Giáo án các môn lớp 4 - Trường tiểu học Yang Hăn - Tuần 25

Giáo án các môn lớp 4 - Trường tiểu học Yang Hăn - Tuần 25

Tiết 2: Lịch sử

BÀI 21: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH

A. Mục tiêu:

Học xong bài này, Hs biết:

- Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút:

+ từ thế kỉ XVI , triều đình nhà Lê suy thoái, đất nước từ đây chia cắt thành Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài.

+ Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước là do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến.

+ Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân ngày càng khổ cực: đời sống đói khát, phải đi lính và chết trận, sản xuất không phát triển.

- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài.

- Giáo dục học sinh yêu thích Lịch Sử Việt Nam.

B. Đồ dùng dạy học:

-GV: Bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI-XVII.

 

doc 41 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 16/07/2020 Lượt xem 109Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 - Trường tiểu học Yang Hăn - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 25
Thứ 
Tiết 
Môn học
Bài dạy
Hai
3/3
1
2
3
4
5
SHĐT 
Lịch sử 
Toán
Đạo đức
Thể dục
Sinh hoạt đầu tuần
Trịnh - Nguyễn phân tranh
Phép nhân phân số 
Thực hành kĩ năng ghk2 
Phối hợp chạy nhảy, ... - TC “Chạy tiếp sức ... vào rổ”
Ba
4/3
1
2
3
4
5
Tập đọc
Chính tả
Toán
Khoa học
Kĩ thuật
Khuất phục tên cướp biển
Khuất phục tên cướp biển (nghe- viết)
Luyện tập
Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
Chăm sóc rau, hoa(tt)
Tư
5/3
1
2
3
4
LTVC
Kể chuyện
Toán 
Mĩ thuật
Thể dục
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Những chú bé không chết
Luyện tập
Vẽ tranh: Đề tài Trường em
Nhảy dây chân ... - TC “Chạy tiếp sức ném ...vào rổ”
Năm
6/3
1
2
3
4
5
Tập đọc
TLV 
Toán 
Địa lí
Âm nhạc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Ôn tập 
Tìm phân số của một số
Ôn tập 
- Ôn tập 2 bài hát: Chúc mừng, ..
Sáu
7/3
1
2
3
4
5
LTVC
TLV
Toán
Khoa học
GDNGLL
SHTT
Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Luyện tập xd mở bài trong bài văn mt cây cối
Phép chia phân số
Nóng lạnh và nhiệt độ
GD hs tìm hiểu ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ
Sinh hoạt tập thể
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
Tên bài dạy
Điều chỉnh
TLV: Luyện tập tóm tắt tin tức (trang 72, tập II)
Không dạy
Âm nhạc: Ôn tập 3 bài hát ...
Không ôn tập bài Chim sáo.
Mĩ thuật: Vẽ tranh Đề tài Trường em. 
Tập vẽ tranh đề tài Trường em.
Thể dục: 
 -Phối hợp chạy, nhảy và chạy mang vác. TC: Chạy tiếp sức ném bóng ...
 -Nhảy dây chân trước chân sau. TC: Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ.
 -Có thể không dạy phối hợp chạy nhảy, mang vác.
 -Đối với hs nhảy chụm chân tốt mơí dạy nhảy dây chân trước chân sau.
Nội dung tích hợp GDBVMT 
Môn
Tiết
Bài
Nội dung tích hợp GDBVMT
Mức độ tích hợp
Tập làm văn
50
Luyện tập XD mở bài trong bài văn tả cây cối
Thông qua bài tập cụ thể, GVhướng dẫn HS quan sát, tập viết mở bài để giới thiệu về cây sẽ tả, có thái độ gần gũi, yêu quí các loài cây trong môi trường thiên nhiên.
Khai thác gián tiếp nội dung bài.
NỘI DUNG GDKNS
Tên bài
Các KNS cơ bản được GD
Các PP/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng
Khoa học: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
- Kĩ năng trình bày về các việc nên, không nên để bảo vệ mắt.
- Kĩ năng bình luận về các quan điểm khác nhau liên quan tới việc sử dụng ánh sáng.
Chuyên gia.
Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển.
- Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân
- Ra quyết định.
- Ứng phó, thương lượng.
- Tư duy sáng tạo: bình luận, phân tích.
Trình bày ý kiến cá nhân.
Thảo luận cặp đôi-chia sẻ.
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
Tiết 1: Hoạt động tập thể
Tiết 2: Lịch sử
BÀI 21: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH
A. Mục tiêu:
Học xong bài này, Hs biết:
- Biết được một vài sự kiện về sự chia cắt đất nước, tình hình kinh tế sa sút:
+ từ thế kỉ XVI , triều đình nhà Lê suy thoái, đất nước từ đây chia cắt thành Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài. 
+ Nguyên nhân của việc chia cắt đất nước là do cuộc tranh giành quyền lực của các phe phái phong kiến.
+ Cuộc tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến khiến cuộc sống của nhân ngày càng khổ cực: đời sống đói khát, phải đi lính và chết trận, sản xuất không phát triển.
- Dùng lược đồ Việt Nam chỉ ra ranh giới chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài. 
- Giáo dục học sinh yêu thích Lịch Sử Việt Nam.
B. Đồ dùng dạy học:
-GV: Bản đồ Việt Nam thế kỉ XVI-XVII.
C. Các Hoạt động dạy học:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI:
- Gv giôùi thieäu: sau gaàn 100 naêm cai trò ñaát nöôùc, trieàu Haäu Leâ ñaõ coù nhieàu coâng lao trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån neàn töï chuû cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân, böôùc sang theá kæ 16, trieàu ñình Haäu Leâ ñi vaøo giai ñoaïn suy taøn, caùc theá löïc phong kieán hoï Maïc, hoï Trònh, hoï Nguyeãn noåi daäy tranh giaønh quyeàn lôïi gaây ra chieán tranh lieân mieân, ñaát nöôùc bò chia caét, nhaân daân cöïc khoå. Baøi hoïc hoâm nay giuùp em hieåu roõ hôn veà giai ñoaïn lòch söû naøy.
Hoaït ñoäng 1: SÖÏ SUY SUÏP CUÛA TRIEÀU HAÄU LEÂ
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc SGK vaø tìm nhöõng bieåu hieän cho thaáy söï suy suïp cuûa trieàu ñình Haäu Leâ töø ñaàu theá kæ XVI?
- Gv toång keát yù cuûa Hs sau ñoù giaûi thích veà töø “vua quæ” vaø “vua lôïn” ñeå hs thaáy roõ söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ: 
 + Vua Leâ Uy Muïc ngay töø khi môùi leân ngoâi ñaõ lao vaøo aên chôi xa xæ, thích röôïu cheø, côø baïc, gaùi ñeïp ñaëc bieät thích troø gieát ngöôøi neân daân gian goïi laø “vua quæ”.
 + Vua Leâ Töông Döïc cuõng khoâng keùm phaàn so vôùi Leâ Uy Muïc, oâng vua naøy ñaëc bieät thích höôûng laïc khoâng lo vieäc trieàu chính neân daân gian mæa mai goïi laø “vua lôïn”
- Tröôùc söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ, nhaø Maïc cöôùp ngoâi nhaø Leâ. Chuùng ta cuøng tìm hieåu veà söï ra ñôøi cuûa nhaø Maïc.
- Hs ñoïc thaàm SGK, sau ñoù noái tieáp nhau traû lôøi (moãi hs chæ caàn neâu moät bieåu hieän).
Söï suy suïp cuûa nhaø Haäu Leâ:
 + Vua chæ baøy troø aên chôi xa xæ suoát ngaøy ñeâm.
 + Baét nhaân daân xaây theâm nhieàu cung ñieän.
 + Nhaân daân goïi vua Leâ Uy Muïc laø “vua quæ”, goïi vua Leâ Töông Döïc laø “vua Lôïn”
 + Quan laïi trong trieàu ñaùnh gieát laãn nhau tranh giaønh quyeàn löïc.
- Hs nghe giaûng.
Hoaït ñoäng 2:
NHAØ MAÏC RA ÑÔØI VAØ SÖÏ PHAÂN CHIA NAM – BAÉC TRIEÀU
- Gv toå chöùc hs thaûo luaän vôùi ñònh höôùng nhö sau:
Haõy ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi sau:
Maïc Ñaêng Dung laø ai?
2. Nhaø Maïc ra ñôøi như thế nào? Trieàu ñình nhaø Maïc ñöôïc söû cuõ goïi laø gì?
3. Nam trieàu laø trieàu ñình cuûa doøng hoï phong kieán naøo? Ra ñôøi ntn?
4. Vì sao coù chieán tranh Nam – Baéc trieàu.
5. Chieán tranh Nam – Baéc trieàu keùo daøi bao nhieâu naêm? Keát quaû nhö theá naøo ?
- Gv yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm phaùt bieåu yù kieán.
- Gv toång keát noäi dung hoaït ñoäng 2 vaø giôùi thieäu hoaït ñoäng 3: sau khi Nam Trieàu chieám ñöôïc Thaêng Long, chieán tranh Nam – Baéc trieàu chaám döùt, lieäu ñaát nöôùc ta coù ñöôïc thu veà moät moái? Nhaân daân ta coù bôùt cöïc khoå? Noäi dung tieáp theo cuûa baøi seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi ñoù
- Hs chia thaønh caùc nhoùm, moãi nhoùm 4 ñeán 6 em cuøng ñoïc SGK vaø thaûo luaän theo ñònh höôùng. Keát quaû thaûo luaän mong muoán laø:
1. Maïc Ñaêng Dung laø moät quan voõ döôùi trieàu Haäu Leâ.
2. Naêm 1527, lôïi duïng tình hình suy thoaùi cuûa nhaø Haäu Leâ, Maïc Ñaêng Dung caàm ñaàu moät soá quan laïi cöôùp ngoâi nhaø Leâ, laäp ra trieàu Maïc, söû cuõ goïi laø Baéc trieàu (vì ôû phía Baéc).
3. Nam trieàu laø trieàu ñình cuûa hoï Leâ, naêm 1533, moät quan voõ cuûa hoï Leâ laø Nguyeãn Kim ñaõ ñöa moät ngöôøi thuoäc doøng doõi nhaø Leâ leân ngoâi, laäp ra trieàu ñình rieâng ôû Thanh Hoùa.
4. Hai theá löïc phong kieán Nam trieàu vaø Baéc trieàu tranh giaønh quyeàn löïc vôùi nhau gaây neân cuoäc chieán tranh Nam – Baéc trieàu.
5. Chieán tranh Nam – Baéc trieàu keùo daøi hôn 50 naêm, ñeán naêm 1592 khi Nam trieàu chieám ñöôïc Thaêng Long thì chieán tranh keát thuùc.
- Moãi nhoùm Hs phaùt bieåu yù kieán veà moät caâu hoûi, caùc nhoùm khaùc theo doõi, boå sung cho baïn
Hoaït ñoäng 3: CHIEÁN TRANH TRÒNH – NGUYEÃN
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc SGK vaø thaûo luaän theo caëp ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:
 + Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán chieán tranh Trònh Nguyeãn?
+ Trình baøy dieãn bieán chính cuûa chieán tranh Trònh – Nguyeãn?
+ Neâu keát quaû cuûa chieán tranh Trònh – Nguyeãn?
 + Chæ treân löôïc ñoà ranh giôùi Ñaøng Trong, Ñaøng Ngoaøi.
- Gv yeâu caàu hs phaùt bieåu yù kieán.
- Gv: vaäy laø hôn 200 naêm, caùc theá löïc phong kieán ñaùnh nhau, chia caét ñaát nöôùc ta thaønh 2 mieàn Nam Baéc, tröôùc tình caûnh ñoù, ñôøi soáng cuûa nhan daân ta nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp baøi?
- Hs laøm vieäc theo caëp.
 + Khi Nguyeãn Kim cheát, con reå laø Trònh Kieåm leân thay naém toaøn boä trieàu chính ñaõ ñaåy con trai cuûa Nguyeãn Kim laø Nguyeãn Hoaøng vaøo traán thuû vuøng Thuaän Hoùa, Quaûng Nam. Hai theá löïc phong kieán Trònh – Nguyeãn tranh giaønh quyeàn löïc ñaõ gaây neân cuoäc chieán tranh Trònh – Nguyeãn.
 + Trong khoaûng 50 naêm, hai hoï Trònh – Nguyeãn ñaùnh nhau baûy laàn, vuøng ñaát mieàn Trung trôû thaønh chieán tröôøng aùc lieät.
 + Hai hoï laáy soâng Gianh (Quaûng Bình) laøm ranh giôùi chia caét ñaát nöôùc. Ñaèng Ngoaøi töø soâng Gianh trôû ra, Ñaøng trong töø soâng Gianh trôø vaø laøm cho ñaát nöôùc bò chia caét hôn 200 naêm.
 + Hs chæ löôïc ñoà trong SGK vaø treân baûng.
- Hs laàn löôït trình baøy yù kieán theo caùc caâu hoûi treân, sau ñoù moãi laàn coù Hs trình baøy, caû lôùp cuøng nhaän xeùt vaø boå sung yù kieán.
Hoaït ñoäng 4: ÑÔØI SOÁNG NHAÂN DAÂN ÔÛ THEÁ KÆ XVI
- Gv yeâu caàu Hs tìm hieåu veà ñôøi soáng nhaân daân ôû theá kæ XVI.
- Hs ñoïc SGK vaø traû lôøi.
CUÛNG COÁ – DAËN DOØ:
- Gv hoûi: vì sao noùi chieán tranh Nam – Baéc trieàu vaø chieán tranh Trònh – Nguyeãn laø nhöõng cuoäc chieán tranh phi nghóa?
- Gv: Khi noùi veà thôøi kì naøy, nhaân daân ta ñaõ coù caâu tuïc ngöõ “noài da naáu thòt”, em haõy giaûi thích caâu tuïc ngöõ naøy?
- Gv toång keát giôø hoïc, daën doø Hs veà nhaø hoïc thuoäc baøi, laøm caùc baøi taäp töï ñaùnh giaù (neáu coù) vaø chuaån bò baøi sau “Cuoäc khaån hoang ôû Ñaøng Trong”
- Hs trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi:
 + Vì cuoäc chieán tranh naøy nhaèm muïc ñích tranh giaønh ngai vaøng cuûa caùc theá löïc phong kieán.
 + Caùc cuoäc chieán tranh naøy laøm cho ñaát nöôùc bò chia caét, ñôøi soáng nhaân daân cöïc khoå traêm beà.
- Hs traû lôøi theo suy nghó cuûa caù nhaân.
Tiết 3: Toán
Tiết 121- PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép nhân hai phân số.
- HS làm được các bai tập: Bài 1, bài 3.
- Rèn kĩ năng vận dụng linh hoạt khi làm bài tập.
- Giáo dục ý thức học tập tự giác cho học sinh.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra:
- HS: 2 em lên bảng chữa bài tập.
2. Bài mới:
 a. Giới thiệu - ghi bài:
 b. Các hoạt động học tập:
* Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua diện tích:
- GV yêu cầu HS tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, rộng 3 cm.
- HS: 	S = 3 x 5 = 15 cm2.
- GV nêu ví dụ: Tính S hình chữ nhật có chiều dài m và rộng m
- HS: Ta thực hiện phép nhân:
	 x 
3. Tìm quy tắc thực hiện nhân phân số:
a. Tính S hình chữ nhật đã cho dựa vào hình vẽ:
- HS: Quan sát hình vẽ đã chuẩn bị như SGK.
- Hình vuông có diện tích bao nhiêu ?
- ... eo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên dàn ý trả lời các câu hỏi của bài 3.
- Viết đoạn văn, nối tiếp đọc đoạn văn của mình.
-GV và cả lớp nhận xét, chấm điểm cho những em viết hay.
- GV gọi một số học sinh đọc bài.
VD: Mở bài trực tiếp:
 Phòng khách nhà tôi Tết năm nay có bày một cây Trạng Nguyên. Mẹ tôi mua cây về trước Tết để trang trí phòng khách. Vừa thấy cây Trạng Nguyên xinh xắn chỉ cao hơn cái thước kẻ học trò mà đã bao nhiêu lá đỏ rực rỡ tôi thích quá reo lên: “Ôi, cây hoa đẹp quá!”.
VD: Mở bài gián tiếp:
 Tết năm nay, bố mẹ tôi bàn nhau không mua quất, hoa đào, hoa mai mà đổi màu hoa khác để trang trí phòng khách. Nhưng mua hoa gì thì bố mẹ chưa nghĩ ra. Thế rồi một hôm, tôi thấy mẹ chở về một cây Trạng Nguyên xinh xắn, có bao nhiêu là lá đỏ rực rỡ. Vừa thấy cây hoa tôi thích quá reo lên: “Ôi cây hoa đẹp quá!”.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà tập viết bài cho hay hơn. Xem bài mới.
Tiết 3: Toán
Tiết 125 - PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I. Mục tiêu bài học:
- Biết thực hiện phép chia hai phân số: lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
- HS làm được các bài tập: Bài 1 (3 số đầu), bài 2, bài 3 (a)
- Rèn kĩ năng vận dụng làm bài tập thành thạo.
- Giáo dục ý thức tự giác trong học toán.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
a. Giới thiệu bài - ghi bảng:
b. Các hoạt động học tập:
*. Giới thiệu phép chia phân số
- GV nêu ví dụ:
Hình chữ nhật ABCD có diện tích m2, chiều rộng m.
Tính chiều dài hình chữ nhật đó?
- HS: Nhắc lại cách tính chiều dài của hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng.
- GV ghi bảng: Để tính chiều dài HCN ta làm phép chia 
 : = ?
- GV hướng dẫn cách chia:
b. Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược
- Phân số gọi là phân số đảo ngược của phân sô 
Ta có: 
Chiều dài hình chữ nhật là m.
- HS: Thử lại bằng phép nhân:
=> Quy tắc (ghi bảng).
- HS: 3 - 5 em đọc lại. Cả lớp viết vài vở.
*. Luyện tập
+ Bài 1 (136): Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:
- HS: Đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở.
- 3 HS lên bảng làm.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt đúng
 là ; là ; ...
+ Bài 2 (136): Tính
- GV cho HS tính theo quy tắc vừa học.
- HS TB,Y làm phần a, b các em còn lại làm cả 3 phần
- GV cùng cả lớp chữa bài: chốt đúng
- HS: Tự làm bài vào vở.
- 3 em lên bảng:
a. b. 
	 c. 
+ Bài 3 (136): Tính
- GV cho HS tính theo từng cột ba phép tính.
- HS: Đọc yêu cầu và tự làm bài.
- 2 HS lên bảng làm.
a.	
b. Tương tự.
+ Bài 4 (136): GV đọc bài toán.
- HS: 1 em đọc lại, tóm tắt và làm bài vào vở.
- 1HSKG lên bảng giải.
Bài giải:
Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
 : = (m)
 Đáp số: m.
3. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- Về ôn lại bài và xem bài mới.
Tiết 4: Khoa học
Baøi 50: NOÙNG LAÏNH VAØ NHIEÄT ÑOÄ
I. MUÏC TIEÂU
- Nêu được ví dụ về vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp 
 hơn.
- Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.
- Rèn kĩ năng vận dụng linh hoạt để làm thí nghiệm.	
- Giáo dục học yêu khoa học và thích khám phá khoa học.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
-GV: Nhieät keá, ba chieác coác. Moät soá loaïi nhieät keá, phích nöôùc soâi, moät ít nöôùc ñaù.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng 
2. Kieåm tra
-Vaøi hoïc sinh ñoïc phaàn baøi hoïc.
3. Baøi môùi 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu veà söï truyeàn nhieät
Muïc tieâu :
Neâu ñöôïc ví duï veà caùc vaät coù nhieät ñoä cao, thaáp. Bieát söû duïng töø “nhieät ñoä” trong dieãn taû söï noùng laïnh.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV yeâu caàu HS keå teân moät soá vaät noùng vaø vaät laïnh thöôøng gaëp haèng ngaøy.
- HS keå teân moät soá vaät noùng vaø vaät laïnh thöôøng gaëp haèng ngaøy.
Böôùc 2 :
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1 vaø traû lôøi caâu hoûi trang 100 SGK.
- Moät vaøi HS traû lôøi.
Böôùc 3 :
GV : Ngöôøi ta duøng khaùi nieäm nhieät ñoä ñeå dieãn taû möùc ñoä noùng laïnh cuûa caùc vaät. GV yeâu caàu HS tìm vaø neâu caùc ví duï veà nhieät ñoä baèng nhau ; vaät naøy co nhieät ñoä cao hôn vaït kia ; vaät coù nhieät ñoä cao nhaát trong caùc vaät
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh söû duïng nhieät keá
Muïc tieâu: 
HS bieát söû duïng nhieät keá ñeå ño nhieät ñoä trong nhöõng tröôøng hôïp ñôn giaûn.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV giôùi thieäu cho HS veà 2 loaïi nhieät keá. GV moâ taû sô löôïc caáu taïo nhieät keá vaø höôùng daãn caùch ñoïc nhieät keá.
- Moät vaøi HS leân thöïc haønh ñoïc nhieät keá.
Böôùc 2 :
- GV cho HS thöïc haønh söû duïng nhieät keá ño nhieät ñoä cuûa coác nöôùc ; söû duïng nhieät keá y teá ñeå ño nhieät ñoä cô theå. 
- HS thöïc haønh ño nhieät ñoä.
Keát luaän: Nhö muïc Baïn caàn bieát trang 101 SGK
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
-Yeâu caàu HS môû SGK ñoïc phaàn Baïn caàn bieát.
- 1 HS ñoïc. Vieát vaøo vôû.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø ñoïc laïi phaàn Baïn caàn bieát, xem baøi môùi.
GIAÙO DUÏC NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP.
TIEÁT 25: TOÅ CHÖÙC HOÏC, CHÔI CAÙC TROØ CHÔI DAÂN GIAN
I/Muïc tieâu:
-Bieát teân vaø caùch chôi 1 soá troø chôi daân gian.
-Chôi ñöôïc 1 soá troø chôi daân gian.
-Coù yù thöùc giöõ gìn baûo veä baûn saéc vaên hoaù, daân toäc.
II/Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1.OÅn ñònh lôùp.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Daïy baøi môùi.
a.Giôùi thieäu baøi.
b.Baøi môùi.
*Hoaït ñoäng 1: Mèo đuổi chuột
-Trò chơi gồm từ 7 đến 10 người. Tất cả đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, giơ cao lên qua đầu. Rồi bắt đầu hát. 
Mèo đuổi chuột
Mời bạn ra đây
Tay nắm chặt tay
Đứng thành vòng rộng
Chuột luồn lỗ hổng
Mèo chạy đằng sau
-Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo
-Co cẳng chạy theo, bác mèo hóa chuột
-Một người được chọn làm mèo và một người được chọn làm chuột. Hai người này đứng vào giữa vòng tròn, quay lưng vào nhau. Khi mọi người hát đến câu cuối thì chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng sau. Tuy nhiên mèo phải chạy đúng chỗ chuột đã chạy. Mèo thắng khi mèo bắt được chuột. Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho nhau. Trò chơi lại được tiếp tục
Hoaït ñoäng 2: Kéo cưa lừa xẻ
-Hai người ngồi đối diện nhau, cầm chặt tay nhau. Vừa hát vừa kéo tay và đẩy qua đẩy trông như đang cưa một khúc gỗ ở giữa hai người.
-Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần. Bài hát có thể là:
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ
Hoặc:
Kéo cưa lừa xẻ
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất của
Lấy gì mà kéo
Hoaït ñoäng 3: Nhảy Bao Bố
-Người tham gia trò chơi "Nhảy Bao Bố" đứng đúng vạch mức quy định của mình. Số lượng người chơi từ 5 đến 10 người. Mỗi người đứng vào bên trong một bao bố loại 100 kg (người Ninh Hòa mình thường gọi bao gạo chỉ xanh). Trong khi hai chân đứng trong bao bố còn hai tay cầm hai bên bao kéo thẳng.
-Khi người điều khiển trò chơi thổi một tiếng còi dài hoặc đếm một, hai, ba thì các vận động viên tham gia trò chơi với hai tay thật chắc để giữ bao bố và nhanh chân nhảy từng bước một đến vạch đã được quy định phía trước. rồi quay đầu lại ngay tiếp tục nhảy đến mức khởi hành. Thế là đã đến đích!  Người nào nhanh chân có bước nhảy dài hơn sẽ đến đích sớm và người đó thắng cuộc. Việc khó khăn khi nhảy bao bố là phải giữ thăng bằng trong khi nhảy vì rất dễ vấp ngã đành đạch khi cố sức nhảy nhanh để vượt qua những đối thủ bên cạnh đang cùng thi trong trận đấu. 
4.Cuûng coá – daën doø
-GV hoûi laïi caùch chôi.
-Veà taäp chôi vaø höôùng daãn theâm caùc baïn cuøng chôi.
-Söu taàm vaø chôi caùc troø chôi daân gian.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 25
I/Muïc tieâu:
-HS bieát ñöôïc nhöõng vieäc laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc trong tuaàn.
-HS bieát ñöôïc keá hoaïch hoaït ñoäng trong tuaàn tôùi.
-OÂn taäp, cuûng coá caùc baøi ñaõ hoïc trong tuaàn.
III/Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Caùc böôùc leân lôùp
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS.
1.OÅn ñònh lôùp.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
3.Daïy baøi môùi.
a.Giôùi thieäu baøi.
b.Baøi môùi.
*Hoaït ñoäng 1: Toång keát.
*Hoaït ñoäng 2: Trieån khai keá hoaïch tuaàn tôùi.
4.Cuûng coá – daën doø.
-GV laàn löôït goïi caùn boä lôùp leân baùo caùo vieäc theo doõi trong tuaàn.
-Lôùp phoù hoïc taäp baùo caùo tình tình hoïc taäp.
-Lôùp phoù lao ñoäng baùo caùo tình hình veä sinh.
-Lôùp phoù vaên ngheä baùo caùo tình hình vaên ngheä ñaàu giôø.
-Caùc toå tröôûng baùo caùo neàn neáp cuûa toå mình.
-Lôùp tröôûng baùo caùo tæ leä chuyeân caàn, ñi treå.
-GV toång hôïp yù kieán, nhaän xeùt caùc maët:
+Ñoäng vieân khen ngôïi caùc maët thöïc hieän toát nhö: ...........
........................
........................
........................
........................
+Nhaéc nhôû caùc maët thöïc hieän chöa toát nhö: ..............
.........................
.........................
.........................
.........................
-GV trieån khai keá hoaïch hoaït ñoäng tuaàn tôùi:
+Thi ñua hoïc taäp giöõa caùc toå, lôùp.
+Caùc toå tröïc nhaät, nhaët raùc döôùi saân tröôøng, lau cöûa kính phoøng hoïc theo lòch haøng ngaøy (thöù 2 toå 2 tröïc,  thöù 6 toå 6 tröïc).
+Maëc aùo phao ñaày ñuû khi tham gia giao thoâng ñöôøng thuyû.
+Ñi ñöôøng caån thaän, khoâng chaïy giôõn, thöïc hieän toát ATGT ñöôøng boä.
+Maëc ñoà TD khi buoåi hoïc coù tieát TD.
+Giöõ gìn veä sinh khi aên uoáng phoøng traùnh caùc dòch beänh.
+Thöïc hieän toát keá hoaïch nhaø tröôøng ñeà ra.
+OÂn laïi caùc baøi ñaõ hoïc.
+Xem tröôùc caùc baøi môùi saép hoïc.
-GV nhaán maïnh laïi noäi dung chính caàn thöïc hieän trong tuaàn tôùi.
-Nhaän xeùt tieát hoïc (caù nhaân, taäp theå).
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. -Toå 1:....................
.......................
.......................
-Toå 2:....................
.......................
......................
-Vaéng coù pheùp: ............
.......................
-Vaéng khoâng pheùp:.........
.......................
-Ñi hoïc treå:................
.......................
HS chuù yù.
-HS chuù yù.
KYÙ DUYEÄT.
Tổ trưởng 
Ban giám hiệu

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 4 tuan 25.doc