát sau cho caùc em tham khaûo.
Ñoaïn 1: Caây chuoái döôøng nhö khoâng boû ñi thöù gì. Cuû chuoái, thaân chuoái ñeå nuoâi lôïn; laù chuoái goùi gioø, goùi baùnh; hoa chuoái laøm goûi. Coøn quaû chuoái chín aên vöøa ngoït vöøa boå. Coøn gì thuù vò hôn sau böõa côm ñöôïc moät quaû chuoái ngon traùng mieäng do chính tay mình troàng.
Ñoaïn 2: Em raát thích caây phöôïng, vì phöôïng chaúng nhöõng cho chuùng em boùng maùt ñeå vui chôi maø coøn laøm taêng theâm veû ñeïp cuûa tröôøng em. Nhöõng tröa heø eâm aû, ñöôïc ngaém hoa phöôïng rôi thaät thích thuù bieát bao nhieâu. 
- Y/c hs töï laøm baøi 
- Goïi hs ñoïc to ñoaïn vaên mình vieát tröôùc lôùp
- Cuøng hs nhaän xeùt, goùp yù 
- Chaám baøi, y/c hs ñoåi baøi, goùp yù cho nhau.
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Goïi hs ñoïc laïi ghi nhôù. 
- Veà nhaø vieát tieáp ñoaïn vaên (neáu chöa hoaøn thaønh)
- Ñoïc tröôùc tieát TLV tuaàn tôùi, quan saùt caây chuoái tieâu ôû nôi em ôû hoaëc qua tranh, aûnh ñeå chuaån bò baøi sau.
 - HS 1 ñoïc ñoaïn vaên taû moät loaøi hoa hay thöù quaû maø em yeâu thích. (BT2)
- HS 2 noùi veà caùch taû cuûa taùc giaû trong ñoaïn vaên Hoa mai vaøng hoaëc traùi vaûi tieán vua.
- Laéng nghe 
- 3 hs noái tieáp nhau ñoïc BT1,2,3 
- Laøm vieäc nhoùm ñoâi 
- HS HT Laàn löôït phaùt bieåu. 
+ Baøi Caây gaïo coù 3 ñoaïn, moãi ñoaïn môû ñaàu coù choã luøi vaøo 1 chöõ ñaàu doøng vaø keát thuùc ôû choã chaám xuoáng doøng.
+ Moãi ñoaïn taû moät thôøi kì phaùt trieån cuûa caây gaïo. 
. Ñoaïn 1: Thôøi kì ra hoa
. Ñoaïn 2: Luùc heát muøa hoa
. Ñoaïn 3: Thôøi kì ra quaû. 
- Laéng nghe 
- vaøi hs ñoïc to tröôùc lôùp 
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp 
- Töï laøm baøi
- HS CHT Laàn löôït phaùt bieåu
+ Baøi Caây traùm ñen coù 4 ñoaïn, moãi ñoaïn môû ñaàu ôû choã luøi vaøo moät chöõ ñaàu doøng vaø keát thuùc ôû choã chaám xuoáng doøng.
+ Ñoaïn 1: Taû bao quaùt thaân caây, caønh caây, laù caây traùm ñen.
+ Ñoaïn 2: Hai loaïi traùm ñen: traùm ñen teû vaø traùm ñen neáp.
+ Ñoaïn 3: Ích lôïi cuûa quaû traùm ñen
+ Ñoaïn 4: Tình caûm cuûa ngöôøi taû vôùi caây traùm ñen.
- 1 hs ñoïc Y/c
- Laéng nghe, suy nghó choïn caây mình seõ vieát
- laéng nghe
- Töï laøm baøi 
- Vaøi HT/T ñoïc 
- Nhaän xeùt, goùp yù cho baøi cuûa baïn
- Ñoåi vôû , goùp yù cho nhau. 
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp. 
- Laéng nghe, thöïc hieän 
_____________________________________________
Moân: KHOA HOÏC 
Tieát 46: BOÙNG TOÁI 
I/ Muïc tieâu:
 - Neâu ñöôïc boùng toái ôû phía sau vaät caûn saùng khi vaät naøy ñöôïc chieáu saùng. 
 - Nhaän bieát ñöôïc khi vò trí vaät caûn saùng thay ñoåi thì boùng cuûa vaät thay ñoåi.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Chuaån bò chung: ñeøn baøn
- chuaån bò theo nhoùm: ñeøn pin; tôø giaáy to hoaëc taám vaûi; keùo, bìa, moät soá thanh tre nhoû ñeå gaén caùc mieáng bìa ñaõ caét laøm phim hoaït hình, moät soá vaät oâ toâ, ñoà chôi, hoäp,... ñeå duøng taïo boùng treân maøn.
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: AÙnh saùng
1) Khi naøo ta nhìn thaáy vaät?
2) Tìm nhöõng vaät töï phaùt saùng vaø vaät ñöôïc chieáu saùng maø em bieát?
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: 
- YC hs quan saùt hình 1 SGK/92
- Theo em, maët trôøi chieáu saùng töø phía naøo? vì sao em bieát? 
- Boùng cuûa ngöôøi xuaát hieän ôû ñaâu?
- Haõy tìm vaät chieáu saùng, vaät ñöôïc chieáu saùng trong hình?
- Trong hình 1, Maët trôøi laø vaät chieáu saùng, con ngöôøi laø vaät ñöôïc chieáu saùng, coøn boùng toái ôû phía sau ngöôøi goïi laø boùng toái. Boùng toái xuaát hieän ôû ñaâu vaø coù hình daïng nhö theá naøo? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. 
B/ Baøi môùi:
* Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà boùng toái
 Muïc tieâu: Neâu ñöôïc boùng toái xuaát hieän phía sau vaät caûn saùng khi ñöôïc chieáu saùng. Döï ñoaùn ñöôïc vò trí, hình daïng boùng toái trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn. Bieát boùng cuûa vaät thay ñoåi veà hình daïng kích thöôùc khi vò trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät ñoù thay ñoåi
- Moâ taû thí nghieäm: Ñaët moät tôø bìa to phía sau quyeån saùch vôùi khoaûng caùch 5cm. Ñaët ñeøn pin thaúng höôùng vôùi quyeån saùch treân maët baøn vaø baät ñeøn. Caùc em haõy döï ñoaùn xem:
+ Boùng toái seõ xuaát hieän ôû ñaâu? 
+ Boùng toái coù hình daïng nhö theá naøo? 
+ Boùng cuûa vaät seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi dòch ñeøn laïi gaàn quyeån saùch? 
- Ghi baûng phaàn döï ñoaùn cuûa hs (ghi vaøo coät döï ñoaùn) 
- Ñeå bieát ñieàu caùc em döï ñoaùn ñuùng hay khoâng, caùc em cuøng laøm thí nghieäm theo nhoùm 6 (Caùc em thaùo taát caû caùc pha ñeøn ra) 
- Goïi hs trình baøy keát quaû (Gv ghi vaøo coät thöù hai: Keát quaû) 
- Caùc em haõy so saùnh döï ñoaùn ban ñaàu vôùi keát quaû cuûa thí nghieäm. 
- Ñeå khaúng ñònh keát quaû thí nghieäm caùc em thay quyeån saùch baèng voû hoäp vaø tieán haønh töông töï. 
- Goïi hs trình baøy 
- AÙnh saùng coù truyeàn qua quyeån saùch hay voû hoäp ñöôïc khoâng?
- Nhöõng vaät khoâng cho aùnh saùng truyeàn qua goïi laø gì?
- Boùng toái xuaát hieän ôû ñaâu?
- Khi naøo boùng toái xuaát hieän?
Keát luaän: Phía sau vaät caûn (khi ñöôïc chieáu saùng) coù boùng cuûa vaät ñoù. Boùng cuûa vaät thay ñoåi khi vò trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät ñoù thay ñoåi. 
- Goïi hs ñoïc muïc baïn caàn bieát SGK/93 
* Hoaït ñoäng 2: Troø chôi xem boùng ñoaùn vaät 
 Muïc tieâu: Cuûng coá, vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà boùng toái. 
 Chia lôùp thaønh 2 ñoäi, moãi ñoäi cöû 2 hs laøm troïng taøi
- Coâ seõ chieáu boùng cuûa vaät leân töôøng, nhieäm vuï cuûa moãi ñoäi laø nhìn leân töôøng ñoaùn xem ñoù laø vaät gì? Nhoùm naøo ra hieäu ñoaùn tröôùc, ñöôïc quyeàn traû lôøi. Traû lôøi ñuùng teân moät vaät ñöôïc 5 ñieåm, sai tröø 1 ñieåm. Nhoùm naøo nhìn veà phía sau laø phaïm luaät vaø bò tröø 5 ñieåm. Coâ coù theå xoay ñeøn chieáu vaø caùc em döï ñoaùn xem vaät thay ñoåi theá naøo? 
- Cuøng hs toång keát troø chôi
- Tuyeân döông nhoùm ñoaùn nhanh, ñuùng.
C/ Cuûng coá, daën doø:
 - Veà nhaø xem laïi baøi
- Chuaån bò baøi sau: AÙnh saùng caàn cho söï soáng
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
 2 hs traû lôøi
1) Maét ta coù theå nhìn thaáy vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét. 
2) Vaät töï phaùt saùng: maët trôøi, boùng ñeøn; vaät ñöôïc chieáu saùng: baøn gheá, quaàn aùo, saùch vôû,...
- Quan saùt hình 1
(HS CHT) - Maët trôøi chieáu saùng töø phía beân phaûi cuûa hình veõ. Vì ta thaáy boùng ngöôøi ñoå veà phía beân traùi.
(HS CHT) - Boùng toái cuûa ngöôøi xuaát hieän phía sau ngöôøi vì coù aùnh saùng maët trôøi chieáu xieân töø beân phaûi xuoáng. 
- Maët trôøi laø vaät chieáu saùng, ngöôøi laø vaät ñöôïc chieáu saùng.
- HS laéng nghe 
- Laéng nghe, suy nghó
- (HS HT/T) phaùt bieåu:
+ Boùng toái xuaát hieän ôû phía sau quyeån saùch
+ Boùng toái coù hình daïng gioáng hình quyeån saùch
+ Boùng seõ to leân 
- Theo doõi
- Thöïc haønh thí nghieäm 
- Laàn löôït trình baøy. 
- Döï ñoaùn gioáng vôùi keát quaû thí nghieäm 
- Tieán haønh töông töï
- Vaøi nhoùm hs trình baøy
+ Boùng toái xuaát hieän ôû phía sau voû hoäp
+ Boùng toái coù hình daïng gioáng hình voû hoäp.
+ Boùng toái cuûa voû hoäp seõ to daàn leân khi dòch ñeøn laïi gaàn voû hoäp. 
- Khoâng theå truyeàn qua ñöôïc.
- Goïi laø vaät caûn
- ÔÛ phía sau vaät caûn saùng
- Boùng toái xuaát hieän khi vaät caûn saùng ñöôïc chieáu saùng
- Laéng nghe
- Vaøi hs ñoïc 
- Laéng nghe, cöû thaønh vieân leân thöïc hieän.
________________________________
Tieát 23: SINH HOAÏT LÔÙP

Tài liệu đính kèm:

  • docGATuan 23NH 20142015(1).doc