Giáo án môn Toán học - Tuần dạy 16

Giáo án môn Toán học - Tuần dạy 16

 TOÁN

 LUYỆN TẬP

SGK/76 TGDK:40’

A. Mục tiêu:

- Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.

 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.

 *Bài 3: ( HS khá giỏi )

B. ĐDDH: GV: Giấy khổ to A 4.

 HS: Vở và SGK

C. Các hoạt động dạy học:

1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân

- Học sinh lần lượt sửa bài1,3/75

- Giáo viên nhận xét và cho điểm.

 2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi

 Hoạt động 1:Nêu yêu cầu cần đạt của tiết học

Hoạt động 2 : Thực hiện bài tập 1

+ Mục tiêu: Giúp HS biết thực hiện các phép tính liên quan đến tỉ số %

Bài 1: Tính (Theo mẫu)

- 1HS đọc y/cầu và mẫu -HS làm bảng con - HS nhận xét bài làm của bạn- HS đổi chiếu kiểm tra lẫn nhau.

+ GV lưu ý: 5% + 3% = 8% đừng nhầm lẫn 5% X 3% = 15%

Hoạt động 3 : Thực hiện bài tập 2

+ Mục tiêu: Giúp HS Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán

Bài 2:1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì?

- Bài toán hỏi gì? 1 HS giải ở bảng phụ - Cả lớp làm vào vở

- HS nhận xét bài bạn- HS sửa bài.

*Bài 3: ( HS khá giỏi ) - Cả lớp làm nếu có thể - 1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì? Bài toán hỏi gì?

- Nhóm khá giỏi làm vào giấy A4

 

doc 5 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán học - Tuần dạy 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TOÁN 	 
 LUYỆN TẬP 
SGK/76	TGDK:40’
A. Mục tiêu:
- Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán.
 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.
 *Bài 3: ( HS khá giỏi )
B. ĐDDH: GV: Giấy khổ to A 4. 
 HS: Vở và SGK
C. Các hoạt động dạy học:
1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân 
- Học sinh lần lượt sửa bài1,3/75 
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
 2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi 
 Hoạt động 1:Nêu yêu cầu cần đạt của tiết học
Hoạt động 2 : Thực hiện bài tập 1
+ Mục tiêu: Giúp HS biết thực hiện các phép tính liên quan đến tỉ số %
Bài 1: Tính (Theo mẫu)	
- 1HS đọc y/cầu và mẫu -HS làm bảng con - HS nhận xét bài làm của bạn- HS đổi chiếu kiểm tra lẫn nhau. 
+ GV lưu ý: 5% + 3% = 8% đừng nhầm lẫn 5% X 3% = 15%
Hoạt động 3 : Thực hiện bài tập 2
+ Mục tiêu: Giúp HS Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán
Bài 2:1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì?
- Bài toán hỏi gì? 1 HS giải ở bảng phụ - Cả lớp làm vào vở 
- HS nhận xét bài bạn- HS sửa bài.
*Bài 3: ( HS khá giỏi ) - Cả lớp làm nếu có thể - 1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì? Bài toán hỏi gì? 
- Nhóm khá giỏi làm vào giấy A4
3. Hoaït ñoäng cuoái cuøng 
- Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập.
- Chuẩn bị: “Giải toán về tìm tỉ số phần trăm” (tt)
- Nhận xét tiết học
D/Phần bổ sung:	
 TOÁN 	 
 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt) 
SGK/76	TGDK:40’
A. Mục tiêu: 
- Biết tìm một số phần trăm của một số.
- Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
*Bài 3: ( HS khá giỏi ) 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
B.ĐDDH: Bảng phụ.
C. Các hoạt động dạy học:
 1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân 
Học sinh sửa bài 1,3/76.
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
 2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết cách một số phần trăm của một số
+ Mục tiêu: Giúp HS Biết tìm một số phần trăm của một số
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu 2 VD ở SGK
*VD1: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cách tính phần trăm.
 	52,5% của số 800
GV đọc ví dụ – HS tóm tắt.
Tìm hiểu mẫu bài giải toán tìm một số phần trăm của một số.
*VD2: Giáo viên hướng dẫn HS :
+ Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 % được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau một tháng có lãi 0,5 đồng 
 Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 1, 2
+ Mục tiêu: Giúp HS Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số
Bài 1:1 HS đọc đề bài toán – tóm tắt
 - Tìm 75% của 32 HS 
 - HS tự giải vào vở -1HS giải ở bảng phụ- HS nhận xét bài bạn- tự sửa bài bằng bút chì 
Bài 2: 1HS đọc đề bài toán- GV hứơng dẫn 
- Tìm 0,5 của 5 000 000 đồng (là số tiền lãi sau 1tháng) 
- Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi.
HS tự làm vào vở -1 HS lên làm ở bảng phụ - Hs nhận xét bài làm ở bảng phụ 
- HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
*Bài 3: ( HS khá giỏi ) –
- HS tự làm sau khi làm xong BT2
3. Hoaït ñoäng cuoái cuøng Củng cố bài học và dặn dò:
Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học.
Chuẩn bị: “Luyện tập “
Nhận xét tiết học 	 
D/Phần bổ sung:	
 TOÁN 	 
 LUYỆN TẬP SGK/77 TGDK:40’
A. Mục tiêu:
- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.
*Bài 4 ( HS khá giỏi )
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. 
B. ĐDDH: Giấy khổ to A 4
C. Các hoạt động dạy học:
1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân 
- Học sinh lần lượt sửa bài 1,3/77
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi 
Hoạt động 1: Nêu mục tiêu cần đạt của tiết học
Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 1 và 2
+ Mục tiêu: Giúp HS tính một số phần trăm của một số
Bài 1a,b: 1 HS đọc y/cầu BT- HS tự làm vào vở 
-1 HS lên làm ở bảng phụ- Hs nhận xét bài làm ở bảng phụ - HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
Bài 1c: ( HS khá giỏi ) 
Bài 2: 1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì?Bài toán hỏi gì? 
Cả lớp làm vào vở - 1 HS giải ở bảng phụ - HS nhận xét bài bạn- HS sửa bài bằng bút chì
Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 3
+ Mục tiêu: Giúp HS Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.
Bài 3 : 1 HS đọc đề bài toán – HS cả lớp đọc thầm –GV hỏi: BT cho chúng ta biết những gì?Bài toán hỏi gì? 
Cả lớp làm vào vở - 1 HS giải ở bảng phụ - HS nhận xét bài bạn- HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
*Bài 4 ( HS khá giỏi ) HS đọc y/cầu BT- HS tự làm vàobảng nhóm 
-1 HS lên làm ở bảng phụ- HS nhận xét bài làm ở bảng phụ
- HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
3. Hoaït ñoäng cuoái cuøng Củng cố bài học và dặn dò:
Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập.
Chuẩn bị: “Giải toán về tỉ số phần trăm” (tt)
Nhận xét tiết học 	
D/ Phần bổ sung:	
 TOÁN 
 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt) 
SGK/78	TGDK:40’
A. Mục tiêu:
Biết:
- Cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
- Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
* Bài 3: ( HS khá giỏi )
- Giáo dục học sinh thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.
*Hỗ trợ TV: giải thích từ “đạt chuẩn”.
B. ĐDDH: GV: Bảng phụ. 
 HS: nháp và SGK
C. Các hoạt động dạy học:
1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân 
Học sinh sửa bài 1,2/77 .
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó.
+ Mục tiêu: Giúp HS biết cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
· Giáo viên giới thiệu cách tính 52, 5 % của nó là 420
· Giáo viên đọc bài toán, ghi tóm tắt
 52,5 % số HS toàn trường là 420 HS
 100 % số HS toàn trường là  HS ?
- GV giới thiệu một bài toán liên quan đến tỉ số %
- Hướng dẫn học sinh vận dụng giải các bài toán đơn giản về tìm một số khi biết phần trăm của số đó.
 Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 1 và 2
+ Mục tiêu: Giúp HS Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Bài 1,2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, tóm tắt đề, tìm cách giải.
Cả lớp làm vào vở 
- 1 HS giải ở bảng phụ - HS nhận xét bài bạn
- HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
* Bài 3: ( HS khá giỏi ) 1 HS đọc đề - Cả lớp làm vào vở ( nếu có thể ) 
- 1 HS giải ở bảng phụ - HS nhận xét bài bạn- HS sửa bài bằng bút chì.
3. Hoaït ñoäng cuoái cuøng 
Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học.
Dặn học sinh chuẩn bị bài nhà, xem trước bài.
Chuẩn bị: “Luyện tập”.
Nhận xét tiết học.	
D/Phần bổ sung:	
 TOÁN	 
 LUYỆN TẬP SGK/79	 TGDK: 35’
A. Mục tiêu:
- Biết làm ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
- Tính tỉ số phần trăm của hai số.
- Tìm giá trị một số phần trăm của một số.
- Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.
 *Bài 1a *Bài 2a * Bài 3b: ( HS khá giỏi ) 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 
B. ĐDDH:
GV: Bảng phụ.
HS: nháp và SGK
C. Các hoạt động:
1. Hoaït ñoäng ñaàu tieân 
- Giải toán về tìm tỉ số phần trăm (tt)
- Học sinh sửa bài 1,2/78 
- Giáo viên nhận xét và cho điểm.
2. Hoaït ñoäng daïy hoïc baøi môùi 
 Hoạt động 1: Nêu yêu cầu cần đạt của tiết học
 .Hoạt động 2: Thực hiện bài tập 1b
+ Mục tiêu: Giúp HS Tính tỉ số phần trăm của hai số.
 Bài 1b:Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
1 HS đọc y/cầu BT- HS tự làm vào vở -1 HS lên làm ở bảng phụ
- HS nhận xét bài làm ở bảng phụ - HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau. 
* Bài 1a ( HS khá giỏi )
 Hoạt động 3: Thực hiện bài tập 2b
+ Mục tiêu: Giúp HS Tìm giá trị một số phần trăm của một số.
 Bài 2b: Cách làm tương tự như bài 1 -Giáo viên chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó.
 *Bài 2a: ( HS khá giỏi )- Cả lớp làm nếu có thể 
 Hoạt động 4: Thực hiện bài tập 3a
+ Mục tiêu: Giúp HS Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.
 Bài 3a: HS đọc đề và tự giải
 - Giáo viên chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó.
 - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp giải. 
 * Bài 3b: ( HS khá giỏi ) - Cả lớp làm nếu có thể
3. Hoaït ñoäng cuoái cuøng :
Học sinh nhắc lại nội dung ôn tập, luyện tập.
Dăn học sinh chuẩn bị xem trước bài ở nhà.
Chuẩn bị: “ Luyện tập chung “
Nhận xét tiết học 	
D/ Phần bổ sung:	

Tài liệu đính kèm:

  • docGA TOAN.doc