Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 6 (Bản tích hợp các môn 2 cột)

Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 6 (Bản tích hợp các môn 2 cột)

Tiết2: Toán

Đ26: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Giúp HS đọc được một số thông tin trên biểu đồ.(Làm BT1,2)

* MTR: HS nêu được một số thông tin trên biểu đồ ởmức đơn giản

Bài 3( T 34) ? Nêu y/ c?

- GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS cách làm

T1: 5 tấn; T2: 2 tấn;T3: : 6 tấn - Vẽ tiếp biểu đồ

- 1 HS lên bảng

- Làm vào SGK.

- NX sửa sai

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 27/01/2022 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 6 (Bản tích hợp các môn 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6
Tiết2: Toán
Đ26: Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp HS: 
- Giúp HS đọc được một số thông tin trên biểu đồ.(Làm BT1,2)
* MTR: HS nêu được một số thông tin trên biểu đồ ởmức đơn giản
Bài 3( T 34) ? Nêu y/ c? 
- GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS cách làm
T1: 5 tấn; T2: 2 tấn;T3: : 6 tấn
- Vẽ tiếp biểu đồ
- 1 HS lên bảng
- Làm vào SGK.
- NX sửa sai
Tiết 3: Toán
Đ 27: Luyện tập chung(T1)
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh ôn tập củng cố về:
- Viết, đọc, so sánh các số TN, nêu được giá trị của số tự nhiên trong số.
- Đọc được thông tin trên biểu đò hình cột
- Xác định được một năm thuộc thế kỷ nào.(Làm BT1;2a/c;3a/b/c;4a/b)
* MTR: Biết đoc, viết STN đơn giản, Biết đọc một số thông tin đơn giản trên biểu đồ và làm một sốBT đơn giản
Bài 2(T35): 
d. 2 tấn 750kg = 2750kg 
b. 9 0 3 876 < 913 000
Bài 3(T35):
d. Trung bình mỗi lớp có có số HS giỏi là : ( 18+27 + 21): 3 = 22(HS)
Bài 4(T36): 
c. TK XXI kéo dài từ năm 2001	2100
Bài5(T36): ? Nêu y/c? - Tìm số tròn trăm biết 
 540 < x < 870 
(Không còn t/g cho về nhà ) 
 Các số tròn tram lớn hơn 540 và bé hơn 870là : 600, 700, 800 .
Vậy x là : 600, 700, 800.
GV chấm một số bài . 
Đ 28 : Luyện tập chung 
I) Mục tiêu:
Giúp HS ôn tập về:
- Đọc viết so sánh được các số tự nhiên; nêu được giá trị của chữ số trong một số.
- Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng hoặc thời gian.
- Đọc được thông tin trên biểu đồ hình cột.
- Tìm số trung bình cộng của nhiều số.(Làm BT1;2)
* MTR: Giúp HS đọc viết số tự nhiên, đọc được thông tin trên biểu đồ hình cột, tìm số trung bình cộng của 2-3 số, ở mức đơn giản
Bài3(T37)
?BT cho biết gì? BT hỏi gì?
 Tóm tắt
Ngày đầu:
Ngày T2:
Ngày T3:
TB mỗi ngày bán .....mét vải
- 2 HS đọc đề
- HS làm vào vở, 2 HS lên bảng
 Bài giải
Ngày T2 cửa hàng bán được số vải là:
 120 : 2 = 60(m)
Ngày T3 cửa hàng bán được số vải là:
 120 x 2 = 240(m)
TB mỗi ngày cửa hàng bán được số vải là:
 (120 +60 +240 ):3 = 140(m)
 Đáp số: 140 mét vải
Tiết 3: Toán: 
Đ29: Phép cộng.
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về: 
- Biết đặt tính và thực hiện phế tính cộng các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp).(Làm BT1; BT2dòng1,3;BT3)
* Biết thực hiện phép tính cộng đơn giản không nhớ.
- Kĩ năng làm tính cộng.
Bài 4(T39):?Nêu yêu cầu? 
a/ x- 363 = 975
 x= 975+363
 x= 
 - GV chấm 1 số bài . 
b/ 207 +x =815
 x= 815-207
 x=
Tiết3: Toán: 
Đ30:Phép trừ
I) Mục tiêu: giúp HS củng cố về: 
- Biết đặt tính và thực hiện phép trừ các số có đến sáu chữ số (không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt liên tiếp) (BT 1;2 dòng1; 3)
* MTR: Biết đặt tính và thực hiện phép trừ các số có 2-3 chữ số không nhớ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_6_ban_tich_hop_cac_mon_2_cot.doc