Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 33

Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 33

VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI . (tt)

I. Mục tiêu :

- Đọc rành mạch, trôi chảy. Biết đọc diễn một đoạn của bài văn với giọng phân biệt lời của các nhân vật (nhà vua, cậu bé)

-HS hiểu nội dung: tiếng cười như một phép màu làm cho cuộc sống của vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy cơ tàn lụi.

-Vui vẻ, thoải mái trong cuộc sống.

II.Đồ dùng dạy học.

GV: bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học.

1-Ổn định.

2-Kiểm tra.

-HS đọc bài Ngắm trăng – Không đề. Nêu ý nghĩa của bài.

 

doc 26 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 (buổi sáng) - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T/N
Moân
Tiết
Teân baøi daïy
Hai
16/04/2012
Saùng
SHDC
33
TÑ
65
Vöông quoác vaéng nuï cöôøi (tt)
T
161
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá 
KH
65
Quan heä thöùc aên trong töï nhieân 
Chieàu
TD
KT 
AN
Ba
17/04/2012
Saùng
CT
33
 Ngaém traêng – khoâng ñeà 
T
162
 Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá (tt)
LT&C
65
MRVT: Laïc quan - yeâu ñôøi 
ÑL
Chieàu
THKT TV
OÂn taäp
THKT T
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá
THKT T
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá
Tö
18/04/2012
Saùng
TÑ
66
Con chim chieàn chieän 
T
163
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá (tt)
TLV
65
Kieåm tra vieát 
THKT T
OÂn taäp veà ño ñaïi löôïng
Chieàu
MT
THKT TV
Mieâu taû con vaät
HÑTT
Giao löu veà quyeàn vaø boån phaän treû em
Naêm
19/04/2012
Saùng
LT&C
66
Theâm traïng ngöõ chæ muïc ñích cho caâu 
T
164
Oân taäp caùc pheùp tính vôùi phaân soá (tt)
KC 
33
Keå chuyeän ñaõ nghe ñaõ ñoïc 
LS
33
Toång keát
Chieàu
AV
ÑÑ
33
Daønh cho ñòa phöông 
THKT T
OÂn taäp veà ño ñaïi löôïng
Saùu
20/04/2012
Saùng
TLV
66
Ñieàn vaøo maãu giaáy tôø in saün
AV
T
165
Oân taäp veà ñaïi löôïng 
THKT TV
Baøi vieát mieâu taû con vaät
Chieàu
KH
66
Chuoãi thöùc aên trong töï nhieân 
TD
SHL
33
TKT 33
TUAÀN 33
Ngaøy daïy 16 – 04 – 201 2 Taäp ñoïc ( Tieát 65)
VÖÔNG QUOÁC VAÉNG NUÏ CÖÔØI . (tt)
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc raønh maïch, troâi chaûy. Bieát ñoïc dieãn moät ñoaïn cuûa baøi vaên vôùi gioïng phaân bieät lôøi cuûa caùc nhaân vaät (nhaø vua, caäu beù)
-HS hieåu noäi dung: tieáng cöôøi nhö moät pheùp maøu laøm cho cuoäc soáng cuûa vöông quoác u buoàn thay ñoåi, thoaùt khoûi nguy cô taøn luïi.
-Vui veû, thoaûi maùi trong cuoäc soáng.
II.Ñoà duøng daïy hoïc.
GV: baûng phuï.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-HS ñoïc baøi Ngaém traêng – Khoâng ñeà. Neâu yù nghóa cuûa baøi.
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
-GV ñoïc maãu baøi vaên, chia ñoaïn:
.Ñoaïn 1: Töø ñaàu... ta troïng thöôûng.
.Ñoaïn 2: Tieáp theùo....ñöùt giaûi ruùt aï.
.Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
- Caäu beù phaùt hieän ra nhöõng chuyeän buoàn cöôøi ôû ñaâu? 
- Vì sao nhöõng chuyeän aáy buoàn cöôøi? 
- Vaäy bí maät cuûa tieáng cöôøi laø gì? 
- Tieáng cöôøi laøm thay ñoåi cuoäc soáng ôû vöông quoác u buoàn nhö theá naøo? 
=>vui veû, thoaûi maùi trong cuoäc soáng.
+YÙ nghóa? 
*Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm laïi ñoaïn vaên:
 “Tieáng cöôøi thaät deã laây.nguy cô taøn luïi”.
- HS khaù gioûi ñoïc toaøn baøi .
- HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn. 
- Hs luyeän ñoïc theo caëp. 
- 1HS ñoïc phaàn chuù giaûi. 
+ ÔÛ nhaø vua – queân lau mieäng, beân meùp vaãn dính moät haït côm. 
+ ÔÛ quan coi vöôøn ngöï uyeån – trong tuùi aùo caêng phoàng moät quaû taùo ñang caén dôû . 
+ ÔÛ chính mình – bò quan thò veä ñuoåi, cuoáng quaù neân ñöùt giaûi ruùt.
- Vì nhöõng chuyeän aáy ngôø vaø traùi ngöôïc vôùi töï nhieân.
- Nhìn thaúng vaøo söï thaät, phaùt hieän nhöõng chuyeän maâu thuaãn, baát ngôø, traùi ngöôïc vôùi 1 caùi nhìn vui veû.
- Tieáng cöôøi laøm moïi göông maët ñeàu raïng rôõ, töôi tænh, hoa nôû, chim hoùt, nhöõng tia naéng maët trôøi nhaûy muùa, soûi ñaù reo vang döôùi nhöõng baùnh xe . 
-Tieáng cöôøi nhö coù pheùp maàu laøm cho vöông quoác u buoàn thay ñoåi, thoaùt khoûi nguy cô taøn luïi.
- HS ñoïc theo caùch phaân vai .
- HS thi ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên.
4-Cuûng coá:
- Caâu chuyeän muoán noùi leân ñieàu gì?.
5-Daën doø:
-Veà nhaø luyeän ñoïc laïi baøi nhieàu laàn.
-Ñoïc tröôùc baøi, chuaån bò: “Con chim chieàn chieän”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toaùn (Tieát 161)
OÂN TAÄP VEÀ CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI PHAÂN SOÁ
I. Muïc tieâu .
-Thöïc hieän ñöôïc nhaân, chia phaân soá .
-Tìm thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp nhaân pheùp chia phaân soá. 
- Baøi taäp chuaån 1,2,4a. HS gioûi laøm baøi 3, 4b, c.
-Tính caån thaän- chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Thöôùc keû, baûng phuï.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.	
2-Kieåm tra.
-HS neâu caùch coäng, tröø hai phaân soá .
-Tính:	-;	+
3-Baøi môùi.
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
+Baøi taäp 1: Tính (laøm baûng con)
+Baøi taäp 2: Tìm x (laøm nhaùp)
 x X = : x =
x:= 22
*Baøi 3: Tính (laøm baûng)
x; :; xx;
+Baøi taäp 4: HS ñoïc yeâu caàu (laøm vôû)
4. b ,c daønh cho HS khaù- gioûi.
=> Tính caån thaän- chính xaùc.
+Baøi taäp 1: 
a)x==	: =x== :=x==	x==
 x 2 == :=x==2 :2===	 2x==
+Baøi taäp 2:
 x X = 	:x=	 x:= 22
 x= :	 x=x	 x= 22x	 x=	 x=	x=
*Baøi taäp 3:
x= 1; :=1;	xx=	=
+Baøi taäp 4:
 Giaûi 
Chu vi tôø giaáy hình vuoâng. x 4 = (m)
 Dieän tích cuûa hình vuoâng laø.x= (m2)
*b- Dieän tích cuûa moãi oâ vuoâng .
x= (m2)
Soá oâ vuoâng caét ñöôïc laø.:= 25 (OÂ vuoâng)
*c-Chieàu roäng hình chöõ nhaät: : = (m)
Ñaùp soá : a) Chu vi : m; Dieän tích : m2.
	b) 25 oâ vuoâng; c) m. 
 4-Cuûng coá:
-HS neâu caùch nhaân, chia caùc phaân soá.
5-Daën doø:
-Veà nhaø xem laïi baøi.
-Chuaån bò: “ OÂn taäp veà caùc pheùp tính vôùi phaân soá (tt)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoa hoïc (Tieát 65)
QUAN HEÄ THÖÙC AÊN TRONG TÖÏ NHIEÂN.
I. Muïc tieâu. 
-HS hieåu moái quan heä giöõa yeáu toá voâ sinh vaø höõu sinh trong töï nhieân.
-Veõ vaø trình baøy sô ñoà moái quan heä sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia.
-Chaêm soùc baûo veä vaät nuoâi.
II. Ñoà duøng daïy oïc.
Tranh minh hoaï SGK
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
Neâu quaù trình trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät?
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
*Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm ñoâi
-Yeâu caàu hs quan saùt hình 1 trang 130 SGK:
+Keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình.
+YÙ nghóa cuûa chieàu muõi teân trong sô ñoà.
+Muõi teân xuaát phaùt töø khí caùc-boâ-níc vaø chæ vaøo laù caây ngoâ cho bieát ñieàu gì?
+Muõi teân xuaát phaùt töø nöùôc, caùc chaát khoaùng vaø chæ vaøo reã cuûa caây ngoâ cho bieát ñieàu gì?
-Thöùc aên cuûa caây ngoâ laø gì? 
-Töø ñoù caây ngoâ taïo ra nhöõng chaát gì nuoâi caây?
*Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh veõ sô ñoà moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät 
-Thöùc aên cuûa chaâu chaáu laø gì?
-Giöõa caây ngoâ vaø chaâu chaáu coù quan heä gì?
-Thöùc aên cuûa eách laø gì?
-Giöõa eách vaø chaâu chaáu coù quan heä gì ?
-Veõ sô ñoà baéng chöõ sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia
Sô ño à(baèng chöõ) sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia.
=>GDMT: Chaêm soùc baûo veä vaät nuoâi.
-Ñeå theå hieän moái quan heä veà thöùc aên, ngöôøi ta söû duïng caùc muõi teân:
+Muõi teân xuaát phaùt töø khí caùc-boâ-níc vaø chæ vaøo laù caây ngoâ töùc laø khí caùc-boâ-níc ñöôïc caây ngoâ haáp thu qua laù.
+Muõi teân xuaát phaùt töø nöùôc, caùc chaát khoaùng vaø chæ vaøo reã cuûa caây ngoâ cho bieát caùc chaát khoaùng ñöôïc caây ngoâ haáp thuï qua reã.
- Nöôùc, chaát khoaùng, khí caùc boâ níc, aùnh saùng.
-Chaát boät ñöôøng, chaát ñaïm.
-Laù ngoâ.
-Caây ngoâ laø thöùc aên cuûa chaâu chaáu.
-Chaâu chaáu.
-Chaâu chaáu laø thöùc aên cuûa eách.
-HS veõ sô ñoà neâu moái quan heä cuûa thöùc aên giöõa ngoâ, chaâu chaáu, eách.
Laù ngoâ -> chaâu chaáu -> eách.
4-Cuûng coá .
 -Thöùc aên cuûa caây ngoâ laø gì? 
 5-Daën doø- nhaän xeùt.
-Veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò baøi “ Chuoãi thöùc aên trong töï nhieân”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngaøy daïy 17 – 04 – 2012 Chính taû (Tieát 33)
NGAÉM TRAÊNG KHOÂNG ÑEÀ.
I. Muïc tieâu.
-HS nhôù vieát ñuùng baøi chính taû “ Ngaém traêng – Khoâng ñeà”; trình baøy hai baøi thô theo hai theå thô khaùc nhau: thô 7 chöõ , thô luïc baùt.
- Laøm ñuùng baøi taäp phaân bieät nhöõng tieáng coù aâm vaàn deã laãn loän.
-Vieát trình baøy, saïch seõ.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-HS vieát caùc töø : vì sao, xöù sôû
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
-GV ñoïc baøi vieát. 
-Neâu yù nghóa cuûa hai baøi thô “ Ngaém traêng- Khoâng ñeà” ? 
- Tìm töø khoù, luyeän vieát:
.röôïu: chuù yù vaàn öôu.
.höõng hôø: chuù yù höõng coù daáu ngaõ.
.tung bay: chuù yù bay vaàn ay.
. xaùch böông: chuù yù aâm s. Saùch ≠ xaùch.
-GV ñoïc baøi HS cho HS vieát baøi.
=> Vieát trình baøy roõ raøng saïch seõ.
GV ñoïc baøi cho HS doø baøi soaùt loãi.
 - GV thu baøi chaám, chöõa baøi.
*Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp.
-Baøi taäp 2a. Ñieàn vaøo choã troáng
a
am
an
ang
tr
traø, traû (lôøi), tra luùa, tra hoûi, thanh tra, traø troän, doái traù, traû baøi, traû giaù...
röøng traøm, quaû traùm, traùm khe hôû, xöû traûm, traïm xaù,...
traøn ñaày, traøn lan, traøn ngaäp,...
trang vôû, trang nam nhi, trang hoaøng, trang nghieâm, trang phuïc, traûng coû, traùng kieän, traïng nguyeân, traïng ngöõ, traïng sö...
ch
cha meï, cha xöù, chaø ñaïp, chaû gioø, chaû leõ, chung chaï,..
aùo chaøm, beänh chaøm, chaïm coác, chaïm traùn, chaïm troå.
Chan hoøa, chan chöùa, chan canh, chaùn ngaùn, chaùn cheâ, 
chaøng trai, naéng chang chang.
. HS khaù, gioûi ñoïc laïi baøi vieát.
-Baùc Hoà luoân laïc quan yeâu ñôøi, caû trong nhöõng hoaøn caûnh tuø ñaøy hay khaùng chieán gian khoå.
-HS ñoïc laïi baøi, tìm töø khoù phaân tích.
-HS luyeän vieát baûng con töø khoù.
Röôïu, höõng hôø, xaùch böông,
-HS vieát baøi vaøo vôû.
HS doø baøi.
HS ñoåi taäp baét loãi baïn.
 4-Cuûng coá .
-HS vieát baûng con : xaùch böông, röôïu.
5-Daën doø.
-Veà nhaø laøm baøi taäp 3. Ñoïc tröôùc baøi, tìm töø khoù phaân tích baøi “ Noùi ngöôïc”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Toaùn (Tieát 162)
OÂN TAÄP VEÀ CAÙC PHEÙP TÍNH VÔÙI PHAÂN SOÁ (tt)
I. Muïc tieâu.
- Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vôù ...  vaø thöïc hieän döï aùn baûo veä coâng trình coâng coäng cuûa ñòa phöông.
=>Thöïc hieän toát nhöõng noäi dung ñaïo ñöùc ñoù.
a-Chaøo hoûi, leã pheùp vôùi nhöõng ngöôøi lao ñoäng (ñ).
Noùi troáng khoâng vôùi ngöôøi lao ñoäng (s)
Tieát kieäm saùch, vôû, ñoà duøng, ñoà chôi.(ñ)
Quyù troïng saûn phaåm thaønh quaû lao ñoäng (ñ)
Cheá gieãu ngöôøi lao ñoäng ngheøo, ngöôøi lao ñoäng tay, chaân (s).
Baøi 2:
a-Mua taêm tre cuûa hoäi ngöôøi muø (+)
b-Phaãu thuaät mieãn phí cho treû em ngheøo,khuyeát taät (+)
c-Mua quaø taëng cho HS gioûi.
d-Hoã trôï thuoác men, löông thöïc cho nhöõng vuøng bò thieân tai, chieán tranh (+)
+Baøi taäp 3: HS ñoïc yeâu caàu.
Haõy cuøng caùc baïn trong nhoùm xaây döïng vaø thöïc hieän döï aùn baûo veä coâng trình coâng coäng cuûa ñòa phöông.
-HS chia nhoùm, thaûo luaän nhoùm.
-HS trình baøy, thuyeát trình döï aùn cuûa mình.
-Caû lôùp nhaän xeùt döï aùn ñoù coù phuø hôïp thöïc teá hay khoâng ? coù hieäu quaû nhö theá naøo ? Döï ñoaùn thôøi gian hoaøn thaønh ra sao ?...
-Bình choïn döï aùn coù khaû thi nhaát . 
4-Cuûng coá .
 Vì sao phaûi baûo veä coâng trình coâng coäng?
5-Daën doø- nhaän xeùt .
-OÂn taäp laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc. Chuaån bò thöïc haønh tieáp theo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngaøy daïy 20 – 04 – 2012 Taäp laøm vaên (Tieát 66)
ÑIEÀN VAØO GIAÁY TÔØ IN SAÜN.
I. Muïc tieâu .
-HS hieåu caùc yeâu caàu trong thö chuyeån tieàn.
-Bieát ñieàn ñuùng vaøo noäi dung caàn thieát vaøo moät maãu thö chuyeån tieàn. HS khaù- gioûi coù theå ñieàn ñöôïc moät soá maãu maø mình töï choïn.
-Ñieàn caån thaän- chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
HS ghi saün maãu vaøo nhaùp.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
HS neâu daøn baøi chung vaên mieâu taû con vaät .
3-Baøi môùi.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
*Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS ñieàn noäi dung vaøo maãu Thö chuyeån tieàn .
Baøi taäp 1:
GV löu yù caùc em tình huoáng cuûa baøi taäp: giuùp meï ñieàn nhöõng ñieàu caàn thieát vaøo maãu Thö chuyeån tieàn veà queâ bieáu baø. 
Giaûi nghóa moät soá töø vieát taét, nhöõng töø khoùhieåu. 
GV höôùng daãn HS ñieàn vaøo maãu thö
.Nhaät aán: Daáu aán trong ngaøy cuûa böu ñieän.
.Caên cöôùc laø giaáy chöùng minh nhaân daân.
.Ngöôøi laøm chöùng : Ngöôøi chöùng nhaän veà vieäc nhaän ñuû soá tieàn.
Baøi taäp 2: 
GV höôùng daãn ñeå HS bieát: Ngöôøi nhaän caàn bieát gì, vieát vaøo choã naøo trong maët sau thö chuyeån tieàn. 
Moät Hs ñoùng vai baø noùi tröôùc lôùp. Baø seõ vieát gì khi nhaän ñöôïc tieàn keøm theo thö chuyeån naøy.
.Ngöôøi nhaän phaûi vieát : Chöùng minh daân cuûa mình.
.Ghi roõ teân, ñòa chæ hieän taïi cuûa mình.
.Kieåm tra laïi soá tieàn coù ñuùng nhö trong thö khoâng.
.Kí nhaän ghi ngaøy, thaùng, naêm
Ngöôøi nhaän tieàn phaûi ghi: Soá CMND, hoï teân, ñòa chæ, kieåm tra laïi soá tieàn, kí nhaän.
Caû lôùp nhaän xeùt. 
Baøi taäp 3: GV cho HS ñoïc yeâu caàu vaø thöïc hieän.
=>Ñieàn caån thaän- chính xaùc.
.HS khaù- gioûi bieát ñieàn theâm moät soá maãu maø mình töï choïn.
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
-HS noái tieáp nhau ñoïc maët tröôùc vaø sau cuûa thö chuyeån tieàn.
+Maët tröôùc phaûi ghi : 
.Ngaøy göûi thö : sau ñoù ghi ngaøy thaùng naêm 
.Hoï teân ñòa chæ ngöôøi göûi tieàn: (hoï teân cuûa em)
.Soá tieàn göûi: Vieát baèng chöõ khoâng phaûi vieát baèng soá.
.Hoï teân ngöôøi nhaän: laø baø cuûa em.
.neáu caàn söûa chöõa thì em vieát vaøo oâ daønh cho ngöôøi söûa chöõa.
+Maët sau em phaûi ghi:
.Em thay meï vieát thö cho ngöôøi nhaän tieàn(baø em), vieát vaøo phaàn daønh rieâng ñeå vieát thö, sau ñoù ñöa cho meï kí teân.
-Taát caû nhöõng muïc khaùc, nhaân vieân böu ñieän vaø baø em, ngöôøi laøm chöùng khi nhaän tieàn seõ vieát. caû lôùp thöïc haønh ñieàn vaøo thö chuyeån tieàn.
HS thöïc hieän laøm vaøo maãu thö.
Moät soá HS ñoïc tröôùc lôùp thö chuyeån tieàn. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
HS vieát vaøo maãu thö chuyeån tieàn. 
Töøng em ñoïc noäi dung cuûa mình. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
4-Cuûng coá .
HS ñoïc laïi maãu thö chuyeån tieàn.
5-Daën doø- nhaän xeùt .
Veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò traû baøi vaên mieâu taû con vaät .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toaùn (Tieát 165)
OÂN TAÄP VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG.(tt)
I. Muïc tieâu.
-Cuûng coá caùc ñôn vò ño thôøi gian vaø quan heä giöõa caùc ñôn vò ño thôøi gian.
-Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño thôøi gian vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan.Baøi taäp chuaån kieán thöùc 1,2,4.
-Tính caån thaän- chính xaùc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
Thöôùc keû 1 m.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh.
2-Kieåm tra.
-HS neâu caùch tính nhaân, chia caùc phaân soá .
Tính : x:	:-
3-Baøi môùi .
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
+Baøi taäp 1: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám.
Cuûng coá cho HS ñôn vò ño thôøi gian 
Yeâu caàu HS thöïc hieän baûng con. 
+Baøi taäp 2: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám.
Thöïc hieän nhö baøi 1
+Baøi taäp 3: Ñieàn daáu >,<,= 
Chuù yù cho HS ñoåi ra cuøng ñôn vò ño thôøi gian sau ñoù seõ so saùnh vaø ñieàn daáu vaøo choã chaám.
+Baøi taäp 4: Thöïc haønh tính thôøi gian trong baûng ñaõ cho .
GV cho HS ñoïc yeâu caàu, tìm hieåu vaø traû lôøi caâu hoûi.
+Baøi taäp 5: Cho HS ñoïc yeâu caàu, Töï ñoåi ñôn vò ño thôøi gian gioáng nhau sau ñoù so saùnh vaø choïn theo yeâu caàu.
GD: Tính chính xaùc.
Baøi 1:HS laøm saùch.
1 giôø = 60 phuùt 1 naêm = 12 thaùng 
1 phuùt = 60 giaây 1 theá kyû = 100 naêm 
1 giôø = 3600 giaây 1 naêm khoâng nhuaän = 365ngaøy
Baøi taäp 2: Laøm nhaùp
5 giôø = 300 phuùt 3 giôø 15 phuùt = 195phuùt 
420 giaây = 7 phuùt giôø = 5 phuùt 
5 theá kyû = 500 naêm theá kyû = 5 naêm 
12 theá kyû = 1200 naêm 2000 naêm= 20 theá kyû.
+Baøi taäp 3: Ñieàn daáu >,<,= 
HS khaù- gioûi neâu caùch thöïc hieän.
5 giôøi 20 phuùt > 300 phuùt giôø = 20 phuùt 
495 giaây = 8 phuùt 15 giaây phuùt < phuùt 
+Baøi taäp 4: HS ñoïc yeâu caàu baøi vaø suy nghó traû lôøi.
a-Haø aên saùng 30 phuùt .
b-Buoåi saùng Haø ôû tröôøng 4 giôø.
Baøi 5: HS khaù – gioûi.
a-600giaây ; b-20 phuùt ; c-1/4 giôø ; d- 3/10 giôø.
Thôøi gian daøi nhaát laø b-20 phuùt.
 4-Cuûng coá : 1 giôø= .phuùt 1 naêm = . thaùng
5-Daën doø:
Veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi 1.2 “ OÂn taäp veà ñaïi löôïng (tt)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoa hoïc (Tieát 66)
CHUOÃI THÖÙC AÊN TRONG TÖÏ NHIEÂN
I. Muïc tieâu .
-HS hieåu ñöôïc chuoãi thöùc aên laø bao goàm nhieàu thöùc aên quan coù moùi quan heä vôùi nhau taïo thaønh moät chuoãi thöùc aên. 
-Veõ vaø trình baøy sô ñoà theå hieän moái quan heä thöùc aên trong töï nhieân. 
 Neâu ñöôïc ví duï chuoãi thöùc aên.
-Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuoãi thöùc aên phaùt trieån.
II. Ñoà duøng daïy hoïc. 
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc.
1-OÅn ñònh
2-Kieåm tra .
Neâu moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät .
3-Baøi môùi .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
*Hoaït ñoäng 1:Thöïc haønh veõ sô ñoà moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät vôùi nhau vaø giöõa sinh vaät vôùi yeáu toá voâ sinh 
-Thöùc aên cuûa boø laø gì?
-Giöõa boø vaø coû coù quan heä theá naøo?
-Phaân boø phaân huyû thaønh chaát gì cung caáp cho coû?
-Giöõa phaân boø vaø coû coù quan heä theá naøo?
-Cho caùc nhoùm veõ sô ñoà thöùc aên giöõa boø vaø coû.
*Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh khaùi nieäm chuoãi thöùc aên 
Quan saùt hình 2 trang 133 SGK:
+Keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình?
+Chæ vaø noùi moái quan heä veà thöùc aên trong sô ñoà ñoù.
-Chuoãi thöùc aên laø gì ?
=> Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuoãi thöùc aên phaùt trieån.
-Coû.
-Coû laø thöùc aên cuûa boø.
-Chaát khoaùng.
-Phaân boø laø thöùc aên cuûa coû.
-Veõ sô ñoà thöùc aên giöõa boø vaø coû:
Phaân boø Coû Boø
Coû- thoû- caùo- vi khuaån
-Coû laø thöùc aên cuûa thoû, thoû laø thöùc aên cuûa caùo, xaùc cheát cuûa caùo laø thöùc aên cuûa nhoùm vi khuaån hoaïi sinh. Nhôø coù vi khuaån maø xaùc cheát höõu cô trôû thaønh chaát khoaùng (voâ cô). Nhöõng chaát khoaùng naøy cung caáp thöùc aên cho coû vaø nhöõng caây khaùc.
-Nhöõng moái quan heä veà thöùc aên trong töï nhieân ñöôïc goïi laø chuoãi thöùc aên.
4-Cuûng coá .
Neâu ví duï veà chuoãi thöùc aên khaùc maø em bieát .
5-Daën doø- nhaän xeùt.
Veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò baøi “ OÂn taäp”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINH HOAÏT LÔÙP
TOÅNG KEÁT TUAÀN 33
I - NHAÄN XEÙT TUAÀN QUA:
1. Chuyeân caàn: Löôøi hoïc baøi: Ñaûm. 
 Hay noùi chuyeän trong giôø hoïc: Ñaûm
2. Hoïc taäp: Chöõ vieát coøn xaáu, caåu thaû: Tieán, Ñaûm.
3. Caùc hoaït ñoäng khaùc: HS thöïc hieän toát
II - KEÁ HOAÏCH TUAÀN 34:
-Hoïc baøi, chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
- Tích cöïc, töï giaùc hoïc taäp
- Phuï ñaïo HS yeáu coù hieäu quaû
- Khoâng noùi chuyeän, trao ñoåi nhieàu trong giôø hoïc.
- Haêng haùi phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi
-Reøn chöõ vieát caån thaän, ñuùng, ñeïp
- Leã pheùp, kính troïng thaày coâ giaùo, ngöôøi lôùn tuoåi
- Ñi hoïc ñeàu, ñuùng giôø, ñi thöa veà trình
- Thöïc hieän toát ngoân phong, taùc phong HS
 - Caùc em xeáp haøng ngay ngaén ra vaøo lôùp, haùt ñaàu giôø, giöõa giôø.
- Veä sinh lôùp hoïc, saân tröôøng saïch seõ.
- Taäp theå duïc giöõa giôø, tröïc nhaät lôùp saïch seõ
- Khoâng aên quaø vaët, uoáng nöôùc chín
- Veä sinh caù nhaân, tröôøng lôùp saïch ñeïp
- Ñi hoïc ñeàu, nghæ hoïc phaûi xin pheùp.
- Thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 33.doc