Giáo án Khối 4 - Tuần 36 - Nguyễn Thị Kiều Phong

Giáo án Khối 4 - Tuần 36 - Nguyễn Thị Kiều Phong

Kỹ Thuật:

KIẾM TRA

I. MỤC TIÊU

- Chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.

- Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tind cẩn thận, khéo léo khi thực hiện các thao tác, lắp các chi tiết của mô hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bộ lăpớ ghép mô hình kĩ thụât.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HĐ1: HS chọn mô hình lắp ghép

- HS tự chọn một mô hình lắp ghép ( HS tự quan sát và nghiên cứu hình vẽ trong SGK hoặc tự sưu tầm).

HĐ2: Chọn và kiểm tra các chi tiết.

- HS chọn và kiểm tra các chi tiết đúng và đủ.

- Các chi tiết phải xếp theo tưng loại vào nắp hộp.

HĐ3: HS thực hành lắp mô hình đã chọn

a). Lắp từng bộ phận

b). Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh.

- GV theo dõi và nhận xét .

- GV nhận xét giờ học.

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/02/2022 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 36 - Nguyễn Thị Kiều Phong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 36: 
Thứ 2 ngày18 tháng 5 năm 2009
Buổi một:
Toán : 
 ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố kỹ năng :
- Nhận biết hình dạng và đặc điểm của 1 số hình đã học 
- Vận dụng các công thức tính chu vi và diện tích hình CN, hình vuông các công thức tính diện tích hình bình hành, hình thoi .
 II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
- Gọi HS nêu công thức tính chu vi và diện tích hình CN, hình vuông các công thức tính diện tích hình bình hành, hình thoi .
 - Lớp nhận xét, giáo viên bổ sung.
* HĐ1 : Củng cố kiến thức 
a) HS quan sát hình CN, hình vuông 
- Nêu đặc điểm của hình CN, hình vuông 
- Nêu qui tắc và công thức để tính hình CN, hình vuông 
b) Quan sát hình thoi, hình bình hành 
- Nêu đặc điểm của hình thoi, hình bình hành 
- Nêu qui tắc và công thức để tính hình thoi, hình bình hành 
* HĐ2 : Luyện tập 
- HS nêu yêu cầu các BT – Giáo viên giải thích cách làm từng bài 
- HS làm BT – Giáo viên theo dõi 
- Kiểm tra, chấm bài 1 số em, nhận xét 
- Chữa bài 
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò.
________________________________
Lịch sử:
ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU: Ôn tập hệ thống cho HS những ND kiến thức cơ bản của môn học ở học kỳ II
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
Ho¹t ®éng 1: Hd hs «n tËp.
	Gv ghi ®Ò lªn b¶ng
C©u 1: N­íc V¨n Lang ra ®êi lóc nµo vµ ë khu vùc nµo trªn ®Êt n­íc ta
C©u 2: Nèi c¸c sù kiÖn lÞch sö víi c¸c nh©n vËt lÞch sö
ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng ( N¨m 983 )	Hïng V­¬ng
DÑp lo¹n 12 sø qu©n thèng nhÊt ®Êt n­íc	LÝ Th­êng KiÖt
Dêi ®« ra Th¨ng Long	TrÇn Quèc TuÊn
X©y dùng phßng tuyÕn s«ng Nh­ NguyÖt	LÝ Th¸i Tæ
Chèng qu©n x©m l­îc M«ng - Nguyªn	§inh Bé LÜnh
§Æt kinh ®« ë Phong Ch©u Phó Thä	Ng« QuyÒn
C©u 3: ý chÝ quyÕt t©m tiªu diÖt qu©n x©m l­îc M«ng – Nguyªn cña qu©n vµ d©n nhµ TrÇn ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ?
HĐ 2: Làm việc cá nhân. 
- HS làm câu hỏi - HS trao đổi kết quả trước lớp.
- GV chốt lại câu trả lời đúng.
III. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
GV nhận xét giờ học.
_________________________________
Kỹ Thuật:
KIẾM TRA 
I. MỤC TIÊU
- Chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.
- Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tind cẩn thận, khéo léo khi thực hiện các thao tác, lắp các chi tiết của mô hình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bộ lăpớ ghép mô hình kĩ thụât.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: HS chọn mô hình lắp ghép
- HS tự chọn một mô hình lắp ghép ( HS tự quan sát và nghiên cứu hình vẽ trong SGK hoặc tự sưu tầm).
HĐ2: Chọn và kiểm tra các chi tiết.
- HS chọn và kiểm tra các chi tiết đúng và đủ.
- Các chi tiết phải xếp theo tưng loại vào nắp hộp.
HĐ3: HS thực hành lắp mô hình đã chọn
a). Lắp từng bộ phận
b). Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh.
- GV theo dõi và nhận xét .
- GV nhận xét giờ học.
_______________________________________
Buổi hai:
Tiếng Việt:
 ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU
- Giúp HS luyện tập củng cố về Danh từ, động từ, tính từ, câu hỏi, câu kể, chñ ng÷, vÞ ng÷
 - HS luyện làm một số BT vận dụng .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.¤n tËp:
Bµi 1: T×m 2 danh tõ, 2 ®éng tõ, 2 tÝnh tõ nãi vÒ chñ ®Ò häc tËp
Bµi 2: X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ trong nh÷ng c©u sau:
Buæi s¸ng, nói ®åi, thung lòng, lµng b¶n ch×m trong biÓn m©y mï.
 Hoa loa kÌn më réng c¸nh, rung rinh d­íi n­íc.
Nh÷ng c« bÐ ngµy nµo nay ®· tr­ëng thµnh.
Bµi 3: T×m vµ g¹ch d­íi c¸c tõ nghi vÊn trong nh÷ng c©u hái sau:
B¹n cã biÕt ch¬i cê vua kh«ng?
Anh võa míi ®i häc vÒ µ?
MÑ s¾p ®i chî ch­a? 
Lµm sao con khãc?
Hs lµm bµi vµo vë, gv theo dâi vµ h­íng dÉn thªm hs
ChÊm ch÷a bµi- nhËn xÐt chung
2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
____________________________________
Toán:
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU: Ôn tập hệ thống cho HS những ND kiến thức cơ bản của môn học ở
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1 : Củng cố kiến thức
 HĐ2: Luyện tập 
	- Giáo viên giải thích cách làm các Bt 
	- HS làm bài – Giáo viên theo dõi HD 	 
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
 518946 + 72529 ; 435260 - 82753 ; 237 x 23 ; 2520 : 12
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
 a) 468 : 3 + 61 x 4 b) 6064 : 64 x 27
Bµi 3: Trong c¸c sè: 45, 39, 172, 170
sè chia hÕt cho 5 lµ sè:..................
Sè chia hÕt cho 2 lµ sè:...............
Sè võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5 lµ sè:..............
Sè chia hÕt cho 5 mµ kh«ng chia hÕt cho 2 lµ sè:..........
Bµi 4: Trong 2 ngµy mét cöa hµng vËt liÖu x©y dùng ®· b¸n ®îc 3450 kg xi m¨ng. BiÕt sè xi m¨ng ngµy thø nhÊt b¸n ®îc Ýt h¬n sè xi m¨ng b¸n ®îc ë ngµy thø 2 lµ 150 kg. Hái mçi ngµy cöa hµng ®· b¸n bao nhiªu kg xi m¨ng?
Bµi 5: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm.:
a) 3m2 5 dm2 =.........dm2
b) 4 tÊn 73 kg =..............kg
c) 3 phót 20 gi©y =............gi©y	
 HĐ3 
 GV tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài:
*GV nhận xét giờ học.
_____________________________________
Khoa học:
ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU
Giúp HS ôn tập lại những kiến thức về phân môn Khoa học.
 II. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Giíi thiÖu bµi
HĐ2: «n tËp
	- Nªu nh÷ng néi dung em ®· ®­îc häc vÒ thùc vËt ?
	- Thùc vËt cÇn g× ®Ó sèng ?
	- Nªu tªn mét sè loµi c©y thÝch sèng ë vïng ®Êt Èm, ë d­íi n­íc, ë n¬i kh« h¹n?
	- V× sao cã c©y thÝch sèng ë d­íi n­íc, cã c©y thÝch sèng trªn c¹n, cã c©y thÝch v ùng Èm ­ít ?
	- Em biÕt nh÷ng lo¹i ph©n nµo dïng ®Ó bãn c©y ?
	- Em cã nhËn xÐt g× vÒ nhu cÇu chÊt kho¸ng cña c©y?
	VËy thùc vËt “¨n’’ g× ®Ó sèng
	- ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë thùc vËt ?
	* Yc hs vÒ s¬ ®å sù trao ®æi chÊt ë thùc vËt ?(theo nhãm ®«i)
 *HS tr×nh bµy, gv nhËn xÐt bæ sung
Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
	DÆn «n l¹i bµi ë nhµ. 
+ Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì?
+ Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trong tự nhiên.
NhËn xÐt chung
___________________________________________________________________
Thứ 3 ngày19 tháng 5 năm 2009
Buổi một:
 Toán:
 ÔN TẬP 
 I Môc tiªu:
 - Cñng cè hÖ thèng hãa kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m l¹i nay
 - RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n vµ luyÖn gi¶i to¸n.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng 1: GT bµi
 Nªu nh÷ng m¹ch kiÕn thøc c¬ b¶n c¸c em ®· häc tõ ®Çu n¨m l¹i nay ?
Sè tù nhiªn. Bèn phÐp tÝnh víi c¸c sè tù nhiªn
B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng; m2 : dm2.
DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 5, 3, 9.
H×nh häc: gãc, ®êng th¼ng / / , .....
Gi¶i to¸n: Sè trung b×nh céng; T×m 2 sè khi biÕt cña chóng.
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
Bµi 1:§Æt tÝnh råi tÝnh:
 518946 + 54231 ; 7896354 - 82753 ; 237 x 203 ; 2870 : 19
Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
 a) 9738 : 3 + 65 x 54 b) 2134 + 64 x 27
Bµi 4: Trong 2 ngµy mét cöa hµng vËt liÖu x©y dùng ®· b¸n ®îc 800 bao xi m¨ng. BiÕt sè xi m¨ng ngµy thø nhÊt b¸n ®îc Ýt h¬n sè xi m¨ng b¸n ®îc ë ngµy thø 2 lµ 150 bao. Hái mçi ngµy cöa hµng ®· b¸n bao nhiªu kg xi m¨ng?
* Ho¹t ®éng 2: Hs lµm bµi vµo vë
 - Gv theo dâi vµ chØ dÉn thªm hs yÕu
ChÊm ch÷a bµi- nhËn xÐt chung
____________________________________
Tiếng Việt:
ÔN TẬP
 I. MỤC TIÊU:
- HS thực hành viết bài văn miêu tả con vật .
- Bài viết đúng với yêu cầu của đề, có đầy đủ 3 phần(Mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời văn tự nhiên, chân thực.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
HĐ1: HS nhắc lại dàn ý bài văn miêu tả con vật- GV viết lại lên bảng.
HĐ2: GV chọn đề bài: “Tả con vật em yêu thích”
- HS đọc đề bài và xác định trọng tâm của đề bài.
HĐ3: HS làm bài - GV nhắc nhỡ HS cách trình, tư thế ngồi viết.
GV thu bài và nhận xét.
IV.CỦNG CỐ - DẶN DÒ: GV nhận xét giờ học.
___________________________________
Khoa học:
ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU
Giúp HS ôn tập lại những kiến thức về phân môn Khoa học.
 II. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1: Giíi thiÖu bµi
HĐ2: «n tËp
- Nªu nh÷ng néi dung em ®· ®­îc häc vÒ ®éng vËt ?
- §éng vËt cÇn g× ®Ó sèng ?
- Thøc ¨n cña ®éng vËt lµ g× ?
- Nªu c¸c nhãm thøc ¨n cña ®éng vËt ?
- ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ®éng vËt ?
- Chuỗi thức ăn là gì ?nêu ví dụ về chuỗi thức ăn.
*VÏ s¬ ®å qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ®éng vËt ? (Theo nhãm)
 *HS tr×nh bµy, gv nhËn xÐt bæ sung
Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
	DÆn «n l¹i bµi ë nhµ. 
+ Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt?
+ Chuỗi thức ăn là gì?
+ Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trong tự nhiên.
NhËn xÐt chung
__________________________________
Buổi hai:
Tiếng Việt:
 ÔN TẬP 
	I. MỤC TIÊU : 
 Ôn luyện về văn miêu tả con vật : Quan sát con vật - Chuyển kết quả quan sát thành dàn ý - Viết mở bài kiểu gián tiếp và kết bài kiểu mở rộng cho bài văn .
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1.Giới thiệu bài:
	2. Luyện tập 
	- HS đọc yêu cầu của BT – Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện từng yêu cầu.
	a) Quan sát con vật - Chuyển kết quả quan sát thành dàn ý 
	- HS xác định yêu cầy của đề, dạng bài: Miêu tả con vật
	- 1 HS đọc lại ND cần ghi nhớ về bài văn miêu tả con vật
	-	+ HS nêu kết quả - Giáo viên nhận xét bổ sung kết luận 
	b) Viết phần mở bài kiểu gián tiếp - Kết bài kiểu mở rộng 
	- HS nhắc lại kiểu mở bài gián tiếp - Kiểu kết bài mở rộng 
	+ HS viết bài vào vở 
	- HS lần lượt đọc kết quả bài làm 
	- Cả lớp và Giáo viên nhận xét – Giáo viên bổ sung kết luận 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò
_________________________________________
Địa lý :
ÔN TẬP 
	I. MỤC TIÊU : Ôn tập hệ thống cho HS những ND kiến thức cơ bản của môn học địa lý ở học kỳ II
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
HĐ1:Hệ thống những NDkiến thức cơ bản của môn học địa lý ở học kỳ II
HĐ2: HD häc sinh tr¶ lêi c©u hái.
1. Ghi ®Æc®iÓm tiªu biÓu mét sè thµnh phè lín ë n­íc ta.
 (TP HuÕ, §µ N½ng, tp Hå ChÝ Minh, CÇn Th¬ )
2. KÓ tªn mét sè d©n téc vµ nh÷ng lÔ héi næi tiÕng ë ®ång b»ng Nam Bé.
3. Kể tên các d©n téc sèng ë vïng nói phÝa B¾c, MiÒn Trung, T©y Nguyªn nước ta? 
4. Tây Nguyên có các cao nguyên nào ? Cao nguyên nào có độ cao nhất ?
 * GV nêu câu hỏi HS trả lời .
	* Tổng kết :
 Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
	HĐ3: Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
______________________________________
Tiếng Việt:
LUYỆN VIẾT BÀI ÔN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
- Luyện chữ viết cho HS qua đoạn bài viết.	
	- Yêu cầu HS viết đúng mẫu chữ, cë chữ, trình bày đẹp.
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	1. Khởi động: Giới thiệu bài. 
	2. Trọng tâm:
	* HĐ1: Chữa BT chính tả: Bài 2. 
	HS lần lượt đọc bài làm của mình - Lớp và GV nhận xét, bổ sung. 
	GV đọc bài làm đúng cho HS đối chiếu. 
	* HĐ2: Luyện viết:
	HS đọc thầm bài – Chú ý chữ khó viết. 
	GV hướng dẫn cách trình bày bài viết, nhắc tư thế ngồi viết cho HS.
	HS viết bài. 
	HĐ3: Chấm, chữa bài. 
	GV chấm bài. 
	Chữa bài: Lưu ý sửa nét chữ cho HS.
	3. Tổng kết : Nhận xét - Dặn dò.
___________________________________________________________________
Thứ 4,5 ngày 20,21 tháng 5 năm 2009
Thi, chấm thi chất lượng định kỳ lần4.
___________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoi_4_tuan_36_nguyen_thi_kieu_phong.doc