Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Võ Văn Bi

Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Võ Văn Bi

I/ Mục tiêu:

 - Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số không có quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số).

 - Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số.

 - Biết so sánh số tự nhiên.

 Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 4cột 1 và bài 3*; bài 5* dành cho HS khỏ, giỏi.

 

doc 29 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/01/2022 Lượt xem 290Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Võ Văn Bi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAẽCH BAỉI DAẽY
TUAÀN 32
NGAỉY
MOÂN
TIẾT 
TEÂN BAỉI DAẽY
Thửự 2
18/4/2011
SHĐT
Đạo đức
Toỏn
Tập đọc
Lịch sử
32
32
156
63
32
Chaứo cụứ
Dành cho địa phương (Tiết 1)
ễn tập về cỏc phộp tớnh với số tự nhiờn (tiếp theo)
Vương quốc vắng nụ cười
Kinh thành Huế
Thửự 3
19/4/2011
Mỹ thuật
Âm nhạc
Anh văn
Toỏn
LTvC
32
32
63
157
63
ễn tập về cỏc phộp tớnh với số tự nhiờn (tiếp theo)
Thờm trạng ngữ chỉ thời gian cho cõu
Thửự 4
20/4/2011
Toỏn
Chớnh tả
Khoa học
Tập đọc
Kĩ thuật
158
32
63
64
32
ễn tập về biểu đồ 
Nghe-viết: Vương quốc vắng nụ cười
Động vật ăn gỡ để sống ?
Ngắm trăng Khụng đề
Lắp ụ tụ tải (Tiết 2)
Thửự 5
21/4/2011
Toỏn
TLV
Địa lớ
LT&C 
Khoa học
159
63
32
64
64
ễn tập về phõn số
Luyện tập xõy dựng đoạn văn miờu tả con vật
Biển, đảo và quần đảo
Thờm trạng ngữ chỉ nguyờn nhõn cho cõu
Trao đổi chất ở động vật
Thửự 6
22/4/2011
TLV
Toỏn
Kể chuyện
SHL
Anh văn
64
160
32
32
64
Luyện tập xõy dựng mở bài, kết bài trong bài văn miờu tả con vật
ễn tập về cỏc phộp tớnh với phõn số
Khỏt vọng sống
Sinh hoạt cuối tuần
TUAÀN 32
Thửự hai, ngaứy 18 thaựng 4 naờm 2011
Tieỏt 32 CHAỉO Cễỉ 
_______________________________________________
ẹaùo ủửực
Tieỏt 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG ( Tiết 1) 
I/ Muùc tieõu:
HSđi thăm quan các công trình công cộng địa phương và có khả năng:
1. Hiểu:-các công trình công cộng là tài sản chung của xã hội.
 -Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ ,giữ gìn.
- Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng
2. Biết tôn trọng ,giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.
II/ ẹoà duứng daùy-hoùc:
- Các công trình công cộng của địa phương.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ:
-Vì sao phải bảo vệ môi trường?
+Nêu ghi nhớ SGK ?
- Nhận xét, đánh giá.
B .Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng
2. Tìm hiểu bài:
Hoạt động 1: HSđi thăm quan các công trình công cộng địa phương 
-Tiến hành : GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận: Kể tên và nêu ý nghĩa
 các công trình công cộng ở địa phương 
 -HS trình bày, trao đổi , nhận xét
- GV chốt lại 
Hoạt động 2: Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng.
 - GVgiao nhiệm vụ thảo luận: Kể những việc cần làm để bảo vệ, giữ gìn các công trình công công cộng ở địa phương
 -HS trình bày, trao đổi , nhận xét
- GV chốt lại 
3 .Củng cố - dặn dò: 
- Hệ thống nội dung bài
- Đánh giá nhận xét giờ học. 
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
-HS trả lời
-HS nhận xét
+ HS thảo luận nhóm
+ Đại diện nhóm trình bày,nhóm khác trao đổi, bổ sung 
-Nhà văn hoá, chùa... là những công trình công cộng là tài sản chung của xã hội.
 - HS lắng nghe
- Các nhóm thảo luận
+Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác trao đổi, bổ sung
- Biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.
- HS lắng nghe
______________________________________________________
Moõn: TOAÙN 
Tieỏt 156: ễN TẬP VỀ CÁC PHẫP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIấN (Tiếp theo)
I/ Muùc tieõu:
 - Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số không có quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số). 
 - Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số.
 - Biết so sánh số tự nhiên.
 Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 4cột 1 và bài 3*; bài 5* dành cho HS khỏ, giỏi.
II/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.KTBC: Goùi 1 hs sửỷa baứi taọp 4b
- nhaọn xeựt cho ủieồm
2.Baứi mụựi
a.Giụựi thieọu baứi:Trong giụứ hoùc toaựn hoõm nay chuựng ta cuứng oõn taọp veà pheựp nhaõn, pheựp chia caực STN.
b.Thửùc haứnh
Baứi 1:Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo baỷng con.
- Nhaọn xeựt 
Baứi 2: Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi theo caởp , 2 nhoựm hs laứm vieọc treõn phieỏu.
- Muoỏn tỡm thửứa soỏ chửa bieỏt ta laứm nhử theỏ naứo?
- Muoỏn tỡm soỏ bũ chia ta laứm nhử theỏ naứo 
*Baứi 3:Goùi 1 hs laứm baứi, hs laứm baứi vaứo nhaựp, 2 hs leõn baỷng sửỷa baứi.
- Nhaọn xeựt 
Bài 4 : cột 1(163)
- ẹeồ so saựnh hai bieồu thửực vụựi nhau trửụực heỏt chuựng ta phaỷi laứm gỡ ?
-YC HS làm bài theo cặp .
-GVcho HS chữa bài .
-GV chốt kết quả .
= ; > ; <
*Baứi 5:Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo vụỷ ,chaỏm ủieồm coự nhaọn xeựt ủaựnh giaự
3.Cuỷng coỏ – daởn doứ 
- Veà nhaứ laứm BT 4/ 163
- Baứi sau: OÂn taọp veà caực pheựp tớnh vụựi STT - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- 1 hs sửỷa baứi 
b/ 168 + 2080 + 32 = (168 + 32 )+ 2080
 = 200 + 2080
 = 2280
87 + 94 + 13 + 6= (87 + 13) + (94 + 6)
 = 100 + 100 
 = 200
121 + 85 + 115 + 469 
= (121 + 469) + (85 + 115)
= 590 + 200 
= 790
-laộng nghe
- 1 hs ủoùc ủeà,hs laứm baứi vaứo baỷng
a. 2057 x 13 = 26741 , 428 x 125 = 646068
b. 7368 : 24 = 307; 13498 : 32 = 1320
- 1 hs ủoùc ủeà baứi, sau ủoự laứm vieọc theo caởp 
- Ta laỏy tớch chia cho thửứ soỏ ủaừ bieỏt 
- Ta laỏy thửụng nhaõn vụựi soỏ chia 
a. 40 x x = 1400 
 x = 1400 : 40 
 x = 35
b. x : 13 = 205
 x = 205 x 13
 x = 2665
*- 1 hs ủoùc ủeà baứi
- 2 hs leõn baỷng sửỷa baứi
 a x b = b x a
 a x 1 = 1 x a = a
 a x ( b + c ) = a x b + a x c
 a : 1 = a
a : 1 = 1 (vụựi a khaực 0)
0 : a = 0 (vụựi a khaực 0)
- Chuựng ta phaỷi tớnh giaự trũ bieồu thửực, sau ủoự so saựnh caực giaự trũ vụựi nhau vaứ choùn daỏu so saựnh phuứ hụùp.
-HS làm bài .
3 HS làm bảng ; HS lớp làm vở .
Đổi vở kiểm tra kết quả .
13 500 = 135 x 100 
26 x 11 > 280
1600: 10 < 1006
*- 1 hs ủoùc ủeà baứi
- Tửù laứm baứi 
 Soỏ lớt xaờng caàn tieõu hao ủeồ xe oõ toõ ủi ủửụùc quaừng ủửụứng daứi 180 km laứ: 
 180 : 12 = 15 (l)
 Soỏ tieàn phaỷi mua xaờng ủeồ oõ toõ ủi ủửụùc quaừng ủửụứng daứi 180 km laứ:
 7500 x 15 = 112 500 (ủoàng)
ẹaựp soỏ : 112500 ủoàng
__________________________________________________
Moõn: TAÄP ẹOẽC 
Tieỏt 63: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI
I. Muùc ủớch, yeõu caàu:
 - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả.
- Hiểu nội dung: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
 - Giáo dục HS ham hiểu biết, thích khám phá thế giới .
II/ ẹoà duứng daùy-hoùc:
 Baỷng phuù vieỏt ủoaùn cần luyeọn ủoùc.
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: hs ủoùc baứi con chuoàn chuoàn nửụực.
1) Chuự chuoàn chuoàn ủửụùc mieõu taỷ baống nhửừng hỡnh aỷnh so saứnh naứo ?
2) Tỡnh yeõu queõ hửụng ủaỏt nửụực cuỷa taực giaỷ theồ hieọn qua nhửừng caõu vaờn naứo ?
- Nhaọn xeựt cho ủieồm
B/ Daùy-hoùc baứi mụựi
1) Giụựi thieọu baứi: Beõn caùnh cụm aờn, nửụực uoỏng thỡ tieỏng cửụứi yeõu ủụứi, nhửừng caõu chuyeọn vui, haứi hửụực laứ nhửừng thửự voõ cuứng caàn thieỏt trong cuoọc soỏng cuỷa con ngửụứi. Trong truyeọn ủoùc Vửụng quoỏc vaộng nuù cửụứi giuựp caực em hieồu ủieàu naứy
2) Hửụựng daón luyeọn ủoùc vaứ tỡm hieồu baứi
a) Luyeọn ủoùc 
- Goùi hs noỏi tieỏp nhau ủoùc 3 ủoaùn cuỷa baứi 
+ Laàn 1: Keỏt hụùp sửỷa loói phaựt aõm: kinh khuỷng, raàu rú, heựo hon
+ Laàn 2: giaỷng tửứ ngửừ cuoỏi baứi: nguy cụ, thaõn hỡnh, du hoùc
- Baứi ủoùc vụựi gioùng nhử theỏ naứo? 
- YC Hs luyeọn ủoùc theo caởp
- Goùi 1 hs ủoùc caỷ baứi
- Gv ủoùc dieón caỷm toaứn baứi: vụựi gioùng chaọm raừi, nhaỏn gioùng nhửừng tửứ ngửừ mieõu taỷ sửù buoàn chaựn, aõu saàu cuỷa vửụng quoỏc noù vỡ thieỏu tieỏng cửụứi, sửù thaỏt voùng cuỷa moùi ngửụứi khi vieõn ủaùi thaàn ủi du hoùc thaỏt baùi trụỷ veà .
b) Tỡm hieồu baứi
- YC hs ủoùc thaàn ủoaùn 1 
- Tỡm nhửừng chi tieỏt cho thaỏy cuoọc soỏng ụỷ vửụng quoỏc noù raỏt buoàn?
- Vỡ sao cuoọc soỏng ụỷ vửụng quoỏc aỏy buoàn chaựn nhử vaọy ?
- Nhaứ vua ủaừ laứm gỡ ủeồ thay ủoồi tỡnh hỡnh ? 
- YC hs ủoùc thaàm ủoaùn 2,3
- Keỏt quaỷ ra sao ?
- ẹieàu gỡ baỏt ngụứ xaỷy ra ụỷ phaàn cuoỏi ủoaùn naứy ?
- Thaựi ủoọ cuỷa nhaứ vua theỏ naứo khi nghe tin ủoự?
c.Hửụựng daón luyeọn ủoùc dieón caỷm
- Gv chia lụựp thaứnh nhoựm 4, thaỷo luaọn nhoựm phaõn vai ngửụứi daón chuyeọn, vũ ủaùi thaàn, vieõn thũ, ủửực vua.
- Y/c 3 nhoựm leõn baỷng thi ủoùc theo phaõn vai.
- Goùi 3 hs noỏi tieỏp nhau ủoùc 3 ủoaùn cuỷa baứi
- GV treo leõn baỷng ủoaùn “Vũ ủaùi thaàn taõu laùy. ra leọnh”
- GV ủoùc maóu
- HS luyeọn ủoùc theo nhoựm 2
- Toồ chửực thi ủoùc dieón caỷm 
- Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng baùn ủoùc hay 
3.Cuỷng coỏ – daởn doứ
- 1 hs ủoùc caỷ baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm tỡm hieồu noọi dung cuỷa baứi
- Veà nhaứ ủoùc baứi nhieàu laàn
- Baứi sau: Ngaộm traờng-Khoõng ủeà 
- 2 hs ủoùc vaứ traỷ lụứi 
- Boỏn caựi caựnh moỷng nhử giaỏy boựng, hai con maột long lanh nhử thuyỷ tinh; thaõn chuự nhoỷ vaứ thon vaứng nhử maứu vaứng cuỷa naộng maứu thu; Boỏn caựnh kheừ rung rung nhử ủang coứn phaõn vaõn
- Maởt hoà roọng meõnh moõng vaứ laởng soựng, luyừ tre xanh rỡ raứo trong gioự, bụứ ao vụựi nhửừng khoựm khoai nửụực rung rinh, roài nhửừng caỷnh tuyeọt ủeùp cuỷa ủaỏt nửụực hieọn ra, caựnh ủoàng vụựi nhửừng ủaứn traõu thung thaờng gaởm coỷ, doứng soõng vụựi nhửừng ủoaứn thuyeàn ngửụùc xuoõi, treõn taàng cao laứ ủaứn coứ ủang bay, laứ trụứi xanh trongvaứ cao vuựt
-HS laộng nghe
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc 
ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu. cửụứi cụùt.
ẹoaùn 2: Tieỏp theo. khoõng vaứo
ẹoaùn 3: Phaàn coứn laùi
- Luyeọn caự nhaõn 
- Laộng nghe, giaỷi nghúa
- Chaọm raừi 
- Luyeọn ủoùc theo caởp 
- 1 hs ủoùc caỷ baứi, caỷ lụựp theo doừi 
- Laộng nghe 
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm 
- Maởt trụứi khoõng muoỏn daùy, chim khoõng muoỏn hoựt, hoa trong ngửụứi chửa nụỷ ủaừ taứn, gửụng maởt moùi ngửụứi raàu rú heựo hon, ngay taùi kinh ủoõ cuừng chổ nghe thaỏy tieỏng ngửùa hớ, tieỏng soỷi ủaự laùo xaùo dửụựi baựnh xe, tieỏng gớo thụỷ daứi treõn nhửừng maựi nhaứ.
- Vỡ daõn cử ụỷ ủoự khoõng ai bieỏt cửụứi
- Vua cửỷ moọt vieõn ủaùi thaàn ủi du hoùc nửụực ngoaứi, chuyeõn veà moõn cửụứi cụùt.
- HS ủoùc thaàm 
- Sau moọt naờm, vieõn ủaùi thaàn trụỷ veà, xin chũu toọi vỡ ủaừ gaộng heỏt sửực nhửng hoùc khoõng vaứo. Caực quan nghe vaọy ổu xỡu, coứn nhaứ vua thỡ thụỷ daứi. Khoõng khớ trieàu ủỡnh aỷo naừo.
- Baột ủửụùc moọt keỷ ủang cửụứi saởc saởc ngoaứi ủửụứng.
- Vua phaỏn khụỷi ra leọnh daón ngửụứi ủoự vaứo
- Thaỷo luaọn nhoựm 4
- Vaứi nhoựm thi ủoùc 
- 3 hs ủoùc to trửụực lụựp 
- Laộng nghe 
- Luyeọn ủoùc theo nhoựm 
- Vaứi hs thi ủoùc
- Cuoọc soỏng thieỏu tieỏng cửụứi seừ voõ cuứng teỷ nhaùt, buoàn chaựn.
________________________________________
Moõn: Lũch sửỷ 
Tieỏt 32: KINH THÀNH HUẾ 
I/ Muùc t ...  caực- boõ- nớc, nửụực tieồuquaự trỡnh ủoự ủửụùc goùi laứ quaự trỡnh trao ủoồi chaỏt giửừa ủoọng vaọt vaứ moõi trửụứng.
 Hoaùt ủoọng 2:Thửùc haứnh veừ sụ ủoà veà trao ủoồi chaỏt ụỷ ủoọng vaọt.
*Muùc tieõu: Veừ vaứ trỡnh baứy sụ ủoà trao ủoồi chaỏt ụỷ ủoọng vaọt.
- Gv chia lụựp thaứnh nhoựm 4, phaựt giaỏy cho tửứng nhoựm, y/c hs veừ sụ ủoà sửù trao ủoồi chaỏt ụỷ ủoọng vaọt. Y/c 2 nhoựm trỡnh baứy.
- Nhaọn xeựt, khen ngụùi nhửừng nhoựm veừ ủuựng, ủeùp, khoa hoùc, maùch laùc, deó hieồu.
C/ Cuỷng coỏ – daởn doứ
- Veà nhaứ ghi nhụự sụ ủoà
- Baứi sau: Quan heọ thửực aờn trong tửù nhieõn 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Aờn thửùc vaọt, aờn thũt, aờn saõu boù, aờn taùp
- gaứ, meứo, lụùn, caự, chuoọt,
-Laộng nghe
- Quan saựt vaứ thaỷo luaọn nhoựm 4 
- boứ aờn coỷ, nai aờn coỷ, hoồ aờn boứ, vũt aờn caực loaứi ủoọng vaọt nhoỷ dửụựi nửụực. Caực loaùi ủoọng vaọt treõn ủeàu coự thửực aờn, nửụực uoỏng, aựnh saựng, khoõng khớ.
- Aựnh saựng, nửụực, thửực aờn 
- Khoõng khớ 
- Trong quaự trỡnh soỏng, ủoọng vaọt caàn laỏy vaứo cụ theồ khớ oõ-xi, nửụực, caực chaỏt hửừu cụ trong thửực aờn. Trong quaự trỡnh soỏng, ủoọng vaọt thaỷi ra moõi trửụứng: khớ caực-boõ-nớc, phaõn, nửụực tieồu.
- Quaự trỡnh treõn ủửụùc goùi laứ quaự trỡnh trao ủoồi chaỏt ụỷ ủoọng vaọt.
- Laộng nghe 
- HS thửùc haứnh nhoựm 4
- Trỡnh baứy
Sụ ủoà trao ủoồi chaỏt ụỷ ủoọng vaọt
 Haỏp thuù Thaỷi ra
 khớ oõ- xi khớ caực-boõ -nớc
 ẹoọng 
 nửụực vaọt nửụực tieồu
caực chaỏt hửừu caực chaỏt thaỷi
cụ trong thửực 
aờn.(laỏy tửứ 
thửùc vaọt hoaởc 
ủoọng vaọt )
Thửự saựu, ngaứy 22 thaựng 4 naờm 2011.
Moõn: TAÄP LAỉM VAấN 
Tieỏt 64: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI 
 TRONG BÀI VĂN MIấU TẢ CON VẬT
I/ Muùc tieõu: 
 - Nắm vững kiến thức đã học về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật để thực hành luyện tập (BT1). 
 - Bước đầu viết được đoạn mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn tả con vật yêu thích (BT2, BT3). 
 - GD HS có ý thức yêu quí và chăm sóc các con vật.
II/ ẹoà duứng daùy-hoùc: 
 Phiếu học tập 
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC:1 hs ủoùc ủoaùn vaờn taỷ ngoaùi hỡnh cuỷa con vaọt ủaừ quan saựt(BT2), 1 hs ủoùc ủoaùn vaờn taỷ hoaùt ủoọng cuỷa con vaọt(BT3)
- Nhaọn xeựt cho ủieồm
2. Baứi mụựi
a) Giụựi thieọu baứi: Tieỏt TLV trửụực, caực em ủaừ vieỏt phaàn thaõn baứi cho moọt baứi vaờn taỷ con vaọt (taỷ ngoaùi hỡnh, taỷ hoaùt ủoọng cuỷa con vaọt).Tieỏt hoùc hoõm nay giuựp caực em bieỏt vieỏt phaàn mụỷ baứi, keỏt baứi cho thaõn baứi ủoự ủeồ hoaứn chổnh baứi vaờn taỷ con vaọt.
b.Hửụựng daón HS laứm BT
Baứi 1: Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi
- Theỏ naứo laứ kieồu mụỷ baứi trửùc tieỏp, giaựn tieỏp trong baứi vaờn mieõu taỷ ủoà vaọt? 
- Theỏ naứo laứ kieồu keỏt baứi mụỷ roọng, khoõng mụỷ roọng trong baứi vaờn mieõu taỷ ủoà vaọt? 
a. Tỡm ủoaùn mụỷ baứi vaứ keỏt baứi .
b. Caực ủoaùn treõn gioỏng nhửừng caựch mụỷ baứi, keỏt baứi naứo maứ em ủaừ hoùc ?
c. Em coự theồ choùn nhửừng caõu naứo trong baứi vaờn ủeồ :
+ Mụỷ baứi theo caựch trửùc tieỏp?
+ Mụỷ baứi theo caựch khoõng mụỷ roọng ? 
Baứi 2: Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo VBT, 2 hs laứm vieọc treõn phieỏu trỡnh baứy keỏt quaỷ.
 Nhaộc nhụỷ: Caực em ủaừ vieỏt 2 ủoaùn vaờn taỷ hỡnh daựng beõn ngoaứi vaứ taỷ hoaùt ủoọng cuỷa con vaọt. ẹoự laứ 2 ủoaùn thuoọc phaàn thaõn baứi cuỷa baứi vaờn.Caàn vieỏt mụỷ baứi theo caựch giaựn tieỏp cho ủoaùn thaõn baứi ủoự, sao cho ủoaùn mụỷ baứi gaộn keỏt vụựi ủoaùn thaõn baứi.
Baứi 3: Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo VBT, 2 hs laứm vieọc treõn phieỏu trỡnh baứy keỏt quaỷ.
- ẹoùc thaàm laùi caực phaàn ủaừ hoaứn thaứnh cuỷa baứi vaờn (phaàn mụỷ baứi giaựn tieỏp vửứa vieỏt; phaàn thaõn baứi ủaừ vieỏt trong TLV trửụực).Vieỏt moọt ủoaùn keỏt baứi theo kieồu mụỷ roọng ủeồ hoaứn chổnh baứi vaờn taỷ con vaọt.
- Nhaọn xeựt ,chaỏm ủieồm nhửừng hs coự baứi laứm toỏt.
3.Cuỷng coỏ – daởn doứ
- Veà nhaứ sửỷa chửừa, vieỏt laùi hoaứn chổnh baứi vaờn mieõu taỷ con vaọt
- Veà nhaứ xem laùi caực baứi ủaừ hoùc ủeồ tieỏt sau kieồm tra
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- 2 hs ủoùc
-laộng nghe
- 1 HS đọc yờu cầu
- Hs nhaộc laùi 
+ Keỏt baứi mụỷ roọng: Laứ coự lụứi bỡnh luaọn theõm veà ủoà vaọt ủũnh taỷ hoaởc neõu tỡnh caỷm ủoỏi vụựi ủoà vaọt.
+ KB khoõng MR laứ keỏt baứi tửù nhieõn, khoõng coự lụứi bỡnh luaọn theõm
+ Mụỷ baứi : Muứa xuaõn traờm hoa ủua nụỷ, ngaứn laự khoe sửực soỏng mụn mụỷn .Muứa xuaõn cuừng laứ muứa coõng muựa.
+ Keỏt baứi: Quaỷ khoõng ngoa khi ngửụứi ta vớ chim coõng laứ nhửừng ngheọ sú muựa cuỷa rửứng xanh.
- Mụỷ baứi giaựn tieỏp; Keỏt baứi mụỷ roọng
+ ẹeồ mụỷ baứi theo kieồu trửùc tieỏp, coự theồ choùn nhửừng caõu vaờn sau: Muứa xuaõn laứ muứa coõng muựa (boỷ ủi tửứ cuừng)
+ ẹeồ mụỷ baứi theo kieồu khoõng mụỷ roọng, coự theồ choùn nhửừng caõu vaờn sau: Chieỏc oõ maứu saộc ủeùp ủeỏn kỡ aỷo xaọp xoeứ uoỏn lửụùn dửụựi aựnh naộng xuaõn aỏp aựp. (Boỷ caõu keỏt baứi mụỷ roọng Quaỷ khoõng ngoa khi)
- 1hs ủoùc ủeà baứi 
- Laứm baứi vaứo VBT
- 2 hs laứm vieọc treõn phieỏu trỡnh baứy keỏt quaỷ
- Nhaọn xeựt (ủoự laứ mụỷ baứi trửùc tieỏp / giaựn tieỏp, caựch vaứo baứi,lụứi vaờn)
- Tửù laứm baứi , 2 hs laứm treõn phieỏu 
- Nhaọn xeựt (ủoự laứ keỏt baứi mụỷ roọng/khoõng mụỷ roọng, caựch duứng tửứ, ủaởt caõu,...)
_______________________________________
 Moõn: TOAÙN 
Tieỏt 160: ễN TẬP VỀ CÁC PHẫP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
I/ Muùc tieõu: 
- Thực hiện được cộng, trừ phân số. 
- Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.
 Bài tập cần làm: bài 1, bài 2, bài 3. và bài 4 * daứnh cho HS khaự gioỷi
II/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
A/ Giụựi thieọu baứi : Tieỏt toaựn hoõm nay chuựng ta oõn taọp veà caực pheựp tớnh veà phaõn soỏ.
B/ OÂn taọp 
Baứi 1: Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo nhaựp, hs leõn baỷng sửừa baứi.
- Nhaọn xeựt sửỷa chửừa
Baứi 2:Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo vụỷ.
Baứi 3:Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi
- Tỡm soỏ haùng chửa bieỏt cuỷa pheựp coọng
- Tỡm soỏ trửứ chửa bieỏt cuỷa pheựp trửứ
- Tỡm soỏ bũ trửứ chửa bieỏt cuỷa pheựp trửứ
*Baứi 4:Goùi 1 hs ủoùc ủeà baứi,hs laứm baứi vaứo nhaựp, 2 hs laứm vieọc treõn phieỏu , nhaọn xeựt boồ sung.
- ẹeồ tớnh dieọn tớch beồ nửụực chieỏm maỏy phaàn vửụứn hoa, chuựng ta phaỷi tớnh ủửụùc gỡ trửụực ?
- Khi ủaừ bieỏt dieọn tớch troàng hoa vaứ dieọn tớch loỏi ủi thỡ chuựng ta laứm theỏ naứo ủeồ tớnh ủửụùc dieọn tớch beồ nửụực?
C/ Cuỷng coỏ – daởn doứ
- Veà nhaứ xem laùi baứi
- Baứi sau: OÂn taọp veà caực pheựp tớnh vụựi phaõn soỏ 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS laộng nghe
- 1 hs ủoùc ủeà baứi, hs laứm baứi vaứo nhaựp, leõn baỷng sửừa baứi.
- Nhaọn xeựt boồ sung
a. 
b. 
 ; ; 
- 1 hs ủoùc ủeà baứi
- Hs laứm baứi vaứo vụỷ
; 
b) 
- 1 hs ủoùc ủeà baứi
- Vaứi hs nhaộc laùi 
- Laứm baứi 
- 1 hs ủoùc ủeà baứi
- hs laứm baứi vaứo nhaựp
 - 2 hs laứm vieọc treõn phieỏu trỡnh baứy keỏt quaỷ
- Phaỷi tớnh dieọn tớch troàng hoa vaứ dieọn tớch lụựi ủi chieỏm maỏy phaàn vửụứn hoa.
- Ta laỏy dieọn tớch caỷ vửụứn hoa trửứ ủi toồng dieọn tớch troàng hoa vaứ loỏi ủi ủaừ tớnh ủửụùc.
Baứi giaỷi
a.Soỏ dieọn tớch ủeồ troàng hoa vaứ laứm ủửụứng ủi laứ :
ắ + = (vửụứn hoa)
Soỏ phaàn dieọn tớch ủeồ xaõy beồ nửụực laứ :
1 – = (vửụứn hoa)
b. Dieọn tớch vửụứn hoa laứ :
20 x 15 = 300 (m)
Dieọn tớch ủeồ xaõy beồ nửụực laứ :
300 x 1/ 20 = 15 (m)
 ẹaựp soỏ: 1/20; 15m 
______________________________________________
Moõn: KEÅ CHUYEÄN 
Tieỏt 32: KHÁT VỌNG SỐNG
I/ Muùc tieõu: 
 - Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng đoạn câu chuyện Khát vọng sống rõ ràng, đủ ý (BT1); bước đầu biết kể lại nối tiếp toàn bộ câu chuyện (BT2).
 - Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT3).
 - Giáo dục HS ý chí vươn lên, phấn đấu trong cuộc sống. 
KNS*: 	- Tự nhận thức: xỏc định giỏ trị bản thõn.
	- Tư duy sỏng tạo: bỡnh luận, nhận xột.
	- Làm chủ bản thõn: đảm nhận trỏch nhiệm.
II/ ẹoà duứng daùy-hoùc:
Tranh minh hoaù truyeọn trong boọ ẹDDH 
III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ KTBC: Goùi 2 hs keồ veà moọt cuoọc du lũch hoaởc caộm traùi maứ em ủaừ tham gia
- Nhaọn xeựt cho ủieồm
B/ Daùy-hoùc baứi mụựi
1) Giụựi thieọu baứi: Trong tieỏt hoùc hoõm nay, caực em seừ ủửụùc nghe keồ moọt trớch ủoaùn tửứ truyeọn Khaựt voùng soỏng raỏt noồi tieỏng cuỷa nhaứ vaờn ngửụứi Mú teõn laứ Giaộc Lụn – ủụn. Caõu chuyeọn seừ giuựp caực em bieỏt: khaựt voùng soỏng maừnh lieọt giuựp con ngửụứi chieỏn thaộng ủoựi khaựt, thuự dửừ, caựi cheỏt nhử theỏ naứo.
2) GV keồ chuyeọn
- Gv keồ 2 laàn: Laàn 2:Keỏt hụùp chổ tranh minh hoùa 
c) Hửụựng daón HS keồ chuyeọn,trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn
KNS*: - Tự nhận thức: xỏc định giỏ trị bản thõn.
 KC trong nhoựm
- Caõu chuyeọn goàm 6 bửực tranh , moói tranh ửựng vụựi moọt ủoaùn, caực em thaỷo luaọn nhoựm 6, moói em trong nhoựm seừ keồ moọt tranh. Sau ủoự cuứng thaỷo luaọn veà yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn
 KC trửụực lụựp 
KNS*: - Làm chủ bản thõn: đảm nhận trỏch nhiệm.
- Y/c 1 nhoựm 6 hs , moói em keồ laùi 1 tranh, noỏi tieỏp nhau keồ toaứn boọ caõu chuyeọn
- Y/c 1 nhoựm 6 hs, moói em 2 tranh keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
- Y/c 1 nhoựm 6 hs, moói keồ 3 tranh keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
- Y/c 1 hs keồ toaứn boọ caõu chuyeọn coự sửỷ duùng tranh minh hoaù vaứ noựi yự nghúa caõu chuyeọn
- Y/c 1 hs keồ toaứn boọ caõu chuyeọn khoõng sửỷ duùng tranh.Y/c 1 vaứi em ủaởt caõu hoỷi cho baùn vửứa keồ.
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng nhửừng baùn keồ chuyeọn hay
C/ Cuỷng coỏ – daởn doứ 
- Veà nhaứ keồ chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe
- Baứi sau: Keồ chuyeọn ủaừ nghe, ủaừ ủoùc 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- 2 hs keồ
-laộng nghe
- Laộng nghe, theo doừi, quan saựt 
- HS keồ chuyeọn theo nhoựm 6
- 6 hs keồ chuyeọn
- 6 hs thửùc hieọn 
- 6 hs keồ chuyeọn
- 1 hs keồ 
+ YÙ nghúa: Ca ngụùi con ngửụứi vụựi khaựt voùng soỏng maừnh lieọt ủaừ vửụùt qua ủoựi, khaựt, chieỏn thaộng thuự dửừ chieỏn thaộng caựi cheỏt.
- 1 hs keồ 
+ Baùn thớch chi tieỏt naứo trong caõu chuyeọn?
+ Vỡ sao con gaỏu khoõng xoõng vaứo con ngửụứi ,laùi boỷ ủi? (Vỡ noự thaỏy con ngửụứi khoõng cửỷ ủoọng ) 
+ caõu chuyeọn naứy muoỏn noựi vụi chuựng ta ủieàugỡ? (khaựt voùng soỏng cuỷa con ngửụứi) 
________________________________________
Tieỏt 32: SINH HOAẽT LễÙP
________________________________________
Moõn: Anh Vaờn

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 4tuan 32CKTKNKNS20102011.doc