Hệ thống đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt 5

Hệ thống đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt 5

đề thi học sinh giỏi lớp 5

môn tiếng việt

Thời gian làm bài thi : 90 phút-Không kể thời gian giao đề

Đề 1

Câu 1: Cho câu “ Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy:

 a) Xác định các danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.

 b) Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy.

Câu 2: Tìm các từ sắc đồng âm và nhiều nghĩa trong các câu sau :

 a) Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời.

 b) Con dao này rất sắc.

 c) Mẹ đang sắc thuốc cho bà.

 d) Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.

 + Các từ đồng âm

doc 52 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hệ thống đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò thi häc sinh giái líp 5
m«n tiÕng viÖt
Thêi gian lµm bµi thi : 90 phót-Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
Đề 1
Câu 1: Cho câu “ Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống”, hãy:
 a) Xác định các danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ.
 +..........................................................................................................
 +..........................................................................................................
 +..........................................................................................................
 +..........................................................................................................
 b) Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy.
 +..........................................................................................................
 +..........................................................................................................
 +..........................................................................................................
Câu 2: Tìm các từ sắc đồng âm và nhiều nghĩa trong các câu sau : 
 a) Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. 
 b) Con dao này rất sắc. 
 c) Mẹ đang sắc thuốc cho bà. 
 d) Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.
 + Các từ đồng âm ...
 +Các từ nhiều nghĩa ...
Câu 3: Hai câu “ Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi thì nó lại “ bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư”, liên kết với nhau bằng cách nào? Từ ngữ nào cho biết điều đó?
 +Bằng cách..............................................................................................
 +Đó là từ................................................................................................
Câu 4: a) Hãy xác định vế câu,chủ ngữ và vị ngữ của từng vế trong câu ghép “Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang 
.........................................................................................................................
của mình”	
................................................................................................................
 b) Các vế trong câu ghép trên được nối với nhau bằng cách
 Từ ngữ cho biết điều đó là từ...
Câu 5: Kết thúc bài thơ Cửa sông, nhà thơ Quang Huy có viết:
 “ Dù giáp mặt cùng biển rộng 
 Cửa sông chẳng dứt cội nguồn 
 Lá xanh mỗi lần trôi xuống
 Bỗng... nhớ một vùng núi non...”
 Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong khổ thơ trên? Biện pháp nghệ thuật đó đã giúp tác giả nói lên điều gì về “ tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?
Câu 6: Hãy viết về người bố kính yêu của em.
®Ò 2
C©u1 ( 3®iÓm)
 a).H·y chØ ra danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong c©u sau:
 Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.
 b).§Æt mét c©u trong ®ã cã chñ ng÷ lµ tÝnh tõ.
C©u 2 (2 ®iÓm ) . X¸c ®Þnh râ hai kiÓu tõ ghÐp( tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i vµ tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp) trong sè c¸c tõ sau: Nãng báng, nãng ran, nãng nùc, nãng gi·y, l¹nh to¸t, l¹nh ng¾t, l¹nh gi¸.
C©u3( 3 ®iÓm) .X¸c ®Þnh c¸c bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong mçi c©u sau: 
Trong ®ªm tèi mÞt mïng, trªn dßng s«ng mªnh m«ng, chiÕc xuång cña m¸ B¶y chë th­¬ng binh lÆng lÏ tr«i.
Ngoµi ®­êng, tiÕng m­a r¬i lép ®ép, tiÕng ch©n ng­êi ch¹y lÐp nhÐp.
R¶i r¸c kh¾p thung lòng, tiÕng gµ g¸y r©m ran.
C©u4( 2 ®iÓm). Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng:trÎ con, trÎ em, trÎ m¨ng, trÎ trung.
Ch¨m sãc bµ mÑ vµ
Mét kÜ s­, võa rêi ghÕ nhµ tr­êng.
TÝnh t×nh cßnqu¸.
N¨m m­¬i tuæi, chø cßng×.
C©u5(4 ®iÓm). Nãi vÒ nh©n vËt chÞ Sø ( ng­êi phô n÷ anh hïng trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ), trong t¸c phÈm Hßn §Êt cña nhµ v¨n Anh §øc cã ®o¹n viÕt:
 ChÞ Sø yªu biÕt bao nhiªu c¸i chèn nµy,n¬i chÞ oa oa cÊt tiÕng khãc ®Çu tiªn, n¬i qu¶ ngät tr¸i sai ®· th¾m hång da dÎ chÞ. ChÝnh t¹i n¬i nµy, mÑ chÞ ®· h¸t ru chÞ ngñ. Vµ ®Õn lóc lµm mÑ, chÞ l¹i h¸t ru con nh÷ng c©u h¸t ngµy x­a
 §äc ®o¹n v¨n trªn, em hiÓu ®­îc v× sao chÞ Sø rÊt yªu quÝ vµ g¾n bã víi quª h­¬ng?
C©u6 (6 ®iÓm ). Mét h«m em ra v­ên sím vµ t×nh cê nghe d­îc cuéc chuyÖn trß cña c©y non bÞ bÎ g·y ngän kh«ng ®­îc ch¨m sãc víi mét chó sÎ nhá. H·y t­ëng t­îng vµ ghi l¹i cuéc ®èi tho¹i ®ã. 
®Ò 3
C©u 1 ( 2 ®iÓm ) T×m tõ ®ång nghÜa trong c¸c c©u th¬ sau:
¤i Tæ quèc giang s¬n hïng vÜ
 §Êt anh hïng cña thÕ kØ hai m­¬i. ( Tè H÷u)
ViÖt Nam ®Êt n­íc ta ¬i ! 
Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n . ( NguyÔn §×nh Thi)
§©y suèi Lª - nin , kia nói M¸c
 Hai tay x©y dùng mét s¬n hµ. ( Hå ChÝ Minh)
Cê ®á sao vµng tung bay tr­íc giã 
TiÕng kÌn kh¸ng chiÕn vang dËy non s«ng. ( Hå ChÝ Minh)
C©u 2 ( 3 ®iÓm). Víi mçi nghÜa d­íi ®©y cña tõ xu©n, em h·y ®Æt mét c©u :
Mïa ®Çu cña mét n¨m , tõ th¸ng riªng ®Õn th¸ng ba ( xu©n lµ danh tõ ).
ChØ tuæi trÎ , søc trÎ (xu©n lµ tÝnh tõ ).
ChØ mét n¨m ( xu©n lµ danh tõ ) .
C©u 3 ( 2 ®iÓm) .T×m nghÜa cña tõ bông trong tõng tr­êng hîp sö dông d­íi ®©y , råi ph©n c¸c nghÜa kh¸c nhau cña tõ nµy thµnh hai lo¹i , nghÜa gèc , nghÜa chuyÓn.
Bông no ; bông ®ãi ; ®au bông ; mõng thÇm trong bông ; bông b¶o d¹ ; ¨n no ch¾c bông ; sèng ®Ó bông , chÕt mang ®i ; cã g× nãi ngay kh«ng ®Ó bông ; suy bông ta ra bông ng­êi ; tèt bông ; xÊu bông ; miÖng nam m« , bông bå dao g¨m; th¾t l­ng buéc bông ; bông ®ãi ®Çu gèi ph¶i bß ; bông mang d¹ ch÷a ; më cê trong bông ; mét bå ch÷ trong bông .
C©u 4 ( 3 ®iÓm ). ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vËt mµ em yªu thÝch , trong ®ã cã dïng 2 – 3 tõ chØ mµu xanh kh¸c nhau.
C©u 5 ( 4 ®iÓm) .Trong bµi ChiÕc xe lu , nhµ th¬ TrÇn Nguyªn §µo cã viÕt:
Tí lµ chiÕc xe lu Tí lµ ph¼ng nh­ lôa
Ng­êi tí to lï lï Trêi nãng nh­ löa thiªu
Con ®­êng nµo míi ®¾p Tí vÉn l¨n ®Òu ®Òu
Tí san b»ng t¨m t¾p Trêi l¹nh nh­ ­íp ®¸
Con ®­êng nµo r¶i nhùa Tí cµng l¨n véi v·
Theo em , qua h×nh ¶nh chiÕc xe lu ( xe l¨n ®­êng ) , t¸c gi¶ muèn ca ngîi ai ? Ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g× ®¸ng quý ?
C©u 6 ( 6 ®iÓm). LÇn ®Çu tiªn em c¾p s¸ch tíi tr­êng , ®Çy bì ngì vµ xóc ®éng . Ng«i tr­êng thËt l¹ , kh«ng gièng tr­êng mÉu gi¸o cña em . N¬i ®©y ch¾c ch¾n cã bao nhiªu ®iÒu thó vÞ ®ang chê em kh¸m ph¸ . H·y t¶ l¹i ng«i tr­êng víi t©m tr¹ng ng¹c nhiªn vµ xóc ®éng cña ngµy ®Çu tiªn Êy
.
®Ò 4
C©u 1 ( 2 ®iÓm ) . §iÒn dÊu phÈy hoÆc dÊu chÊm phÈy vµo « trèng trong c©u sau.Nãi râ v× sao em chän dÊu c©u Êy.
 M­¬i m­êi l¨m n¨m n÷a th«i , c¸c em sÏ thÊy còng d­íi ¸nh tr¨ng nµy, dßng th¸c n­íc ®æ xuèng lµm ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn ë gi÷a biÓn réng, cê ®á sao vµng phÊp phíi bay trªn nh÷ng con tµu lín. 
C©u2 ( 3 ®iÓm ). §Æt c©u :
C©u cã mét dÊu phÈy.
C©u cã hai dÊu phÈy.
C©u cã ba dÊu phÈy.
C©u 3 (2 ®iÓm ). C¸c c©u d­íi ®©y cã chç dïng sai tõ ®Ó nèi. Em h·y ch÷a l¹i cho ®óng:
 Ch­a vµo ®Õn nhµ , th»ng TuÊn ®· l¸u t¸u kh«ng ra lêi : 
- §i t¾m, ®i t¾m ®i.
- T¾m µ ? T«i thèt lªn sung s­íng .
- Mau lªn, bän th»ng T©n ®i hÕt råi .
 V× t«i chît nhí ra :
MÑ tí kh«ng cho tí ®i ch¬i.
C©u 4 ( 3 ®iÓm ). §o¹n trÝch d­íi ®©y dïng sai mét sè dÊu c©u . ChÐp l¹i ®o¹n trÝch nµy , sau khi ®· söa c¸c dÊu c©u dïng sai.
 Mét h«m t«i vµo c«ng viªn , ®em theo mét quyÓn s¸ch hay råi m·i mª ®äc . §Õn lóc ngoµi phè l¸c ®¸c lªn ®Ìn , t«i míi ®øng dËy b­íc ra cæng . Bçng t«i dõng l¹i . Sau bôi c©y, t«i nghe tiÕng mét em bÐ ®ang khãc.B­íc l¹i gÇn, t«i hái :
-Nµy, em lµm sao thÕ !
Em ngÈng ®Çu nh×n t«i, ®¸p :
Em kh«ng sao c¶?
ThÕ, t¹i sao khãc ! Em ®i vÒ th«i? Trêi tèi råi, c«ng viªn s¾p ®ãng cöa ®Êy.
Em kh«ng vÒ ®­îc ?
T¹i sao.Em èm ph¶i kh«ng.
Kh«ng ph¶i, em lµ lÝnh g¸c ?
Sao l¹i lµ lÝnh g¸c ! G¸c g× ! 
å, thÕ anh kh«ng hiÓu hay sao.
C©u 5 ( 4 ®iÓm ) . §äc hai khæ th¬ trong bµi H­¬ng nh·n cña t¸c gi¶ TrÇn Kim Dòng: 
Ngµy «ng trång nh·n
Ch¸u cßn bÐ th¬
V©ng lêi «ng dÆn
Ch¸u t­íi ch¸u che.
Nay mïa qu¶ chÝn
Th¬m h­¬ng nh·n lång
Ch¸u ¨n nh·n ngät
Nhí «ng vun trång.
Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh ng­êi ch¸u qua hai khæ th¬ trªn.
C©u 6 (6 ®iÓm ) . Sèng trong c¶nh c« ®¬n tñi cùc , c« TÊm ®· coi c¸ bèng nh­ mét ng­êi b¹n th©n . H»ng ngµy, c« bít phÇn c¬m Ýt ái cña m×nh ®Ó dµnh cho c¸ bèng. Em h·y t¶ niÒm vui cña c« TÊm cïng c¸ bèng khi gÆp nhau vµ nçi ®au xãt cña c« TÊm khi mÊt ng­êi b¹n th©n Êy.
®Ò 5
C©u 1 ( 2 ®iÓm ). §iÒn dÊu phÈy hoÆc dÊu hai chÊm vµo « trèng trong c©u sau. Nãi râ v× sao em chän ®iÒn dÊu c©u Êy.
 Råi nh÷ng c¶nh tuyÖt ®Ñp cña ®Êt n­íc hiÖn ra c¸nh ®ång víi nh÷ng ®µn tr©u thung th¨ng gÆm cá , dßng s«ng víi nh÷ng ®oµn thuyÒn ng­îc xu«i.
C©u 2 ( 3 ®iÓm ). §Æt c©u :
C©u cã dÊu hai chÊm dïng ®Ó b¸o hiÖu lêi tiÕp theo lµ lêi nãi trùc tiÕp cña ng­êi kh¸c ®­îc dÉn l¹i .
C©u cã hai dÊu chÊm dïng ®Ó b¸o hiÖu lêi tiÕp theo lµ lêi gi¶i thÝch , thuyÕt minh .
C©u 3 ( 2 ®iÓm ).§Æt dÊu ngoÆc kÐp vµo vÞ trÝ thÝch hîp trong tõng ®o¹n trÝch sau :
Cuèi cïng , Chim Gâ KiÕn ®Õn nhµ Gµ . B¶o Gµ Choai ®i t×m MÆt Trêi , Gµ Choai nãi : §Õn mai b¸c ¹ . B¶o Gµ M¸i , Gµ M¸i míi ®Î trøng xong kªu lªn : MÖt ! MÖt l¾m , mÖt l¾m !
§Çu n¨m häc , B¾c ®­îc bè ®­a ®Õn tr­êng . Bè cËu nãi víi thÇy gi¸o : Xin thÇy kiªn nhÉn , thËt kiªn nhÉn , v× con t«i tèi d¹ l¾m . Tõ ®ã , cã ng­êi gäi B¾c lµ Tèi d¹ . B¾c kh«ng giËn vµ quyÕt tr¶ lêi b»ng viÖc lµm . 
C©u 4 ( 3 ®iÓm ). §iÒn dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp trong c¸c c©u cña ®o¹n trÝch sau :
 Tr­êng míi x©y trªn nÒn ng«i tr­êng lîp l¸ cò . Nh×n tõ xa nh÷ng m¶ng t­êng vµng ngãi ®á nh­ nh÷ng ¸nh hoa lÊp lã trong c©y . Em b­íc vµo líp võa bì ngì võa thÊy quen th©n . T­êng v«i tr¾ng c¸nh cöa xanh bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh­ lôa C¶ dÕn chiÕc th­íc kÎ chiÕc bót ch× sao còng ®¸ng yªu ®Õn thÕ!
C©u 5 ( 4 ®iÓm). Trong bµi NghÖ nh©n B¸t Trµng, nhµ th¬ Hå Minh Hµ t¶ nÐt bót vÏ cña c« g¸i lµm ®å gèm nh­ sau :
Bót nghiªng lÊt phÊt h¹t m­a
Bót chao gîn n­ícT©y Hå l¨n t¨n
Hµi hoµ ®­êng nÐt hoa v¨n
D¸ng em, d¸ng cña nghÖ nh©n B¸t Trµng.
 §o¹n th¬ gióp em c¶m nhËn ®­îc nÐt bót tµi hoa cña ng­êi nghÖ nh©n B¸t Trµng nh­ thÕ nµo ?
C©u 6 ( 6 ®iÓm ) .Em m¬ ­íc lín lªn sÏ chÕ t¹o ra mét ®å vËt víi nh÷ng tÝnh n¨ng ®Æc biÖt , ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho con ng­êi . H·y t­ëng t­îng vµ viÕt bµi v¨n miªu t¶ l¹i ®å vËt Êy.
®Ò 6
C©u1 (3 ®iÓm). Cho c¸c tõ :Xanh x¸m, thÝch thó, lêi lÏ, niÒm në, niÒm vui, nãng n¶y, yªu th­¬ng, ªm Êm, lîi Ých, hê, giËn, nghÜ ngîi.
Dùa vµo cÊu t¹o, h·y s¾p xÕp c¸c tõ trªn thµnh ba nhãm. ®Æt tªn cho mçi nhãm.
Dùa vµo tõ lo¹i, h ... nh Thi cã viÕt:
 N­íc chóng ta ,
 N­íc nh÷ng ng­êi ch­a bao giê khuÊt
 §ªm ®ªm r× rÇm trong tiÕng ®Êt
 Nh÷ng buæi ngµy x­a väng nãi vÒ.
 Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ trªn nh­ thÕ nµo ? Hai dßng th¬ cuèi muèn nh¾c nhë ta ®iÒu g× ?
C©u6 ( 6 ®iÓm ). Bªn ¸nh ®Ìn khuya , c« gi¸o vÉn miÖt mµi chÊm bµi cho c¸c em .H·y t¶ l¹i c« gi¸o em lóc ®ã.
Đề 50
 Câu 1(1 điểm): Tìm 5 tính từ có tiếng “ đẹp” trong đó có một từ đơn, 2 từ láy, 1 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ ghép có nghĩa phân loại 
 Câu 2:(1 điểm): Nêu rõ từ loại của các từ sau: mưa, đá, kỉ niệm, bò, sơn.
 Câu 3:(2điểm): Chữa lại hai dòng sau đây thành câu theo nhiều cách khác nhau:
 Những bông hoa giẻ toả hương thơm ngát ấy
 (chữa lại bằng 3 cách)
 Trên cánh đồng rộng mênh mông
 (chữa lại bằng 2 cách)
Câu 4(2 điểm): Tìm những từ đồng nghĩa dùng để gọi Bác Hồ trong đoạn thơ sau và nói rõ ý nghĩa của những cách gọi này. 
Mình về với Bác đường xuôi
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người
Nhớ ông cụ mắt sáng ngời
Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường
 (Việt Bắc - Tố Hữu)
Câu 5(4 điểm): Một con sẻ non mép hãy còn vàng óng, trên đầu chỉ có một nhúm lông tơ rơi từ trên tổ xuống đất. Con chó săn tiến lại gần. Bỗng sẻ mẹ từ một ngọn cây cao gần đó lao xuống, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Cả người sẻ mẹ run lên vì khiếp sợ, tê dại đi vì hãi hùng, lo lắng Nhưng rồi giọng sẻ mẹ trở nên khản đặc và hung dữ, lông xù ra, mắt long lên giận dữ, nhìn thẳng vào kẻ địch Con chó săn bối rối, dừng lại rồi quay đầu, bỏ chạy. Nguy hiểm đã qua. 
 Em hãy đặt mình vào vai sẻ con để kể lại câu chuyện trên và nói lên cảm nghĩ của mình khi được bảo vệ bằng đôi cánh yêu thương và lòng dũng cảm của mẹ.
Câu 6: Hãy tả một đồ vật gắn bó thân thiết với em.
Đề 51
 Câu1: Dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng không phải là từ đồng âm?
gian lều cỏ tranh / ăn gian nói dối.
cánh rừng gỗ quí / cánh cửa hé mở.
hạt đỗ nảy mầm / xe đỗ dọc đường. 
một giấc mơ đẹp / rừng mơ sai quả.
 Câu 2: Tìm bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của mỗi câu sau và cho biết chúng thuộc kiểu câu kể nào?
Tôi nhẹ nhàng vuốt lại mảnh giấy cho phẳng rồi đưa cho mẹ của Tô- mi.
Bà đọc nó mà đưa cho chồng mà không hề nói lời nào.
Bố Tô- mi cau mày.
Nhưng rồi, khuôn mặt ông dãn ra.
Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả mùi thơm. 
Câu 3: Xác đdịnh DT, ĐT,TT,QHT có trong câu văn sau:
 Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà.
Câu 4:Xếp các từ trong câu sau thành 3 nhóm từ đơn, từ ghép, từ láy.
 Thời gian như lắng đọng khi ông mãi lặng yên đọc đi đọc lại những dòng chữ nguêchj ngoạc của con mình
Câu 5: Trong bài Cô giáo lớp em, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh có viết:
 Cô dạy em tập viết
 Gió đưa thoảng hương nhài
 Nắng ghé vào cửa lớp
 Xem chúng em học bài 
 Em hãy cho biết khổ thơ trên đã sử dụng biện pháp gì nổi bật? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em thấy được điều gì đẹp đẽ ở các bạn học sinh?
Câu 6: Hãy tả một người mà em hằng yêu thương, có nhiều ấn tượng sâu sắc đối với em.
Đề 52
Câu 1: Xếp các từ sau thành hai loại : Từ ghép và từ láy:
 Nho nhỏ, nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, chậm chạp, chầm chậm, mong ngóng, trông đợi, châm chọc, trắng trong, làm ăn, làm lụng, đỏ chót, xinh xắn, tươi đẹp, đèm đẹp.
Câu 2: Tìm thành ngữ trái nghĩa với các thành ngữ sau: 
 a. Đen như mực.
 b. Dữ như cọp.
 c. Mềm như bún.
 d. Nhẹ như bấc.
Câu 3: Xác định bộ phận câu: 
 Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.
Câu 4: 
 “Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rựcNgười ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau muôn ngàn con bướm thắm.”
 ( Trích Hoa học trò- Xuân Diệu)
 Để diễn tả số lượng rất lớn của hoa phượng trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào? Hãy nêu cảm xúc của em về hoa phượng.
Câu 5: Tuổi thơ ấu thường gắn liền với những kỉ niệm về tình cảm gia đình đầm ấm. Hãy kể lại một câu chuyện cảm động của em đối với ông hoặc bà của mình
Đề 53
Câu 1) Cho các từ sau:
 “ Buồn bã,ngoan ngoãn, đi, thông minh, ăn, nói, lo lắng, nhà,tròn, cửa, bút, phấn khởi, sách,béo, mực, thông minh, phấn, cha mẹ,cần cù, anh em, vuốt ve, cuồn cuộn, len lỏi, leo trèo
 Xếp các từ trên vào từng bảng phân loại dưới đây:
Từ chỉ sự vật
Từ chỉ hoạt động, trạng thái 
Từ chỉ đặc điểm
Câu 2) Tìm từ ngữ nhân hoá trong các câu thơ sau và điền vào ô trống cho phù hợp
a) Trong dãy số tự nhiên
 Số không vốn tinh nghịch
 Cậu ta tròn núc ních
 Nhưng nghèo chẳng có gì
 Dương Huy
b) Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
 Trần Đăng Khoa
Tên sự vật
Từ gọi sự vật như gọi người
 Từ ngữ tả vật như tả người
Câu 3) Tìm những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bạn Vân có nước da trắng như .......................................
Buồng dừa như .
Câu 4) Hãy đặt câu theo các mẫu sau( Mỗi mẫu đặt một câu)
a)Ai là gì?
 -
 b) Ai làm gì?
 -
 c) Ai thế nào?
Câu 5) Quê hương (hoặc nơi em đang ở ) là một vùng quê xinh đẹp. Em hãy viết về vùng quê xinh đẹp đó
Đề 54
Câu 1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu sau:
 “ Trước mặt Minh, đầm sen rộng mênh mông. Những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu đưa nổi bật trên nền lá xanh mượt. Giữa đầm, mẹ con bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen. Bác cẩn thận ngắt từng bông, bó thành từng bó, ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhè nhẹ vào lòng thuyền.”
 - Danh từ là:...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 - Động từ là: ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 - Tính từ là: ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Câu 2. Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ màng, mơ mộng,hoa hồng, nhà cửa, nhà kho, đông đảo, đông đủ, vung vẩy, vuông vắn ,máy cày, máy móc.
Trong những từ trên:
 a)Các từ láy là:....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b)Các từ ghép tổng hợp là: ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 c) Các từ ghép phân loại là:..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Câu 3.a) Hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm.
 + Những bông hoa nở trong nắng sớm
 Câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa: ..........................................................................................................................................................
 + Mặt trời mọc từ phía đông, chiếu những tia nắng xuống cánh đồng lúa xanh rờn.
 Câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa:
..........................................................................................................................................................
Câu 4: Đọc kĩ đoạn thơ sau: 
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh
 Trần Đăng Khoa
 Hãy nhận xét: Ở đoạn thơ trên, tác giả so sánh hai sự vật nào với nhau? Cách so sánh như vậy giúp em cảm nhận được điều gì mới mẻ về sự vật? Có thể thay dấu gạch ngang ( - ) bằng từ ngữ nào để chỉ sự so sánh ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện về người con hiếu thảo dựa vào đoạn tóm tắt cốt truyện dưới đây:
 Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng và chỉ khát khao được ăn một trái táo thơm ngon. Người con ra đi, vượt qua bao núi cao, rừng sâu, cuối cùng anh đã mang được trái táo trở về biếu mẹ.
Bài làm
....
....
.

Tài liệu đính kèm:

  • docHe thong de thi HSG- TV 5.doc