Giáo án Đạo đức lớp 2 - Tuần 12: Quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 1)

Giáo án Đạo đức lớp 2 - Tuần 12: Quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 1)

ĐẠO ĐỨC:

QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN(T1)

I, MỤC TIÊU:

1, Hs biết: Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

- Sự cần thiết phải quan tâm giúp đỡ bạn.

- Quyền không được đối sử với trẻ em.

2, Hs có hành vi quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh.

3, Có thái độ yêu mến quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh.

- Đồng tình với việc quan tâm giúp đỡ bạn bè.

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bài hát “Tìm bạn thân”, phiếu học tập.

- Trang minh hoạ.

III, HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 04/09/2019 Lượt xem 618Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức lớp 2 - Tuần 12: Quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 12.
§¹o ®øc:
quan t©m gióp ®ì b¹n(T1)
I, Môc tiªu:
1, Hs biÕt: Quan t©m gióp ®ì b¹n lµ lu«n vui vÎ, th©n ¸i víi c¸c b¹n, s½n sµng gióp ®ì b¹n khi gÆp khã kh¨n.
- Sù cÇn thiÕt ph¶i quan t©m gióp ®ì b¹n.
- QuyÒn kh«ng ®­îc ®èi sö víi trÎ em.
2, Hs cã hµnh vi quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ xung quanh.
3, Cã th¸i ®é yªu mÕn quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ xung quanh.
- §ång t×nh víi viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ.
II, §å dïng d¹y häc:
- Bµi h¸t “T×m b¹n th©n”, phiÕu häc tËp.
- Trang minh ho¹.
III, Ho¹t ®éng d¹y häc:
Néi dung
Ho¹t ®éng cña Gv
Ho¹t ®éng cña Hs
1, Bµi cò:
2, Bµi míi:
*H§1: khëi ®éng.
- Giíi thiÖu bµi.
*H§2: kÓ chuyÖn “Trong giê ra ch¬i”.
+MT: Hs biÕt nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n.
*H§3: viÖc lµm nµo lµ ®óng.
+MT: Hs biÕt quan quan t©m gióp ®ì b¹n, ®ång t×nh tr­íc biÓu hiÖn quan t©m gióp ®ì b¹n.
*H§4: v× sao cÇn quan t©m gióp ®ì b¹n.
+MT: Hs hiÓu quan t©m ®Õn b¹n lµ mang l¹i niÒm vui cho b¹n, cho m×nh...
3, Cñng cè dÆn dß.
 +ThÕ nµo lµ ch¨m chØ häc tËp ?
 +LÊy vÝ dô tÊm g­¬ng ch¨m chØ häc tËp ?
-Nx - §¸nh gi¸.
- Y/c líp h¸t bµi “T×m b¹n th©n”.
- Gv giíi thiÖu.
- Gv kÓ chuyÖn.
- Y/c Hs th¶o luËn nhãm 2.
 +C¸c b¹n líp 2a ®· lµm g× khi b¹n c­êng bÞ ng· ?
 +Em cã ®ång t×nh víi c¸c b¹n líp 2a kh«ng ? V× sao ?
- Y/c ®¹i diÖn nhãm nªu ý kiÕn.
- Nx – Bæ sung.
+ KL: khi b¹n ng· em cÇn hái th¨m, n©ng b¹n dËy. §ã lµ biÓu hiÖn cña viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n.
- Gv chia nhãm, y/c c¸c nhãm quan s¸t tranh chØo ®­îc hµnh vi nµo lµ quan t©m gióp ®ì b¹n ? T¹i sao ?
- Y/c c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - Nx – Bæ sunb. 
+ KL: lu«n vui vÎ chan hoµ víi b¹n bÌ, s½n sµng gióp ®ì b¹n khi gÆp khã kh¨n trong cuéc sèng, häc tËp lµ quan t©m gióp ®ì b¹n bÌ.
 +Em ®· quan t©m gióp ®ì b¹n ch­a? VÝ dô ?
- Y/c Hs lµm phiÕu (néi dung SHD 45).
- Y/c nhãm 2 th¶o luËn ghi kÕt qu¶.
- Nªu ý kiÕn – Gi¶i thÝch.
- GVKL: quan t©m gióp ®ì b¹n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña mçi Hs. Khi quan t©m, gióp ®ì b¹n em sÏ mang l¹i niÒm vui cho b¹n, cho m×nh vµ t×nh b¹n cµng thªm th¾m thiÕt, g¾n bã.
 +Nªu t/d cña viÖc quan t©m gióp ®ì b¹n ?
 +Nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
- Nx giê häc
- VÒ nhµ «n bµi.
-Hs tr¶ lêi – Nx.
-Hs h¸t.
-Hs nghe. 
-Nhãm 2 th¶o luËn theo c©u hái.
-
Hs nªu kÕt qu¶- Nx
-Hs th¶o luËn nªu kÕt qu¶.
-Hs lµm. Nhãm 2 nªu kÕt qña – Gi¶i thÝch. V× sao ?

Tài liệu đính kèm:

  • docdaoduc T12.doc