Giáo án Khối 4 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột)

Giáo án Khối 4 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột)

KỂ CHUYỆN

Tiết: 54

Bài: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG

I/-MỤC TIÊU:

 - Nghe – kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (SGK) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Lời ước dưới trăng(do GV kể).

 -Hiểu được ý nghỉa câu chuyện : Nhửng điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.

 - Kể chuyện nghiêm túc, chú ý xây đựng bài.

II/-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 -Tranh minh hoạ từng đoạn câu chuyện trang 69, SGK ( phóng to nếu có điều kiện)

 -Bảng lớp ghi sẳn các câu hỏi gợi ý cho từng đoạn.

 -Giấy khổ lớn và bút dạ.

III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 22 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 11/01/2022 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 7 - Năm học 2011-2012 (Bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 07
(Töø ngaøy 26/ 09 / - 30/ 09 / 2011 )
Thöù/ngaøy
Tieát
Moân
Teân baøi daïy
Thöù hai
26/09
1
2
3
4
5
C.C
T.Đọc
ĐĐức
Toan
K.Ch
Trung thu độc lập
Tiết kiệm tiền của
Luyện tập
Lời ước dưới trăng
Thöù ba
 27/09
1
2
3
4
5
Ch.tả
LTVC
Toan 
Hat Nh
MT
NV : Gà trống và Cáo
Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam
Biểu thức có chứa hai chữ
Thöù tö
28/09
1
2
3
4
5
T.Đoc
TLV
Đại lí
Toan
K.Học
Ở vương quốc tương lai
LT xây dựng đoạn văn kể chuyện
Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Tính chất giao hoán của phép cộng
Phòng bệnh béo phì
Thöù naêm
29/09
1
2
3
4
5
TD
LTVC
Toan
K.Học
L.sử
Luyện tập viết tên người, tên địa lí VN
Biểu thức có chứa ba chữ
 Phòng một số bênh lây qua đường tiêu hoá
Chiến thắng BĐ do Ngô Q lãnh đạo ( năm 938 )
Thöù saùu
30/09
1
2
3
4
5
TD
T.L.V
Toan
K.Thuật
Sinh hoạt
LT phat triễn câu chuyện
Tính chất kết hợp của phép cộng
Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
TUẦN 7
THÖÙ HAI , NGAY 26 THAÙNG 09 NĂM
Môn: TẬP ĐỌC
Tiết; 50
Bài: TRUNG THU ĐỘC LẬP
I/-MỤC TIÊU:
 Bước đầu biết đọc đoạn văn phù hợp với nội dung.
 Hiểu ND : Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai đẹp đẻ của các em và của đất nước.( trả lời được cấc câu hỏi trong SGK)
II/-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Tranh minh hoạ sách giáo khoa.
	Bảng phụ viết sẵn khổ thơ 1 và 4 - nội dung cần luyện đọc.
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/ Ổn định lớp
2/ KTBC:
-Gọi 2 em đọc bài Ở vương quốc tương lai và trả lời câu hỏi liên quan.
-Nhận xét cho điểm từng học sinh.
3/ Bài mới:
-Giới thiệu:
-Giới thiệu trực tiếp..
*/Hoạt động 1- luyện đọc:
-Gọi 4 học sinh đọc nối tiếp từng khổ thơ. theo dõi chỉnh lỗi phát âm cho học sinh.
-Gọi 2,3 em đọc cả bài.
-Giáo viên đọc diễn cãm cả bài.
*/Hoạt động 2-Tìm hiểu bài:
-Chia lớp thành 4 nhóm, đọc thầm bài và trả lời câu hỏi.
+Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?
+Việclặp lại đó nói lên điều gì?
+Mỗi khổ thơ nói lên điều gì?
+Câu Mãi mãi không có mùa đông ý nói gì?
+Câu Hoá trái bom thành trái ngọt ý muốn nói gì?
+Em thích ước mơ nào của các bạn nhỏ trong bài? Vì sao?
*/Hoạt động 3- Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
-Gọi 4 em đọc nối tiếp từng khổ thơ.
-Cho học sinh luyện đọc theo cặp.
-Gọi 1-3 em đọc diễn cảm toàn bài.
-Cho học sinh thi đọc diễn cảm.
-Nhận xét, cho điểm từng học sinh.
4/Cũng cố- dặn dò:
-Nếu mình có phép lạ, em sẽ ước điều gì? Vì sao?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ.
-2 em tthi theo yêu cầu.
-Lắng nghe.
-4 em đọc, mỗi em 1 khổ thơ.
-2,3 em đọc cả bài.
-Lắng nghe.
-Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
+Nếu chúng mình có phép lạ.
+Các ước muốn của các bạn nhỏ rất thiết tha.
+Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước.
+Ước không có mùa đông giá lạnh, không có thiên tai, địch hoạ đe doạ cuộc sống.
+Không có chiến tranh, con người sống hoà bình.
+Học sinh phát biểu tự do.
-Thực hiện theo yêu cầu giáo viên.
-Luyện đọc theo cặp.
-Đọc diễn cảm theo yêu cầu.
-Thi đọc diễn cảm.
-Phát biểu (1-2 ý kiến).
	 Ñaïo ñöùc
Tiết: 07
Baøi: Tieát kieäm tieàn cuûa. ( Tieát 1)
I/ MUÏC TIEÂU: 
Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của.
Biết được lợi ích của việt tiết kiệm tiền của.
Sữ dụng tiết kiệm quần áo, sách vỡ, đồ dùng, điện nước, trong cuộc sống hằng ngày.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
*/ GV: - Tranh trong SGK vaø phieáu ghi caùc tình huoáng BT3.
*/ HS: -Theû maøu xanh, ñoû, traéng ( HÑ2 ).
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt dộng Gv
1/ OÅn ñònh lôùp: 
2/ KTBC:
 + Baøy toû yù kieán coù taùc duïng gì?
Nhaän xeùt, tuyeân döông. 
3/ Baøi môùi:
: GTB: Treo tranh GT, Ghi töïa baøi.
*/ HÑ 1: Tìm hieåu thoâng tin. ( Caâu 1,2: söûa)
Caùch tieán haønh: Laøm vieäc caù nhaân.
Goïi hs ñoïc thoâng tin, hoûi:
Nhaän xeùt, choát yù ñuùng.
Lieân heä. 
*/ Keát luaän: Tieát kieäm tieàn cuûa laø moät thoùi quen toát, laø bieåu hieän cuûa con ngöôøi vaên minh, xaõ hoäi vaên minh.
Hoạt động Hs
-Traû lôøi. 
Ghi töïa baøi.
Ñoïc thoâng tin, traû lôøi.
Nhaän xeùt, boå sung 
Töï neâu.
*/ Ruùt ra ghi nhôù:
*/ HÑ 2: Baøi taäp 1: Baøy toû yù kieán.
*/ Caùch tieán haønh: Laøm vieäc caùc nhaân.
- GV laàn löôït neâu töøng yù, y/c baøy toû yù kieán vaø giaûi thích söï löïa choïn ñoù.
 - Nhaän xeùt, choát yù ñuùng. 
*/ Keát luaän: YÙ kieán c,d laù ñuùng ; YÙ kieán a,b laø sai.
Ñoïc y/c.
 - Baøy toû yù kieán vaø giaûi thích söï löïa choïn ñoù.
Nhaän xeùt, boå sung 
*/ Lieân heä
*/ HÑ 3: Baøi taäp 3: Xöû lyù tình huoáng.
*/ Caùch tieán haønh: Laøm vieäc nhoùm 4.
GV daùn phieáu BT leân baûng.
Y/c thaûo luaän tìm caùch xöû lyù phuø hôïp.
Nhaän xeùt, choát yù ñuùng.
*/ Keát luaän: caùch xöû lyù c,d laù ñuùng ; Caùch xöû lyù a,b laø sai.
4/ Cuûng coá-Daën doø: 
+ Vì sao phaûi tieát kieäm tieàn cuûa?
- Goïi 2 hs neâu 2 vieäc neân laøm vaø 2 vieäc khoâng neân laøm veà tieát kieäm.
Daën veà söu taàm caùc truyeän, taám göông veà Tieát kieäm tieàn cuûa ( BT 6 )
Töï lieân heä söï tieát kieäm cuûa mình. Nhaän xeùt tieát hoïc.
Ñoïc y/c.
- Ñoïc caùc tình huoáng.
- Thaûo luaän tìm caùch xöû lyù vaø ñaïi dieän trình baøy.
Nhaän xeùt, boå sung 
	Môn :TOÁN
Tiết: 31
Bài: LUYỆN TẬP
I/-MỤC TIÊU:
 Có kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, phép trừ.
 Biết tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ.
II/- ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/-Ôn định lớp.
2/- Kiểm tra bài cũ:
-Mời 1 em lên bảng
3/- Bài mới:
-Giới thiệu bài, ghi tựa
 Hoạt động 1: Luyện tập
Bài 1:
-Cho học sinh tự làm bài tập. Sau đó cho 1 vài em trình bày bảng. lớp nhận xét hoàn chỉnh.
Bài 2: Cho học sinh nêu yêu cầu của bài sau đó tự làm bài và chữa bài.
Bài 3: Cho học sinh tự làm bài, sữa bài. Giáo viên gợi ý khi các em gặp khó khăn.
4/-Cũng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn học sinh về nhà ôn lại bài và cbi tiết học sau.
-1 em lên bảng tính, lớp làm vào nháp.
-1 em nêu yêu cầu, sau đó làm bài và chữa bài.
-Làm bài cá nhân
-1 em đọc đề bài.
- Tự làm bài
 KỂ CHUYỆN
Tiết: 54
Bài: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG
I/-MỤC TIÊU:
 - Nghe – kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (SGK) ; kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Lời ước dưới trăng(do GV kể).
 -Hiểu được ý nghỉa câu chuyện : Nhửng điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.
 - Kể chuyện nghiêm túc, chú ý xây đựng bài.
II/-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	-Tranh minh hoạ từng đoạn câu chuyện trang 69, SGK ( phóng to nếu có điều kiện)
	-Bảng lớp ghi sẳn các câu hỏi gợi ý cho từng đoạn.
	-Giấy khổ lớn và bút dạ.
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/-Ổn định lớp
2/-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 3 HS lên bảng kể câu truyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe ( được đọc)
-Gọi HS nhận xét lời kể của bạn.
-Nhận xét và cho điểm HS.
3/- Dạy bài mới:
a/-Giới thiệu:
b/-Giáo viên kể chuyện:
-Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ đọc lời dưới tranh và và thử đoán xem chuyện kể về ai. Nội dung truyện là gì?
c/- Hướng dẫn học sinh kể chuyện:
*/-Kể trong nhóm:
-Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm kể về nội dung 1 bức tranh, sau đó kể toàn truyện.
*/-Kể trước lớp:
-Tổ chức cho hs thi kể trước lớp. 
-Nhận xét cho điểm.
*/-Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của truyện.
-Gọi 1-2 em đọc yêu cầu và nội dung.
-Phát giấy và bút, cho hs thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
-Gọi các nhóm trình bày kết quả.
-Nhận xét tuyên dương các nóm có ý tưởng hay.
4/-Cũng cố- dặn dò:
-Qua câu chuyện em hiểu điều gì?
-Nhận xét tiết học.
- Hát tập thể
-3 em thực hiện theo yêu cầu.
-Nhận xét lời kể của bạn.
-Truyện kể về Ngàn, cô gái mù .
-Chia nhóm, kể trong nhóm.
-Thi kể trước lớp, các bạn khác nhận xét.
-1,2 em đọcthành tiếng.
-Hoạt động nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
. 
 THÖÙ BA , NGAY 28 THANG 09 NĂM 2010
 Môn: CHÍNH TẢ
Tiết: 51
Bài: GÀ TRỐNG VÀ CÁO
I/-MỤC TIÊU:
 -Nhớ - Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ lục bát.
 - Làm đúng bài tập 2 a/ b/ , hoạc 3 a/b , hoạc T do GV soạn.
II/-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bài tập 2a hoặc 2b viết sẳn 2 lần trên bảng lớp.
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/: Ổn định lớp
2/:Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết.
+PB: sung sướng, sừng sững, sốt sắng, xôn xao, xanh xao, xao xác,
Nhận xét chữ viết của HS trên bảng và ở các bài chính tả trước.
3/: Bài mới:
/-Giới thiệu:
-Hỏi : Ở chủ điểm măng mọc thẳng, các em đã được học truyện thơ nào?
-Trong giờ chính tả hôn nay các em sẽ nhớ viết đoạn cuối trong truyện thơ Gà trống và Cáo, làm một số bài tập chính tả 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Trao đổi về nội dung đoạn thơ
-Yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.
-Hỏi :
+Lời lẽ của Gà nói với Cáo thể hiện điều gì ?
+Gà tung tin gì để cho Cáo một bài học?
+Đoạn thơ muốn nói với chúng ta điều gì?
Hướng dẫn viết từ khó
-Yêu cầu HS tìm các từ khó viết và luyện viết.
c)yêu cầu . HS nhắc lại cách trình bày.
d)Viết , chấm chữa bài tập chính tả
 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Bài 2
a)- Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yâu cầu HS thảo luận cặp đôi và tiếp sức trên bảng. nhóm nào điền đúng từ, nhanh sẽ thắng.
-Gọi HS nhận xét, chữa bài.
-Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh.
b)tiến hành tương tự như phần a)
Bài 3
a)-Gọi HS đọc yêu và nội dụng.
-Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và tìm từ.
-Gọi HS đọc định nghĩa và các từ đúng.
-Gọi HS nhận xét.
-Yêu cầu HS đặt câu với từ vừa tìm được.
-Nhận xét câu của HS.
b) Tiến hành tương tự phần a)
-Lời giải : vươn lên-tưởng tượng.
4/: Củng cố- Dặn dò:
-Nhận xét tiết dạy
-Dặn học sinh làm lại bài tập ở nhà
Hát
-4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu
-Lắng nghe.
-Truyện thơ Gà trống và Cáo.
-Lắng nghe.
-3 đến 5 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.
+Thể hiện Gà là một con vật thông minh.
+Gà tung tin có một cặp chó săn đang chạy tới để đưa tin mừng. Cáo ta sợ chó ăn thịt vội chạy ngay để lộ chân tướng.
+Đoạn thơ muốn nói với chứng ta hãy cảnh giác, đừng vội tin vào những lời ngọt ngào.
-Các từ: phách bay, quắp đuôi, co cằng, khoái chí, phường gian dối,..
-Viết hoa Gà, Cáo khi là lời nói trực tiếp, và là nhân vật.
-Lời nói trực tiếp đặt sau dấu hai chấm kết hợp với dấu ngoặc kép.
-1 HS đọc thành tiếng.
-Thảo luận cặp đôi và làm bài.
-Thi điền từ trên bảng.
-Nh ... h: Laøm vieäc caù nhaân.
+ Nguyeân nhaân naøo gaây beänh?
+ Caùc baïn nhoû ñaõ laøm gì ñeå phoøng traùnh beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù?
+ Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå phoøng beänh?
Nhaän xeùt, choát yù ñuùng. 
*/ Keát luaän: Do veä sinh caù nhaân, veä sinh aên uoáng, veä sinh moâi tröôøng keùm. Do vaäy 
chuùng ta caàn giöõ veä sinh chung ñeå phoøng beänh. 
Quan saùt, traû lôøi. 
+ H1,2: Caùc baïn ñang uoáng nöôùc laõ vaø aên quaø vaët beân vóa heø raát deã maéc caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù.
Nhaän xeùt, boå sung. 
+
+ Caàn phaûi aên uoáng saïch seõ, hôïp veä sinh, röûe tay baèng xaø phoøng tröôùc khi aên,. 
Nhaän xeùt, boå sung. 
&./ HÑ 4: Ngöôøi hoaï só tí hon.
*/ Muïc tieâu: Coù yù thöùc giöõ veä sinh phoøng beänh vaø vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän.
*/ Caùch tieán haønh: Laøm vieäc nhoùm 4.
- Toå chöùc cho hs thi veõ theo noäi dung.
+ Böùc tranh veõ gì?
- Goïi caùc nhoùm leân tröng baøy saûn phaåm.
 - Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc nhoùm veõ ñuùng y/c.
4/ Cuûng coá:-Daën doø: 
- Daën veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi “Baïn caûm thaáy theá naøo khi bò beänh”.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Thamgia thi veõ.
+ 2,3 hs keå.
- Tröng baøy saûn phaåm.
Nhaän xeùt, bình choïn. 
 Môn: LỊCH SỬ
Tiết: 07
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO
I/-MỤC TIÊU:
Kể ngắn gọn trận Bạch Đằng năm 938:
+ Đôi nét về người lảnh đạo trận Bạch Đằng : Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm, con rể của Dương Đình Nghệ.
+Nguyên nhân trận Bạch Đằng : Kiều Công Tiển giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh quân Nam Hán.
+Những nét chính về diển biến của trận Bạch Đằng : Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng , nhữ giặt vào bãi cọc rồi tiêu diệt địch.
+ Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mỡ ra thời kì đọc lập lâu dài cho dân tộc.
II/-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Băng và trục thời gian, phiếu học tập. tranh minh hoạ mục tiêu 3.
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1/- Ổn định lớp
2/-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 2 em lên trả lời câu hỏi cuối bài.
-Nhận xét, cho điểm học sinh.
3/-Dạy bài mới:
-Giới thiệu:Trực tiếp.
* Hoạt động 1: Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
-Gọi 1 em đọc yêu cầu 1 (24)
-Đính băng thời gian lên bảng, cho học sinh làm bài cá nhân. Sau đó gọi 1 vài em lên điền vào băng.
-Hỏi: Chúng ta đã học những giai đoạn lịch sử nào của lịch sử dân tộc, nêu thời gian của từng giai đoạn.
-Nhận xét và yêu cầu học sinh ghi nhớ.
* Hoạt động 2:Các sự kiện lịch sử tiêu biểu. 
-Gọi 1 em đọc yêu cầu 2.
-Cho học sinh làm việc theo nhóm đôi để thực hiện yêu cầu của bài.
-Vẽ trục thời gian ghi cácmốc lịch sử tiêu biểu lên bảng.
-Yêu cầu đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.
-Kết luận về bài làm đúng. Và yêu cầu học sinh kiểm tra chéo lẫn nhau.
* Hoạt động 3: Thi hùng biện	
Chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một bài thi hùng biện theo chủ đề: Đời sống nhân dân Lạc Việt dưới thời Văn Lang, Khởi nghĩa Hai Bà trưng, Chiến thắng Bạch Đằng.
-Cho các nhóm thi kể hùng biện trước lớp.
-Nhận xét tuyên dươbng nhóm thực hiện tốt.
4/-Cũng cố- dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn học sinh ghi nhớ các sự kiện lịch sử vừa học.
Hát
-2 hs trả lòi câu hỏi
-1 em đọc bài
-Tự làm bài 
Đại diện trình bày kết quả vào băng
Hs đọc bài
Chia nhóm làm việt
Thi dua hùng biện theo nhóm 
-Chú ý
 THÖÙ SAÙU,NGAY 25 THANG 09 NĂM 2001
Tiết :57
	Tập làm văn
	 : LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN 
I/-MỤC TIÊU:
 -Bước đầu làm quen với thao tác phaùt triển câu chuyện dưaï theo trí tưởng tượng; biết xắp sếp các sự việt theo trình tự thời gian. 
II/-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Chuaån bò moät ñoaïn hoaëc moät baiaf vaên maãu veà phaùt trieån caâu chuyeän 
III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
 1:Ổn định lớp
2:Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng đọc 1 đoạn văn đã viết hoàn chỉnh của truyện Vào nghề.
-Nhận xét, cho điểm HS.
 3: Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài:
-Tiết trước các em xây dựng câu chuyện dựa vào cốt truyện. hôm nay, với đề bài cho trước , lớp mình sẽ thi xem ai là người có óc tưởng tượng phong phú để nghĩ ra được câu chuyện hay nhất.
HĐ 1./Hướng dẫn làm bài tập:
-Gọi HS đọc đề bài.
-GV đọc lại đề bài, phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: giấc mơ, bà tiên cho bà điều ướ, trình tự thời gian.
-Yêu cầu HS đọc gợi ý.
Hỏi và ghi danh từng câu trả lời của HS dưới mỗi câu hỏi gợi ý.
1)Em mơ mình gặp bà tiên trong hoàn cảnh nào? Vì sau bà tiên lại cho em ba điều ước?
2)Em thực hiện điều ước như thế nào?
3)Em nghĩ gì khi thức giấc?
-Yêu cầu học sinh tự làm bài , sau đó 2 HS ngồi cùng bàn kể cho nhau nghe.
-Tổ chức cho HS thi kể.
-Gọi HS nhận xét bạn kể về nội dung truyện và cách thể hiện. GV sữa lỗi câu, từ cho HS .
-Nhận xét cho điểm HS .
4:củng cố -Dặn dò
-Hỏi lại nội dung bài
-Dặn hs sem lại bài và chuẩn bị bà mới
Nhận xét tiết học
- Haùt taäp theå
-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
-Lắng nghe.
-2 HS đọc thành tiếng.
-Lắng nghe.
-2 HS đọc thành tiếng.
-Tiếp nối nhau trả lời.
1) Mẹ em đi công tác xa. Bố ốm nặng phải nằim viện. ngoài giờ học, em vào viện chă sóc bố. một buổi trưa, bố em đã ngủ say. Em mệt quá cũng ngủ thiếp đi. Em bổng thấy bà tiên nắm lấy tay em. Bà cầm tay em, khen em là đứa con hiếu thảo và cho em 3 điều ước 
2) Đầu tiên, em ước cho bố em khỏi bệnh để bố lại đi làm. Điều thứ hai em mong con người thoát khỏi bệnh tật. điều ước thứ ba em mong ước mình và em trai mình học thật giỏi để sau này lớn lên trở thành những kĩ sư giỏi
3)-Em tỉnh giấc và thật tiết đó là giấc mơ. Nhưng em vẫn tự nhu mình sẽ cố gắng để thực hiện được những điều ước đó.
-Em biết đó chỉ là giấc mơ thôi nhưng tin trong cuộc sống sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái đến với những người chẳng may gặp hoạn nạn, khó khăn.
-Em rất vui khi nghĩ đến giấc mơ đó. Em nghĩ mình sẽ làm được tất cả những gì mình mong ước và em sẽ cố gắng học thật giỏi 
-HS kể trước lớp.
-Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã nêu.
Moân: Toaùn
Tiết : 35
Baøi 35: Tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng
I/ MUÏC TIEÂU: 
 Biết tính chất kết hợp của phép cộng.
 Bước đầu sử dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng trong thực hành tính.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Vieát saün VD ôû SGK vaøo baûng phuï. 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoạt đông Gv
1/ OÅn ñònh lôùp: 
2/ KTBC:
 - Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi taäp.
Nhaän xeùt, cho ñieåm. 
3/ Baøi môùi:
/ GTB:
Ghi töïa baøi.
HĐ1./ Nhaän bieát tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng:
 - Treo baûng phuï leân baûng vaø laøm maãu.
Goïi hs thöïc hieän caùc doøng coøn laïi.
- Goïi hs neâu nhaän xeùt - Gv ghi baûng coâng thöùc.
Cho 2,3 hs nhaéc laïi. 
Töø coâng thöùc, y/c hs ruùt ra tính chaát.
HĐ2./ Luyeän taäp:
*/ Baøi taäp 1: a dong1-2; b dong2-3
DH hs tính baèng caùch thuaän tieän nhaát.
Nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng
*/ Baøi taäp 2:
Y/c hs laøm baøi.
Nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng. 
*/ Baøi taäp 3:HDHS
Y/c hs laøm baøi vaø neâu caùch so saùnh.
Cho hs nhaéc laïi tính chaát
Nhaän xeùt, choát keát quaû ñuùng.
4/ Cuûng coá- Daën doø: 
- Goïi hs leân ghi laïi coâng thöùc vaø neâu tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng.
Daën veà laøm baøi taäp vaøo VBT vaø chuaån bò baøi “ Luyeän taäp”.
Hoạt đông Hs
- Haùt.
 - 2 hs leân baûng laøm baøi taäp.
Ghi töïa baøi.
 - Theo doõi.
Thöïc hieän caùc coät coøn laïi.
Neâu nhaän xeùt.
2,3 hs nhaéc laïi.
Neâu.
- Ñoïc y/c.
- Tính.
Nhaän xeùt, ñoái chieáu keát quaû.
- Ñoïc ñeà 
 3 hs leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû.
Nhaän xeùt, ñoái chieáu keát quaû. 
- Ñoïc y/c.
Laøm baøi vaø giaûi thích.
2,3 hs nhaéc.
Nhaän xeùt, ñoái chieáu keát quaû.
- Chuù yù theo doûi.
KI TH
 KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI 
KHAÂU THÖÔØNG ( tieá2t)
I/ Muïc tieâu:
 - HS bieát caùch khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng.
 - Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng.
 - Coù yù thöùc reøn luyeän kó naêng khaâu thöôøng ñeå aùp duïng vaøo cuoäc soáng. 
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
 - Maãu ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng caùc muõi khaâu thöôøng coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå HS quan saùt ñöôïc .Vaø moät soá saûn phaåm coù ñöôøng khaâu gheùp hai meùp vaûi(aùo, quaàn, voû goái).
 - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: 
 + Hai maûnh vaûi hoa gioáng nhau, moãi maûnh vaûi coù kích côõ 20 x 30cm.
 + Len (hoaëc sôïi) chæ khaâu.
 + Kim khaâu len, kim khaâu chæ, thöôùc may, keùo, phaán vaïch.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh: Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp.
2.Daïy baøi môùi: 
 a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng. 
 b)Höôùng daãn caùch laøm:
 * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng.
 -GV nhaän xeùt vaø neâu laïi caùc böôùc khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng:
 +Böôùc 1: Vaïch daáu ñöôøng khaâu.
 +Böôùc 2: Khaâu löôïc.
 +Böôùc 3: Khaâu gheùp hai meùp vaûi baèng muõi khaâu thöôøng.
 -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh.
 -GV chæ daãn theâm cho caùc HS coøn luùng tuùng vaø nhöõng thao taùc chöa ñuùng.
 * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS
 -GV toå chöùc HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh. 
 -GV neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm: 
 +Khaâu gheùp ñöôïc hai meùp vaûi theo caïnh daøi cuûa maûnh vaûi. Ñöôøng khaâu caùch ñeàu meùp vaûi.
 +Ñöôøng khaâu ôû maët traùi cuûa hai maûnh vaûi gheùp vaø töông ñoái thaúng.
 +Caùc muõi khaâu töông ñoái caùch ñeàu nhau vaø baèng nhau.
 +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh.
 -GV gôïi yù cho HS trang trí saûn phaåm vaø choïn ra nhöõng saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông nhaèm ñoäng vieân, khích leä caùc em.
 -Ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS. 
 3.Nhaän xeùt- daën doø:
 -Nhaän xeùt veà söï chuaån bò, tinh thaàn hoïc taäp cuûa HS.
 -Chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “Khaâu ñoät thöa”.
-Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
 -HS nhaéc laïi quy trình khaâu gheùp meùp vaûi.(phaàn ghi nhôù).
-HS laéng nghe.
-HS thöïc haønh
- HS theo doõi.
-HS trình baøy saûn phaåm. 
-HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo tieâu chuaån.
-Caû lôùp.

Tài liệu đính kèm:

  • docgal4 tuan 7 cktkn.doc