Giáo án các môn lớp 4 - Trường TH 1 Quảng Phú - Tuần 18

Giáo án các môn lớp 4 - Trường TH 1 Quảng Phú - Tuần 18

I. MỤC TIÊU:

1- KT: Ôn tập các kiến thức đã học của môn tiếng Việt đã học ở kì I

2- KN: Kiểm tra đọc - hiểu ( lấy điểm )

- Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa HKI (khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK1

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được các nhân vật trong bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo diều.

* HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn văn , đoạn thơ (tốc độ đọc trên 80 tiếng/1phút

 Nội dung :

- Học sinh đọc thông các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học từ đầu năm lớp 4 đến nay (gồm 17 tuần )

3- GD: HS có ý thức học tập tốt

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 

doc 30 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 - Trường TH 1 Quảng Phú - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18: Thöù 2 ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2010.
Taäp ñoïc: 
OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ I (TIEÁT 1)
I. MỤC TIÊU:
1- KT: Ôn tập các kiến thức đã học của môn tiếng Việt đã học ở kì I
2- KN: Kiểm tra đọc - hiểu ( lấy điểm ) 
- Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa HKI (khoảng 80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HK1
- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được các nhân vật trong bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo diều.
* HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn văn , đoạn thơ (tốc độ đọc trên 80 tiếng/1phút 
Nội dung :
- Học sinh đọc thông các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học từ đầu năm lớp 4 đến nay (gồm 17 tuần ) 
3- GD: HS có ý thức học tập tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng theo đúng yêu câu. Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT2 và bút dạ.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ Giôùi thieäu: Trong tuaàn naøy, caùc em seõ oân taäp, cuûng coá kieán thöùc vaø kieåm tra keát quaû hoïc moân TV cuûa caùc em trong 17 tuaàn hoïc cuûa HKI
B/ Kieåm tra TÑ vaø HTL:
- Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi ñoïc 
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1,2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc .
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
* Baøi taäp 2 (Laäp baûng toång keát caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå trong hai chuû ñieåm "Coù chí thì neân" vaø "Tieáng saùo dieàu"
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu
-Nhöõng baøi taäp ñoïc naøo laø truyeän keå trong 2 chuû ñieåm treân? 
- Caùc em haõy thaûo luaän nhoùm 6 ñeå hoaøn thaønh baûng nhö SGK/174 (phaùt phieáu cho 2 nhoùm) , caùc em phaân coâng moãi baïn vieát veà 2 truyeän. 
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû
- Yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt theo caùc yeâu caàu: noäi dung ghi töøng coät coù chính xaùc khoâng? Lôøi trình baøy coù roõ raøng, maïch laïc khoâng? 
C/ Cuûng coá, daën doø:
- Nhöõng em chöa coù ñieåm kieåm tra veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc
Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Laéng nghe
- Laàn löôït HS leân boác thaêm vaø chuaån bò.
- Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. 
- 1 HS ñoïc yeâu caàu 
- OÂng Traïng thaû dieàu, "Vua taøu thuyû" Baïch Thaùi Böôûi, Veõ tröùng, Ngöôøi tìm ñöôøng leân caùc vì sao, Vaên hay chöõ toát, Chuù Ñaát Nung, Trong quaùn aên "Ba caù boáng", Raát nhieàu maët traêng. 
- Laøm vieäc trong nhoùm 6
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 
- Nhaän xeùt 
.
Đạo đức: 
THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I
I/MỤC TIÊU:
1- KT: Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua các bài đạo đức đã học trong suốt học kì I .
2- KN: Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống .
3- GD : HS có ý thức học tập tốt
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các loại tranh ảnh minh họa đã sử dụng ở các bài học trước các phiếu ghi sẵn các tình huống bài ôn tập.
III/HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Bài mới: 	
*HS nhắc lại tên các bài học đã học?
ª Hoạt động 1 Ôn tập các bài đã học 
- HS kể một số câu chuyện liên quan đến tính trung thực trong học tập.
- Trong cuộc sống và trong học tập em đã làm gì để thực hiện tính trung thực trong học tập?
- Qua câu chuyện đã đọc. Em thấy Long là người như thế nào? 
* Nếu em là Long, em sẽ chọn cách giải quyết nào?
 - GV chia lớp thành nhóm thảo luận.
 - GV kết luận.
- GV nêu từng ý cho lớp trao đổi và bày tỏ ý kiến.
a/. Trung thực trong học tập chỉ thiệt mình.
b/. Thiếu trung thực trong học tập là giả dối.
c/. Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng.
- HS kể về những trương hợp khó khăn trong học tập mà em thường gặp ? 
- Theo em nếu ở trong hoàn cảnh gặp khó khăn như thế em sẽ làm gì?
* GV đưa ra tình huống : - Khi gặp 1 bài tập khó, em sẽ chọn cách làm nào dưới đây? Vì sao?
a/. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.
b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm.
c/. Chép luôn bài của bạn.
d/. Nhờ người khác làm bài hộ.
đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn.
e/. Bỏ không làm.
 - GV kết luận. 
* Ôn tập: GV nêu yêu cầu:
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em, đến lớp em?
 - GV kết luận:
* Hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
* Biết ơn thầy cô giáo .
- GV nêu tình huống:
- GV kết luận.
* Yêu lao động :
 - GV chia 2 nhóm và thảo luận.
òNhóm 1: Tìm những biểu hiện của yêu lao động.
òNhóm 2: Tìm những biểu hiện của lười lao động.
 - GV kết luận về các biểu hiện của yêu lao động, của lười lao động.
 - Từng em nêu ý kiến qua từng bài.
- Cả lớp nhận xét. Giáo viên rút ra kết luận. 
2) Củng cố - Dặn dò:	
- HS ghi nhớ và thực theo bài học 
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- HS nhắc lại tên các bài học.
- Lần lượt một số em kể trước lớp.
- Long là một người trung thực trong học tập sẽ được mọi người quý mến.
- HS liệt kê các cách giải quyết của bạn Long
- HS thảo luận nhóm.
+ Tại sao chọn cách giải quyết đó?
- Thảo luận nhóm về sự lựa chọn của mình và giải thích lí do sự lựa chọn, theo 3 thái độ: tán thành, phân vân, không tán thành.
- HS kể về những trường hợp khó khăn mà mình đã gặp trong học tập.
- HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải quyết. Một số em đại diện lên kể những việc mình tự làm trước lớp.
 - HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí do.
- Cách a, b, d là những cách giải quyết tích cực.
- Các nhóm thảo luận sau đó trả lời.
- Một số em lên bảng nói về những việc có thể xảy ra nếu không được bày tỏ ý kiến.
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếu có.
+ Thảo luận trao đổi và phát biểu.
+ Việc làm của các bạn Loan (Tình huống b) Hoài (Tình huống d), Nhâm (Tình huống đ) thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
+ Việc làm của bạn Sinh (Tình huống a) và bạn Hoàng (Tình huống c) là chưa quan tâm đến ông bà, cha mẹ.
+ Thảo luận theo nhóm đôi, phát biểu ý kiến.
- Các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ chúng em biết nhiều điều hay, điều tốt. Do đó chúng em phải kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
+ HS phát biểu ý kiến.
- Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.
.
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. MỤC TIÊU:
1- KT: Biết dấu hiệu chia hết cho 9 .
2- KN: Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản. Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; baøi 2 vaø baøi 3* ; baøi 4* daønh cho HS khaù gioûi.
 3- GD HS tự giác làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ Giôùi thieäu baøi: 
B/ Baøi môùi:
1) Toå chöùc cho HS töï tìm ra daáu hieäu chia heát cho 9
- Yeâu caàu HS tìm vaø neâu caùc soá chia heát cho 9 , caùc soá khoâng chia heát cho 9 
- Goïi HS leân baûng vieát vaøo 2 coät thích hôïp 
Caùc soá chia heát cho 9 -pheùp chia töông öùng 
 36 (36 : 9 = 4) 54 (54 : 9 = 6) 
 72 (72 : 9 = 8) 81 (81 : 9 = 9) 
 - Caùc em döïa vaøo coät beân traùi (caùc soá chia heát cho 9 ) ñeå tìm ra daáu hieäu chia heát cho 9 
- Neáu HS neâu caùc soá coù chöõ soá taän cuøng laø 2, 6, 1, 4 thì chia heát cho 9 thì GV duøng ví duï ñeå baùc boû yù kieán cuûa HS
- Caùc em haõy tính nhaåm toång cuûa caùc chöõ soá. 
- Goïi HS phaùt bieåu 
- Goïi HS tìm ví duï caùc soá coù toång caùc chöõ soá laø 9 
Keát luaän: Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 
- Baây giôø caùc em xeùt xem soá khoâng chia heát cho 9 coù ñaëc ñieåm gì? (nhìn vaøo caùc soá ôû coät beân phaûi) 
- Goïi HS phaùt bieåu 
- Goïi HS neâu ví duï caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng phaûi laø 9 
- Đưa thêm một số ví dụ các số có 2 hoặc 3, 4 chữ số để học sinh xác định.
- Ví dụ : 1234, 136, 2145, 405, 648
Keát luaän: Caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 9 thì khoâng chia heát cho 9 
- Muoán bieát moät soá coù chia heát cho 2, cho 5 ta caên cöù vaøo ñaâu? 
- Vaäy muoán bieát moät soá coù chia heát cho 9 hay khoâng ta caên cöù vaøo ñaâu? 
2) Thöïc haønh:
Baøi 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu
- Muoán bieát trong caùc soá treân, soá naøo chia heát cho 9, ta phaûi laøm sao? 
- Yeâu caàu HS tính trong 2 phuùt
- Goïi HS neâu keát quaû vaø giaûi thích 
Baøi 2: Thöïc hieän gioáng baøi 1 
- Goïi HS neâu keát quaû 
C/ Cuûng coá, daën doø:
 - Daáu hieäu naøo giuùp ta nhaän bieát moät soá chia heát cho 9?
- Baøi sau: Daáu hieäu chia heát cho 3 
- Laàn löôït neâu: 18, 27, 36, 54,...33, 24, 57, 82,...
- Laàn löôït leân baûng vieát 
caùc soá khoâng chia heát cho 9-pheùp chia töông öùng 
 34 (34 : 9 = 3 dö 7), 30 (30 : 9 = 3 dö 3)
 87 (87 : 9 = 9 dö 6), 91(91: 9 = 10 dö 1) 
- HS laàn löôït neâu 
- Caùc soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 
- HS laàn löôït neâu: 423, 459, 9837,...
- Vaøi HS nhaéc laïi 
- HS phaùt bieåu: caùc soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 9 thì khoâng chia heát cho 9 
- Laàn löôït neâu ví duï 
- Số chia hết 9 là : 136, 405, 648 vì các số này có tổng các chữ số là số chia hết cho 9
- HS ñoïc ghi nhôù SGK 
- Ta caên cöù vaøo chöõ soá taän cuøng beân phaûi 
- Ta caên cöù vaøo toång caùc chöõ soá cuûa soá ñoù. 
- 1 HS ñoïc yeâu caàu
- Ta tính toång caùc chöõ soá cuûa soá ñoù. Neáu toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì ta xaùc ñònh soá ñoù chia heát cho 9 
- Töï tìm keát quaû
- Neâu keát quaû: soá 99, 108, 5643, 29385 
- Caùc soá khoâng chia heát cho 9 laø: 96; 7853; 5554; 1097 
- 1 HS traû lôøi 
.
GĐ – BD toán:
¤n luyÖn dÊu hiÖu chia hÕt cho 2-5 lµm vì bµi tËp T 80
 I. Môc tiªu:
- RÌn kû n¨ng thùc hµnh nhËn biÕt dÊu hiÖu chia hÕt cho 2-5.
- Häc sinh vËn dông vµ lµm ®óng c¸c bµi tËp.
- GD ý thøc häc tËp cho HS.
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Cho häc sinh nh¾c l¹i dÊu hiÖu chia hÕt cho 2-5
 Cho häc sinh tù lÊy vÝ dô vÒ c¸c sè chia hÕt cho 2-5
2) HD häc sinh lµm bµi tËp :
 + Bµi 1,2,3 : Cho häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 
C¶ líp lµm vµo b¶ng con
Gäi häc sinh tr¶ lêi miÖng - nhËn xÐt - ch÷a chung
 + Bµi 4: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp
 C¶ líp lµm vµo vì - Gäi häc sinh tr×nh bµy
 -NhËn xÐt ch÷a chung
 a .§iÒn sè: 230 , 350 , 400
 b. 18 , 24 .
+Bµi5: Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc yªu cÇu bµi tËp
Gîi ý cho häc sinh vËn dông dÊu hiÖu chia hÕt cho 2,5 ®Ó lµm
Gi¸o viªn thu chÊm mét sè em
a : ®óng 
 b : Sai 
 c : ®óng
 III. Cñng cè - dÆn dß:
 -Cho häc sinh nh¾c l¹i dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 5.
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
.
BD- G® TiÕng ViÖt: ... laâu hôn. Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ xi vaø söï chaùy dieãn ra laâu hôn.
2) Caàn lieân tuïc cung caáp khoâng khí. Vì trong khoâng khí coù chöùa oâ xi, oâ xi raát caàn cho söï chaùy
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo giáo viên 
+ 3 HS trả lời : Để tay trước mũi thở ra và hít vào em thấy có luồng không khí ấm chạm vào tay khi thở ra và luồng không khí mát tràn vào lỗ mũi.
+ Lắng nghe.
- HS tiến hành theo cặp đôi sau đó 3 em trả lời.
+ Em thấy tức ngực khó chịu và không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
- Không khí rất cần cho quá trình thở của con người. Nếu không có không khí để thở thì con người sẽ chết.
- HS lắng nghe.
- HS hoạt động.
- Trong nhóm thảo luận về cách trình bày, Các nhóm cử đại diện thuyết minh.
- 4 HS cầm cây trồng ( con vật ) của mình trên tay và nêu kết quả.
+ Nhóm 1 : Con cào cào của nhóm em vẫn sống bình thường.
+ Nhóm 2 : Con cào cào của nhóm em nuôi cho ăn uống đầy đủ nhưng đã chết.
+ Nhóm 3 : Hạt đậu của nhóm em trồng vẫn sống và phát triển bình thường.
+ Nhóm 4 : Hạt đậu của nhóm em trồng sau khi nảy mầm đã bị héo úa hai lá mầm 
- Trao đổi và trả lời : Con cào cào này đã chết là do nó không có không khí để thở. Khi nắp lọ bị đóng kín lượng ô xi có trong không khí trong lọ bị hết là nó chết.
+ Là do cây đậu đã bị thiếu không khí. Cây sống được là nhờ vào sự trao đổi khí với môi trường.
- Không khí rất cần thiết cho hoạt động sống của động vật, thực vật. Thiếu ô - xi trong không khí, động, thực vật sẽ bị chết 
+ Lắng nghe.
- 2 HS vừa chỉ hình vừa nói :
+ Dụng cụ giúp người thợ lặn có thể lặn sau dưới nước là bình ô - xi mà họ đeo ở lưng.
+ Dụng cụ giúp nước trong bể cá có nhiều không khí hoà tan là máy bơm không khí vào nước.
- 1 HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- 4 HS cùng bàn trao đổi thảo luận, cử đại diện trình bày.
- HS lắng nghe.
+ Không có không khí thì con người, động vật, thực vật sẽ chết. Con người không thể nhịn thở quá 3- 4 phút.
- Trong không khí thì ô - xi là thành phần quan trọng nhất đối với sự thở của người, động vật, thực vật.
+ Người ta phải thở bình ô - xi : làm việc lâu dưới nước, thợ làm việc trong hầm lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu, ...
- HS lắng nghe.
+ HS cả lớp.
.
Chính tả:
ÔN TẬP CUOÁI HOÏC KÌ I (TIẾT 7)
 I/ MỤC TIÊU:
1- KT: Kieåm tra (Ñoïc) theo möùc ñoä caàn ñaït neâu ôû tieâu chí ñeà kieåm tra moân Tieáng Vieät lôùp 4, HKI (Boä GD&ÑT – Ñeà kieåm tra hoïc kì caáp Tieåu hoïc, lôùp 4, taäp moät, NXB Giaùo duïc 2008). K iÓm tra phÇn ®äc hiÓu vµ luyÖn tõ vµ c©u cña häc sinh sau khi häc hÕt häc k× I.
2- KN: Häc sinh vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc ®Ó lµm bµi ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt.
3- GD: Häc sinh lµm bµi tù gi¸c, tÝch cùc.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Baûng phuï vieát noäi dung BT1 (phaàn nhaän xeùt). Moät soá tôø giaáy traéng ñeå HS laøm BT2. Boán baûng nhoùm, treân moãi baêng vieát 1 yù cuûa BT III.1
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Ổn định
2- Bài mới
* Giới thiêu bài
* Kiểm tra đọc hiểu
- Gi¸o viªn ph¸t ®Ò cho häc sinh.
- H­íng dÉn HS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi, c¸ch lµm bµi.
- Nªu yªu cÇu vÒ thêi gian
A, Đọc thầm bài : Về thăm bà
B, Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng nhất.
1, Những chi tiết liệt kê trong dòng nào cho thấy bà của Thanh đã già?
a, Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.
b, Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.
c, Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.
2, Tập hợp nào ..
3, Thanh có cảm giác 
4, Vì sao 
C/ Dựa vào nội dung bài tập đọc, chọn câu trả lời đúng.
1, Tìm trong truyện Về thăm bà những từ cùng nghĩa với từ hiền
a, hiền hậu, hiền lành.
b, hiền từ, hiền lành
c, hiền từ, âu yếm.
2, Câu Lần nào 
a, một động từ, hai tính từ. Các từ đó là: 
- Động từ:
- Tính từ
b, Hai .
c, Hai động từ, một tính từ .
3, Câu Cháu đã về đấy ư? Được dùng để là gì?
a, Dùng để hỏi
b, Dùng để yêu cầu, đề nghị.
c, Dùng để thay lời chào.
4, Trong câu Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ, bộ phận nào là chủ ngữ?
a, Thanh
b, Sự yên lặng
c, Sự yên lặng làm Thanh
* Thu chấm, nhận xét
3, Củng cố - Dặn dò
- Tóm tắt nội dung bài
- Nhận xét tiết học
- Häc sinh lµm bµi theo yªu cÇu.
- HS đọc thầm bài Về thăm bà
- HS làm bài
* §¸p ¸n:
B- C©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:
- C©u 1: ý c ( Tãc b¹c ph¬, chèng gËy tróc, l­ng ®· cßng.)
- C©u2: ý a ( Nh×n ch¸u b»ng ®«I m¾t ©u yÕm, mÕn th­¬ng, giôc ch¸u vµo nhµ cho khái n¾ng, giôc ch¸u ®I röa mÆt råi nghØ ng¬i.)
- C©u 3: ý c (Cã c¶m gi¸c thong th¶, b×nh yªn, ®­îc bµ che chë. )
- C©u 4: ý c (V× Thanh sèng víi bµ tõ nhá, lu«n yªu mÕn, tin cËy bµ vµ ®­îc bµ s¨n sãc, yªu th­¬ng. )
C- C©u tr¶ lêi ®óng:
- C©u 1: ý b ( HiÒn tõ, hiÒn lµnh.)
- C©u 2: ý b: ( hai ®éng tõ: Trë vÒ, thÊy – hai tÝnh tõ: B×nh yªn, thong th¶.)
- C©u 3: ý c: (Dïng thay lêi chµo.)
- C©u 4 : ý b (Sù yªn lÆng. )
 Thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2010
Tập làm văn: 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HOÏC KÌ I
(Đề kiểm tra thử)
A. Phaàn ñoïc hieåu: (5 ñieåm)
Em haõy ñoïc thaàm ñoaïn vaên sau ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:
 Ñeâm traêng ñeïp 
 Ngaøy chöa taét haún, traêng ñaõ leân roài. Maët traêng troøn to vaø ñoû töø töø leân ôû chaân trôøi, sau raëng tre ñen cuûa laøng xa. Maáy sôïi daây coøn vaét qua moãi luùc moät maûnh daàn roài ñöùt haún. Treân quaõng ñoàng roäng, côn gioù nheï hiu hiu ñöa laïi, thoang thoaûng muøi höông thôm maùt.
 (Thaïch Lam)
1. Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Ñoaïn vaên taû caûnh baàu trôøi luùc naøo?
 a. Luùc traêng chöa moïc. b. Luùc traêng ,môùi moïc. c. Luùc traêng ñaõ leân cao
2. Ghi laïi caâu vaên taû hình aûnh maët traêng luùc môùi moïc: 
3. Trong ñoaïn vaên treân coù maáy töø laùy haõy ghi laïi caùc töø laùy ñoù: 
4. Trong caâu "Maët traêng töø töø leân ôû chaân trôøi, sau raëng tre ñen cuûa laøng xa".
 a. Caùc tính töø coù trong caâu treân laø : 
5. Ñoaïn vaên treân coù maáy caâu keå?
 a. Coù moät caâu keå b. Coù hai caâu keå. c. Coù ba caâu keå. d. Coù boán caâu keå. 
II. Kieåm tra vieát: Caâu 1 ( 5 ñieåm) ( 15 phuùt): Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh cheùp laïi moät ñoaïn trong baøi "Raát nhieàu maët traêng" ( Töø " Nhaø vua raát möøng " ñeán.. " caùc nhaø khoa hoïc ñeàu boù tay". ) Tieáng Vieät 4 - Taäp 1, trang 168.
Caâu 2: (5 ñieåm) (25 phuùt) Em haõy taû moät ñoà duøng hoïc taäp maø em yeâu thích.
..
Lòch sö:û 
KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I
(Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường)
Toaùn:
KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ I
(Đề kiểm tra thử)
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
1. Sáu triệu năm trăm mười ba nghìn viết là:
A. 6 000 000 513 000 B. 650 013 000 C. 6 513 000
2. Kết quả của phép cộng 572863 + 2 0192 là:
A. 593055 B. 590155 C. 594150
3. Kết quả của phép trừ 72803 - 49382 là:
A. 2352 B. 23421 C. 23321
4. Kết quả của phép nhân 237 x 42 là:
A. 9854 B. 9945 C. 9954 
5. Kết quả của phép chia 9776 : 47 là:
A. 208 B. 28 C. 28 (dư 12)
6. Trong các số 35; 420; 864 số nào chia hết cho cả 2 và 5:
A. 420 B. 35 C. 864 
7. Giá trị của biểu thức: 25 x 4 + 10 : 2 là:
A. 95 B . 100 C. 105 
8. Số trung bình cộng của 50 và 40 là:
A. 45 B. 50 C. 55 
9. Đúng ghi Đ ; sai ghi S vào ô trống: 
3 yến 5kg = 305 kg
5 dm2 5cm2 = 505 cm2 
10. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 2dm là:
A. 10dm2 B. 7dm2 C. 14dm2 
II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm )
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 1,5 điểm.
3681 : 43
54994 : 637
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 1,5 điểm.	
( 123 – 56 ) x ( 45 + 93)
1000 : ( 25 x 4 ) + 4
Bài 3: 2 điểm.
 Một máy bơm nước trong 1 giờ bơm được 97200 lít nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước ? 
Địa lí: 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
(Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường)
T.H to¸n:
H­íng dÉn lµm bµi tËp T2 tuÇn 18
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh.
- RÌn kû n¨ng t×m sè chia hÕt cho 2-3-5-9
- Häc sinh vËn dông vµ lµm ®óng c¸c bµi tËp.
 - GD ý thøc häc tËp cho HS.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh:
* HD häc sinh lµm bµi tËp 
+ Bµi 1: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 
Cho häc sinh nªu miÖng kÕt qu¶ , nhËn xÐt , bæ sung
+ Bµi 2: häc sinh ®äc thÇm vµ lµm vµo b¶ng con
NhËn xÐt , ch÷a chung.
a : §iÒn sè 2
b : ®iÒn sè 6
c : §iÒn sè 5
+ Bµi 3 : häc sinh ®äc yªu cÇu vµ lµm vµo vì , ch÷a chung.
 Sè chia hÕt cho 3 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 9 lµ: 2805
+ Bµi 4: häc sinh ®äc yªu cÇu
Gîi ý häc sinh c¸ch gi¶i
C¶ líp gi¶I vµo vì , mét häc sinh lµm vµo b¶ng nhãm
Ch÷a chung
 Gi¶i
 DiÖn tÝch bøc t­êng h×nh ch÷ nhËt lµ:
 160 x 2 = 320 m2
 Thêi gian ®Ó nhãm thî quÐt xong bøc t­êng lµ:
 320 : 10 = 32 ( giê ) 
 §¸p sè : 32 giê
3/ Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
T.H TiÕng ViÖt:
H­íng dÉn lµm bµi tËp T2 tuÇn 18
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh.
- RÌn kû n¨ng t×m ®óng tõ ng÷ ®iÒn vµo chæ trèng.
- ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ mét ®å vËt ®­îc vÏ trong vì.
- GD ý thøc häc tËp cho HS.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh:
* HD häc sinh lµm bµi tËp 
+ Bµi 1: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 
Häc sinh tù t×m tõ vµ ®iÒn
Líp nhËn xÐt , bæ sung
C©u 1 : C«ng cha
C©u 2 : §ãi cho s¹ch 
C©u 3: ¸o c¬m
C©u 4: Th­¬ng 
C©u 5: Cã chÝ
C©u 6 :Ch©n tay
C©u 7 : Tay chÌo
C©u 8 : Chóng m×nh
C©u 9 : Ngµy th¸ng
C©u 10: Nªn kim
C©u 11 : Thµnh c«ng
+ Häc sinh ®iÒn vµ t« mµu ®­îc c©u tôcng÷ : Cã chÝ th× nªn
+ Bµi 2: häc sinh ®äc yªu cÇu vµ lµm 
HD häc sinh chän mét trong nh÷ng ®å ®Ó t¶.
Gäi häc sinh ®äc bµi viÕt cña m×nh. 
Líp nhËn xÐt , bæ sung.
Tuyªn d­¬ng nh÷ng emh¨ng say x©y dùng bµi
3/ Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc.
SHTT:
NhËn xÐt cuèi tuÇn
I. Môc tiªu:
- HS nhËn ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh ®Ó söa ch÷a.
- Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y, häc:
1. ¦u ®iÓm:
	- §å dïng häc tËp t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.
	- 1 sè b¹n cã ý thøc häc tËp tèt: 
2. Nh­îc ®iÓm:
	Cßn nghØ häc kh«ng cã lý do :
	- ý thøc häc tËp ch­a tèt:
	- NhiÒu b¹n viÕt ch÷ xÊu, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶.
	- ¡n mÆc ch­a gän gµng, ch­a s¹ch sÏ .
	- Mét sè b¹n hay nãi chuyÖn riªng trong giê häc.
III. Tæng kÕt:
 GV tuyªn d­¬ng 1 sè em cã ý thøc tèt, phª b×nh nh¾c nhë nh÷ng em m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm ®Ó tuÇn sau tiÕn bé h¬n.
côdcôdcôdcôdcôdcôdcôdcôd
KiÓm tra cña Tæ tr­ëng:
KiÓm tra cña BGH Nhµ tr­êng:

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 4 Tuan 18(1).doc