Giáo án các môn khối 4 - Tuần 24 năm 2014 - 2015

Giáo án các môn khối 4 - Tuần 24 năm 2014 - 2015

I.Mục tiêu.

-Tô màu đều, rõ chữ.

-Hiểu kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm của nó.

-Tô được màu vào dòng chữ nét đều có sẵn.(HS HT/T )

II. Chuẩn bị.

Giáo viên.

- Bảng mẫu chữ nét thanh nét đậm và chữ nét đều (để so sánh).

- Một bảng gỗ hoặc bìa cứng có kẻ các ô vuông đều nhau tạo thành hình chữ nhật, cạnh là 4 ô và 5 ô.

- Cắt một số chữ nét thẳng, nét tròn, nét nghiêng theo tỷ lệ các ô vuông trong bảng.

Học sinh.

- Sưu tầm kiểu chữ nét đều.

- Vở thực hành, compa, thước kẻ, bút chì và màu vẽ.

III. Các hoạt động chủ yếu.

 

doc 40 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 23/05/2016 Lượt xem 252Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 4 - Tuần 24 năm 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BAØI HOÏC
TUAÀN 24:
NGAØY
MOÂN
TIEÁT
TEÂN BAØI DAÏY
Thöù 2
09/02/2015
Chào cờ
MĨ thuật
Thể dục
Toán
Tập đọc
24
24
47
116
47
Chào cờ
Vẽ trang trí: Tìm hiểu về nét đều
Luyện tập 
Vẽ về cuộc sống an toàn
Thöù 3
24/02/2015
Thể dục
Chính tả
Anh văn
Toán
Đạo đức
LT&câu
48
24
47
117
24
47
Nghe-viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân
Phép trừ phân số
Giữ các công trình công cộng (Tieát 2)
Câu kể Ai là gì?
Thöù 4
25/02/2015
Toán
Tập đọc
Địa lí
Lịch sử
Kể chuyện
Anh văn
118
48
24
24
48
48
Phép trừ phân số (tiếp theo)
Đoàn thuyền đánh cá
Thành phố Hồ chí Minh
Ôn tập
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Thöù 5
26/02/2015
Toán
TLV
LT&câu
Khoa học
Kĩ thuật
119
47
 48
48
24
Luyện tập
Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối (tt)
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Ánh sáng cần cho sự sống 
Chăm sóc rau, hoa (tiết 1)
Thöù 6
27/02/2015
Toán
Âm nhạc
TLV
Khoa học
SHL
120
24
48
48
24
Luyện tập chung
Tóm tắt tin tức
Ánh sáng cần cho sự sống (Tiếp theo)
Sinh hoạt cuối tuần 
TUAÀN 24
Thöù hai, ngaøy 09 thaùng 02 naêm 2015.
Tieát 24: SINH HOAÏT ÑAÀU TUAÀN 
CHAØO CÔØ
______________________________________________
MÔN: MĨ THUẬT
BÀI 24: VẼ TRANG TRÍ
TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ NÉT ĐỀU
I.Mục tiêu.
-Tô màu đều, rõ chữ.
-Hiểu kiểu chữ nét đều, nhận ra đặc điểm của nó.
-Tô được màu vào dòng chữ nét đều có sẵn.(HS HT/T )
II. Chuẩn bị.
Giáo viên.
- Bảng mẫu chữ nét thanh nét đậm và chữ nét đều (để so sánh).
- Một bảng gỗ hoặc bìa cứng có kẻ các ô vuông đều nhau tạo thành hình chữ nhật, cạnh là 4 ô và 5 ô.
- Cắt một số chữ nét thẳng, nét tròn, nét nghiêng theo tỷ lệ các ô vuông trong bảng.
Học sinh.
- Sưu tầm kiểu chữ nét đều.
- Vở thực hành, compa, thước kẻ, bút chì và màu vẽ.
III. Các hoạt động chủ yếu.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
Giới thiệu bài.
- Giới thiệu một vài dòng chữ nét đều để học sinh thấy được vẻ đẹp và cách sử dụng.
-Học sinh theo dõi.
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- Giới thiệu một số kiểu chữ nét đều và chữ nét thanh nét đậm để học sinh phân biệt hai kiểu chữ này. 
- Chỉ vào bảng chữ nét đều và tóm tắt:
+ Chữ nét đều là chữ mà tất cả các nét thẳng, cong, nghiêng, chéo hoặc tròn đều có độ dày bằng nhau, các dấu có độ dày bằng 1/2 nét chữ.
+ Các nét thẳng đứng bao giờ cũng vuông góc với dòng kẻ.
+ Các chữ A, E, I, H, K, L, M, N, T, V, X, Y là những chữ có các nét thẳng đứng, nét thẳng ngang và nét chéo.
+ Chiều rộng của chữ thường không bằng 
-Quan sát, nhận xét và trả lời các câu hỏi của giáo viên theo cảm nhận của mình.
+ Chữ nét thanh nét đậm là chữ có nét to, nét nhỏ.
+ Chữ nét đều có tất cả các nét đều bằng nhau.
-Học sinh theo dõi. 
nhau. Rộng nhất là chữ A, Q, M, O,... hẹp hơn là E, L, T, P,... hẹp nhất là chữ I.
+ Chữ nét đều có dáng khoẻ, chắc thường dùng để kẻ khẩu hiệu, pa- nô, áp phích.
Hoạt động 2: Cách kẻ chữ nét đều.
- Yêu cầu học sinh quan sát hướng dẫn mẫu để các em nhận ra cách kẻ chữ nét thẳng.
- Xem hình giới thiệu để học sinh tìm ra cách kẻ chữ: R, D, Q, S, B, P.
- Cách kẻ chữ:
+ Tìm chiều cao và chiều dài của dòng chữ (tuỳ theo khổ giấy).
+ Kẻ các ô vuông.
+ Phác khung hình các chữ (tuỳ theo độ rộng, hẹp của mỗi chữ). Chú ý khoảng cách giữa các chữ, các từ cho phù hợp.
+ Tìm chiều dầy của nét chữ.
+ Vẽ phác nét chữ bằng chì mờ trước, sau đó dùng thước kẻ, compa để kẻ, quay các nét.
+ Tẩy các nét phác ô rồi vẽ màu vào dòng chữ (màu ở chữ và màu ở nền nên vẽ khác nhau về đậm nhạt, nóng lạnh).
Lưu ý: 
- Nên vẽ màu ở xung quanh nét chữ trước, ở giữa sau.
- Có thể trang trí cho dòng chữ đẹp hơn.
-Học sinh theo dõi các bước hướng dẫn của giáo viên.
+ Tìm tâm của đường tròn để vẽ nét cong của chữ R, Q, D, S, B, P.
+ Nét nghiêng của chữ R, S xuất phát từ đâu.
HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
- Ở bài này chỉ cho học sinh thực hành vẽ màu vào dòng chữ có sẵn.
- Học sinh vẽ màu vào dòng chữ nét đều ở vở thực hành.
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
- Kẻ chữ là một bài khó, chủ yếu là để học sinh làm quen và có khái niệm về chữ nét đều, nên nhận xét, đánh giá cần tập trung vào mức độ nhận thức của học sinh.
- Nhận xét tiết học và khen ngợi những học sinh phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Học sinh chọn bài vẽ mà mình ưa thích.
- Đánh giá, nhận xét bài tập.
Dặn dò.
Quan sát quang cảnh trường học chuẩn bị cho bài sau
___________________________________________
MÔN: THỂ DỤC
____________________________________________
Moân: TOAÙN 
Tieát 116: LUYEÄN TAÄP 
I/ Muïc tieâu:
Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên.
Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3, Bài 2* dành cho HS HT/T.
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Luyeän taäp
 Goïi hs leân baûng thöïc hieän tính toång 
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: Tieát toaùn hoâm nay, caùc em seõ tieáp tuïc laøm caùc baøi toaùn luyeän taäp veà pheùp coäng phaân soá.
2) HD luyeän taäp:
Baøi 1: Vieát leân baûng pheùp tính +
- Goïi hs neâu caùch thöïc hieän. 
- Goïi hs leân baûng thöïc hieän 
- Y/c hs thöïc hieän B caâu b,c 
*Baøi 2: Baïn naøo nhaéc laïi tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng caùc STN? 
- Pheùp coäng caùc phaân soá cuõng coù tính chaát keát hôïp. Tính chaát naøy nhö theá naøo? Caùc em cuøng laøm moät soá baøi toaùn ñeå nhaän bieát tính chaát naøy.
- Ghi 2 pheùp tính leân baûng vaø goïi hs leân baûng thöïc hieän. 
- Khi thöïc hieän coäng moät toång hai phaân soá vôùi phaân soá thöù ba chuùng ta laøm theá naøo? 
- Ñoù laø tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng hai phaân soá. Goïi hs ñoïc nhaän xeùt SGK/128 
Baøi 3: Goïi hs ñoïc baøi toaùn
- Muoán tính chu vi hình chöõ nhaät ta laøm sao?
- Vaäy tính nöûa chu vi ta laøm sao? 
- Goïi hs leân baûng toùm taét vaø thöïc hieän tính nöûa chu vi 
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Neâu tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng hai phaân soá.
- Baøi sau: Pheùp tröø phaân soá
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
a) = 
b) =
- Laéng nghe 
- Ta vieát soá 3 döôùi daïng phaân soá, sau ñoù qui ñoàng maãu soá roài thöïc hieän pheùp coäng hai phaân soá cuøng maãu.
- 1 HS CHT leân thöïc hieän 
3 + = 
b) 
c) 
(HS HT) - Khi coäng moät toång hai soá vôùi soá thöù ba ta coù theå coäng soá thöù nhaát vôùi toång cuûa soá thöù hai vaø soá thöù ba. 
- Laéng nghe 
- 2 HS HT/T leân thöïc hieän vaø neâu keát quaû: Caû 2 pheùp tính ñeàu baèng 
- Chuùng ta coù theå coäng phaân soá thöù nhaát vôùi toång cuûa phaân soá thöù hai vaø phaân soá thöù ba. 
- Vaøi hs ñoïc 
- 1 hs ñoïc ñeà toaùn
- Ta laáy (daøi+roäng)x2 
- Ta laáy daøi + roäng
- 1 hs leân baûng toùm taét, 1 hs thöïc hieän, caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp.
 Nöûa chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø:
 +
 Ñaùp soá: 
__________________________________________________
Moân: TAÄP ÑOÏC 
Tieát 47: VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN 
I. Muïc ñích, yeâu caàu:
 - Bieát ñoïcđđúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội dung thông báo tin vui.
 - Hieåu noäi dung: Cuộc thi vẽ em sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( Traû lôøi ñöôcï caùc caâu hoûi trong SGK).
 KNS*: - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.
	 - Tư duy sáng tạo.
	 - Đảm nhận trách nhiệm.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
 Baûng phuï vieát ñoaïn luyeän ñoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Khuùc haùt ru nhöõng em beù lôùn treân löng meï
 Goïi hs leân baûng ñoïc thuoäc loøng vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: Baûn tin Veõ veà cuoäc soáng an toaøn ñaêng treân baùo Ñaïi ñoaøn keát, thoâng baùo veà tình hình thieáu nhi caû nöôùc tham döï cuoäc thi veõ tranh theo chuû ñeà Em muoán soáng an toaøn. Vaäy theá naøo laø baûn tin? Noäi dung toùm taét cuûa baûn tin nhö theá naøo? Caùch ñoïc baûn tin ra sao? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi ñoïc hoâm nay.
2) HD ñoïc vaø tìm hieåu baøi
a) Luyeän ñoïc: 
KNS*: - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.
- Ghi baûng: UNICEF, ñoïc u-ni-xeùp. 
- Giaûi thích: UNICEF laø teân vieát taét cuûa Quyõ Baûo trôï Nhi ñoàng cuûa Lieân hôïp quoác (caùc em ñaõ bieát veà Lieân hôïp quoác qua saùch TV2-taäp 2). 
- Ghi baûng: 50 000 
- Giaûi thích: Ñaây laø baøi ñoïc döôùi daïng baûn tin. 6 doøng môû ñaàu baøi ñoïc laø 6 doøng toùm taét noäi dung ñaùng chuù yù, chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin quan troïng cuûa baûn tin. Vì vaäy, sau khi ñoïc teân baøi, caùc em phaûi ñoïc noäi dung toùm taét naøy roài môùi ñoïc baûn tin. 
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa baøi
+ Löôït 1: Luyeän phaùt aâm: ÑaéK LaéK, trieãn laõm, töôi taén
- Cho hs xem caùc böùc tranh cuûa thieáu nhi veõ veà cuoäc soáng an toaøn 
- Hd ngaét nghæ hôi ñuùng caâu daøi
 UNICEF VN vaø baùo TNTP/vöøa toång keát cuoäc thi veõ tranh cuûa thieáu nhi vôùi chuû ñeà/ "Em muoán soáng an toaøn".
 Caùc hoïa só nhæ tuoåi chaúng nhöõng coù nhaän thöùc ñuùng veà phoøng traùnh tai naïn / maø coøn bieát theå hieän ngoân ngöõ hoäi hoïa / saùng taïo ñeán baát ngôø. 
+ Löôït 2: HD hs hieåu nghóa caùc töø: thaåm mó, nhaän thöùc, khích leä, yù töôûng, ngoân ngöõ hoäi hoïa.
- Baøi ñoïc vôùi gioïng nhö theá naøo?
- Y/c hs luyeän ñoïc theo nhoùm 4
- Goïi hs ñoïc caû baøi
- Gv ñoïc maãu 
b) Tìm hieåu baøi:
- 2 em ngoài cuøng baøn, haõy trao ñoåi nhoùm ñoâi ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
- Neâu laàn löôït töøng caâu hoûi, goïi hs traû lôøi
KNS*:	 - Tư duy sáng tạo.
1) Chuû ñeà cuûa cuoäc thi veõ laø gì? 
+ Teân chuû ñieåm gôïi cho em ñieàu gì? 
2) Thieáu nhi höôûng öùng cuoäc thi nhö theá naøo?
3) Ñieàu gì cho thaáy caùc em coù nhaän thöùc toát veà chuû ñeà cuoäc thi?
4) Nhöõng nhaän xeùt naøo theå hieän söï ñaùnh giaù cao khaû naêng thaåm mó cuûa caùc em? 
+ Em hieåu "theå hieän baèng ngoân ngöõ hoäi hoïa " nghóa laø gì? 
5) Nhöõng doøng in ñaäm ôû baûn tin coù taùc duïng gì? 
Choát yù: Nhöõng doøng in ñaäm treân baûn tin coù taùc duïng:
. Gaây aán töôïng nhaèm haáp daãn ngöôøi ñoïc.
. Toùm taét thaät goïn baèng soá lieäu vaø nhöõng töø ngöõ noåi baät giuùp ngöôøi ñoïc naém nhanh thoâng tin. 
c) Luyeän ñoïc laïi
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 5 ñoaïn cuûa baøi
KNS*: - Đảm nhận trách nhiệm.
- Y/c hs laéng nghe, tìm nhöõn ... øi, phaùt phieáu cho 2 hoïc sinh 
- YC hs leân daùn phieáu vaø trình baøy 
- Cuøng hs nhaän xeùt, keát luaän lôøi giaûi ñuùng
- Yeâu caàu hs ñoåi vôû nhau kieåm tra
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Muoán coäng (tröø) hai phaân soá khaùc maãu ta laøm sao? 
- Veà nhaø xem laïi baøi
- Baøi sau: Pheùp nhaân phaân soá 
- Laéng nghe 
- Chuùng ta qui ñoàng maãu soá caùc phaân soá ñoù sau ñoù thöïc hieän pheùp coäng (tröø) caùc phaân soá cuøng maãu 
HS CHT b) 
 c) 
- Ta vieát 1, 3 döôùi daïng phaân soá roài thöïc hieän qui ñoàng maãu soá, sau ñoù coäng (tröø) caùc phaân soá cuøng maãu 
- HS laàn löôït leân baûng thöïc hieän , caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS CHT b) 
c) 1+ 
- 3 hs phaùt bieåu tröôùc lôùp 
- HS HT Töï laøm baøi 
a) = b) x - 
 x = x = 
c) x = 
- Yeâu caàu tính baèng caùch thuaän tieän 
- Ta aùp duïng tính chaát giao hoaùn vaø tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng caùc phaân soá ñeå thöïc hieän 
- 2 HS HT/T leân baûng thöïc hieän, caû lôùp laøm vaøo vôû 
b)
- 1 hs ñoïc ñeà baøi 
- Töï laøm baøi 
- HS HT/T Leân daùn phieáu vaø trình baøy 
 Soá hs hoïc Tieáng anh vaø Tin hoïc chieám soá phaàn laø:
 (toång soá hs)
 Ñaùp soá : toång soá hs 
- Ñoåi vôû nhau kieåm tra 
- 2 hs traû lôøi 
______________________________________________
MÔN: ÂM NHẠC
___________________________________________
Moân : TAÄP LAØM VAÊN 
Tieát 48: TÓM TẮT TIN TỨC 
I/ Muïc tieâu: 
 - Hiểu thế nào là tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức (ND Ghi nhôù).
 - Bước đầu nắm được cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt một bản tin (BT1, BT2, muïc III).
 KNS*: Tìm và xử lí thông tin, phân tích , đối chiếu.
	 Đảm nhận trách nhiệm.
#GIẢM TẢI: BÀI NÀY KHÔNG DẠY THAY THẾ BÀI Ở TIẾT 47 VÀ CÓ BỔ SUNG
Tieát 47: LUYEÄN TAÄP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI 
I/ Muïc tieâu: 
 Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2).
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- 2 bảng phụ, moãi bảng vieát 1 ñoaïn chöa hoaøn chænh cuûa baøi vaên taû caây chuoái tieâu (BT2). 6 bảng nhóm cho 3 ñoaïn 2,3,4. 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái
- Haõy neâu noäi dung chính cuûa moãi ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái?
- Goïi hs ñoïc ñoaïn vaên vieát veà lôïi ích cuûa moät loaøi caây (BT2) 
- Nhaän xeùt 
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1) Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñaõ bieát veà ñoaïn vaên trong baøi vaên taû caây coái. Döïa treân hieåu bieát ñoù, trong tieát hoïc naøy, caùc em seõ luyeän taäp vieát caùc ñoaïn vaên trong baøi vaên mieâu taû caây coái.
2) HD hs laøm baøi taäp
Baøi 1: Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung BT
- Töøng noäi dung trong daøn yù treân thuoäc phaàn naøo trong caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái? 
Baøi 2: Goïi hs ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung BT
- Höôùng daãn: Boán ñoaïn vaên cuûa baïn Hoàng Nhung ñöôïc vieát theo caùc phaàn trong daøn yù cuûa BT1. Caùc em giuùp baïn hoaøn chænh töøng ñoaïn baèng caùch vieát tieáp vaøo choã coù daáu ba chaám. (phaùt phieáu cho 8 hs, moãi em hoaøn chænh 1 ñoaïn treân phieáu. 
- Goïi hs lôùp döôùi ñoïc baøi laøm cuûa mình theo töøng ñoaïn. 
- Goïi hs laøm treân phieáu daùn phieáu leân baûng vaø ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình. 
- Söûa loãi ngöõ phaùp, duøng töø cho hs
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Veà nhaø hoaøn thaønh caùc ñoaïn vaên ñeå thaønh 1 baøi vaên hoaøn chænh
- Baøi sau: Toùm taét tin töùc
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
 2 hs leân baûng thöïc hieän theo y/c
- Trong baøi vaên mieâu taû caây coái, moãi ñoaïn vaên coù moät noäi dung nhaát ñònh chaúng haïn: taû bao quaùt, taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc taû caây theo töøng muøa, töøng thôøi kì phaùt trieån. 
- Laéng nghe 
- 1 hs ñoïc, caû lôùp theo doõi trong SGK 
+ Ñoaïn 1: Giôùi thieäu caây chuoái tieâu : phaàn môû baøi
+ Ñoaïn 2,3: Taû bao quaùt, taû töøng boä phaän cuûa caây chuoái tieâu: Phaàn thaân baøi
+ Ñoaïn 4: Neâu ích lôïi cuûa caây chuoái tieâu: phaàn keát baøi.
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- Laéng nghe, thöïc hieän 
- Moät vaøi hs ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình
- Daùn phieáu vaø trình baøy 
- Laéng nghe, thöïc hieän 
_____________________________________________
Moân: KHOA HOÏC 
Tieát 48: AÙNH SAÙNG CẦN CHO SỰ SỐNG (Tiếp theo) 
 I/ Muïc tieâu:
 Nêu được vai trò của ánh sáng:
 - Đối với đời sống của con người:có thức ăn, sưởi ấm, sức khỏe.
 - Đối với động vật: di chuyển, kiếm ăn, tránh kè thù.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Moät soá khaên saïch ñeå chôi bòt maét
- Phieáu hoïc taäp
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: AÙnh saùng caàn cho söï soáng
1) AÙnh saùng aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng thöïc vaät? 
2) Nhu caàu veà aùnh saùng cuûa thöïc vaät nhö theá naøo? 
- Nhaän xeùt, cho ñieåm 
B/ Daïy-hoïc baøi môùi: 
* Khôûi ñoäng: Toå chöùc cho hs chôi troø chôi "Bòt maét baét deâ" 
. Khi bòt maét laïi em caûm thaáy theá naøo? 
. Caùc em coù deã daøng baét ñöôïc "deâ" khoâng? 
1) Giôùi thieäu baøi: Qua troø chôi caùc em thaáy aùnh saùng raát caàn thieát cho con ngöôøi. Söï caàn thieát cuûa aùnh saùng ñoái vôùi con ngöôøi, ñoäng vaät nhö theá naøo? Caùc em cuøng tìm hieåu tieáp qua baøi hoïc hoâm nay. 
2) Baøi mới:
*Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi.
 Muïc tieâu: Neâu ví duï veà vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi. 
- Caùc em haõy suy nghó vaø tìm ví duï veà vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi? 
- Ghi nhanh caâu ví duï cuûa hs vaøo 2 coät
+ Coät 1: Vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi vieäc nhìn, nhaän bieát theá giôùi, hình aûnh, maøu saéc.
+ Coät 2: Vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi. 
- Giaûng baøi: Taát caû caùc sinh vaät treân Traùi ñaát ñeàu soáng nhôø vaøo naêng löôïng töø aùnh saùng maët trôøi. AÙnh saùng maët trôøi chieáu saùng xuoáng Traùi ñaát bao goàm nhieàu loaïi tia saùng khaùc nhau. Trong ñoù coù moät loaïi tia saùng giuùp cô theå toång hôïp Vi-ta-min D giuùp cho raêng vaø xöông cöùng hôn, giuùp treû em traùnh ñöôïc beänh coøi xöông. Tuy nhieân cô theå chæ caàn moät löôïng raát nhoû tia naøy. Tia naøy seõ trôû neân nguy hieåm neáu ta ôû ngoaøi naéng quaù laâu. 
- Quan saùt caùc hình SGK/96 . Caùc em haõy töôûng töôïng xem cuoäc soáng cuûa con ngöôøi seõ ra sao neáu khoâng coù aùnh saùng? 
- AÙnh saùng coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi? (tham khaûo muïc baïn caàn bieát) 
Keát luaän: Muïc baïn caàn bieát SGK/96 
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa ñoäng vaät. 
 Muïc tieâu: Keå ra vai troø cuûa aùnh saùng ñoái vôùi ñôøi soáng ñoäng vaät. Neâu ví duï chöùng toû moãi loaøi ñoäng vaät coù nhu caàn aùnh saùng khaùc nhau vaø öùng duïng cuûa kieán thöùc ñoù trong chaên nuoâi. 
- Caùc em haõy thaûo luaän nhoùm 4 ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: (phaùt caâu hoûi cho caùc nhoùm)
1) Keå teân moät soá ñoäng vaät maø baïn bieát. Nhöõng con vaät ñoù caàn aùnh saùng ñeå laøm gì? 
2) Keå teân moät soá ñoäng vaät kieám aên vaøo ban ñeâm, moät soá ñoäng vaät kieám aên vaøo ban ngaøy?
3) Em coù nhaän xeùt gì veà nhu caàu aùnh saùng cuûa caùc ñoäng vaät ñoù?
4) Trong chaên nuoâi ngöôøi ta ñaõ laøm gì ñeå kích thích cho gaø aên nhieàu, choùng taêng caân vaø ñeû tröùng nhieàu? 
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi 
- Cuøng hs nhaän xeùt, boå sung 
- Quan saùt caùc hình SGK/97, caùc em haõy töôûng töôïng xem loaøi vaät seõ ra sao neáu khoâng coù aùnh saùng? 
Keát luaän: Muïc baïn caàn bieát SGK/97 
C/ Cuûng coá, daën doø:
- AÙnh saùng coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi?
- AÙnh saùng caàn cho ñôøi soáng cuûa ñoäng vaät nhö theá naøo?
- Veà nhaø xem laïi baøi
- Baøi sau: AÙnh saùng vaø vieäc baûo veä ñoâi maét.
- 2 hs traû lôøi
1) Khoâng coù aùnh saùng, thöïc vaät seõ khoâng quang hôïp ñöôïc vaø seõ bò cheát. Ngoaøi ra aùnh saùng coøn aûnh höôûng ñeán quaù trình soáng khaùc cuûa thöïc vaät nhö: huùt nöôùc, hoâ haáp, sinh saûn... 
2) Nhu caàu veà aùnh saùng cuûa moãi loaøi caây laø khaùc nhau. Coù nhöõng loaøi caây coù nhu caàu aùnh saùng maïnh neân chuùng chæ soáng ñöôïc ôû nôi röøng thöa. Ngöôïc laïi coù nhöõng loaøi caây caàn ít aùnh saùng, aùnh saùng yeáu neân chuùng soáng ñöôïc trong röøng raäm hay hang ñoäng. 
- Vaøi hs leân thöïc hieän. 
. Raát toái 
. Raát khoù baét vì khoâng nhìn thaáy gì caû 
Laéng nghe 
- Suy nghó vaø laàn löôït phaùt bieåu yù kieán 
(HS HT))
+ Giuùp ta nhìn thaáy moïi vaät , phaân bieät ñöôïc maøu saéc, phaân bieät ñöôïc thöùc aên, nöôùc uoáng, nhìn thaáy caùc hình aûnh cuûa cuoäc soáng... 
+ AÙnh saùng giuùp söôûi aám cho cô theå... 
- Laéng nghe 
- Neáu khoâng coù aùnh saùng thì Traùi ñaát seõ toái ñen nhö möïc. Con ngöôøi khoâng ñöôïc ñi ngaém caûnh thieân nhieân, khoâng coù thöùc aên nöôùc uoáng, ñoäng vaät seõ taán coâng... 
- AÙnh saùng taùc ñoäng leân moãi chuùng ta trong suoát caû cuoäc ñôøi. Noù giuùp chuùng ta coù thöùc aên, söôûi aám vaø cho ta söùc khoûe. Nhôø coù aùnh saùng maø chuùng ta caûm nhaän ñöôïc taát caû veû ñeïp cuûa thieân nhieân. 
- Vaøi hs ñoïc 
- Laøm vieäc nhoùm 4
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy (moãi nhoùm 1 caâu) (HS HT/T)
1) Teân moät soá loaøi ñoäng vaät: meøo, choù, höôu, nai, teâ giaùc, chuoät, raén, voi...Nhöõng con vaät naøy caàn aùnh saùng ñeå tìm thöùc aên, nöôùc uoáng, ñeå ñi nôi khaùc traùnh reùt, traùnh noùng, ñeå chaïy troán keû thuø,... 
2) + Ñoäng vaät kieám aên vaøo ban ngaøy: gaø, vòt, traâu, boø, höôu, nai, thoû, khæ...
+ Ñoäng vaät kieám aên vaøo ban ñeâm: sö töû, meøo, chuoät, raén, cuù meøo, eách, nhaùi... 
3) Caùc loaøi ñoäng vaät khaùc nhau coù nhu caàu veà aùnh saùng khaùc nhau, coù loaøi caàn aùnh saùng, coù loaøi öu boùng toái.
4) Trong chaên nuoâi ngöôøi ta duøng aùnh saùng ñieän ñeå keùo daøi thôøi gian chieáu saùng trong ngaøy, kích thích cho gaø aên ñöôïc nhieàu, choùng taên caân vaø ñeå tröùng nhieàu. 
- Nhaän xeùt, boå sung 
- Khoâng coù aùnh saùng loaøi vaät seõ khoâng tìm ñöôïc thöùc aên, nöôùc uoáng, khoâng theå ñi nôi khaùc traùnh reùt, khoâng theå chaïy troán keû thuø vì theá loaøi vaät seõ cheát. 
- Vaøi hs ñoïc to tröôùc lôùp 
______________________________________________
Tieát 24: SINH HOAÏT LÔÙP

Tài liệu đính kèm:

  • docGATuan 24NH 20142015(1).doc