Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Đọc rành mạch trôi chảy toàn bài, giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực Nhà Trò yếu đuối.

- Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- GDKNS : Thể hiện sự cảm thông, tự nhận thức về bản thân.

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU.

A. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài " Mẹ ốm”

H :Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?

B. Dạy học bài mới

1. Giới thiệu bài: Trong bài đọc lần trước Dế Mèn đã hứa bảo vệ Nhà Trò. Vậy hôm nay chúng ta xem Dế Mèn hành động như thế nào?

2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:

a ) Luyện đọc: 1 nhóm 3 HS nối nhau đọc từng đoạn cho hết bài

- 2 HS đọc cả bài; HS khác đọc thầm; HS nhận xét cách đọc của từng bạn.

- GV hướng dẫn cách đọc từng đoạn; - 2 HS khác luyện đọc đoạn - bài

- HS nêu từ khó; 2- 3 HS đọc từ khó; Cả lớp đọc đồng thanh

 

doc 9 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 20/05/2016 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc 4 - Bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TËp ®äc
DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu. ( TiÕp)
I- Môc ®Ých yªu cÇu:
- §äc rµnh m¹ch tr«i ch¶y toµn bµi, giäng ®äc phï hîp tÝnh c¸ch m¹nh mÏ cña nh©n vËt DÕ MÌn.
- HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp, ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng, bªnh vùc Nhµ Trß yÕu ®uèi. 
- Chän ®­îc danh hiÖu phï hîp víi tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK).
- GDKNS : ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng, tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n.
II- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu. 
A. KiÓm tra bµi cò : - §äc bµi " MÑ èm”
H :Nh÷ng chi tiÕt nµo trong bµi th¬ béc lé t×nh yªu th­¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ?
B. D¹y häc bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi: Trong bµi ®äc lÇn tr­íc DÕ MÌn ®· høa b¶o vÖ Nhµ Trß. VËy h«m nay chóng ta xem DÕ MÌn hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?
2. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a ) LuyÖn ®äc: 1 nhãm 3 HS nèi nhau ®äc tõng ®o¹n cho hÕt bµi 
- 2 HS ®äc c¶ bµi; HS kh¸c ®äc thÇm; HS nhËn xÐt c¸ch ®äc cña tõng b¹n.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®äc tõng ®o¹n; - 2 HS kh¸c luyÖn ®äc ®o¹n - bµi
- HS nªu tõ khã; 2- 3 HS ®äc tõ khã; C¶ líp ®äc ®ång thanh
- HS ®äc thÇm phÇn chó gi¶i. GV yªu cÇu 1 vµi HS gi¶i nghÜa c¸c tõ ®ã. GV ®äc mÉu c¶ bµi.
b) T×m hiÓu bµi.
* §o¹n 1? TrËn ®Þa mai phôc cña bän NhÖn ®¸ng sî nh­ thÕ nµo? ( Ch¨ng t¬ kÝn ngang ®­êng, bè trÝ kÎ canh g¸c, tÊt c¶ nhµ NhÖn nóp kÝn trong c¸c hang ®· víi d¸ng vÎ hung d÷...)
* §o¹n 2? DÕ MÌn ®· lµm c¸ch cµo ®Ó NhÖn ph¶i sî ? (Lóc ®Çu DÕ MÌn chñ ®éng cÊt tiÕng hái, lêi lÏ rÊt oai phong, giäng th¸ch thøc. Sau khi nhÖn c¸i xuÊt hiÖn, ®Ó tá râ søc m¹nh cña m×nh DÕ MÌn ®· trÊn ¸p b»ng hµnh ®éng: quay l­ng, phãng cµng, ®¹p phanh ph¸ch)
* §o¹n 3 ? DÕ MÌn ®· lµm c¸ch nµo ®Ó NhÖn nhËn ra lÏ ph¶i? ( DÕ MÌn ph©n tÝch dÓ cho NhÖn thÊy r»ng mãn nî cña Nhµ Trß lµ qu¸ nhá, kh«ng ®¸ng dÓ ®ßi vµ c¸ch ®e do¹ cña mô lµ ®éc ¸c)
? Sau lêi lÏ ®anh thÐp cña DÕ MÌn bän NhÖn ®· hµnh ®éng nh­ thÕ nµo? (Chóng sî h·i, cïng d¹ ran, c¶ bän cuèng cuång ch¹y däc ch¹y ngang, ph¸ hÕt c¸c d©y t¬ ch¨ng nèi.)
? Em thÊy cã thÓ tÆng DÕ MÌn danh hiÖu nµo trong sè danh hiÖu sau ®©y? ( C¸c danh hiÖu ®Òu ghi nhËn nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng ca ngîi nh÷ng mçi danh hiÖu vÉn cã nÐt nghÜa riªng. C¸c danh hiÖu trªn ®Òu cã thÓ ®Æt cho DÕ MÌn nh­ng thÝch hîp nhÊt lµ " HiÖp sÜ")
* §¹i ý: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng hµo hiÖp, c¨m ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng...
c) §äc diÔn c¶m: Lêi nãi cña DÕ MÌn: §äc m¹nh mÏ, døt kho¸t, ®anh thÐp.
- Nh÷ng c©u v¨n miªu t¶, kÓ chuyÖn : giäng ®äc thay ®æi cho phï hîp víi tõng c¶nh, tõng chi tiÕt.
- Chó ý ng÷ ®iÖu c¸c c©u:
+ Tõ trong hèc ®¸,/ mét mô NhÖn c¸i cong ch©n nh¶y ra...Nom còng ®anh ®¸,/ nÆc n« l¾m.//
 T«i quay ph¾t l­ng,/ phãng cµng ®¹p phanh ph¸ch ra oai.// Mô NhÖn co róm l¹i/ råi cø rËp ®Çu xuèng ®Êt nh­ c¸i chµy gi· g¹o.// T«i thÐt:/
+ Cí sao c¸c ng­êi cã cña ¨n cña ®Ó,/ bÐo móp bÐo mÝp mµ cè t×nh ®ßi mét tÝ tÑo nî ®· mÊy ®êi råi?//
C. Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt giê häc. 	
chÝnh t¶
M­êi n¨m câng b¹n ®i häc
I- Môc ®Ých yªu cÇu:
- Nghe, viÕt ®óng vµ tr×nh bµy bµi chÝnh t¶ s¹ch sÏ, ®óng quy ®Þnh; kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi.
- Lµm ®óng bµi tËp2 vµ BT3a
II- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu. 
A. KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt c¸c tõ: lËp loÌ, n«ng næi, në nang, lÊp lã, non nít, lÝ lÞch
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: Trong giê häc nµy, c¸c em sÏ viÕt mét ®o¹n trong bµi M­êi n¨m câng b¹n ®i häc. Sau ®ã chóng ta luyÖn tËp ®Ó viÕt ®óng chÝnh t¶ c¸c tiÕng cã ©m ®Çu s/ x 
2. H­íng dÉn HS nghe- viÕt:
- GV ®äc toµn bµi chÝnh t¶ trong SGK 1 l­ît - HS theo dâi trong SGK.
- HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n cÇn viÕt ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
+ T×m nh÷ng tªn riªng cÇn viÕt hoa? (Vinh Quang, Chiªm Ho¸, Tuyªn Quang, §oµn Tr­êng Sinh, Hanh)
+ T×m nh÷ng tõ ng÷ dÔ viÕt sai? (khóc khuûu, gËp gÒnh, liÖt,)
+ T×m nh÷ng con sè cã trong bµi?
(10 n¨m, 4 kil«mÐt)
Tõ
TiÕng
khóc khuûu
khuûu=kh + uyu + hái
gËp ghÒnh
ghÒnh= gh+ªnh+huyÒn
- GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch tõ khã
- GV ®äc cho HS viÕt l¹i nh÷ng tõ ng÷ trªn vµo nh¸p - 2 HS lªn b¶ng viÕt.
- HS gÊp SGK - gië vë viÕt bµi.
- GV ®äc tõng c©u hoÆc tõng côm tõ cho HS viÕt. Mçi c©u (hoÆc côm tõ) ®äc 2 l­ît.
- HS viÕt xong, GV ®äc l¹i toµn bµi cho HS so¸t bµi (HS ®æi vë); GV nhËn xÐt chung.
3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
* Bµi tËp 2: - C¶ líp ®äc thÇm vµ tù lµm
- 1 HS lµm ë b¶ng; HS vµ GV nhËn xÐt. C¶ líp ch÷a bµi.
Bµi gi¶i ®óng:	T×m chç ngåi
 R¹p ®ang chiÕu phim th× mét bµ ®øng dËy len qua ghÕ ra ngoµi. L¸t sau, bµ trë l¹i vµ hái «ng ngåi ®Çu hµng ghÕ r»ng:
- Th­a «ng! Ph¶i ch¨ng lóc ngoµi t«i v« ý dÉm vµo ch©n «ng?
- V©ng nh­ng xin bµ ®õng b¨n kho¨n, t«i kh«ng sao!
- D¹ kh«ng! T«i chØ muèn hái ®Ó xem t«i cã t×m ®óng hµng ghÕ cña m×nh kh«ng.
* Bµi tËp 3: Gi¶i c¸c c©u ®è.
- 2HS ®äc c©u ®è; C¶ líp thi gi¶i nhanh c©u ®è; GV nhËn xÐt, khen ngîi.
 Lêi gi¶i ®óng: a. Dßng 1, 2: Ch÷ s¸o; b. Dßng 1, 2: Ch÷ tr¾ng
4. Cñng cè - DÆn dß:- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ nhµ: T×m 10 tõ ng÷ chØ sù vËt cã tiÕng b¾t ®Çu b»ng s-x (sóng, s¸ch, sµn, xÎng, xµ, xµ phßng,) hoÆc cã tiÕng chøa vÇn ¨n- ¨ng (ch¨n, kh¨n, h¶i ®¨ng, m¨ng, tr¨ng).
Thø 3 ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2010
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
 Më réng vèn tõ : Nh©n hËu, §oµn kÕt
I- Môc ®Ých yªu cÇu:
- BiÕt thªm mét sè tõ ng÷ (gåm c¶ thµnh ng÷, tôc ng÷ vµ tõ H¸n ViÖt th«ng dông) vÒ chñ ®iÓm Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n; 
- N¾m ®­îc c¸ch dïng mét sè tõ cã tiÕng “nh©n” theo hai nghÜa kh¸c nhau : ng­êi, lßng th­¬ng ng­êi
II- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
KTBC (4’) : GV cho HS viÕt nh÷ng tiÕng chØ ng­êi trong gia ®×nh mµ phÇn vÇn:
Cã mét ©m(bµ,mÑ,c«,chó); Cã hai ©m(b¸c,thÝm,ch¸u,con)
B. D¹Y HäC BµI MíI
1. Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc
2. LuyÖn tËp 
Bµi tËp 1:T×m c¸c tõ ng÷ : Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT1.
 - GV giao viÖc:C¸c em ph¶i t×m c¸c tõ ng÷ thÓ hiÖn lßng nh©n hËu,t×nh c¶m yªu th­¬ng ®ång lo¹i,trong 3 bµi T§ c¸c em ®· häc lµ:DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (2 bµi) vµ Lßng th­¬ng ng­êi cña Hå Chñ tÞch.
Cho HS tr×nh bµy. GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
A
B
C
D
M: Lßng yªu, th­¬ng t×nh, yªu th­¬ng, ®au xãt, lßng yªu mÕn
M: ®éc ¸c, hung d÷, nÆc n«
M: c­u mang, bªnh vùc
M: øc hiÕp, b¾t tr¶ nî , ®¸nh, ®e, ¨n thÞt, hiÕp, ¸p bøc, bãc lét
Bµi tËp 2 : Cho HS ®äc yªu cÇu BT.
- Cho HS lµm viÖc.Cho HS tr×nh bµy.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
+TiÕng nh©n trong c¸c tõ sau cã nghÜa lµ “ng­êi”: nh©n d©n, c”ng nh©n, nh©n lo¹i, nh©n tµi.
+ TiÕng nh©n trong c¸c tõ sau cã nghÜa lµ “lßng th­¬ng ng­êi”: nh©n hËu, nh©n ¸i, nh©n ®øc, nh©n tõ.
BT3: §Æt c©u víi mçi tõ ë BT2 
- Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT3. Cho HS tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi tËp 4: T×m néi dung c¸c c©u tôc ng÷ : Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT4.
- Cho HS lµm bµi. GV chèt l¹i: 
a)C©u tôc ng÷ khuyªn ta sèng hiÒn lµnh, th­¬ng yªu mäi ng­êi, kh«ng lµm ®iÒu ¸c th× sÏ gÆp ®iÒu tèt ®Ñp may m¾n.
b)C©u tôc ng÷ chª tr¸ch ng­êi cã tÝnh xÊu hay ghen tÞ khi thÊy ng­êi kh¸c ®­îc h¹nh phóc, may m¾n.
c)C©u tôc ng÷ khuyªn ng­êi ta ph¶i ®oµn kÕt, g¾n bã, yªu th­¬ng nhau. §oµn kÕt t¹o søc m¹nh cho con ng­êi.
3. Cñng cè, dÆn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc. vÒ nhµ xem l¹i bµi võa häc, chuÈn bÞ bµi míi.
KÓ chuyÖn
Nµng tiªn èc .
I- Môc ®Ých yªu cÇu:
- HiÓu c©u chuyÖn th¬ “ Nµng tiªn èc”, kÓ l¹i ®ñ ý b»ng lêi cña m×nh.
- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn : Con ng­êi cÇn yªu th­¬ng , gióp ®ì lÇn nhau.
II. §å dïng d¹y häc:
 Tranh minh ho¹ truyÖn trong SGK.
III- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
 A, KiÓm tra bµi cò:
- HS nèi tiÕp nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn “ Sù tÝch Hå Ba BÓ”; Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn.
B. D¹y bµi míi :
1. Giíi thiÖu bµi : “Nµng tiªn èc”.
2. T×m hiÓu c©u chuyÖn :
- GV ®äc diÕn c¶m bµi th¬ - HS theo dâi SGK .
-3 HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n th¬ ; 1HS ®äc toµn bµi .
- C¶ líp ®äc thÇm , suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái :
* §o¹n 1: Bµ l·o nghÌo lµm g× ®Ó sinh sèng ? ( Bµ l·o kiÕm sèng b»ng nghÒ mß cua, b¾t èc )
? Bµ l·o lµm g× khi b¾t ®­îc èc ? ( thÊy èc ®Ñp , bµ th­¬ng , kh«ng muèn b¸n ,  .)
* §o¹n 2 : Tõ khi cã èc, bµ l·o thÊy trong nhµ cã g× l¹? ( §i lµm vÒ bµ thÊy nhµ cöa ®· ®­îc quÐt s¹ch, ®µn lîn ®· ®­îc cho ¨n, c¬m n­íc ®· nÊu s½n, v­ên rau ®· ®­îc nhÆt s¹ch cá .)
* §o¹n 3 : ? Khi r×nh xem , bµ l·o ®· nh×n thÊy g× ? ( Bµ thÊy mét nµng tiªn tõ trong chum n­íc b­íc ra )
? Sau ®ã bµ l·o ®· lµm g× : (Bµ bÝ mËt ®Ëp vì vá èc , råi «m lÊy nµng tiªn .)
? C©u chuyÖn kÕt thóc nh­ thÕ nµo ? ( Bµ l·o vµ nµng tiªn sèng h¹nh phóc bªn nhau . Hä yªu th­¬ng nhau nh­ 2 mÑ con.)
3. H­íng dÉn kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn :
a. H­íng dÉn HS kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh:
? ThÕ nµo lµ kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña em ? ( Em ®ãng vai ng­êi kÓ , kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi kh¸c nghe . KÓ b»ng lêi cña em vµ dùa vµo néi dung truyÖn th¬ kh«ng ®äc l¹i tõng c©u th¬ .
b. HS kÓ chuyÖn theo nhãm , mçi nhãm 2 HS .
- KÓ theo tõng ®o¹n; KÓ toµn bµi.
? Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn ? ( con ng­êi cÇn yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau )
c. HS nèi tiÕp nhau thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn tr­íc líp 
- HS thi kÓ theo ®o¹n tr­íc líp ( mçi nhãm 3 HS kÓ 3 ®o¹n cña c©u chuyÖn )
- HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn .
- GV h­íng dÉn HS ®i ®Õn kÕt luËn.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt , b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt , b¹n hiÓu chuyÖn nhÊt , b¹n nhËn xÐt chÝnh x¸c nhÊt .
4. Cñng cè – dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc .
- VÒ nhµ häc thuéc bµi th¬ , kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe vµ CBBS..
TËp ®äc
TruyÖn cæ n­íc m×nh
I- Môc ®Ých yªu cÇu:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n th¬ víi giäng tù hµo, t×nh c¶m.
- HiÓu néi dung : Ca ngîi truyÖn cæ n­íc ta võa nh©n hËu, th«ng minh võa chøa ®ùng kinh nghiÖm quý b¸u cña cha «ng. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK, thuéc 10 dßng th¬ ®Çu hoÆc 12 dßng th¬ cuèi).
II- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
A. KiÓm tra bµi cò : 3 HS lÇn l­ît tr¶ lêi vµ ®äc bµi“DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu”.
B . Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi: TruyÖn cæ n­íc m×nh
2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi.
a). LuyÖn ®äc
- §äc c¶ bµi; §äc tõng ®o¹n; 2HS ®äc kh¸ ®äc c¶ bµi 
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n th¬ theo nhãm.
- HS kh¸c ®äc thÇm theo; HS nhËn xÐt b¹n ®äc. HS nªu tõ khã ®äc - GV ghi b¶ng 
-C¶ líp ®äc ®ång thanh; HS ®äc chó gi¶i ,gi¶i nghÜa tõ .
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n 
- Tõ ng÷: + Vµng c¬n n¾ng, tr¾ng c¬n m­a, nhËn mÆt, ®é tr×, ®é l­îng, ®a t×nh, ®a mang
-GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬
b) T×m hiÓu bµi.
* V× sao t¸c gi¶ yªu truyÖn cæ n­íc nhµ? 
- V× truyÖn cæ d©n téc rÊt nh©n hËu, ý nghÜa s©u xa....
- V× truyÖn cæ gióp ta nhËn ra nh÷ng phÈm chÊt quý b¸u cña cha «ng
- V× truyÖn cæ truyÒn cho ®êi sau nhiÒu lêi r¨n d¹y quý b¸u cña cha «ng.
* Nh÷ng truyÖn cæ nµo ®­îc nh¾c ®Õn trong bµi? Nªu ý nghÜa cña nh÷ng truyÖn ®ã. ( TÊm C¸m, §Ïo cµy gi­· ®­êng)
 * H·y t×m thªm nh÷ng truyÖn cæ kh¸c thÓ hiÖn lßng nh©n hËu cña ng­êi VN ta?
(TrÇu Cau, Th¹ch Sanh, Nµng Tiªn èc)
* Em hiÓu hai c©u th¬ cuèi bµi nh­ thÕ nµo?( TruyÖn cæ chÝnh lµ lêi d¹y cña cha «ng ®èi víi ®êi sau. Qua nh÷ng c©u chuyÖn cæ cha «ng d¹y con ch¸u cÇnsèng nh©n hËu, ®é l­îng, c«ng b»ng, ch¨m chØ.)
* §¹i ý : T¸c gi¶ yªu thÝch truyÖn cæ cña ®Êt n­íc v× truyÖn cæ ®Ò cao t×nh th­¬ng ng­êi, lßng nh©n hËu; truyÖn cæ tÝch ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc lµm ng­êi quý b¸u cña cha «ng.
c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng
- GV ®äc diÔn c¶m c¶ bµi th¬; HS nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m
- §äc bµi th¬ víi giäng thong th¶ trÇm tÜnh, s©u l¾ng. ThÓ th¬ lµ thÓ lôc b¸t song sù ng¾t giäng c¸c c©u th¬ cÇn phï hîp tõng c©u. 
- HS nèi tiÕp nhau ®äc diÔn c¶m råi häc thuéc lßng 
C. Cñng cè, dÆn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc; Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ häc thuéc bµi th¬
Thø 6 ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2010
tËp lµm v¨n
KÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt
I. Môc tiªu:
- HiÓu: Hµnh ®éng cña nh©n vËt thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña nh©n vËt; n¾m ®­îc c¸ch kÓ hµnh ®éng cña nh©n vËt.
- BiÕt dùa vµo tÝnh c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh hµnh ®éng cña tõng nh©n vËt (Chim SÎ, Chim ChÝch), b­íc ®Çu biÕt s¾p xÕp c¸c hµnh ®éng theo thø tù tr­íc, sau ®Ó thµnh c©u chuyÖn.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
A - KiÓm tra bµi cò : - Nh©n vËt trong truyÖn cã thÓ lµ g×?
+ Nh©n vËt trong truyÖn cã thÓ lµ ng­êi, lµ con vËt, ®å vËt, c©y cèi, ®­îc nh©n ho¸.
- TÝnh c¸ch cña nh©n vËt ®­îc thÓ hiÖn qua ®©u? + Hµnh ®éng, lêi nãi, suy nghÜ cña nh©n vËt.
B - Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§YC giê häc.
2. PhÇn nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 1: §äc truyÖn Bµi v¨n bÞ ®iÓm kh«ng
- 2HS ®äc diÔn c¶m toµn bµi; HS c¶ líp ®äc thÇm
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu hµnh ®éng cña cËu bÐ.
- 1HS ®äc to yªu cÇu 2, 3; HS c¶ líp ®äc thÇm; GV ph¸t phiÕu th¶o luËn nhãm.
- HS c¸c nhãm th¶o luËn néi dung trong phiÕu.
- C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luË. HS nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- TruyÖn cã nh÷ng n/vËt nµo? (+ Ng­êi con, ng­êi cha, c« gi¸o, cËu bÐ, ba cËu bÐ, ng­êi b¹n.
- Ghi v¾n t¾t nh÷ng hµnh ®éng cña cËu bÐ bÞ ®iÓm kh«ng trong truyÖn? 
+ Giê lµm bµi: nép giÊy tr¾ng.
+ Giê tr¶ bµi: im lÆng m·i tr­íc c©u hái cña c« gi¸o, m·i míi nãi.
+ Lóc ra vÒ: khãc khi b¹n hái.
- V× sao cËu bÐ l¹i nép giÊy tr¾ng?
+ V× ba cËu ®· mÊt, cËu kh«ng thÓ bÞa ra c©u chuyÖn ba ®äc b¸o ®Ó t¶.
- T¹i sao cËu bÐ lÆng thinh m·i tr­íc c©u hái cña c« gi¸o?
+ V× xóc ®éng, cËu bÐ yªu cha, tñi th©n v× kh«ng
cã cha nªn kh«ng thÓ tr¶ lêi ngay lµ cha ®· mÊt.
- T¹i sao cËu bÐ khãc khi b¹n hái?
+ V× cËu rÊt yªu ng­êi cha ®· hi sinh v× tæ quèc, cËu kh«ng thÓ m­în cha b¹n lµm cha cña m×nh.
- Theo em, hµnh ®éng cña cËu bÐ nãi lªn ®iÒu g×?
Mçi hµnh ®éng cña cËu bÐ ®Òu nãi lªn t×nh yªu víi cha, tÝnh trung thùc cña cËu.
* KÕt luËn: Mçi hµnh ®éng cña nh©n vËt ®Òu thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nh©n vËt. CÇn chän kÓ nh÷ng hµnh ®éng tiªu biÓu cña nh©n vËt.
- C¸c hµnh ®éng cña nh©n vËt ®­îc kÓ theo thø tù nµo?
+ Hµnh ®éng x¶y ra tr­íc th× kÓ tr­íc, x¶y ra sau th× kÓ sau.
* KÕt luËn: C¸c hµnh ®éng cña nh©n vËt th­êng ®­îc kÓ theo trËt tù tr­íc – sau: hµnh ®éng x¶y ra tr­íc th× kÓ tr­íc, hµnh ®éng x¶y ra sau th× kÓ sau.
3. PhÇn ghi nhí
- GV treo b¶ng phô ghi s½n phÇn ghi nhí.
- 2HS ®äc to phÇn ghi nhí, c¶ líp ®äc thÇm.
4. LuyÖn tËp:
- 1HS ®äc to yªu cÇu bµi tËp; HS th¶o luËn nhãm 2 thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp.
- KÓ c¸c hµnh ®éng cña SÎ?
+ ¨n kª mét m×nh.
+ ¨n hÕt th× vøt hép ®i.
- Nh÷ng hµnh ®éng ®ã nãi lªn tÝnh c¸ch g× cña SÎ?
- Tr¶ lêi: Ých kØ, hÑp hßi.
 - Nh÷ng hµnh ®éng ®ã ®­îc s¾p xÕp theo tr×nh tù nµo?
+ Hµnh ®éng x¶y ra tr­íc th× kÓ tr­íc, x¶y ra sau th× kÓ sau.
- “Bµi häc quÝ” mµ SÎ häc ®­îc ë ChÝch lµ g×?
+ CÇn ®èi xö tèt víi b¹n, kh«ng nªn Ých kØ, hÑp hßi
- Chóng ta nªn häc tËp tÝnh c¸ch g×, cña ai trong c©u chuyÖn nµy?
+ Häc tËp tÝnh c¸ch xëi lëi, tèt bông cña ChÝch.
C - Cñng cè - dÆn dß
- Khi kÓ vÒ hµnh ®éng cña nh©n vËt, ta cÇn chó ý ®iÒu g×?
+ Chän kÓ nh÷ng hµnh ®éng tiªu biÓu cña nh©n vËt.
+ Th«ng th­êng, hµnh ®éng x¶y ra tr­íc th× kÓ tr­íc, hµnh ®éng x¶y ra sau th× kÓ sau.
- HS chÐp l¹i trËt tù ®óng c¸c hµnh ®éng vµo vë, häc thuéc phÇn ghi nhí.
 LuyÖn tõ vµ c©u 
DÊu hai chÊm
I. Môc tiªu:
- HiÓu t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c©u (ND ghi nhí)
- NhËn biÕt t¸c dông cña dÊu hai chÊm (BT1), b­íc ®Çu biÕt dïng dÊu hai chÊm khi viÕt v¨n.
II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi s½n néi dung ghi nhí. 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 
A. KiÓm tra bµi cò : *§Æt 1 c©u víi mét tõ trong nhãm( nh©n d©n , c«ng nh©n, nh©n lo¹i, nh©n tõ ); * §Æt 1 c©u víi mét tõ trong nhãm(nh©n hËu , nh©n ¸i, nh©n ®øc, nh©n tõ )
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi : DÊu hai chÊm cã t¸c dông g× vµ ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu râ.
2. PhÇn nhËn xÐt
- 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc yªu cÇu cña bµi ( mçi HS ®äc mét phÇn )
-HS trao ®æi nhãm, tr¶ lêi theo yc.
C©u a: DÊu hai chÊm b¸o hiÖu phÇn sau lµ lêi nãi cña B¸c Hå, dÊu hai chÊm ®­îc dïng phèi hîp víi dÊu ngoÆc kÐp.
C©u b: dÊu hai chÊm b¸o hiÖu c©u sau lµ lêi nãi cña DÕ MÌn, dïng phèi hîp víi dÊu g¹ch ®Çu dßng.
C©u c: DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn ®i sau lµ lêi gi¶i thÝch râ nh÷ng ®iÒu l¹ mµ bµ giµ nhËn thÊy.
*VËy dÊu hai chÊm cã t¸c dông g× vµ ®­îc dïng nh­ thÕ nµo?
3. PhÇn ghi nhí (tr 24- SGK): - 1 vµi HS ®äc phÇn ghi nhí
- GV minh häa thªm ; C¶ líp ®äc thÇm
4. PhÇn luyÖn tËp
*Bµi tËp 1: - 2HS tiÕp nèi nhau ®äc yc cña bµi – C¶ líp ®äc thÇm 
- HS nhãm ®«i trao ®æi vÒ t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong mçi c©u. 
- HS tr×nh bµy; HS kh¸c nhËn xÐt
- GV chèt l¹i a/ DÊu hai chÊm thø nhÊt cã t¸c dông gi¶i thÝch, b¸o hiÖu phÇn ®i sau – gi¶i thÝch ®Çu ®u«i c©u chuyÖn lµ thÕ nµo.
 - DÊu hai chÊm thø hai ( phèi hîp dÊu ngoÆc kÐp) b¸o hiÖu phÇn sau lµ lêi nãi cña Tu Hó.
b/ DÊu hai chÊm cã t¸c dông gi¶i thÝch- phÇn ®i sau lµm râ nh÷ng c¶nh tuyÖt ®Ñp cña ®Êt n­íc lµ nh÷ng c¶nh g×. 
*Bµi 2 : - 1HS ®äc yc, c¶ líp ®äc thÇm 
 - ViÕt mét ®o¹n trong truyÖn “ Nµng tiªn èc” trong ®ã cã Ýt nhÊt hai lÇn dïng dÊu hai chÊm( dïng ®Ó gi¶i thÝch, dïng ®Ó dÉn lêi nh©n vËt)
-GV nh¾c l¹i néi dung yc 
- HS viÕt ®o¹n v¨n vµo nh¸p ; 1 vµi HS ®äc ®o¹n viÕt cña m×nh tr­íc líp 
- GV vµ HS nhËn xÐt
C. Cñng cè- dÆn dß 
- §äc l¹i néi dung ghi nhí ; Nªu sù kh¸c nhau gi÷a dÊu chÊm vµ dÊu hai chÊm 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau: Tõ ®¬n- Tõ phøc .
Thø ngµy th¸ng 9 n¨m 2010
TËp lµm v¨n
T¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt trong bµi v¨n kÓ chuyÖn
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- HiÓu : Trong bµi v¨n kÓ chuyÖn, viÖc t¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt lµ cÇn thiÕt ®Ó thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña nh©n vËt. (ND ghi nhí )
- BiÕt dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh c¸ch nh©n vËt (BT1); KÓ l¹i ®­îc mét ®o¹n c©u chuyÖn “Nµmg tiªn èc” cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh bµ l·o hoÆc nµng tiªn.
* GDKNS : GD kÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lý th«ng tin.
II. §å dïng d¹y häc:
 -B¶ng nhãm vµ bót d¹; Bµi tËp 1 viÕt s½n trªn b¶ng líp
III- ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
A. KiÓm tra bµi cò: 
+Khi kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt cÇn chó ý ®iÒu g×?
+KÓ l¹i c©u chuyÖn ë phÇn luyÖn tËp
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: ë mçi con ng­êi, h×nh d¸ng bªn ngoµi th­êng thèng nhÊt víi tÝnh c¸ch, phÈm chÊt bªn trong. V× vËy, trong bµi v¨n kÓ chuyÖn viÖc miªu t¶ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña nh©n vËt cã t¸c dông gãp phÇn béc lé tÝnh c¸ch. Bµi häc ngµy h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu viÖc t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt trong bµi v¨n kÓ chuyÖn.2. NhËn xÐt. 
a) Ghi v¾n t¾t ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña chÞ Nhµ Trß vÒ:
+Søc vãc: gÇy yÕu qu¸; +Th©n m×nh: bÐ nhá, ng­êi bù nh÷ng phÊn nh­ míi lét
+C¸nh: hai c¸nh máng nh­ c¸nh b­ím non, l¹i ng¾n chïn chïn
+ “Trang phôc”: mÆc ¸o th©m dµi, ®«i chç chÊm ®iÓm vµng
b) Ngo¹i h×nh cña chÞ Nhµ Trß nãi lªn ®iÒu g× vÒ:
+TÝnh c¸ch: yÕu ®uèi; +Th©n phËn: téi nghiÖp, ®¸ng th­¬ng, dÔ bÞ b¾t n¹t
3. Ghi nhí: -HS ®äc ghi nhí
4. LuyÖn tËp:
*Bµi 1: +T¸c gi¶ ®· chó ý ®Õn miªu t¶ nh÷ng chi tiÕt vÒ ngo¹i h×nh cña chó bÐ liªn l¹c: ng­êi gÇy, tãc bói ng¾n, hai tói ¸o c¸nh n©u trÔ xuèng tËn ®ïi, quÇn ng¾n tíi gÇn ®Çu gèi, ®«i b¾p ch©n nhá lu«n lu«n ®éng ®Ëy, ®«i m¾t s¸ng vµ xÕch.
+C¸c chi tiÕt Êy nãi lªn:
-Chó bÐ lµ con 1 gia ®×nh n«ng d©n nghÌo, quen chÞu ®ùng vÊt v¶.
-Chó bÐ rÊt hiÕu ®éng, ®· tõng ®ùng rÊt nhiÒu ®å ch¬i hoÆc ®ùng c¶ lùu ®¹n trong tói.
-Chó rÊt nhanh nhÑn, hiÕu ®éng, th«ng minh, thËt thµ.
+GV kÕt luËn.
*Bµi 2: KÓ l¹i c©u chuyÖn Nµng Tiªn èc, kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh cña c¸c nh©n vËt
+HS chØ cÇn kÓ 1 ®o¹n cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh cña nh©n vËt
+VÝ dô: Mét h«m, ra ®ång bµ b¾t ®­îc 1 con èc rÊt l¹: Con èc trßn, nhá xÝu nh­ c¸i chÐn uèng n­íc tr«ng rÊt xinh x¾n vµ ®¸ng yªu. Vá nã mµu xanh biªng biÕc, ãng ¸nh nh÷ng ®­êng g©n xanh. Bµ ng¾m m·i kh«ng thÊy ch¸n
C. Cñng cè, dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc; DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc ghi nhí vµ CBBS.

Tài liệu đính kèm:

  • docTV TUAN 2.doc