Giáo án Lớp 4 - Tuần 34 - Năm học 2011-2012 (Chuẩn kiến thức kĩ năng bản 2 cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 34 - Năm học 2011-2012 (Chuẩn kiến thức kĩ năng bản 2 cột)

A. Mục tiêu :

 Giúp HS ôn tập về :

+ Củng cố về các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ giữ các đơn vị đo thời gian .

+ Rèn các kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo thời gian và giải các bài toán có liên quan

B/ Chuẩn bị :

- Bộ đồ dùng dạy học toán 4 .

 C/ Hoạt động dạy và học:

 

doc 33 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 34 - Năm học 2011-2012 (Chuẩn kiến thức kĩ năng bản 2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 34
Thø hai ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2012
TËp ®äc
TiÕt 67 : TiÕng c­êi lµ liÒu thuèc bæ
I. Môc tiªu
1. §äc l­u lo¸t, tr«i ch¶y toµn bµi. BiÕt ®äc bµi víi giäng râ rµng, rµnh m¹ch, phï hîp víi mét v¨n b¶n phæ biÕn khoa häc.
2. HiÓu mét sè tõ ng÷ trong bµi : Thèng kª, th­ gi·n, s¶ng kho¸i, ®iÒu trÞ.
- HiÓu ®iÒu bµi b¸o muèn nãi : TiÕng c­êi lµm cho con nguêi kh¸c víi ®éng vËt. TiÕng c­êi lµm cho con ng­êi h¹nh phóc, sèng l©u. Tõ ®ã, lµm cho HS cã ý thøc t¹o ra xung quanh cuéc sèng cña m×nh niÒm vui, sù hµi h­íc, tiÕng c­êi.
II. §å dïng d¹y häc
	Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KiÓm tra bµi cò
- §äc thuéc lßng bµi th¬ : Con chim chiÒn chiÖn, tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ néi dung bµi ®äc
2. D¹y bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi
2.2. LuyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi
a, LuyÖn ®äc
- GV chia ®o¹n (3 ®o¹n )- H­íng dÉn c¸ch ®äc
- Tæ chøc cho HS ®äc tiÕp nèi theo ®o¹n (3 l­ît)
- GV kÕt hîp söa ph¸t ©m, gióp HS hiÓu mét sè tõ mãi trong bµi
- GV ®äc toµn bµi
b, T×m hiÓu bµi
- Ph©n tÝch cÊu t¹o cña bµi b¸o trªn. Nªu ý chÝnh cña tõng ®o¹n v¨n ?
- V× sao nãi tiÕng c­êi lµ liÒu thuèc bæ ?
- Ng­êi ta t×m c¸ch t¹o ra tiÕng c­êi cho bÖnh nh©n ®Ó lµm g× ?
- Em rót ra ®iÒu g× qua bµi nµy ? H·y chän ý ®óng nhÊt.
- GV : TiÕng c­êi lµm cho con ng­êi kh¸c víi ®éng vËt, tiÕng c­êi lµm cho con ng­êi h¹nh phóc, sèng l©u. C« hi väng c¸c em sÏ biÕt t¹o ra cho m×nh mét cuéc sèng cã niÒm, sù hµi h­íc, tiÕng c­êi. 
c, H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m
- GV ®äc mÉu ®o¹n v¨n sau :
 “TiÕng c­êi lµ liÒu thuèc bæm¹ch 
m¸u”
- Tæ chøc cho HS ®äc diÔn c¶m
3. Cñng cè, dÆn dß
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung bµi
- ChuÈn bÞ tiÕt sau
* NhËn xÐt tiÕt häc
- 2 HS ®äc
- 1 HS kh¸ ®äc bµi
- HS tiÕp nèi nhau ®äc theo ®o¹n 
- HS ®äc theo cÆp
- 1, 2 HS ®äc toµn bµi
- HS nªu 
+ §o¹n 1 : TiÕng c­êi lµ ®Æc ®iÓm quan träng, ph©n biÖt con ng­êi víi c¸c loµi ®éng vËt kh¸c.
+ §o¹n 2 : TiÕng c­êi lµ liÒu thuèc bæ
+ §o¹n 3 : Ng­êi cã tÝnh hµi h­íc sÏ sèng l©u h¬n.
- V× khi c­êi, tèc ®é thë cña con ng­êi t¨ng lªn ®Õn 100 ki-l«-mÐt mét giê, c¸c c¬ mÆt th­ gi·n, n·o tiÕt ra mét chÊt lµm cho con ng­êi cã c¶m gi¸c s¶ng kho¸i, tho¶ m·n.
- §Ó rót ng¾n thêi gian ®iÓu trÞ bÖnh nh©n, tiÕt kiÖm tiÒn cho Nhµ n­íc.
- (ý b : CÇn biÕt sèng mét c¸ch vui vÎ)
- L¾ng nghe.
- 3 HS ®äc tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n
- HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo cÆp
- HS tham gia thi ®äc diÔn c¶m
- HS nªu
TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (Tiếp theo )
A. Mục tiêu :
Giúp HS ôn tập về : 
+ Củng cố về các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ giữ các đơn vị đo thời gian .
+ Rèn các kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo thời gian và giải các bài toán có liên quan 
B/ Chuẩn bị : 
- Bộ đồ dùng dạy học toán 4 .
 C/ Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Bài cũ : 
- Gọi HS nêu cách làm BT4 về nhà .
- Nhận xét ghi điểm học sinh . 
 2.Bài mới 
a) Giới thiệu bài:
b) Thực hành :
*Bài 1 :
- GV treo bảng kẻ sẵn lên bảng .
 -Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực vào vở .
- Yêu cầu HS lên điền vào bảng để hoàn chỉnh.
- GV đi giúp đỡ những HS gặp khó khăn .
- Nhận xét bài làm học sinh .
* Bài 2 : 
 -Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
+ GV hướng dẫn học sinh tính và điền số đo thích hợp vào các chỗ chấm .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và tìm cách tính vào vở .
- GV gọi HS đọc chữa bài .
-Nhận xét ghi điểm học sinh .
* Bài 3: 
-Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
+ GV hướng dẫn học sinh tính và điền dấu thích hợp vào các ô trống .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và tìm cách tính vào vở .
- GV gọi HS lên bảng làm bài .
+ Nhận xét ghi điểm HS .
* Bài 4: 
 Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- GV hỏi HS dự kiện và yêu cầu đề .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và trả lời vào vở . 
- GV gọi HS đọc kết quả .
+ Nhận xét ghi điểm HS .
* Bài 5: 
 Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- GV hỏi HS dự kiện và yêu cầu đề .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực hiện tính vào vở 
- GV gọi HS đọc kết quả.
+ Nhận xét ghi điểm HS .
d) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà học bài và làm bài.
- 1 HS lên bảng giải .
 + Nhận xét bài bạn . 
+ Lắng nghe .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- HS ở lớp làm vào vở .
- 1 HS làm trên bảng :
1 giờ = 60 phút 1 năm = 12 tháng
1 phút = 60 giây 1thế kỉ = 100 năm 
1 giờ = 3600giây 1 năm nhuận = 366 ngày 
1 năm thường = 365 ngày 
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
+ Quan sát , lắng nghe giáo viên hướng dẫn - HS thực hiện vào vở .
-Tiếp nối nhau đọc kết quả .
a) 5 giờ = 300 phút ;3 giờ15 phút =195phút 
420 giây = 7 phút giờ = 5phút 
c) 5 thể kỉ = 500 năm thế kỉ = 50 năm 
12 thế kỉ = 12000năm ; 2000 năm = 20 thế kỉ 
- Nhận xét bài bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
+ Quan sát , lắng nghe giáo viên hướng dẫn - HS thực hiện vào vở .
- 2 HS lên bảng làm bài.
+ 2 HS nhận xét bài bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- Tiếp nối nhau phát biểu .
 a) Hà ăn sáng hết 30 phút 
b) Buổi sáng Hà ở trường trong thời gian là 4 giờ .
+ Nhận xét bài bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- Tiếp nối nhau phát biểu .
 - 1 HS lên bảng khoanh vào kết quả .
Khoảng thời gian dài nhất trong số các khoảng thời gian trên là 600 giây .
+ Nhận xét bài bạn .
-Học sinh nhắc lại nội dung bài.
-Về nhà học bài và làm bài tập còn lại 
LỊCH SỬ :
ÔN TẬP
I.Mục tiêu :
 -HS biết hệ thống được quá trình phát triển của LS nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX .
 -Nhớ được các sự kiện , hiện tượng , nhân vật LS tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn .
 -Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc .
II.Chuẩn bị :
 -PHT của HS .
 -Băng thời gian biểu thị các thời kì LS trong SGK được phóng to .
III.Hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định:
2.KTBC :
 -Cho HS đọc bài : “Kinh thành Huế”.
 -Em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế ?
 -Em biết thêm gì về thiên nhiên và con người ở Huế ?
 GV nhận xét và ghi điểm .
3.Bài mới :
 a.Giới thiệu bài: 
 b.Phát triển bài :
 *Hoạt động cá nhân:
 -GV đưa ra băng thời gian, giải thích băng thời gian (được bịt kín phần nội dung).
 -GV đặt câu hỏi ,Ví dụ :
 +Giai đoạn đầu tiên chúng ta được học trong lịch sử nước nhà là giai đoạn nào?
 +Giai đoạn này bắt đầu từ bao giờ kéo dài đến khi nào ?
 +Giai đoạn này triều đại nào trị vì đất nước ta ?
 +Nội dung cơ bản của giai đoạn lịch sử này là gì ?
 -GV nhận xét ,kết luận .
 *Hoạt động nhóm;
 - GV phát PHT có ghi danh sách các nhân vật LS :
 + Hùng Vương 
 +An Dương Vương 
 +Hai Bà Trưng 
 +Ngô Quyền 
 +Đinh Bộ Lĩnh 
 +Lê Hoàn 
 +Lý Thái Tổ 
 +Lý Thường Kiệt 
 +Trần Hưng Đạo 
 +Lê Thánh Tông 
 +Nguyễn Trãi 
 +Nguyễn Huệ 
 -GV yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật LS trên (khuyến khích các em tìm thêm các nhân vật LS khác và kể về công lao của họ trong các giai đoạn LS đã học ở lớp 4 ) .
 -GV cho đại diện HS lên trình bày phần tóm tắt của nhóm mình . GV nhận xét ,kết luận .
 * Hoạt động cả lớp:
 -GV đưa ra một số địa danh ,di tích LS ,văn hóa có đề cập trong SGK như :
 +Lăng Hùng Vương 
 +Thành Cổ Loa 
 +Sông Bạch Đằng 
 +Động Hoa Lư
 +Thành Thăng Long 
 +Tượng Phật A-di- đà .
 -GV yêu cầu một số HS điền thêm thời gian hoặc sự kiện LS gắn liền với các địa danh ,di tích LS ,văn hóa đó 
- GV nhận xét, kết luận.
4.Củng cố :
 -Gọi một số em trình bày tiến trình lịch sử vào sơ đồ.
 -GV khái quát một số nét chính của lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang đến nhà Nguyễn.
- Chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi .
- HS khác nhận xét .
- Lắng nghe.
-HS dựa vào kiến thức đã học ,làm theo yêu cầu của GV .
-HS lên điền.
-HS nhận xét ,bổ sung .
- Lắng nghe
-HS các nhóm thảo luận và ghi tóm tắt vào trong PHT .
-HS đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc .
-Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung.
-HS cả lớp lên điền .
-HS khác nhận xét ,bổ sung.
- Lắng nghe.
-HS trình bày.
- Lắng nghe
CHÍNH TẢ ( Nghe – viết)
NÓI NGƯỢC
I/ Mục tiêu: 
 - Nhớ - viết đúng chính tả, biết trình bày đúng bài vè dân gian theo thể thơ lục bát.
 - Làm đúng bài tập 2 (phân biệt âm đầu, thanh dễ lẫn)
II.Đồ dùng dạy – học:
-Bảng phụ viết sẵn bài tập 2
III/ Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.KTBC: HS viết bảng con: rượu, hững hờ, xách bương
 - Nhận xét 
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn HS viết chính tả 
- GV đọc bài 
- GV đọc từng khổ thơ, cả lớp đọc thầm theo rút ra những từ ngữ dễ viết sai
- HD HS phân tích và tìm hiểu nội dung bài. 
- Y/c 1 HS nhắc lại cách trình bày 
- GV đọc bài cho HS viết 
- GV đọc bài
- GV chấm bài 5 –7 tập
- GV nhận xét chung.
c) Hướng dẫn HS làm BT chính tả 
Bài 2 a: Gọi 1 HS đọc đề bài, chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy cử 3 bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức.
- Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc 
3.Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau.
- HS viết bảng con
- HS lắng nghe.
- cả lớp theo dõi
- HS rút ra từ khó
- HS phân tích từ khó: liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, đổ vồ, diều hâu
- HS viết nháp
- HS thực hiện
- Đây là thể thơ lục bát, câu 6 lùi vào 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô 
 - Viết bài 
- HS soát lại bài 
- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho nhau soát lỗi
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc đề bài
- 9 bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức
- Nhận xét bổ sung
- giải đáp – tham gia – dùng một thiết bị – theo dõi – bộ não – kết quả- bộ não – bộ não – không thể 
- Lắng nghe.
Khoa häc
¤n tËp thùc vËt vµ ®éng vËt
I/ Mục tiêu :
 - Giúp HS :
 - Củng cố mở rộng kiến thức khoa học về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn .
- Vẽ và trình bày được mối quan hệ về thức ăn của nhiều sinh vật .
- Hiểu con người cũng là một chuỗi thức ăn và vai trò của nhân tố con người trong chuỗi thức ăn .
II/ Đồ dùng dạy- học:
- Tranh minh hoạ trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK.
+ Phiếu học tập theo nhóm.
- Giấy A3 .
III/ Hoạt động dạy- học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. KiÓm tra bai cò
- Gọi 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên một chuỗi thức ăn , sau đó giải thích chuỗi thức ăn đó .
- Yêu cầu học sinh dưới lớp trả lời câu hỏi .
-Thế nào là chuỗi thức ăn ?
- Nhận xét sơ đồ , câu trả lời của học sinh và cho điểm .
 ...  hiện.
TËp lµm v¨n
TiÕt 67 : Tr¶ bµi v¨n miªu t¶ con vËt
I. Môc tiªu
1. NhËn thøc ®óng vÒ lçi trong bµi viÕt cña b¹n vµ cña m×nh khi ®· ®­îc c« gi¸o chØ râ.
2. BiÕt tham gia cïng c¸c b¹n trong líp ch÷a nh÷ng lçi vÒ bè côc bµi, vÒ ý, c¸ch dïng tõ ®Æt c©u, lçi chÝnh t¶; BiÕt tù söa lçi cña c« yªu cÇu ch÷a trong bµi viÕt cña m×nh.
3. NhËn thøc ®­îc c¸i hay cña bµi v¨n c« khen.
II. §å dïng d¹y häc
	- B¶ng líp vµ phÊn mµu ®Ó ch÷a lçi chung.
	- PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò
2. Bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi
 2.2.GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ lµm bµi cña c¶ líp
+ GV viÕt ®Ò lªn b¶ng ®Ò kiÓm tra (miªu t¶ con vËt)
+ NhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ lµm bµi
 Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh ( nªu vÝ dô cã thÓ nªu tªn)
 Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ ( kh«ng nªu tªn)
- Th«ng b¸o ®iÓm cô thÓ:
+ Kh¸, giái :
+ TB :
+ YÕu :
- Tr¶ bµi cho HS
23. H­íng dÉn HS ch÷a bµi
a, H­íng dÉn tõng HS söa lçi
- GV ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng HS lµm viÖc c¸ nh©n
+ Giao nhiÖm vô
- GV theo dâi kiÓm tra 
b, H­íng dÉn ch÷a lçi chung
- GV chÐp c¸c lçi ®Þnh ch÷a lªn b¶ng
- GV ch÷a l¹i cho ®óng b»ng phÊn mµu 
2.4. H­íng dÉn häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay.
3. Cñng cè, dÆn dß
- GV biÓu d­¬ng HS ®¹t ®iÓm cao
- Yªu cÇu 1 sè HS viÕt bµi kh«ng ®¹t vÒ nhµ viÕt l¹i bµi
- L¾ng nghe
- HS lµm viÖc c¸ nh©n trªn phiÕu
 + §äc lêi phª cña c« gi¸o
+ §äc nh÷ng lçi trong bµi
+ ViÕt vµo phiÕu c¸c lçi trong bµi
+ §æi bµi lµm, ®æi phiÕu cho b¹n so¸t lçi
+ 2 HS lªn b¶ng ch÷a lÇn l­ît tõng lçi
- C¶ líp tù ch÷a trªn nh¸p
- HS trao ®æi vÒ bµi ch÷a trªn b¶ng
- HS chÐp vµo vë
- HS theo dâi
- L¾ng nghe
LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 68 : Thªm tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn cho c©u
I.Môc tiªu
1. HiÓu ®­îc t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn ( tr¶ lêi c©u hái B»ng c¸i g× ? Víi c¸i g× ?).
2. NhËn biÕt tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn cho c©u; thªm tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn cho c©u.
* Điều chỉnh: Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ, phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ ( không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì).
II. §å dïng d¹y häc
- B¶ng líp viÕt s½n 2 c©u v¨n ë BT1 (phÇn NhËn xÐt), 2 c©u v¨n ë BT1 (phÇn LuyÖn tËp).
- Hai b¨ng giÊy ®Ó HS lµm BT2 (phÇn NhËn xÐt)- mçi em 1 c©u hái cho mét bé phËn tr¹ng ng÷ cña 1 c©u (a hay b) ë BT1.
- Tranh, ¶nh mét vµi con vËt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- Lµm l¹i BT 3 - tiÕt LTVC tr­íc 
2. D¹y bµi míi :
2.1. Giíi thiÖu bµi
2.2. Bµi tËp
Bµi tËp 1:
- GV mêi 2 HS lªn b¶ng g¹ch d­íi bé phËn tr¹ng ng÷ trong 2 c©u v¨n ®· viÕt trªn b¶ng líp.
- GV nhËn xÐt kÕt luËn lêi gi¶i 
Bµi tËp 2 :
- GV treo mét sè ¶nh c¸c con vËt ®· s­u tÇm (trªn b¶ng líp).
- Yªu cÇu c¸c em viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ con vËt, trong ®ã cã Ýt nhÊt 1 c©u cã tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn.
* L­u ý khi tr×nh bµy chØ râ c©u nµo trong ®o¹n v¨n cã tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn.
- GV nhËn xÐt	
3. Cñng cè, dÆn dß
* NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau
- 2HS thùc hiÖn
- L¾ng nghe
- 1HS ®äc néi dung bµi tËp
- Suy nghÜ, t×m tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn trong c©u
- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn
- C¶ líp nhËn xÐt
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp
- HS quan s¸t ¶nh minh ho¹ c¸c con vËt trong SGK, ¶nh nh÷ng con vËt kh¸c.
- HS tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ con vËt.
- L¾ng nghe.
- HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí
ĐỊA LÍ
ÔN TẬP
I.Mục tiêu :
 Học xong bài này, HS biết:
 -Chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên VN vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi- păng; ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, các ĐB duyên hải miền Trung; Các Cao Nguyên Tây Nguyên và các TP đã học trong chương trình.
 -So sánh hệ thống hóa ở mức đơn giản các kiến thức về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ và dải ĐB duyên hải miền Trung.
 -Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu của các TP đã học.
II.Chuẩn bị :
 -Bản đồ địa lí tự nhiên VN.
 -Bản đồ hành chính VN.
 -Phiếu học tập có in sẵn bản đồ trống VN.
 -Các bản hệ thống cho HS điền.
III.Hoạt động trên lớp :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC : 
 -Nêu những dẫn chứng cho biết nước ta rất phong phú về biển .
 -Nêu một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ .
- GV nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới :
 a.Giới thiệu bài
 b.Phát triển bài : 
 *Hoạt động cả lớp: 
 - Cho HS chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên VN:
 -Dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, ĐB Bắc Bộ, Nam Bộ và các ĐB duyên hải miền Trung; Các Cao Nguyên ở Tây Nguyên.
 -Các TP lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP HCM, Cần Thơ.
 -Biển đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.
 GV nhận xét, bổ sung.
 *Hoạt động nhóm: 
 -GV phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các TP như sau:
Tên TP
Đặc điểm tiêu biểu
Hà Nội
Hải Phòng
Huế
Đà Nẵng
Đà Lạt
TP HCM
Cần Thơ
 -GV cho HS các nhóm thảo luận và hoàn thiện bảng hệ thống trên. Cho HS lên chỉ các TP đó trên bản đồ.
 4.Củng cố : 
 GV hỏi lại kiến thức vừa ôn tập .
5.Tổng kết - Dặn dò:
 -Nhận xét, tuyên dương .
 -Chuẩn bị tiết sau ôn tập tiếp theo .
-HS trả lời .
-HS khác nhận xét.
- L¾ng nghe
-HS lên chỉ BĐ.
-HS cả lớp nhận xét .
-HS thảo luận và điền vào bảng hệ thống .
-HS trả lời .
- L¾ng nghe.
Thø s¸u ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2012
TËp lµm v¨n
TiÕt 68: §iÒn vµo tê giÊy in s½n
I. Môc tiªu
1. HiÓu c¸c yªu cÇu trong §iÖn chuyÓn tiÒn ®i, GiÊy ®Æt mua b¸o chÝ trong n­íc.
2. BiÕt ®iÒn néi dung cÇn thiÕt vµo mét bøc ®iÖn chuyÓn tiÒn vµ giÊy ®Æt mua b¸o chÝ.
II. §å dïng d¹y häc
- MÉu §iÖn chuyÓn tiÒn ®i, GiÊy mua b¸o chÝ trong n­íc- ph« t« cì to h¬n trong SGK, ph¸t ®ñ cho tõng HS.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò
- §äc l¹i Th­ chuyÓn tiÒn ®· ®iÒn néi dung trong tiÕt TLV tr­íc.
2. D¹y bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi
2.2. H­íng dÉn HS ®iÒn nh÷ng néi dung cÇn thiÕt vµo tê in s½n
- GV gi¶i nghÜa nh÷ng ch÷ viÕt t¾t trong §iÖn chuyÓn tiÒn ®i
- GV h­íng dÉn c¸ch ®iÒn
- GV mêi 1 HS kh¸, giái ®ãng vai em HS viÕt gióp mÑ ®iÖn chuyÓn tiÒn - nãi tr­íc líp c¸ch em sÏ ®iÒn néi dung vµ mÉu §iÖn chuyÓn tiÒn ®i nh­ thÕ nµo ?
Bµi tËp 2 :
- GV gióp HS gi¶i thÝch c¸c ch÷ viÕt t¾t, c¸c tõ ng÷ khã
+ Tªn b¸o chän ®Æt m×nh, cho «ng bµ, bè mÑ, anh chÞ.
+ Thêi gian ®Æt mua b¸o (3 th¸ng, 6 th¸ng, 12 th¸ng)
- GV nhËn xÐt chèt l¹i
3. Cñng cè, dÆn dß
- GV mêi 1,2 HS nh¾c l¹i néi dung bµi
- ChuÈn bÞ tiÕt sau
- 2 HS ®äc
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 1 vµ mÉu §iÖn chuyÓn tiÒn ®i
- C¶ líp ®äc thÇm
- HS l¾ng nghe
- 1 HS tr×nh bµy
- C¶ líp lµm viÖc c¸ nh©n
+ 1 sè HS ®äc tr­íc líp mÉu §iÖn chuyÓn tiÒn ®i ®· ®iÒn ®Çy ®ñ néi dung.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi vµ néi dung GiÊy ®Æt mua b¸o chÝ trong n­íc.
- C¶ líp ®äc thÇm
- HS c¶ líp lµm bµi c¸ nh©n.
- L¾ng nghe
- 1 sè HS ®äc tr­íc líp GiÊy ®Æt mua b¸o chÝ trong n­íc
- HS nªu
Khoa häc
TiÕt 68 : ¤n tËp : Thùc vËt vµ ®éng vËt (tiÕt 2)
I. Môc tiªu
- HS ®­îc cñng cè vµ më réng hiÓu biÕt mèi quan hÖ gi÷a sinh vËt vµ sinh vËt 
th«ng qua quan hÖ thøc ¨n trªn c¬ së HS biÕt :
- Ph©n tÝch ®­îc vai trß cña con ng­êi víi t­ c¸ch lµ mét m¾t xÝch cña chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn.
II. §å dïng d¹y häc
- H×nh trang 136, 137 SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò
- Mèi quan hÖ thøc ¨n gi÷a c¸c sinh vËt ®­îc b¾t ®Çu tõ sinh vËt nµo ?
2. D¹y bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi
2.2. Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh vai trß cña con ng­êi trong chuçi thøc ¨n tù nhiªn.
* Môc tiªu : Ph©n tÝch vai trß cña con ng­êi víi t­ c¸ch lµ mét m¾t xÝch cña chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn.
 * C¸ch tiÕn hµnh:
B­íc 1 : Lµm viÖc theo cÆp
- GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh trang 136, 137 SGK.
+ Tr­íc hÕt kÓ tªn nh÷ng g× ®­îc vÏ trong s¬ ®å (h×nh 7 : Ng­êi ®ang ¨n c¬m vµ thøc ¨n, h×nh 8 : Bß ¨n cá, h×nh 9 : C¸c loµi t¶o Ò C¸ Ò C¸ hép (thøc ¨n cña ng­êi).
+ Dùa vµo h×nh trªn, b¹n h·y nãi chuçi thøc ¨n, trong ®ã cã con ng­êi.
- GV kiÓm tra gióp ®ì c¸c nhãm 
B­íc 2 : Ho¹t ®éng c¶ líp
- GV mêi 1 sè HS lªn tr¶ lêi c¸c c©u hái ®· nªu trªn. 
 ( C¸c loµi t¶o Ò C¸ Ò Ng­êi (¨n c¸ hép)
 Cá Ò Bß Ò Ng­êi
- GV nhËn xÐt vÒ thøc ¨n cña con ng­êi trªn thùc tÕ 
- GV hái c¶ líp :
+ HiÖn t­îng s¨n b¾t thó rõng, ph¸ rõng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng g× ?
+ §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu mét m¾t xÝch trong chuçi thøc ¨n bÞ ®øt ? (NÕu kh«ng cã cá th× ).
+ Chuçi thøc ¨n lµ g× ?
+ Nªu vai trß cña thùc vËt ®èi víi sù sèng trªn Tr¸i §Êt.
- GV KÕt luËn.
3. Cñng cè, dÆn dß
- G V yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung «n tËp
- NhËn xÐt tiÕt häc
- 1 HS tr×nh bµy
- L¾ng nghe
- HS thùc hiÖn nhiÖm vô theo gîi ý bªn cïng víi b¹n
- HS nªu
- HS nªu
- HS l¾ng nghe
- HS tr¶ lêi
- HS nªu
To¸n
TiÕt 170 : ¤n tËp vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã
I. Môc tiªu
	Gióp HS rÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n “ T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã”.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò
- Nªu c¸ch tÝnh trung b×nh céng ? Cho vÝ dô.
2. D¹y bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi
2.2.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 1 : 
- GV kÎ b¶ng ( nh­ SGK) lªn b¶ng líp
- GV yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm
Bµi 2 :
- GV gîi ý - ph©n tÝch ®Ò bµi
Bµi 3 :
- GV nªu c©u hái- ph©n tÝch ®Ò
- GV chèt l¹i lêi gi¶i
Bµi 5 :
- Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc
- GV chia líp lµm 2 ®éi (mçi ®éi 3 HS)
+ GV nªu c¸ch ch¬i- luËt ch¬i
- GV kÕt luËn : Ph©n th¾ng thua
3. Cñng cè, dÆn dß
- Nh¾c l¹i néi dung «n tËp
- ChuÈn bÞ bµi sau
- 1 HS nªu
- L¾ng nghe
- 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi
- HS lµm vµo vë
- 1HS lªn b¶ng lµm bµi
Tæng hai sè
318
1945
3271
HiÖu hai sè
42
87
493
Sè lín
180
1016
1882
Sè bÐ
138
929
1389
- HS nªu
- 1 HS ®äc ®Ò bµi
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi - c¶ líp lµm bµi vµo vë
Bµi gi¶i
§éi thø nhÊt trång ®­îc lµ :
( 1375 + 285) : 2 = 830 (c©y)
§éi thø nhÊt trång ®­îc lµ :
830 - 285 =545 c©y)
§¸p sè : §éi 1 : 830 c©y
 §éi 2 : 545 c©y
- C¶ líp nhËn xÐt
- 1 HS ®äc ®Ò bµi
- HS lµm vµo vë 
- 1 HS lªn lµm trªn b¶ng líp
- 2 HS ®äc ®Ò bµi
- 2 §«Þ ch¬i
Bµi gi¶i
Sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè lµ 999. Do ®ã tæng cña hai sè ®ã lµ 999.
Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ 99. Do®ã hiÖu cña hai sè lµ 99.
Sè bÐ lµ :
(999 - 99) : 2 = 450
Sè lín lµ :
450 + 99 = 549
§¸p sè : Sè lín : 549
Sè bÐ : 450
- HS nªu

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_34_nam_hoc_2011_2012_chuan_kien_thuc_ki_n.doc