Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 22 đến 34 - GV: Lê Thị Huyền Phương - Trường Tiểu học An Thạnh 1

Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 22 đến 34 - GV: Lê Thị Huyền Phương - Trường Tiểu học An Thạnh 1

TUẦN 22

Tiết 43: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO ?

Ngày soạn:

Ngày dạy:

I. MUÏC TIEÂU:

- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai thế nào ? (ND Ghi nhớ).

- Nhận biết được câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn (BT1, mục III) ; viết được đoạn văn khoảng 5 câu, trong đó có câu kể Ai thế nào ? (BT2)

*HS khá, giỏi: Viết được đoạn văn có 2,3 câu theo mẫu Ai thế nào ? (BT2).

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

- Baûng phuï

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:

 

doc 67 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 14/06/2021 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 4 - Tuần 22 đến 34 - GV: Lê Thị Huyền Phương - Trường Tiểu học An Thạnh 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
Tiết 43: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO ?
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
I. MUÏC TIEÂU:
- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai thế nào ? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn (BT1, mục III) ; viết được đoạn văn khoảng 5 câu, trong đó có câu kể Ai thế nào ? (BT2)
*HS khá, giỏi: Viết được đoạn văn có 2,3 câu theo mẫu Ai thế nào ? (BT2).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
- Baûng phuï 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC: 
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Goïi 2 HS leân baûng, laàn löôït ñoïc ñoaïn vaên taû moät caây hoa maø em yeâu thích coù söû duïng kieåu caâu Ai theá naøo? 
- Vò ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo chæ gì? Cho ví duï.
- Nhaän xeùt vaø ghi điểm
2.Baøi môùi: 
2.1 Giôùi thieäu baøi:
2.2 Tìm hiểu bài:
Baøi taäp 1: Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. 
- Caùc em coù nhieäm vuï tìm caùc caâu keå Ai theá naøo? Coù trong ñoaïn vaên.
- Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû.
- GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng: Caùc caâu 1, 2, 4, 5 laø caùc caâu keå Ai theá naøo?
Baøi 2: 
- Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu vaø töï laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
Caâu 1: Haø Noäi töng böøng maøu ñoû.
Caâu 2: Caû moät vuøng trôøi baùt ngaùt côø, ñeøn vaø hoa.
Caâu 4: Caùc cuï giaø veû maët nghieâm trang.
Caâu 5: Nhöõng coâ gaùi thuû ñoâ hôùn hôû, aùo maøu röïc rôõ.
Baøi 3: 
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 3.
- Trong caùc caâu treân cho ta bieát ñieàu gì?
- Chuû ngöõ naøo laø moät danh töø? Chuû ngöõ naøo laø moät cuïm danh tõ?
+ Chuû ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo thöôøng bieåu thò nhöõng noäi dung gì? Chuû ngöõ thöôøng do nhöõng töø ngöõ naøo taïo thaønh?
2.3 Ghi nhôù:
- Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK. - -Yeâu caàu HS laáy ví duï ñeå minh hoïa.
 2.4 Luyeän taäp:
 Baøi 1: 
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung cuûa baøi taäp. 
- Yeâu caàu HS laøm baøi theo caëp, caùc em trao ñoåi tìm caùc caâu keå trong ñoaïn vaên sau ñoù xaùc ñònh chuû ngöõ cuûa moãi caâu.
Maøu vaøng treân löng chuù / laáp laùnh.
(4) Boán caùi caùnh / moûng nhö giaáy boùng.
(5)Caùi ñaàu / troøn (vaø) hai con maét / long lanh nhö thuyû tinh.
(6) Thaân chuù / nhoû vaø thon vaøng nhö maøu vaøng cuûa naéng muøa thu.
(8) Boán caùnh / kheõ rung rung nhö coøn ñang phaân vaân.
- Yeâu caàu HS caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
 Baøi 2:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2.
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Yeâu caàu HS trình baøy keát quaû.
- HS noái tieáp nhau keå veà moät loaïi caây aên traùi maø em yeâu thích trong ñoaïn vaên coù duøng moät soá caâu keå Ai theá naøo?
- GV nhaän xeùt khen laøm baøi hay.
- Theo doõi.
* HÑ caû lôùp, traû lôøi.
- Theo doõi.
- Moät soá hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. - HS caû lôùp nhaän xeùt: Caùc caâu 1, 2, 4, 5 laø caùc caâu keå Ai theá naøo?
- 1 HS leân baûng gaïch döôùi boä phaän CN 
- Theo doõi.
* HÑ caû lôùp
- 1 em ñoïc thaønh tieáng caû lôùp ñoïc thaàm.
- Cho ta bieát söï vaät seõ ñöôïc thoâng baùo veà ñaëc ñieåm, tính chaát ôû vò ngöõ.
- Chuû ngöõ ôû caâu 1 laø moät danh töø, chuû ngöõ caùc caâu coøn laïi laø moät cuïm danh töø.
* Chuû ngöõ cuûa caùc caâu ñeàu chæ söï vaät coù ñaëc ñieåm, tính chaát ñöôïc neâu ôû vò ngöõ. Chuû ngöõ thöôøng do danh töø (hoaëc cuïm danh töø) taïo thaønh.
- 2 HS ñoïc thaønh tieáng.
- Laáy ví duï theo yeâu caàu cuûa GV.
* Laøm baøi theo caëp, sau ñoù ñoåi vôû kieåm tra nhau
- 1 em ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
- HS laøm baøi theo theo yeâu caàu cuûa GV.
+ Caâu 3, 4, 5, 6, 8 laø caùc caâu keå.
- 1 HS ñoïc to, lôùp laéng nghe.
- HS laøm baøi caù nhaân ghi nhanh ra giaáy nhaùp.
Ví duï: Quaû cam coøn nhoû da daøy, maøu xanh saãm. Roài quaû cam to daàn, lôùp voû moûng daàn vaø maøu xanh cuõng nhaït daàn. Khi chín, quaû cam coù maøu vaøng öôm. Sau lôùp voû laø nhöõng muùi cam vôùi nhöõng teùp nöôùc caêng moïng. Nöôùc cam vaøng saùnh, vò ngoït vaø thôm.
- Lôùp nhaän xeùt.
3. Cuûng coá, daën doø:
- Gọi HS nêu lại ghi nhớ
- Veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù,làm lại bài tập 2 vào vở
- Chuaån bò baøi : Môû roäng voán töø: Caùi ñeïp.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
TUẦN 22
Tiết 44: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : CAÙI ÑEÏP
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
I. MUÏC TIEÂU:
- Biết thêm một số từ ngữ nói về chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu
 - Biết đặc câu với một số từ ngữ theo chủ điểm đã học (BT1, BT2, BT3) ; bước đầu làm quen với một số thành ngữ liên quan đến cái đẹp (BT4).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Baûng phuï 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC: 
Giaùo vieân
Hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Đoïc ñoaïn vaên keå veà moät loaïi traùi caây coù duøng caâu keå Ai theá naøo?
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
2. Baøi môùi:
2.1 Giôùi thieäu baøi: 
2.2 Höôùng daãn laøm baøi taäp
Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm.
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Yeâu caàu HS laøm baøi theo nhoùm.
a. Töø ngöõ theå hieän veû ñeïp beân ngoaøi cuûa con ngöôøi: ñeïp, xinh, xinh ñeïp, xinh töôi, xinh xaén, röïc rôõ, loäng laãy, thöôùt tha, yeåu ñieäu, 
b. Töø ngöõ theå hieän neùt ñeïp trong taâm hoàn, tính caùch cuûa con ngöôøi: thuyø mò, dòu daøng, ñoân haäu, lòch söï, thaúng thaén, teá nhò, 
- HS trình baøy keát quaû baøi laøm cuûa nhoùm mình.
- Nhaän xeùt tuyeân döông caùc nhoùm hoaït ñoäng soâi noåi, tìm ñöôïc nhieàu töø ñuùng.
Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm.
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Yeâu caàu HS laøm baøi theo nhoùm.
a. Caùc töø chæ duøng ñeå theå hieän veû ñeïp cuûa thieân nhieân caûnh vaät: töôi ñeïp, saëc sôõ, huy hoaøng, traùng leä, mó leä, huøng vó, hoaønh traùng, 
- HS trình baøy keát quaû baøi laøm cuûa nhoùm mình.
- Nhaän xeùt tuyeân döông caùc nhoùm hoaït ñoäng soâi noåi, tìm ñöôïc nhieàu töø vaø ñuùng.
Baøi 3: Hoaït ñoäng caù nhaân, laøm vôû.
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- GV giao vieäc: Caùc em choïn moät töø ñaõ tìm ñöôïc ôû baøi taäp 1 hoaëc ôû baøi taäp 2 vaø ñaët caâu vôùi töø ñoù.
- Toå chöùc cho HS laøm baøi.
- Yeâu caàu HS trình baøy baøi laøm cuûa mình.
- GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 4: Chôi troø chôi.
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp
- Treo baûng phuï ñaõ vieát saün veá B cuûa baøi, ñính beân caïnh nhöõng theû ghi saün caùc thaønh ngöõ ôû veá A.
 Maët töôi nhö hoa. em mæm cöôøi chaøo moïi ngöôøi.
 Ai cuõng khen chò Ba ñeïp ngöôøi ñeïp neát.
 Ai vieát caåu thaû thì chaéc chaén chöõ nhö gaø bôùi.
- Yeâu caàu HS leân baûng laøm.
- GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng.
* Caû lôùp chia thaønh 4 nhoùm.
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Caùc nhoùm trao ñoåi baøn baïc ñeå tìm caùc töø ngöõ theo yeâu caàu cuûa baøi taäp.
* Chia lôùp 2 ñoäi thi ñua tìm töø ngöõ:
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Caùc nhoùm trao ñoåi baøn baïc ñeå tìm töø theo ñuùng yeâu caàu cuûa baøi taäp. 
b. Caùc töø duøng ñeå theå hieän veû ñeïp cuûa caû thieân nhieân, caûnh vaät vaø con ngöời: xinh xaén, xinh ñeïp, xinh töôi, loäng laãy, röïc rôõ, duyeân daùng, thöôùt tha, 
- HS noái tieáp nhau trình baøy baøi laøm cuûa mình.
* Hoaït ñoäng caù nhaân, laøm vôû.
- 1 HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Theo doõi.
- HS laøm baøi caù nhaân, moãi HS vieát vaøo vôû töø 1 ñeán 2 caâu. Ví duï: Chò gaùi em raát dòu daøng/ .
- HS noái tieáp nhau trình baøy baøi laøm cuûa mình
* Caû lôùp chia thaønh 2 ñoäi, choïn moãi ñoäi 3 em tham gia troø chôi.
- 1 em ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Theo doõi.
- 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp theo doõi coå vuõ cho caùc baïn.
- HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn 
- HS noái tieáp nhau ñoïc laïi keát quaû 
3. Cuûng coá, daën doø:
- Neâu moät soá töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm Veû ñeïp muoân maøu.
- Veà nhaø tieáp tuïc laøm baøi taäp 2, 4 vaøo vôû.
- Chuaån bò baøi : Daáu gaïch ngang.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
TUẦN 23
Tiết 45: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : CAÙI ÑEÏP
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
I, Môc tiªu: 
 - Naém ñöôïc taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang ( ND ghi nhôù )
 Nhaän bieát vaø neâu ñöôïc taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang trong baøi vaên (BT1, muïc III );
 - Vieát ñöôïc ñoaïn vaên coù duøng daáu gaïch ngang ñeå ñaùnh daáu lôøi ñoái thoaïi vaø ñaùnh daáu phaàn chuù thích ( BT2) 
II, §å dïng d¹y häc: 
- B¶ng phô 
IIi, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
	Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
2. KiÓm tra bµi cò
+ Gäi 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u cã sö dông c¸c tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm “c¸i ®Ñp”.
+ NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
+ 3 HS lªn lµm.
+ Líp lµm vµo giÊy nh¸p.
3. Bµi míi:
a. Giíi thiÖu bµi (1’)
b: T×m hiÓu vÝ dô (10 - 12’)
Bµi 1: Y/C hs nªu y/c bµi tËp
- Y/C hs ®äc ®o¹n v¨n
- T×m nh÷ng c©u cã chøa dÊu g¹ch ngang (dÊu -) trong c¸c ®o¹n v¨n sau:
+ NhËn xÐt, tiÓu kÕt c©u tr¶ lêi ®óng.
+ Trong mçi ®o¹n v¨n trªn, dÊu g¹ch ngang cã t¸c dông g×?
KÕt luËn: DÊu g¹ch ngang dïng ®Ó ®¸nh dÊu chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®èi tho¹i, phÇn chó thÝch trong c©u, c¸c ý trong mét ®o¹n liÖt kª.
+ DÊu g¹ch ngang dïng ®Ó lµm g×?
+ LÊy vÝ dô vÒ viÖc sö dông dÊu g¹ch ngang?
c. LuyÖn tËp (15-18’)
Bµi 1: T×m dÊu g¹ch ngang trong mÉu chuyÖn sau ®©y vµ nªu t¸c dông cña mçi dÊu.
+ Chèt ý tr¶ lêi ®óng.
+ 2 HS nªu yªu cÇu.
+ 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n v¨n.
+ HS ®øng lªn tiÕp nèi nhau ®äc c¸c c©u cã dÊu g¹ch ngang.
+ HS nhËn xÐt, bæ sung.
+ HS th¶o luËn nhãm ®«i vµ nªu:
- DÊu g¹ch ngang ®¸nh dÊu chç b¾t ®Çu lêi nãi cña nh©n vËt trong ®èi tho¹i (c©u a).
- DÊu g¹ch ngang ®¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u v¨n (c©u b).
- DÊu g¹ch ngang liÖt kª nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o qu¶n qu¹t ®iÖn ®­îc bÒn (c©u c).
+ Ghi nhí (SGK) – 3 HS
+ Mét sè HS nªu.
+ 2 HS nªu yªu cÇu vµ ®äc néi dung.
+ 1 HS kh¸ lµm vµo giÊy khæ to – C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp.
+ HS nèi tiÕp nhau nªu, mçi HS chØ nªu 1 c©u vµ t¸c dông cña dÊu g¹ch ngang.
C©u cã dÊu g¹ch ngang
T¸c dông cña dÊu g¹ch ngang
Paxcan thÊy bè m×nh – Mét viªnchøc Së Tµi chÝnh – vÉn cÆm côi tr­íc bµn lµm viÖc.
- §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u (bè Paxcan lµ 1 viªn chøc Së Tµi chÝnh)
“Nh÷ng d·y tÝnh céng hµng ngµn con sè. Mét c«ng viÖc buån tÎ lµm sao” – Paxcan nghÜ thÇm.
- §¸nh dÊu phÇn chó thÝch trong c©u (§©y lµ ý nghÜ cña Paxcan)
- Con hy väng mãn quµ
- §¸nh dÊu chç b¾t ®Çu c©u nãi cña Paxcan
- Paxcan nãi
- §¸nh dÊu phÇn chó thÝch
Bµi 2: ViÕt 1 ®o¹n v¨n
+ Trong ®o¹n v¨n em viÕt, dÊu g¹ch ngang ®­îc sö dông cã t¸c dông g×?
4. Cñng cè -DÆn dß:
- Cñng cè l¹i néi dung bµi.	
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau
+ 2 HS nª ... u cã tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n.
- 2 HS lªn b¶ng
- 3 HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.
- Gäi HS nhËn xÐt c©u b¹n ®Æt trªn b¶ng.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm tõng HS.
- NhËn xÐt.
II Bµi míi :
1- Giíi thiÖu bµi.
2- H­íng dÉn lµm bµi tËp
 Bµi 1
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi .
- Yªu cÇu HS lµm viÖc theo cÆp.
- 2 HS ngåi cïng bµn trao ®æi, lµm bµi.
- Gîi ý: C¸c em x¸c ®Þnh nghÜa cña tõ "l¹c quan" sau ®ã nèi c©u víi nghÜa phï hîp.
- 1 HS lµm b¶ng líp. HS d­íi líp dïng bót ch× nèi vµo SGK.
- Gäi HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng.
- NhËn xÐt.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
- Ch÷a bµi
Bµi 2
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tr­íc líp.
- Ph¸t giÊy vµ bót d¹ cho tõng nhãm.
- Ho¹t ®éng trong nhãm: trao ®æi, xÕp tõ vµo nhãm hîp nghÜa.
- Yªu cÇu HS lµm vÖic theo nhãm 4 HS.
- Gäi 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- D¸n bµi, nhËn xÐt bµi nhãm b¹n.
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
a. Nh÷ng tõ trong ®ã "l¹c" cã nghÜa lµ "vui mïng": l¹c quan, l¹c thó.
b. Nh÷ng tõ trong ®ã"l¹c" cã nghÜa lµ "rít l¹i, sai": l¹c hËu, l¹c ®iÖu, l¹c ®Ò.
+ Em h·y nªu nghÜa cña mçi tõ cã tiÕng "l¹c quan" ë bµi tËp.
- TiÕp nèi nhau gi¶i thÝch theo ý hiÓu:
+ L¹c quan: cã c¸ch nh×n, th¸i ®é tin t­ëng ë t­¬ng lai tèt ®Ñp, cã nhiÒu triÓn väng.
- NÕu HS ch­a hiÓu ®óng nghÜa GV cã thÓ gi¶i thÝch cho HS.
+ L¹c thó: nh÷ng thó vui.
+ L¹c hËu: bÞ ë l¹i phÝa sau, kh«ng theo kÞp ®µ tiÕn bé, ph¸t triÓn chung.
+ L¹c ®iÖu: sai, lÖch ra khái ®iÖu cña bµi h¸t, b¶n nh¹c.
+ L¹c ®Ò: kh«ng theo ®óng chñ ®Ò, ®i chÖch yªu cÇu vÒ néi dung.
+ Em h·y ®Æt c©u víi mçi tõ cã tiÕng "l¹c" võa gi¶i nghÜa.
- TiÕp nèi nhau ®äc c©u cña m×nh tr­íc líp:
+ B¸c Hå sèng rÊt l¹c quan, yªu ®êi.
+ Nh÷ng l¹c thó tÇm th­êng dÔ lµm h­ háng con ng­êi.
Bµi 3: t­¬ng tù nh­ bµi tËp 2.
a. Nh÷ng tõ trong ®ã quan cã nghÜa lµ "quan l¹i" "quan t©m".
b. Nh÷ng tõ trong ®ã quan cã nghÜa lµ "nh×n, xem": l¹c quan.
c. Nh÷ng tõ trong ®ã quan cã nghÜa lµ "liªn hÖ, g¾n bã" - quan hÖ, quan t©m.
+ Quan qu©n: qu©n ®éi cña nhµ n­íc phong kiÕn.
+ Quan hÖ: sù g¾n liÒn vÒ mÆt nµo ®ã gi÷a hai hay nhiÒu sù vËt víi nhau.
+ Quan t©m: ®Ó t©m, chó ý th­êng xuyªn ®Õn.
+ §Æt c©u:
+ Quan qu©n nhµ NguyÔn ®­îc phen sî hó vÝa.
+ Mäi ng­êi ®Òu cã mèi quan hÖ víi nhau.
+ MÑ rÊt quan t©m ®Õn em
Bµi 4
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi .
- Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn theo cÆp.
- 2 HS ngåi cïng bµn trao ®æi, th¶o luËn, 
- Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
- 4 HS tiÕp nèi nhau ph¸t biÓu.
- GV nhËn xÐt, bæ sung.
III- Cñng cè - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
TUẦN 33
Tiết 66: THEÂM TRAÏNG NGÖÕ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CAÂU
Ngày soạn: 
Ngày dạy 
I. Mục tiêu:
- Hiểu tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ mục đích trong câu 
- Nhận diện được trạng ngữ chỉ mục đích trong câu; bước đầu biết dùng trạng ngữ chỉ mục đích trong câu 
- Giaùo duïc cho caùc em yù thöùc hoïc taäp toát.
II. Đồ dùng dạy học: - Một tờ giấy viết nội dung BT1, 2 (phần luyện tập).
III. Hoạt động trên lớp:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I KiÓm tra bµi cò :
Yªu cÇu mçi HS ®Æt 2 c©u trong ®ã cã sö dông tõ ng÷ thuéc chñ ®iÓm: L¹c quan - Yªu ®êi.
- 2 HS lªn b¶ng
- Gäi HS d­íi líp ®äc thuéc tõng c©u tôc ng÷ cña chñ ®iÓm, nãi ý nghÜa vµ t×nh huèng sö dông c©u tôc ng÷ Êy.
- 2 HS ®øng t¹i líp tr¶ lêi.
- Gäi HS nhËn xÐt b¹n tr¶ lêi c©u hái. 
- NhËn xÐt .
- Gäi HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng .
- NhËn xÐt, cho ®iÓm tõng HS.
II Bµi míi :
1- Giíi thiÖu bµi.
2- T×m hiÓu vÝ dô
 Bµi 1
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi .
- Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn theo cÆp.
- 2 HS ngåi cïng bµn trao ®æi, th¶o luËn.
- Gäi HS ph¸t biÓu ý kiÕn .
- HS nªu: Tr¹ng ng÷ §Ó dÑp nçi bùc m×nh bæ sung ý nghÜa chØ môc ®Ých cho c©u .
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
- Ch÷a bµi
- Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái nµo ? 
+ Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái: §Ó lµm g×? Nh»m môc ®Ých g× ? V× ai ? 
- KÕt luËn .
3. Ghi nhí 
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí.
- 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng. HS c¶ líp ®äc thÇm ®Ó thuéc bµi t¹i líp .
- Yªu cÇu HS ®Æt c©u cã tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých .
- 3 HS tiÕp nèi nhau ®Æt c©u. VÝ dô: 
- NhËn xÐt, khen ngîi HS hiÓu bµi .
4. LuyÖn tËp 
 Bµi 1: 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi tr­íc líp 
- Ph¸t phiÕu cho 2 nhãm HS . Yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi, th¶o luËn, t×m tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých.
- 2 nhãm lµm viÖc vµo phiÕu. HS c¶ líp lµm b»ng bót ch× vµo SGK .
- Gîi ý : 
- Gäi 1 nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng. Yªu cÇu c¸c nhãm kh¸c bæ sung, nhËn xÐt. 
- D¸n phiÕu, ®äc, ch÷a bµi .
- NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng .
a) §Ó tim phßng dÞch cho trÎ em, tØnh ®· cö nhiÒu c¸n bé y tÕ vÒ c¸c b¶n.
b) V× tæ quèc, thiÕu niªn s½n sµng !
c) Nh»m gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cho häc ... 
 Bµi 2: 
- GV tæ chøc cho HS lµm bµi tËp 2 t­¬ng tù nh­ c¸ch tæ chøc lµm bµi tËp 1 .
a) §Ó lÊy n­íc t­íi cho vïng ®Êt ...
b) §Ó trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi / §Ó trë thµnh con ngoan trß giái / V× danh dù cña líp / .
c) §Ó th©n thÓ m¹nh khoÎ / §Ó cã søc khoÎ dÎo dai / em ph¶i ...
Bµi 3: 
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu vµ 2 ®o¹n v¨n cña bµi . 
- Yªu cÇu HS lµm bµi theo cÆp .
- 2 HS ngåi cïng bµn trao ®æi, th¶o luËn, lµm bµi .
- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n ®· hoµn chØnh. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt.
2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng .
- NhËn xÐt, kÕt luËn c©u tr¶ lêi ®óng.
a) Chuét th­êng gÆm c¸c vËt cøng ®Ó lµm g× ? §Ó mµi cho r¨ng cïn ®i.
b) Lîn th­êng lÊy mâm dòi ®Êt lªn ®Ó lµm g× ? §Ó kiÕm thøc ¨n chóng dïng c¸.... 
III - Cñng cè - dÆn dß: 
- NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
TUẦN 34
Tiết 67: MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
I.Mục tiêu:
- Biết thêm một số từ phức chứa tiếng vui và phân loại chúng theo 4 nhóm nghĩa 
- Biết đặt câu vối từ ngữ nói về chủ điểm lạc quan, yêu đời 
- Giaùo duïc cho caùc em tính laïc quan yeâu ñôøi vaø yù thöùc hoïc taäp toát.
*HS khá, giỏi: Tìm được ít nhất 5 từ tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
 III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Kiểm tra bài cũ :
 + Đọc lại nội dung ghi nhớ (trang 150).
 + Đặt một câu có trạng ngữ chỉ mục đích.
 - GV nhận xét và cho điểm.
2. Bài mới :
 a). Giới thiệu bài:
 * Bài tập 1:
 -Cho HS đọc yêu cầu của BT.
 -GV giao việc.
 -Cho HS làm bài. GV phát giấy cho các nhóm.
 -Cho HS trình bày kết quả.
 -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: Các từ phức được xếp vào 4 nhóm như sau:
 a/. Từ chỉ hoạt động: vui chơi, góp vui, mua vui.
 b/. Từ chỉ cảm giác: vui thích, vui mừng, vui sướng, vui lòng, vui thú, vui vui.
 c/. Từ chỉ tính tình: vui tính, vui nhộn, vui tươi.
 d/. Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác: vui vẻ.
 * Bài tập 2:
 -Cho HS đọc yêu cầu BT2.
 -GV giao việc: Các em chọn ở 4 nhóm, 4 từ, sau đó đặt câu với mỗi từ vừa chọn.
 -Cho HS làm bài.
 -Cho HS trình bày kết quả.
 -GV nhận xét và khen những HS đặt câu đúng, hay.
 * Bài tập 3: 
 -Cho HS đọc yêu cầu của BT.
 -GV giao việc: Các em chỉ tìm những từ miêu tả tiếng cười không tìm các từ miêu tả kiểu cười. Sau đó, các em đặt câu với một từ trong các từ đã tìm được.
 -Cho HS làm bài.
 -Cho HS trình bày.
 -GV nhận xét và chốt lại một số từ chỉ tiếng cười: hả hả, hì hì, khanh khách, khúc khích, rúc rích, sằng sặc và khen những HS đặt câu hay.
3. Củng cố - dặn dò:
 -GV nhận xét tiết học.
 -Yêu cầu HS ghi nhớ những từ tìm được ở BT3, đặt 5 câu với 5 từ tìm được.
-1 HS đọc. Lớp theo dõi trong SGK.
-HS làm việc theo cặp.
-Đại diện một số cặp dán kết quả lên bảng lớp.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu BT, lớp lắng nghe
-HS chọn từ và đặt câu.
-Một số HS đọc câu văn mình đặt.
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS làm bài.
-Một số HS đọc các từ tìm được và đọc câu đã đặt 
-Lớp nhận xét.
TUẦN 34
Tiết 68: THEÂM TRAÏNG NGÖÕ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CAÂU
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
I.Mục tiêu:
- Hiểu tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu. Nhận diện được trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu
- Bước đầu viết được đoạn văn ngắn tả con vật yêu thích, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ chỉ phương tiện 
- Bồi dưỡng cho HS cách dùng từ, đặt câu.
II.Đồ dùng dạy học: -Tranh, ảnh một vài con vật.
III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Kiểm tra bài cũ:
 +Làm lại BT1 (trang 155).
 +Làm lại BT3 (trang 155).
 -GV nhận xét và cho điểm.
2. Bài mới :
 a) Giới thiệu bài:
 b) Phần nhận xét:
 * Bài tập 1 + 2:
 -Cho HS đọc yêu cầu BT.
 -GV giao việc.
 -Cho HS làm bài.
 -Cho HS trình bày kết quả.
 -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng:
 1/. Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi gì ?
 a/. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi Bằng cái gì ?
 b/. Trạng ngữ in nghiêng trả lời cho câu hỏi Với cái gì ? 
 2/. Cả 2 trạng ngữ bổ sung ý nghĩa phương tiện cho câu.
 c) Ghi nhớ:
 -Cho HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ.
 -GV nhắc HS về nhà học thuộc ghi nhớ.
 d). Phần luyện tập:
 * Bài tập 1:
 -Cho HS đọc yêu cầu BT 1.
 -GV giao việc.
 -Cho HS làm bài.
 -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng:
 a/. Trạng ngữ là: Bằng một giọng thân tình, 
 b/. Trạng ngữ là: Với nhu cầu quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, 
 * Bài tập 2:
-Cho HS đọc yêu cầu BT và quan sát ảnh minh họa các con vật.
 -GV giao việc.
 -Cho HS làm việc.
 -Cho HS trình bày kết quả làm bài.
 -GV nhận xét và khen những HS viết hay có câu có trạng ngữ chỉ phương tiện.
3. Củng cố - dặn dò:
 -Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ.
 -GV nhận xét tiết học. Dặn HS về viết đoạn văn cho hoàn chỉnh.
-1 HS đọc, lớp theo dõi trong SGK.
-HS làm bài cá nhân.
-Một số HS lần lượt phát biểu ý kiến.
-Lớp nhận xét.
-HS chép lời giải đúng vào VBT.
-3 HS đọc.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-2 HS lên bảng làm bài, gạch dưới trạng ngữ có trong câu đã viết trên bảng lớp (mỗi em làm 1 câu)
-Lớp nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu bài và quan sát ảnh.
-HS suy nghĩ, viết đoạn văn, trong đoạn văn có câu có trạng ngữ chỉ phương tiện.
-Một số HS đọc đoạn văn.
-Lớp nhận xét.
-2 HS nhắc lại.

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC tuan 2234.doc