Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2010-2011

1- Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ? (1 điểm)

 a- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng đồng bằng rộng lớn.

b- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.

c- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng nhiều đồi cao.

2-Nhà hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? (1 điểm)

 a- Cứ 3 năm mở một kì thi Hội ở kinh thành.

 b - Cứ 3 năm mở các kì thi Hương ở các địa phương.

 c- Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy, khắc tên vào bia đá dựng ở Văn miếu để tôn vinh những người cò tài.

 

doc 5 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 08/01/2022 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngµy ra ®Ị : 15 th¸ng 5 n¨m 2011
 Ngµy kiĨm tra : th¸ng 5 n¨m 2011
 §Ị thi kiĨm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II
M«n LÞch sư líp 4
I. Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®ĩng:
1- Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ?	 (1 điểm)
 a- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng đồng bằng rộng lớn. 
b- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.
c- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng nhiều đồi cao.
2-Nhà hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? (1 điểm)
 a- Cứ 3 năm mở một kì thi Hội ở kinh thành.
 b - Cứ 3 năm mở các kì thi Hương ở các địa phương.
 c- Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy, khắc tên vào bia đá dựng ở Văn miếu để tôn vinh những người cò tài.
3. H·y cho biÕt bé luËt thêi HËu Lª gäi lµ bé luËt nµo trong c¸c bé luËt d­íi ®©y? (1 điểm)
a. Bé luËt Gia Long b. Bé luËt Hång §øc c. Bé luËt H×nh th­
4. H·y cho biÕt chi tiÕt nµo d­íi ®©y thĨ hiƯn c¸c chĩa NguyƠn rÊt quan t©m ®Õn viƯc khai khÈn ®Êt hoang? (1 điểm)
a. N«ng d©n, qu©n lÝnh ®­ỵc phÐp mang c¶ gia ®×nh vµo phÝa nam khai hoang lËp lµng, lËp Êp vµ ®­ỵc cÊp l­¬ng thùc trong nưa n¨m cïng mét sè n«ng cơ.
b. Hä ®­ỵc cÊp tiỊn ®Ĩ ®i ®­êng.
c. Hä ®­ỵc cÊp nhµ cưa t¹i n¬i ë míi. 
5. Khi chØ huy qu©n ®Õn Tam §iƯp, Quang Trungcho qu©n sÜ ¨n TÕt tr­íc lµ ®Ĩ: (0,5 điểm)
a. Qu©n lÝnh ®­ỵc nghØ ng¬i ®Ĩ cã søc khoỴ ®¸nh giỈc.
b. KhÝch lƯ, ®éng viªn qu©n sÜ chiÕn ®Êu.
c. BÊt ngê tÊn c«ng qu©n Thanh vµo ®ĩng dÞp TÕt, chĩng m¶i lo ¨n TÕt nªn kh«ng phßng bÞ. 
6. Kinh thµnh HuÕ ®­ỵc x©y dùng b»ng vËt liƯu nµo? (0,5 điểm)
a. C¸c lo¹i ®¸, v«i, gç, g¹ch, ngãi
b. S¾t thÐp, xi m¨ng
c. §¾t sÐt, g¹ch ®¸
II. Tù luËn
7. Nh÷ng ng­êi ®i khai hoang lµm g× khi ®Õn vïng ®Êt míi ë phÝa Nam? (2 ®iĨm)
8. Nghe tin NguyƠn HuƯ tiÕn ra Th¨ng Long, quan t­íng hä TrÞnh lµm g× ? (2 ®iĨm)
9. Nhà Nguyễn ra đời trong hồn cảnh nào?
H­íng dÉn chÊm bµi LÞch sư cuèi häc k× II - líp 4
C©u
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
b
c
b
a
c
a
§iĨm
1
1
1
1
0,5
0,5
 c©u 7: (2 ®iĨm)
 Nh÷ng ng­êi ®i khai hoang ®i ®Õn ®©u hä lËp lµng Êp ®Õn ®ã vµ biÕn nh÷ng vïng ®Êt nµy thµnh lµng xãm ®«ng ®ĩc vµ trï phĩ.
C©u 8: (2 ®iĨm)
 Quan t­íng hä TrÞnh sỵ h·i, cuèng cuång lo cÊt giÊu cđa c¶i, ®­a vỵ con ®i trèn
Câu 9: 1 điểm
Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.
 Ngµy 15/ 4 / 2011
 Khèi tr­ëng
 D×u Ngäc Ỹn
 	Thø ngµy th¸ng n¨m 2011
Hä vµ tªn : .	
Líp 4....	
§Ị thi kiĨm tra ®Þnh k× cuèi häc k× II
 M«n: LÞch sư
 Thêi gian : 35 phĩt	
	§iĨm 	
Lêi phª cđa c« gi¸o
Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®ĩng:
1- Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ?	 
 a- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng đồng bằng rộng lớn. 
b- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.
c- Dựa vào địa hình của ải Chi Lăng là vùng nhiều đồi cao.
2- Nhà hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? 
 a- Cứ 3 năm mở một kì thi Hội ở kinh thành.
 b - Cứ 3 năm mở các kì thi Hương ở các địa phương.
 c- Đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy, khắc tên vào bia đá dựng ở Văn miếu để tôn vinh những người cò tài.
3. H·y cho biÕt bé luËt thêi HËu Lª gäi lµ bé luËt nµo trong c¸c bé luËt d­íi ®©y? 
a. Bé luËt Gia Long b. Bé luËt Hång §øc c. Bé luËt H×nh th­
4. H·y cho biÕt chi tiÕt nµo d­íi ®©y thĨ hiƯn c¸c chĩa NguyƠn rÊt quan t©m ®Õn viƯc khai khÈn ®Êt hoang? 
a. N«ng d©n, qu©n lÝnh ®­ỵc phÐp mang c¶ gia ®×nh vµo phÝa nam khai hoang lËp lµng, lËp Êp vµ ®­ỵc cÊp l­¬ng thùc trong nưa n¨m cïng mét sè n«ng cơ.
b. Hä ®­ỵc cÊp tiỊn ®Ĩ ®i ®­êng. c. Hä ®­ỵc cÊp nhµ cưa t¹i n¬i ë míi. 
5. Khi chØ huy qu©n ®Õn Tam §iƯp, Quang Trungcho qu©n sÜ ¨n TÕt tr­íc lµ ®Ĩ: 
a. Qu©n lÝnh ®­ỵc nghØ ng¬i ®Ĩ cã søc khoỴ ®¸nh giỈc.
c. KhÝch lƯ, ®éng viªn qu©n sÜ chiÕn ®Êu.
c. BÊt ngê tÊn c«ng qu©n Thanh vµo ®ĩng dÞp TÕt, chĩng m¶i lo ¨n TÕt nªn kh«ng phßng bÞ. 
 6. Kinh thµnh HuÕ ®­ỵc x©y dùng b»ng vËt liƯu nµo? 
a. C¸c lo¹i ®¸, v«i, gç, g¹ch, ngãi
b. S¾t thÐp, xi m¨ng
c. §¾t sÐt, g¹ch ®¸
7. Nh÷ng ng­êi ®i khai hoang lµm g× khi ®Õn vïng ®Êt míi ë phÝa Nam? 
8. Nghe tin NguyƠn HuƯ tiÕn ra Th¨ng Long, quan t­íng hä TrÞnh lµm g× ? 
9. Nhà Nguyễn ra đời trong hồn cảnh nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docHSSS Yen de thi k4.doc