Giáo án dạy ngày 2 buổi - Tuần 10 Lớp 4

Giáo án dạy ngày 2 buổi - Tuần 10 Lớp 4

khoa học : :(K4)

ôn tập:con người và sức khoẻ (tt)

I.Yêu cầu cần đạt: Giuựp HS:

- Sự trao đổi chất của cở thể người với môi trường.

- Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.

- Cách phòng tránh một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Dinh dưỡng hợp lí.

- Phòng tr¸nh đuối nước.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Các hình trong SGK.

- Các phiếu câu hỏi ôn tập.

- Phiếu ghi tên các món ăn.

III.Các hoạt động dạy – học :

 

doc 23 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy ngày 2 buổi - Tuần 10 Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 10 Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
khoa häc : :(K4) 
«n tËp:con ng­êi vµ søc khoỴ (tt)
I.Yªu cÇu cÇn ®¹t: Giúp HS:
- Sự trao đổi chất của cở thể người với môi trường.
- Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.
- Cách phòng tránh một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá.
- Dinh dưỡng hợp lí.
- Phòng tr¸nh đuối nước.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Các hình trong SGK.
- Các phiếu câu hỏi ôn tập.
- Phiếu ghi tên các món ăn.
III.Các hoạt độâng dạy – học :
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
-Kiểm tra việc hoàn thành phiếu của HS.
-Yêu cầu HS nhắc lại tiêu chuẩn của một bữa ăn cân đối.
-Tổ chức kiểm tra đánh giá.
+Bữa ăn của bạn đã cân đối chưa? Đảm bảo sự phối hợp đã thường xuyên thay đổi món ăn chưa?
-Thu phiếu nhận xét chung.
2. Bài mới:
-Giới thiệu bài.
HĐ 1: “Trò chơi ai chọn thức ăn hợp lí” 
-Tổ chức HD thảo luận nhóm.
-Em hãy sử dụng những thực phẩm mang đến, những tranh ảnh, mô hình và thức ăn đã sưu tầm được để trình bày một bữa ăn ngon và bổ?
HĐ 2: Thực hành: ghi lại và trình bày 10 lời khuyên về dinh dưỡng hợp lí ở Bộ Y Tế.
- Gọi HS nêu phần thực hành 
-Làm thế nào để bữa ăn đủ chất dinh dưỡng?
-Yêu cầu mở sách trang 40 và thực hiện theo yêu cầu SGK.
-Theo dõi , nhận xét , bổ sung .
-Gọi HS nhắc lại .
3. Củng cố -dặn dò.
-Nêu nội dung ôn tập ?
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS về học thuộc bài
- Để phiếu lên bàn, tổ trưởng báo các kết quả chuẩn bị của các thành viên.
-1HS nhắc lại.
-Dựa vào kiến thức đã học để nhận xét đánh giá chế độ ăn uống của bạn.
-Lắng nghe.
-Hình thành nhóm.
-Nhận nhiệm vụ và thảo luận.
-Các nhóm dán kết quả và trình bày giải thích cách chọn và sắp xếp của mình.
-Lớp nhận xét.
-2-HS đọc yêu cầu 
-Làm việc cá nhân.
-Một số HS trình bày kết quả.
-2-3 nhắc lại 
- 1 ,2 em nêu.
-Về thực hiện .
 Khoa häc:(K5) 
Phßng tr¸nh
tai n¹n giao th«ng ®­êng bé
 I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Sau bµi häc .HS :
-Nªu ®­ỵc mét sè nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn khi tham gia giao th«ng ®­êng bé. 
II/ §å dïng d¹y häc:
- H×nh trang 41-42 SGK.
- S­u tÇm c¸c h×nh ¶nh vµ th«ng tin vỊ mét sè tai n¹n giao th«ng.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	1-KiĨm tra bµi cị:
Mêi 2 HS nªu phÇn B¹n cÇn biÕt cđa tiÕt häc tr­íc.
2-Bµi míi:
2.1-Giíi thiƯu bµi: 
GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc.
2.2-Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn
*Mơc tiªu:
- NhËn ra ®­ỵc nh÷ng viƯc lµm vi ph¹m luËt giao th«ng cđa nh÷ng ng­êi tham gia giao th«ng trong h×nh.
HS nªu ®­ỵc nh÷ng hËu qu¶ cã thĨ s¶y ra cđa nh÷ng sai ph¹m ®ã.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-GV yªu cÇu HS kĨ vỊ mét sè tai n¹n giao th«ng mµ em biÕt.
?Theo em nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng ®ã?
-GV h­íng dÉn HS lµm viƯc víi SGK trao ®ỉi nhãm 2:
+Quan s¸t c¸c h×nh 1,2,3,4 trang 40 SGK.
+LÇn l­ỵt tù ®Ỉt c©u hái cho b¹n tr¶ lêi theo néi dung c¸c h×nh.
-Mêi ®¹i diƯn mét sè cỈp lªn ®Ỉt c©u hái vµ chØ ®Þnh c¸c b¹n trong nhãm kh¸c tr¶ lêi.
-GV kÕt luËn
- Mét sè HS kĨ tr­íc líp.
-HS tr¶ lêi.
-HS th¶o luËn nhãm 2 theo HD cđa GV.
-§¹i diƯn mét sè cỈp lªn hái vµ tr¶ lêi
NhËn xÐt
2.3-Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn.
*Mơc tiªu: HS nªu nh÷ng viƯc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ĩ phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé.
-Cho HS th¶o luËn nhãm 3: dùa trªn thùc tÕ vµ kÕt hỵp c¸c h×nh 5, 6, 7 ë SGK®Ĩ nªu
+ GV giĩp ®ì HS Nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm ®èi víi ng­êi tham gia giao th«ng thĨ hiƯn qua thùc tÕ vµ h×nh ¶nh?
-Mêi ®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV yªu cÇu mçi HS nªu ra mét biƯn ph¸p phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng.
-GV ghi l¹i c¸c ý kiÕn, cho 1-2 HS ®äc.
-GV tãm t¾t, kÕt luËn chung
-HS th¶o luËn nhãm.
-§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
-HS nªu.
-HS ®äc.
	3-Cđng cè, dỈn dß: 
-HS ®äc phÇn B¹n cÇn biÕt.
 -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë HS chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt giao th«ng.
 §Þa lÝ :(Líp 4A)
Thµnh phè ®µ l¹t
I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t:
-Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt:
+Vị trí:nằm trên cao nguyên Lâm Viên.
+Thành phố có khí hậu trong lành, mát mẻ,có nhiều phong cảnh đẹp: nhiều rừng thông, thác nước,
+Thành phố có nhiều công trình phục vụ nghỉ ngơi, du lịch.
+Đà Lạt là nơi trồng nhiều rau, quả xứ lạnh và nhiều loài hoa.
-Chỉ được vị trí của thành phốá Đà Lạt trên bản đồ (lược đồ).
II. Chuẩn bị:
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Tranh, ảnh về TP Đà Lạt
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ:
-Em hãy trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên?
- Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới:
-Giới thiệu bài:
-Giới thiệu vị trí thành phố trên bản đồ.
HĐ1: Thành phố nổi tiếng vè rừng thông và thác nước
- Gọi HS đọc mục 1 SGK
- Yêu cầu HS dựa vào tranh, ảnh, mục 1 trong SGK trả lời các câu hỏi sau:
+ Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào?
+ Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
+ Với độ cao đó Đà Lạt có khí hậu ntn?
+ Mô tả cảnh đẹp ở Đà Lạt?
KL: Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp. Khí hậu mát mẻ
HĐ 2: Đà Lạt – thành phố du lịch và nghỉ mát.
-Làm việc theo nhóm .
- Gọi HS đọc mục 2 SGK/95.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 các câu hỏi sau:
+Tại sao Đà Lạt được chọn làm nơi nghỉ mát?
+ Đà Lạt có những công trình nào phục vụ cho việc nghỉ mát, du lịch?
-Gọi đại diện nhóm rtinh2 bày kết quả làm việc 
- GV sữa chữa, giúp các em hoàn thiện. KL: Có khí hậu mát mẻ, có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp nên ĐL được coi là nơi du lịch lí tưởng.
HĐ3: Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt
-Làm việc cá nhân
- Gọi HS đọc mục 3 SGK.
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau :
+Tại sao ĐL được gọi là thành phố của hoa quả và rau xanh?
+ Kể tên một số loại hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt?
+ Tại sao Đà Lạt có nhiều rau, hoa, quả xứ lạnh?
-Nhận xét , bổ sung rút ra kết luận 
-Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng về tiềm năng du lịch và là cái nôi cung cấp nhiều rau, hoa, quả quý cho chúng ta
-Tổng kết bài xác lập mối quan hệ địa hình khí hậu, thiên nhiên.
- Gọi HS đọc phần in đậm SGK
- Gọi học sinh lên bảng nêu lại toàn bộ những nét tiêu biểu của TP ĐL.
3. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét chung giờ học
-2HS lên bảng trình bày
-Lớp nhận xét
- Nhắc lại .
-1HS đọc . Cả lớp theo dõi .
- Tìm hiểu bài qua thảo luận N2
- HS đọc thông tin SGK để trả lời các câu hỏi trên. 
- HS thi trả lời trước lớp.
+ Ở cao nguyên Lâm Viên.
+ Quanh năm mát mẻ 
+ Độ cao: 1500m so với mặt biển . Khí hậu trở nên mát mẻ 
+ Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly,
- Cả lớp cùng nhận xét để hoàn thiện câu trả lời cho bạn.
- Nhắc lại .
-1 HS đọc. Cả lớp theo dõi .
Quan sát tranh SGK 
-Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 
+ có nhiều cảnh đẹp , khí hậy quanh năm mát mẻ .
+ Nhiều khách sạn , sângôn,biệt thự,vời nhiều kiến trúc khác nhau.
- Đại diện nhóm trả lời trước lớp
- Cả lớp cùng bổ sung ý kiến
- Nhắc lại.
- 2 HS đọc .
- Suy nghĩ , dựa vào vốn hiểu biết để trả lời 
- Vì khí hậu Đà Lạt mát nên rất thuận tiện cho việc trồng các loại rau quả
- HS nêu: bắp cải , súp lơ, cà chua , dâu tây,
- Vì khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm.
- HS nhận xét , bổ sung 
- Nhắc lại .
- Nghe , xác lập được mối quan hệ .
- 2, 3 em đọc to, cả lớp theo dõi , ghi nhớ.
- 1HS nêu
- HS dựa vào lược đồ để nêu
 §Þa lÝ:(Líp 5B)
 N«ng nghiƯp
I/Yªu cÇu cÇn ®¹t: Häc xong bµi nµy, HS:
- Nªu ®­ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm nỉi bËt vỊ t×nh h×nh ph¸t triĨn vµ phan bè n«ng nghiƯp n­íc ta:
+Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiƯp.
+Lĩa g¹o ®­ỵc trång nhiỊu ë c¸c ®ång b»ng, c©y c«ng nghiƯp ®­ỵc trång nhiỊu ë miỊn nĩi vµ cao nguyªn.
+ Lỵn, gia cÇm ®­ỵc nu«i nhiỊu ë ®ång b»ng; tr©u bß, dª ®­ỵcnu«i nhiỊu ë miỊn nĩi vµ cao nguyªn.
-BiÕt n­íc ta trång nhiỊu lo¹i c©y, trong ®ã c©y lĩa g¹o ®­ỵc trång nhiỊu nhÊt.
-NhËn xÐt trªn b¶n ®å vïng ph©n bè cđa mét sè lo¹i c©y trång, vËt nu«i chÝnh ë n­íc ta ( lĩa g¹o, cµ phª, cao su, chÌ, tr©u, bß, lỵn).
- Sư dơng l­ỵc ®å ®Ĩ b­íc ®Çu nhËn xÐt vỊ c¬ cÊu vµ ph©n bè cđa n«ng nghiƯp:
Lĩa g¹o ë ®ång b»ng, c©y c«ng nghiƯp ë vïng nĩi vµ cao nguyªn; tr©u, bß ë vïng nĩi, gia cÇm ë ®ång b»ng.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1-KiĨm tra bµi cị:-Cho HS nªu phÇn ghi nhí.
	 -MËt ®é d©n sè lµ g×? Nªu ®Ỉc ®iĨm ph©n bè d©n c­ ë n­íc ta?
2-Bµi míi:
2.1-Giíi thiƯu bµi:
 a) ngµnh trång trät:
 2.2-Ho¹t ®éng 1: (Lµm viƯc c¶ líp)
-Cho HS ®äc mơc 1-SGK 
-Cho HS trao ®ỉi c¶ líp theo c¸c c©u hái:
+H·y cho biÕt ngµnh trång trät cã vai trß nh­ thÕ nµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiƯp ë n­íc ta?
 2.3-Ho¹t ®éng 2: (lµm viƯc theo cỈp)
-Cho HS quan s¸t h×nh 1-SGK.
-Cho HS trao ®ỉi theo cỈp theo néi dung c¸c c©u hái:
+KĨ tªn mét sè c©y trång ë n­íc ta?
+Cho biÕt lo¹i c©y nµo ®­ỵc trång nhiỊu h¬n?
+V× sao c©y trång n­íc ta chđ yÕu lµ c©y xø nãng?
+N­íc ta ®· ®¹t ®­ỵc thµnh tùu g× trong viƯc trång lĩa g¹o?
-Mêi HS tr×nh bµy.
-C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV kÕt luËn
 2.4-Ho¹t ®éng 3: (Lµm viƯc c¸ nh©n)
-Cho HS quan s¸t h×nh 1.
-Cho HS tr¶ lêi c©u hái cuèi mơc 1.
-GV kÕt luËn: SGV-Tr.101
 b)Ngµnh ch¨n nu«i:
 2.5-Ho¹t ®éng 4: (Lµm viƯc c¶ líp)
-V× sao sè l­ỵng gia sĩc, cÇm ngµy cµng t¨ng?
-Em h·y kĨ tªn mét sè vËt nu«i ë n­íc ta?
-GV cho HS quan s¸t h×nh 1 vµ lµm bµi tËp 2 b»ng bĩt ch× vµo SGK
-Mêi mét sè HS tr×nh bµy.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bỉ sung.
-Ngµnh trång trät cã vai trß:
+Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh trong n«ng nghiƯp.
+ë n­íc ta, trång trät ph¸t triĨn m¹nh h¬n ch¨n nu«i.
-Lĩa g¹o, ng«, rau, cµ phª, cao su, hå tiªu
- Lĩa g¹o
-V× n­íc ta cã khÝ hËu nhiƯt ®íi.
-§đ ¨n, d­ g¹o xuÊt khÈu.
-Do l­ỵng thøc ¨n cho ch¨n nu«i ngµy cµng ®¶m b¶o.
-HS lµm bµi tËp 2-Tr. 88
 C©y trång
 VËt nu«i
Vïng nĩi
Cµ phª, cao su, ch ...  nghỉ mát.
-Làm việc theo nhóm .
- Gọi HS đọc mục 2 SGK/95.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 các câu hỏi sau:
+Tại sao Đà Lạt được chọn làm nơi nghỉ mát?
+ Đà Lạt có những công trình nào phục vụ cho việc nghỉ mát, du lịch?
-Gọi đại diện nhóm rtinh2 bày kết quả làm việc 
- GV sữa chữa, giúp các em hoàn thiện. KL: Có khí hậu mát mẻ, có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp nên ĐL được coi là nơi du lịch lí tưởng.
HĐ3: Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt
-Làm việc cá nhân
- Gọi HS đọc mục 3 SGK.
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau :
+Tại sao ĐL được gọi là thành phố của hoa quả và rau xanh?
+ Kể tên một số loại hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt?
+ Tại sao Đà Lạt có nhiều rau, hoa, quả xứ lạnh?
-Nhận xét , bổ sung rút ra kết luận 
-Đà Lạt là một thành phố nổi tiếng về tiềm năng du lịch và là cái nôi cung cấp nhiều rau, hoa, quả quý cho chúng ta
-Tổng kết bài xác lập mối quan hệ địa hình khí hậu, thiên nhiên.
- Gọi HS đọc phần in đậm SGK
- Gọi học sinh lên bảng nêu lại toàn bộ những nét tiêu biểu của TP ĐL.
3. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét chung giờ học
-2HS lên bảng trình bày
-Lớp nhận xét
- Nhắc lại .
-1HS đọc . Cả lớp theo dõi .
- Tìm hiểu bài qua thảo luận N2
- HS đọc thông tin SGK để trả lời các câu hỏi trên. 
- HS thi trả lời trước lớp.
+ Ở cao nguyên Lâm Viên.
+ Quanh năm mát mẻ 
+ Độ cao: 1500m so với mặt biển . Khí hậu trở nên mát mẻ 
+ Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly,
- Cả lớp cùng nhận xét để hoàn thiện câu trả lời cho bạn.
- Nhắc lại .
-1 HS đọc. Cả lớp theo dõi .
Quan sát tranh SGK 
-Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi 
+ có nhiều cảnh đẹp , khí hậy quanh năm mát mẻ .
+ Nhiều khách sạn , sângôn,biệt thự,vời nhiều kiến trúc khác nhau.
- Đại diện nhóm trả lời trước lớp
- Cả lớp cùng bổ sung ý kiến
- Nhắc lại.
- 2 HS đọc .
- Suy nghĩ , dựa vào vốn hiểu biết để trả lời 
- Vì khí hậu Đà Lạt mát nên rất thuận tiện cho việc trồng các loại rau quả
- HS nêu: bắp cải , súp lơ, cà chua , dâu tây,
- Vì khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm.
- HS nhận xét , bổ sung 
- Nhắc lại .
- Nghe , xác lập được mối quan hệ .
- 2, 3 em đọc to, cả lớp theo dõi , ghi nhớ.
- 1HS nêu
- HS dựa vào lược đồ để nêu
 ¢m nh¹c :4B
 Häc bµi h¸t : 
Kh¨n quµng th¾m m·i vai em
.
I) Mơc tiªu:
 - BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ lêi ca 
 - BiÕt h¸t kÕt hỵp vç tay hoỈc gâ ®Ưm theo bµi h¸t 
 - BiÕt gâ ®Ưm theo nhÞp,. theo ph¸ch
II) §å dïng :
 - GV : ChÐp bµi h¸t lªn b¶ng phơ .Thanh ph¸ch .
 -HS : SGK ©m nh¹c 4 .
III) c¸c H§ d¹y - häc :
1.PhÇn më ®Çu :
-¤n tËp hai bµi h¸t cị 
-§äc bµi tËp ®é cao vµ bµi tËp tiÕt tÊu 
-GT bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em vµ giíi thiƯu vµi nÐt vỊ nh¹c sÜ Ng« Ngäc B¸u. 
-Cho HS khëi ®éng tr­íc khi h¸t 
2.PhÇn ho¹t ®éng :
a. Néi dung 1:D¹y h¸t bµi: Kh¨n nquµng th¾m m·i vai em. 
 * H§1:D¹y h¸t tõng c©u 
-GV h¸t mÉu .
-HD häc sinh ®äc lêi ca.
-D¹yHS h¸t tõng c©u - ®o¹n - c¶ bµi theo kiĨu mãc xÝch 
-GV uèn n¾n sưa sai cho HS 
* H§2: LuyƯn tËp .
-GV h­íng dÉn HS luyƯn tËp.
b.Néi dung 2:
*H§1:H¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm theo ph¸ch. 
-GV lµm mÉu
* H§2:H¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm theo nhÞp 
- GV h­íng dÉn mÉu.
GV uèn n¾n sưa sai. 
3. PhÇn kÕt thĩc :
-GV b¾t nhÞp c¶ líp h¸t cïng víi b¨ng nh¹c 
-NX giê häc . BTVN : ¤n bµi h¸t .
-Hai HS lªn b¶ng h¸t bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh.
- Mét HS ®äc bµi T§N sè 2 
-Thùc hµnh: H¸t theo kÝ hiƯu tay GV
-HS thùc hµnh h¸t tõng c©u - ®o¹n - c¶ bµi 
-HS luyƯn tËp h¸t theo tỉ, nhãm, c¸ nh©n.
-Khi tr«ng ph­¬ng §«ng võa hÐ ¸nh 
 x x x x x
d­¬ng
x x x
-Khi tr«ng ph­¬ng §«ng võa hÐ ¸nh 
 x x 
d­¬ng
 x
-HS thùc hµnh.
-C¶ líp thùc hµnh 
To¸n: 4B
 ¤n : Nh©n víi sè cã mét ch÷ sè
I. Mơc tiªu
 - Giĩp HS cịng cè vỊ:
+ C¸ch thùc hiƯn phÐp nh©n sè cã nhiỊu ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè
+ Thùc hµnh tÝnh nh©n
II. §å dïng d¹y häc
 - B¶ng líp b¶ng phơ
III. C¸c H§ d¹y häc
2. Lµm bµi tËp
Bµi 1:VBT. §Ỉt tÝnh råi tÝnh
+ §Ỉt tÝnh
+ Thùc hiƯn tÝnh
Bµi 2: (TiÕn hµnh t­¬ng tù )
Bµi 3: TÝnh
+ Thùc hiƯn phÐp nh©n
+ TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc
Bµi 4: Gi¶i to¸n
- ¸p dơng phÐp tÝnh nh©n
- Lµm vµo nh¸p
 341231 214325 102426 410536
x x x x
 2 4 5 3
 682462 857300 512030 1231608
- Lµm bµi c¸ nh©n
321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014
 = 1168489
843275 - 123568 x 5 = 843275 - 617840
 = 225438
1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573
 = 35021
609 x 9 - 4845 = 5481 - 4845
 = 636
- §äc ®Ị, ph©n tÝch, lµm bµi
Bµi gi¶i
Sè truyƯn ph¸t cho 8 x· vïng thÊp lµ
850 x 8 = 6800 ( quyĨn)
Sè truyƯn ph¸t cho 9 x· vïng cao lµ
980 x 9 = 8820 ( quyĨn)
Sè truyƯn cÊp cho huyƯn lµ
6800 + 8820 = 15620 ( quyĨn)
§/s: 15620 quyĨn truyƯn
3. Cđng cè, dỈn dß
- NX chung tiÕt häc
- ¤n vµ lµm l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010
Khoa häc:(K4)
n­íc cã tÝnh chÊt g×?
I/Yªu cÇu cÇn ®¹t
HS có khả năng phát hiện ra một số tính chất của nước bằng cách:
-Nêu được một số tính chất của nước: Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ trên cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.
-Quan sát làm thí nghiệm để để phát hiện ra một số tính chất của nước.
-Nêu được ví dụ về một số ứng dụng về tính chất của nước trong đời sống:mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa để mặc cho khỏi ướt.
II. Đồ dùng dạy – học:
-Các hình trong SGK.
-GV chuẩn bị dụng cụ để làm thí nghiệm
III.Các hoạt độâng dạy – học chủ yếu:
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra:
- Nêu nội dung của chương: vật chất và năng lượng 
2.Bài mới : 
-Giới thiệu bài.
HĐ 1: Phát hiện màu, mùi, vị của nước
- Gọi HS đọc ND mục 1 SGK
- Yêu cấu HS thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu thì nghiệm .
- Cho HS QS ba li đựng ba loại nước: cốc nước läc, cốc sữa, cốc nước chè
 -Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa? -Mùi vị của các loại nước trong cốc?
- Đại diện các nhóm trình bày
- các nhóm khác bổ sung cho bạn mình. KL:nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị
HĐ 2:Phát hiện hình dạng của nước
-Gọi 5HS đọc mục 2 SGK
-Yêu cầu các nhóm đưa những dụng cụ đã chuẩn bị cho TN
- HD HS làm thí nghiệm
+ Nước có hình dạng nhất định không?
Yêu câu các nhóm nêu kết quả thí nghiệm .
KL: Nước không có hình dạnh nhất định
HĐ3: Tìm hiểu nước chảy như thế nào?
- Gọi HS đọc mục 3 và yêu cầu .
- Kiểm tra các vật làm thí nghiệm
- HD HS làm thí nghiệm
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm .
- Gọi HS nêu kết quả thí nghệm .
KL:Nước chảy từ trên cao xuống thấp, lan ra mọi phía.
HĐ 4: Phát hiện tính chất thấm hoặc không thấm với một số vật và hoà tan hoặc không tan một số chất
- GV nêu mục 4 SGK
- GV làm thí nghiệm: Đổ nước váo túi ni long; nhúng một miếng vải vào chậu nước
-Bỏ một ít đường vào nước và khuấy đều.
-Yêu cầu HS tính chất của nước qua thí nghiệm.
-Nhận xét các kết luận của HS.
Kết luận: Nước thấm qua một số vật , làm tan một số chất .
3. Củng cố, dặn dò:
-Nêu lại tên , ND bài học ?
-Gọi HS đọc mục : Bạn cần biết 
-Dặn vê học , ôn lại bài .
-Nhận xét chung giờ học
-Theo dõi
- 2 HS đọc 
- Thảo luận theo N4
- Hệ thống các kiến thức vừa tìm hiểu vào bảng
-Đại diện nhóm trình bày .
Các nhóm khác nhận xét bổ sung .
- 2 HS nhắc lại .
- 2HS đọc .
Đưa các dụng cụ theo yêu cầu thí nghiệm .
- Các nhóm làm TN theo sự hướng dẫn của GV.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi sau khi đã thực hiện thí nghiệm.
- Các nhóm nhận xét , bổ sung
- 2HS nhắc lại .
- 2 HS đọc .
- Lấy các dụng cụ thí nghệm theo yêu cầu 
- Thực hiện theo các bước HD 
- Các nhóm nêu kết luận của mình.
Các nhóm khác nhận xét , bổ sung - 2HS nhắc lại .
-2 HS nhắc lại 
- Quan sát -Nhân xét các hiện tượng
-Kết luận: nước thấm qua một số vật, làm ta một số chất
-HS nêu
-Một vài HS nhắc lại .
-3 HS nêu.
-Một HS đọc .Cả lớp theo dõi 
Khoa häc(K5) 
«n tËp: con ng­êi 
vµ søc khoỴ
I/ Yªu cÇu cÇn ®¹t:
¤n tËp kiÕn thøc vỊ:
- §Ỉc ®iĨm sinh häc vµ mèi quan hƯ x· héi ë tuỉi dËy th×.
- C¸ch phßng tr¸nh bƯnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A ; nhiƠm HIV/AIDS.
- GD ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vƯ søc khoỴ b¶n th©n.
II/ §å dïng d¹y häc:
H×nh trang 42-43 SGK.
GiÊy vÏ, bĩt mµu.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
	1-KiĨm tra bµi cị: Nªu c¸ch phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ®­êng bé?
2-Bµi míi:
2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc.
2.2-Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc víi SGK
*Mơc tiªu:
 -¤n l¹i cho HS mét sè kiÕn thøc trong c¸c bµi: Nam hay n÷ ; Tõ lĩc míi sinh ®Õn tuỉi dËy th×.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-B­íc 1: Lµm viƯc c¸ nh©n.
+GV yªu cÇu HS lµm viƯc c¸ nh©n theo yªu cÇu nh­ bµi tËp 1,2,3 trang 42 SGK.
+GV quan s¸t giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu.
-B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp
+Mêi lÇn l­ỵt 3 HS lªn ch÷a bµi.
+C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bỉ sung.
*§¸p ¸n:
 -C©u 1: Tuỉi dËy th× ë n÷: 10-15 tuỉi
 Tuỉi dËy th× ë nam: 13-17 tuỉi
-C©u 2: ý d
-C©u 3: ý c
2.3-Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i “Ai nhanh, ai ®ĩng”.
*Mơc tiªu: HS viÕt hoỈc vÏ ®­ỵc s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh mét trong c¸c bƯnh ®· häc.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-Cho HS th¶o luËn nhãm 7 theo yªu cÇu: GV h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh 1-SGK, trang 43, sau ®ã giao nhiƯm vơ:
+Nhãm 1: ViÕt (hoỈc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng bƯnh sèt rÐt.
+Nhãm 2: ViÕt (hoỈc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng bƯnh sèt xuÊt huyÕt.
+Nhãm 3: ViÕt (hoỈc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng bƯnh viªm n·o.
+Nhãm 4: ViÕt (hoỈc vÏ) s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh nhiƠm HIV/AIDS.
-VÏ xong c¸c nhãm mang bµi lªn b¶ng d¸n. Nhãm nµo xong tr­íc vµ ®ĩng, ®Đp th× th¾ng cuéc.
-GV kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc, nhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c nhãm.
-HS l¾ng nghe.
-HS th¶o luËn nhãm theo h­íng dÉn cđa GV.
-§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
 	3-Cđng cè, dỈn dß: 
 -GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS thùc hiƯn tèt viƯc phßng c¸c lo¹i bƯnh.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an day ngay 2 buoi Tuan 10 lop A va lop B cakhoi 45.doc