Giáo án Tổng hợp môn lớp 4 - Tuần dạy 22 năm 2010

Giáo án Tổng hợp môn lớp 4 - Tuần dạy 22 năm 2010

BUỔI SÁNG

Chào cờ

I- Yêu cầu cần đạt:

-Giúp HS biết được những việc đã làm được trong tuần qua và nắm vững nhiệm vụ trong tuần tới.

II- Tiến trình buổi chào cờ:

1-Giáo viên trực ban nhận xét kết quả tuần học 20.

-Đi học chuyên cần, vắng 6 lượt em/ tuần.

-15 phút sinh hoạt Đội và Sao đều có chất lượng.

-Vệ sinh lớp học và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

-Lao động chuyên đúng lịch, làm đúng thời gian, làm chất lượng tốt.

-Thể dục và múa hát tập thể xếp hàng nhanh, tập đều đặn.

Xếp loại: 13 lớp A

 

doc 29 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 22/07/2020 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 4 - Tuần dạy 22 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN : 22 
 Thửự hai ngaứy 25 thaựng 01 naờm 2010
Buổi sáng
Chào cờ
I- Yêu cầu cần đạt:
-Giúp HS biết được những việc đã làm được trong tuần qua và nắm vững nhiệm vụ trong tuần tới.
II- Tiến trình buổi chào cờ:
1-Giáo viên trực ban nhận xét kết quả tuần học 20.
-Đi học chuyên cần, vắng 6 lượt em/ tuần.
-15 phút sinh hoạt Đội và Sao đều có chất lượng.
-Vệ sinh lớp học và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
-Lao động chuyên đúng lịch, làm đúng thời gian, làm chất lượng tốt.
-Thể dục và múa hát tập thể xếp hàng nhanh, tập đều đặn.
Xếp loại: 13 lớp A
2-Cô Hiệu Trưởng phổ biến kế hoạch tuần tới:
-Duy trì sĩ số 100%.
-Đi học chuyên cần và đúng giờ.
-Phát động phong trào thi đua “Hai tốt để chào mừng ngày 22-12.
-Thực hiện tốt kế hoạch của Đội và Sao.
-Duy trì và phát huy những nề nếp đã đạt được.
-Thực hiện tốt cuộc vận động phòng chống ma túy, HIV/ AIDS.
-Thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
**************************************************
Taọp ủoùc
	SAÀU RIEÂNG
I. MUẽC TIEÂU:
-Đọc rành mạch, trụi chảy ; biết đọc một đoạn trong bài cú nhấn giọng từ ngữ gợi tả.
-Hiểu ND: Tả cõy sầu riờng cú nhiều nột đặc sắc về hoa , quả và nột độc đỏo về dỏng cõy (trả lời được cỏc cõu hỏi trong SGK)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:	Tranh, aỷnh veà caõy, traựi saàu rieõng.
	Baỷng phuù vieỏt saỹn caõu, ủoaùn vaờn caàn hửụựng daón HS luyeọn ủoùc.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ: 
- Goùi HS ủoùc thuoọc loứng một đoạn bài “Bè xuoõi soõng La” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
+ Soõng La ủeùp nhử theỏ naứo?
+ Neõu NDchớnh cuỷa baứi thụ.
- GV Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm tửứng HS.
2. Baứi mụựi: 
Giụựi thieọu chuỷ ủieồm vaứ baứi hoùc:
- HS quan saựt tranh minh hoùa chuỷ ủieồm (caỷnh soõng nuựi, nhaứ cửỷa, chuứa chieàn,  cuỷa ủaỏt nửụực).
- GV: Tửứ tuaàn 22, caực em seừ baột ủaàu hoùc chuỷ ủieồm mụựi – Veỷ ủeùp muoõn maứu. Baứi hoùc mụỷ ủaàu chuỷ ủieồm giụựi thieọu vụựi caực em veà caõy saàu rieõng – moọt loaứi caõy aờn traựi raỏt quớ ủửụùc coi laứ ủaởc saỷn cuỷa mieàn Nam. Qua caựch mieõu taỷ cuỷa taực giaỷ, caực em seừ thaỏy saàu rieõng khoõng chổ cho traựi caõy ngon maứ coứn ủaởc saộc veà hửụng hoa, veà daựng daỏp cuỷa thaõn, laự, caứnh.
a. Hửụựng daón luyeọn ủoùc :
- Gọi 1 HS kha ( giỏi) đọc toàn bài.
- Phân đoạn.
 - ẹoùc tửứng ủoaùn.
- Theo doừi HS ủoùc vaứ chổnh sửỷa loói phaựt aõm neỏu HS maộc loói. Chuự yự ủoùc ủuựng caực tửứ: saàu rieõng, ngaứo ngaùt, luỷng laỳng.
- GV đọc mãu từ khó
- Yeõu caàu HS ủoùc thaàm phaàn chuự thớch caực tửứ mụựi ụỷ cuoỏi baứi. 
 - ẹoùc theo caởp.
- GV ủoùc dieón caỷm caỷ baứi – gioùng nheù nhaứng, chaọm raừi. Nhaỏn gioùng nhửừng tửứ ca ngụùi veỷ ủaởc saộc cuỷa saàu rieõng.
b. Hửụựng daón HS tỡm hieồu baứi :
- GV toồ chửực cho HS tỡm hieồu baứi theo nhoựm.
+ Saàu rieõng laứ ủaởc saỷn cuỷa vuứng naứo?
+ Em haừy mieõu taỷ nhửừng neựt ủaởc saộc cuỷa hoa saàu rieõng?
+ Em haừy mieõu taỷ nhửừng neựt ủaởc saộc cuỷa quaỷ saàu rieõng?
+ Em haừy mieõu taỷ nhửừng neựt ủaởc saộc cuỷa daựng caõy saàu rieõng?
+Tỡm nhửừng caõu vaờn theồ hieọn tỡnh caỷm cuỷa taực giaỷ ủoỏi vụựi caõy saàu rieõng.
+ Gọi 1 HS đọc toàn bài.
+ Qua tìm hiểu bài em có thể nêu nội dung chính của bài văn.
Hửụựng daón HS ủoùc dieón caỷm :
- Yeõu caàu HS ủoùc baứi, GV hửụựng daón HS ủoùc gioùng nheù nhaứng, chaọm raừi,  
- GV ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1. 
- Yeõu caàu HS ủoùc luyeọn ủoùc ủoaùn 1, GV theo doừi, uoỏn naộn.
- Thi ủoùc dieón caỷm. 
- 3 Hs leõn baỷng thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
+ Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt.
- Quan saựt theo hửụựng daón cuỷa GV.
- Theo doừi.
- Cả lớp theo dõi. 
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn.
 + ẹoaùn 1 : Tửứ ủaàu ủeỏn kỡ laù.
 + ẹoaùn 2 : Tieỏp cho ủeỏn thaựng naờm ta.
 + ẹoaùn 3 : Phaàn coứn laùi.
 - Sửỷa loói phaựt aõm, ủoùc ủuựng theo hửụựng daón cuỷa GV.
- HS đọc các từ khó.
 Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
 - HS luyeọùn ủoùc theo caởp.
 - Moọt, hai HS ủoùc caỷ baứi.
 - Theo doừi GV ủoùc baứi.
- HS ủoùc thaàm tửứng ủoaùn gaộn vụựi moói caõu hoỷi vaứ traỷ lụứi. ẹaùi dieọn moói nhoựm leõn traỷ lụứi trửụực lụựp.
+ Saàu rieõng laứ ủaởc saỷn cuỷa mieàn Nam.
+ Hoa saàu rieõng troồ vaứo cuoỏi naờm, thụm ngaựt nhử hửụng cau, hửụng bửụỷi, ủaọu thaứnh tửứng chuứm,  li ti giửừa nhửừng caựnh hoa.
+ Luỷng laỳng dửụựi caứnh, troõng nhử nhửừng toồ kieỏn, muứi thụm ủaọm, bay xa, laõu tan trong khoõng khớ,  , beựo caựi beựo cuỷa trửựng gaứ, ngoùt vũ maọt ong giaứ haùn, vũ ngoùt ủeỏn ủam meõ.
+ Thaõn khaỳng khiu, cao vuựt, caứnh ngang thaỳng ủuoọt, laự nhoỷ xanh vaứng, hụi kheựp laùi tửụỷng laứ heựo.
+ Saàu rieõng laứ loaùi traựi quớ cuỷa mieàn Nam. / Hửụng vũ quyeỏn ruỷ ủeỏn kỡ laù. / ẹửựng ngaộm caõy saàu rieõng, toõi cửự nghú maừi veà caựi daựng caõy kỡ laù naứy . . .
- 3 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc 3 ủoaùn.
- Caỷ lụựp theo doừi.
- HS luyeọn ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1.
 - Moọt vaứi hoùc sinh thi ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1 trửụực lụựp.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Noọi dung baứi naứy noựi veà ủieàu gỡ?
- Veà nhaứ tieỏp tuùc luyeọn ủoùc baứi vaờn, tỡm caực caõu thụ, truyeọn coồ noựi veà saàu rieõng.
- Chuaồn bũ baứi : Chụù Teỏt
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 Moõn: Toaựn
	LUYEÄN TAÄP CHUNG
 I. MUẽC TIEÂU : 
 - Ruựt goùn ủửụùc phaõn soỏ .
- Quy ủoàng ủửụùc maóu soỏ hai phaõn soỏ
- Baứi 1, Baứi 2, Baứi 3 (a,b,c)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : SGK, phaỏn, baỷng con.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP: 
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ :
- Khi qui ủoàng maóu soỏ caực phaõn soỏ em laứm nhử theỏ naứo?
- Goùi HS leõn sửỷa baứi taọp 5/118.
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.	
Hửụựng daón luyeọn taọp:
Baứi 1/118 Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ nhaựp.
- Baứi taọp yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
- Yeõu caàu HS tửù laứm baứi sau ủoự neõu caựch laứm.
- GV chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 2/117 Thaỷo luaọn nhoựm ủoõi, laứm vụỷ.
- Goùi HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
- Yeõu caàu HS tửù laứm baứi.
- Yeõu caàu HS giaỷi thớch caựch laứm.
- GV chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3/ 118 Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ.
- Neõu yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
- Noỏi tieỏp nhau phaựt bieồu.
- 3 em leõn baỷng laứm baứi.
* Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ nhaựp.
- Ruựt goùn caực phaõn soỏ.
- 2 HS leõn baỷng laứm baứi, HS caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ nhaựp.
= = ; = = 
= = ; = = 
* Thaỷo luaọn nhoựm ủoõi, laứm vụỷ.
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-1 HS leõn baỷng laứm baứi, HS caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ.
• khoõng ruựt goùn ủửụùc; = = 
= = ; = = 
• Caực phaõn soỏ vaứ baống 
- Laàn lửụùt tửứng HS trỡnh baứy caựch laứm baứi cuỷa mỡnh.
* Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ.
- Qui ủoàng maóu soỏ caực phaõn soỏ.
- 2 HS leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ.
a. ; vaứqui ủoàng thaứnh:
= = ; = = ;
= = vaọy qui ủoàng maóu soỏ caực phaõn soỏ ; vaứ ủửụùc ;;
b. vaứqui ủoàng thaứnh: 
 = = ; = = 
c. vaứ qui ủoàng thaứnh:
 = = ; = = 
- Yeõu caàu HS giaỷi thớch caựch laứm.
- GV chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 4/118 Trao ủoồi theo baứn.
- HS trao ủoồi theo nhoựm vaứ baựo caựo keỏt quaỷ.
Laàn lửụùt tửứng HS trỡnh baứy caựch laứm baứi cuỷa mỡnh.
* Trao ủoồi theo baứn.
- Nhoựm ngoõi sao ụỷ phaàn b) coự soỏ ngoõi sao ủaừ toõ maứu.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Neõu caựch qui ủoàng maóu soỏ hai phaõn soỏ, ba phaõn soỏ.
- Chuaồn bũ baứi: So saựnh hai phaõn soỏ cuứng maóu soỏ.
- Veà nhaứ luyeọn taọp theõm veà qui ủoàng maóu soỏ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Buổi chiều
Moõn: Chớnh taỷ
(Nghe – vieỏt) SAÀU RIEÂNG
I. MUẽC TIEÂU:
- Nghe - viết đỳng bài CT ; trỡnh bày đỳng đoạn văn trớch ; khụng mắc quỏ năm lỗi trong bài.
-Làm đỳng BT3 (kết hợp đọc bài văn sau khi đó hoàn chỉnh).
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: Giaỏy khoồ lụựn vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 3.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ: 
- Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng caỷ lụựp vieỏt vaứo vụỷ nhaựp 5, 6 tửứ baột ủaàu baống r/d/gi.
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm tửứng hoùc sinh.
2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi: Trong tieỏt chớnh taỷ hoõm nay, caực em seừ Nghe - vieỏt laùi ủuựng chớnh taỷ, trỡnh baứy ủuựng moọt ủoaùn trong baứi Saàu rieõng. Sau ủoự seừ tỡm vaứ vieỏt ủuựng nhửừng tieỏng coự aõm, vaàn deóừ laón : l/n; ut/uc ủuựng vụựi nghúa ủaừ cho.
a.Hửụựng daón HS nghe - vieỏt:
- ẹoùc ủoaùn vieỏt chớnh taỷ baứi Saàu rieõng.
- Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn vaờn caàn nghe - vieỏt. 
+ ẹoaùn vaờn goàm maỏy caõu?
+ Nhửừng chửừ naứo trong ủoaùn vaờn caàn vieỏt hoa?
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ deó vieỏt sai : laực ủaực vaứi nhuợ, troồ, caựnh sen.
+ Neõu caựch trỡnh baứy baứi vieỏt.
+ Yeõu caàu HS nhaộc laùi tử theỏ ngoài khi vieỏt baứi.
- Yeõu caàu HS gaỏp saựch.
- GV ủoùc baứi cho HS vieỏt.
- GV ủoùc laùi toaứn baứi chớnh taỷ 1 lửụùt.
- Chaỏm chửừa 10 ủeỏn 12 baứi.
- GV nhaọn xeựt baứi vieỏt cuỷa HS.
b.Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ:
Baứi 3/36 Toồ chửực troứ chụi thi tieỏp sửực.
- Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi.
- ẹeà baứi yeõu caàu gỡ?
- Toồ chửực cho HS thi tieỏp sửực treõn baỷng lụựp.
- Yeõu caàu caực nhoựm ủoùc keỏt quaỷ.
- GV theo doừi, nhaọn xeựt. tuyeõn dửụng nhửừng nhoựm laứm baứi ủuựng.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
- Theo doừi.
- HS theo doừi.
- 1 em ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
+ ẹoaùn vaờn goàm 8 caõu.
+ Chửừ ủaàu caõu, teõn rieõng.
- 1 HS leõn baỷng vieỏt, caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con caực tửứ GV vửứa hửụựng daón.
+ Ghi teõn ủeà baứi vaứo giửừa doứng, sau daỏu chaỏm nhụự vieỏt hoa, chuự yự tử theỏ ngoài vieỏt.
+ Ngoài ngay ngaộn, lửng thaỳng, ủaàu hụi cuựi maột caựch vụỷ khoaỷng 25 ủeỏn 30cm Tay traựi ủeứ vaứ giửừ nheù meựp vụỷ. Tay phaỷi vieỏt baứi
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV. 
- HS vieỏt baứi vaứo vụỷ.
- HS soaựt laùi baứi.
- HS ủoồi cheựo vụỷ soaựt loói cho nhau, tửù sửỷa nhửừng loói vieỏt sai beõn leà.
- Theo doừi ủeồ ruựt kinh nghieọm cho baứi vieỏt sau.
* Toồ chửực troứ chụi thi tieỏp sửực.
- 1 em ủoùc ủeà baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Choùn tieỏng thớch hụùp trong ngoaởc ủụn ủeồ hoaứn chổnh baứi vaờn.
- Caực nhoựm HS tham gia chụi.
Cái đẹp
* Thửự tửù ủieàn ủuựng: naộng – truực – cuực – loựng laựnh – neõn – vuựt – naựo nửực. 
 - Moọt soỏ em ủoùc baứi laứm cuỷa nhoựm mỡnh, HS caỷ lụựp nhaọn xeựt k ... soỏ lụựn hụn thỡ lụựn hụn.
 + Neỏu tửỷ soỏ baống nhau thỡ hai phaõn soỏ ủoự baống nhau.
* Laứm baứi vaứo vụỷ.
- So saựnh hai phaõn soỏ baống hai caựch khaực nhau.
Caỷ lụựp vaứo vụỷ.
+ Caựch 2: 
• ta coự: > 1 (vỡ tửỷ soỏ lụựn hụn maóu soỏ) ; (vỡ tửỷ soỏ beự hụn maóu soỏ).
• Tửứ > 1 vaứ 1 > ta coự > .
* Hẹ caỷ lụựp, laứm baỷng con.
+ Theo doừi.
- Trong hai phaõn soỏ (khaực 0) coự tửỷ soỏ baống nhau, phaõn soỏ naứo coự maóu soỏ beự hụn thỡ phaõn soỏ ủoự lụựn hụn.
- 2 HS leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Neõu caựch so saựnh hai phaõn soỏ coự cuứng tửỷ soỏ. So saựnh phaõn soỏ khaực maóu soỏ.
- Veà nhaứ luyeọn taọp theõm veà so saựnh phaõn soỏ.
- Chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp chung.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Moõn: Luyeọn tửứ vaứ caõu
	MễÛ ROÄNG VOÁN Tệỉ : CAÙI ẹẼP
I. MUẽC TIEÂU:
- Biết thờm một số từ ngữ núi về chủ điểm Vẻ đẹp muụn màu, biết đặc cõu với một số từ ngữ theo chủ điểm đó học (BT1, BT2, BT3) ; bước đầu làm quen với một số thành ngữ liờn quan đến cỏi đẹp (BT4).
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: Baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 4 ủeồ HS laứm.
	- Giaỏy khoồ to vaứ buựt daù.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP:	
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ: Goùi HS leõn baỷng
- HS ủoùc ủoaùn vaờn keồ veà moọt loaùi traựi caõy coự duứng caõu keồ Ai theỏ naứo?
- Goùi HS nhaọn xeựt.
- Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS. 
2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi: Trong tieỏt luyeọn tửứ vaứ caõu hoõm nay, caực em seừ ủửụùc mụỷ roọng voỏn tửứ thuoọc chuỷ ủieồm Caựi ủeùp.
Hửụựng daón laứm baứi taọp
Baứi 1: Hoaùt ủoọng nhoựm.
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
- Yeõu caàu HS laứm baứi theo nhoựm.
- HS trỡnh baứy keỏt quaỷ baứi laứm cuỷa nhoựm mỡnh.
a. Tửứ ngửừ theồ hieọn veỷ ủeùp beõn ngoaứi cuỷa con ngửụứi: ủeùp, xinh, xinh ủeùp, xinh tửụi, xinh xaộn, rửùc rụừ, loọng laóy, thửụựt tha, yeồu ủieọu, 
b. Tửứ ngửừ theồ hieọn neựt ủeùp trong taõm hoàn, tớnh caựch cuỷa con ngửụứi: thuyứ mũ, dũu daứng, ủoõn haọu, lũch sửù, thaỳng thaộn, teỏ nhũ, 
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng caực nhoựm hoaùt ủoọng soõi noồi, tỡm ủửụùc nhieàu tửứ ủuựng.
Baứi 2: Hoaùt ủoọng nhoựm.
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
- Yeõu caàu HS laứm baứi theo nhoựm.
a. Caực tửứ chổ duứng ủeồ theồ hieọn veỷ ủeùp cuỷa thieõn nhieõn caỷnh vaọt: tửụi ủeùp, saởc sụừ, huy hoaứng, traựng leọ, mú leọ, huứng vú, hoaứnh traựng, 
- HS trỡnh baứy keỏt quaỷ baứi laứm cuỷa nhoựm mỡnh.
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng caực nhoựm hoaùt ủoọng soõi noồi, tỡm ủửụùc nhieàu tửứ vaứ ủuựng.
Baứi 3:Hoaùt ủoọng caự nhaõn, laứm vụỷ.
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
- GV giao vieọc: Caực em choùn moọt tửứ ủaừ tỡm ủửụùc ụỷ baứi taọp 1 hoaởc ụỷ baứi taọp 2 vaứ ủaởt caõu vụựi tửứ ủoự.
- Toồ chửực cho HS laứm baứi.
- Yeõu caàu HS trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh.
- GV nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng.
Baứi 4: Chụi troứ chụi.
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp
- Treo baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn veỏ B cuỷa baứi, ủớnh beõn caùnh nhửừng theỷ ghi saỹn caực thaứnh ngửừ ụỷ veỏ A.
- Yeõu caàu HS leõn baỷng laứm.
 Maởt tửụi nhử hoa. em mổm cửụứi chaứo moùi ngửụứi.
 Ai cuừng khen chũ Ba ủeùp ngửụứi ủeùp neỏt.
 Ai vieỏt caồu thaỷ thỡ chaộc chaộn chửừ nhử gaứ bụựi.
- Yeõu caàu HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn treõn baỷng.
- GV nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng.
- Goùi HS ủoùc laùi baỷng keỏt quaỷ.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
- Nhaọn xeựt phaàn baứi laứm cuỷa baùn ủuựng/sai.
- Theo doừi.
* Caỷ lụựp chia thaứnh 4 nhoựm.
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Caực nhoựm nhaọn giaỏy vaứ buựt daù trao ủoồi baứn baùc ủeồ tỡm caực tửứ ngửừ theo yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
* Chia lụựp 2 ủoọi thi ủua tỡm tửứ ngửừ:
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Caực nhoựm nhaọn giaỏy vaứ buựt daù trao ủoồi baứn baùc ủeồ tỡm tửứ theo ủuựng yeõu caàu cuỷa baứi taọp. 
a. Caực tửứ duứng ủeồ theồ hieọn veỷ ủeùp cuỷa caỷ thieõn nhieõn, caỷnh vaọt vaứ con ngửụi: xinh xaộn, xinh ủeùp, xinh tửụi, loọng laóy, rửùc rụừ, duyeõn daựng, thửụựt tha, 
- HS noỏi tieỏp nhau trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh.
* Hoaùt ủoọng caự nhaõn, laứm vụỷ.
- 1 HS ủoùc to, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Theo doừi.
- HS laứm baứi caự nhaõn, moói HS vieỏt vaứo vụỷ tửứ 1 ủeỏn 2 caõu. Vớ duù:
+ Chũ gaựi em raỏt dũu daứng.
+ Quang caỷnh hoõm leó 2/9 cuỷa huyeọn nhaứ thaọt laứ hoaứnh traựng.
+ Caỷnh ủeùp ủeõm khai maùc SEA Games 22 thaọt laứ kỡ vú, traựng leọ.
+ Muứa xuaõn tửụi ủeùp ủaừ veà.
- HS noỏi tieỏp nhau trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh.
* Caỷ lụựp chia thaứnh 2 ủoọi, choùn moói ủoọi 3 em tham gia troứ chụi.
- 1 em ủoùc thaứnh tieỏng, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
- Theo doừi.
- 1 HS leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp theo doừi coồ vuừ cho caực baùn.
- HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn ủuựng / sai.
- Theo doừi.
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc laùi keỏt quaỷ treõn baỷng.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Neõu moọt soỏ tửứ ngửừ thuoọc chuỷ ủieồm Veỷ ủeùp muoõn maứu.
- Veà nhaứ tieỏp tuùc laứm baứi taọp 2, 4 vaứo vụỷ.
- Chuaồn bũ baứi : Daỏu gaùch ngang.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 	 Moõn : Taọp laứm vaờn 
LUYEÄN TAÄP MIEÂU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY CO
I. MUẽC TIEÂU : 
	Thaỏy ủửụùc nhửừng ủaởc saộc trong caựch quan saựt vaứ mieõu taỷ caực boọ phaọn cuỷa caõy coỏi (laự, thaõn, goỏc, caõy) ụỷ moọt soỏ ủoaùn vaờn maóu.
	Vieỏt ủửụùc moọt ủoaùn vaờn mieõu taỷ laự (hoaởc thaõn, goỏc) cuỷa caõy.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : Tranh aỷnh moọt soỏ loaứi caõy. Baỷng phuù ghi lụứi giaỷi BT1.
HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP :
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ:
 - 2 hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc keỏt quaỷ quan saựt moọt caựi caõy em thớch ủaừ laứm ụỷ tieỏt taọp laứm vaờn trửụực.
 - GV nhaọn xeựt + cho ủieồm.
2. Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi: ẹeồ giuựp caực em vieỏt moọt baứi vaờn taỷ moọt caựi caõy naứo ủo ựcho hay, trong tieỏt hoùc hoõm nay, coõ seừ hửụựng daón caực em luyeọn taọp mieõu taỷ caực boọ phaọn cuỷa caõy, luyeọn vieỏt moọt ủoaùn vaờn mieõu taỷ laự (hoaởc thaõn, goỏc) cuỷa caõy.
Baứi taọp 1: Thaỷo luaọn theo caởp.
- Cho hoùc sinh ủoùc yeõu caàu noọi dung cuỷa baứi taọp 1.
- GV giao vieọc: Caực em coự nhieọm vuù ủoùc caực ủoaùn vaờn ủaừ cho vaứ chổ ra nhửừng caựch taỷ cuỷa taực giaỷ trong moói ủoaùn coự gỡ ủaựng chuự yự.
- Cho hoùc sinh laứm baứi theo caởp.
- Cho hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ.
- GV nhaọn xeựt - GV treo leõn tụứ giaỏy khoồ lụựn hoaởc baỷng phuù ủaừ vieỏt saỹn toựm taột nhửừng ủieồm ủaựng chuự yự trong caựch mieõu taỷ.
* Thaỷo luaọn theo caởp.
- 1 hoùc sinh ủoùc to, lụựp theo doừi trong SGK.
- Theo doừi.
- HS ủoùc ủoùc thaàm hai ủoaùn vaờn a, b trao ủoồi cuứng baùn trong caởp.
- Hoùc sinh phaựt bieồu yự kieỏn,
- Lụựp nhaọn xeựt.
- 1 hoùc sinh nhỡn leõn baỷng ủoùc.
ẹoaùn vaờn
Nhửừng ủieồm ủaựng chuự yự
a. ẹoaùn taỷ laự baứng (ẹoaứn Gioỷi).
Taỷ raỏt sinh ủoọng sửù thay ủoồi maứu saộccuỷa laự baứng theo thụứi gian 4 muứa: xuaõn, haù, thu, ủoõng.
b. ẹoaùn taỷ caõy soài (leựp – Toõn _ xtoõi).
- Taỷ sửù thay ủoồi cuỷa caõy soài giaứ tửỷ muứa ủoõng sang maứu xuaõn (muứa ủoõng, caõy soài nửựt neỷ, ủaày seùo. Sang muứa xuaõn, caõy soài toaỷ roọng thaứnh voứm laự xum xueõ, bửứng daọy moọt sửực soỏng baỏt ngụứ)
ẹoaùn vaờn
Nhửừng ủieồm ủaựng chuự yự
b. ẹoaùn taỷ caõy soài (leựp – Toõn _ xtoõi).
- Hỡnh aỷnh so saựnh: noự nhử moọt con quaựi vaọt giaứ nua, cau coự vaứ khinh khổnh ủửựng giửừa ủaựm baùch dửụng tửụi cửụứi.
- Hỡnh aỷnh nhaõn hoaự laứm cho caõy soài giaứ nhử coự taõm hoàn con ngửụứi: muứa ủoõng, caõy soài giaứ cau coự, khinh khổnh, veỷ ngụỷ vửùc, buoàn raàu. Xuaõn ủeàn noự say sửa, ngaõy ngaỏt, kheừ ủung ủửa trong naộng chieàu.
Baứi taọp 2: Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ.
- Cho hoùc sinh ủoùc yeõu caàu noọi dung cuỷa baứi taọp 2.
- GV giao vieọc.
- Cho hoùc sinh laứm baứi.
- Cho hoùc sinh trỡnh baứy.
- GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm moọt soỏ baứi taỷ hay.
* Hẹ caự nhaõn, laứm vụỷ.
- 1 hoùc sinh ủoùc to, lụựp theo doừi trong SGK.
- Theo doừi.
- Hoùc sinh laứm baứi caự nhaõn – choùn taỷ thaõn laự, thaõn hay goỏc moọt caựi caõy cuù theồ.
- Moọt soỏ hoùc sinh ủoùc.
- Lụựp nhaọn xeựt.
3. Cuỷng coỏ, daởờn doứ :
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Yeõu caàu veà nhaứ hoaứn chổnh laùi ủoaùn vaờn, vieỏt laùi vaứo vụỷ.
- ẹoùc 2 ủoaùn vaờn ủoùc theõm.
- ẹoùc trửụực noọi dung tieỏt taọp laứm vaờn tụựi, quan saựt moọt loaứi hoa hoaởc moọt thửự quaỷ maứ em thớch.
Sinh hoạt lớp
I- Yêu cầu cần đạt:
Giúp hs :
 -Thực hiện nhận xét, đánh giá kết quả công việc tuần qua để thấy được những mặt tiến bộ, 
chưa tiến bộ của cá nhân, tổ, lớp.
 - Biết được những công việc của tuần tới để sắp xếp, chuẩn bị.
- Giáo dục và rèn luyện cho hs tính tự quản, tự giác, thi đua, tích cực tham gia các hoạt động của tổ, lớp, trường.
II.Chuẩn bị :
 -Bảng ghi sẵn tên các hoạt động,công việc của hs trong tuần.
 -Sổ theo dõi các hoạt động, công việc của hs. 
III.Hoạt động dạy-học : 
Hoạt động 1: Khởi động 
- HS hát tập thể 1 bài.	
Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
GV hướng dẫn học sinh thực hiện tiết sinh hoạt cuối tuần và nêu một số lưu ý khi sinh hoạt lớp cuối tuần. 
* Lớp trưởng điều hành cho các tổ trưởng nhận xét về u nhợc điểm trong tuần qua của tổ mình.
 * Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp về các mặt sau:
1. Ưu điểm:
- HS đi học đầy đủ đúng giờ, trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
- Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, về vệ sinh chuyên được hoàn thành như thế nào?
- Sinh hoạt 15’ đầu giờ đều đặn , có chất lượng ra sao?
- Làm bài và học bài trước khi đến lớp?
- Chuẩn bị đồ dùng học tâp.
2. Nhược điểm: Tuy có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn tồn tại như sau:
- HS còn nói chuyện riêng trong giờ học.
- Một số bạn chưa chăm học nên kết quả học tập chưa cao.
* GV nhận chung, chú ý nhắc nhở về nền nếp học tập.
3. GV nêu nhiệm vụ học tập của tuần 23:
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Tham gia tích cực các phong trào do nhà trường, Đội tổ chức.
-Thực hiện tốt luật an toàn giao thông và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu đính kèm:

  • docontap.doc