Giáo án Thể dục lớp 4 cả năm

Giáo án Thể dục lớp 4 cả năm

THỂ DỤC

Giới thiệu chương trình - trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức"

I - Mục tiêu:

- Giưói thiệu chương trình TD lớp 4. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học đúng.

- Một số quy định về nội dung yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được nhữgn điểm cơ bản về thực iện trong các giờ học TD.

- Biên hế tổ, chọn cán sự bộ mon

- Trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức". Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.

II - Địa điểm, phương tiện:

- Sân trường sạch sẽ, an toàn.

- 1 còi, 4 quả bóng nhựa.

 

doc 212 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 605Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 4 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
 Thử ự ba ngaứy thaựng naờm 2008
Thể dục
Giới thiệu chương trình - trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức"
I - Mục tiêu:
- Giưói thiệu chương trình TD lớp 4. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học đúng.
- Một số quy định về nội dung yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được nhữgn điểm cơ bản về thực iện trong các giờ học TD.
- Biên hế tổ, chọn cán sự bộ mon
- Trò chơi: "Chuyển bóng tiếp sức". Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II - Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.
- 1 còi, 4 quả bóng nhựa.
III - Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp
a) Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Trò chơi "Tìm người chỉ huy"
b) Phần cơ bản:
1 - Giới thiệu chương trình TD lớp 4 SGV - trang 45
2 - Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện.
3 - Biên chế tổ tập luyện.
4 - Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức".
c) Phần kết thúc
6 - 0'
3 - 4'
18 - 22'
3 - 4'
2- 3'
2 - 3'
6 - 8'
4 - 6'
- Học sinh tập hợp vòng tròn, đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Nhắc lại cách chơi và tổ chức cho học sinh vui chơi.
- Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe GV giới thiệu.
- Giáo viên tiếp tục phổ biến như SGV trang 45.
- Chia theo biên chế lớp.
- GV làm mẫu cách chuyển bóng và phổ biến luật chơi.
- Học sinh tổ chức vui chơi.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận nhận xét đánh giá giờ học nhắc nhở chuẩn bị bị sau.
 Thửự năm ngaứy thaựng naờm 2008
Thể dục
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Trò chơi: "Chạy tiếp sức"
I - Mục đích, yêu cầu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của giáo viên.
- Trò chơi: "Chạy tiếp sức". Yêu cầu học sinh biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II - Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn.
- 1 chiếc còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ vẽ sân trò chơi.
III - nội dung và phương pháp lên lớp:
A - Phần mở đầu:
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Nhắc lại nội quy tập luyện chấn chỉnh đội ngũ.
- Trò chơi "Tìm người chỉ huy.
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.
B - Phần cơ bản:
1 - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm đứng nghỉ.
2 - Trò chơi" Chạy tiếp sức"
- Giáo viên nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, phổ biến luật chơi.
- GV quan sát nhận xét, biểu dương.
C - Phần kết thúc:
- GV cùng học sinh hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.
6 - 10'
1 - 2'
1 - 3'
1 - 2'
18- 20'
8 - 10'
8- 10'
4 - 6'
- học sinh tập hợp 2 - 4 hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghe giáo viên nhắc nhở.
- học sinh tổ chức vui chơi.
- học sinh thực hiện.
- Lần 1 - 2 giáo viên điều khiển lớp, sửa động tác sai cho.
- Chia tổ tập luyện, giáo viên quan sát giúp đỡ.
- Các tổ chức thi đua trình diễn.
- GV cùng tổ khác nhận xét.
- Tập cả lớp để củng cố.
- 1 nhóm học sinh làm mẫu.
- học sinh chơi thử.
- Cả lớp tổ chức vui chơi.
- học sinh tiếp nối nhau đi thành vòng tròn lớn, thả lỏng.
Tuần 2:
 Thửự ba ngaứy thaựng naờm 200
THEÅ DUẽC : BAỉI 3 : QUAY PHAÛI, QUAY TRAÙI, DAỉN HAỉNG, DOÀN HAỉNG
 TROỉ CHễI “THI XEÁP HAỉNG NHANH”
I.Muùc tieõu :
 -Cuỷng coỏ naõng cao kú thuaọt: Quay phaỷi, quay traựi, daứn haứng, doàn haứng. Yeõu caàu daứn haứng, doàn haứng nhanh, traọt tửù, ủoọng taực quay phaỷi, quay traựi ủuựng kyừ thuaọt, ủeàu, ủeùp, ủuựng vụựi khaồu leọnh. 
 -Troứ chụi: “Thi xeỏp haứng nhanh”. Yeõu caàu HS bieỏt chụi ủuựng luaọt, traọt tửù nhanh nheùn, haứo hửựng trong khi chụi. 
II.ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng .Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn : Chuaồn bũ 1 coứi. 
 III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp :
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 .Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp , phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc. 
 -Khụỷi ủoọng: ẹửựng taùi choó haựt vaứ voó tay, giaọm chaõn taùi choó ủeỏm theo nhũp 1-2 , 1-2 
 -Troứ chụi: “Tỡm ngửụứi chổ huy”. 
2. Phaàn cụ baỷn:
 a) ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ 
 -OÂn quay phaỷi , quay traựi , daứn haứng , doàn haứng 
 + GV ủieàu khieồn cho HS taọp, coự nhaọn xeựt sửỷa chửừa nhửừng sai soựt cho HS 
 + Chia toồ taọp luyeọn do toồ trửụỷng ủieàu khieồn, GV quan saựt nhaọn xeựt sửỷa chửừa nhửừng sai soựt cho HS caực toồ .
 + Taọp hụùp lụựp sau ủoự cho caực toồ thi ủua trỡnh dieón noọi dung ủoọi hỡnh ủoọi nguừ. GV cuứng HS quan saựt, nhaọn xeựt, ủaựnh giaự. GV sửỷa chửừa nhửừng sai soựt bieồu dửụng caực toồ thi ủua taọp toỏt. 
 +GV ủieàu khieồn cho caỷ lụựp taọp laùi ủeồ cuỷng coỏ .
 b) Troứ chụi : “Thi xeỏp haứng nhanh” 
 -GV neõu teõn troứ chụi
 -GV giaỷi thớch caựch chụi vaứ phoồ bieỏn luaọt chụi: HS ủửựng khoõng thaứnh hai haứng. GV coự theồ ra khaồu leọnh cho HS xeỏp haứng doùc hoaởc haứng ngang moọt caựch nhanh choỏng vaứ thaỳng haứng. 
 -Cho moọt toồ HS chụi thửỷ, sau ủoự caỷ lụựp chụi thửỷ . 
 -Toồ chửực cho HS chụi chớnh thửực coự thi ủua. 
 GV quan saựt, nhaọn xeựt tuyeõn dửụng ủoọi thaộng cuoọc. 
3. Phaàn keỏt thuực: 
 -Cho HS laứm ủoọng taực thaỷ loỷng.
 -GV cuứng hoùc sinh heọ thoỏng baứi hoùc. 
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baựi taọp veà nhaứ.
 -GV hoõ giaỷi taựn. 
6 – 10 phuựt
1 – 2 phuựt 
1 – 2 phuựt
2 – 3 phuựt
18 – 22 phuựt
10 – 12 phuựt 
1 – 2 laàn 
2 – 3 phuựt
1 – 2 laàn
2 laàn 
6 – 8 phuựt 
1 – 2 laàn
2 – 3 laàn 
4 – 6 phuựt 
2 – 3 phuựt
1 – 2 phuựt
1 – 2 phuựt
Nhaọn lụựp 
====
====
====
====
 5GV
-HS ủửựng theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang nghe giụựi thieọu.
========== 
==========
========== 
==========
 5GV
-Hoùc sinh 4 toồ chia thaứnh 4 nhoựm ụỷ vũ trớ khaực nhau ủeồ luyeọn taọp.
] ]
5GV
 ] ]
==========
==========
==========
==========
 5GV
==========5
=
=
=
=
=
=
5
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoõ “khoeỷ”.
Thửự naờm ngaứy thaựng naờm 2008
THEÅ DUẽC : BAỉI 4 ẹOÄNG TAÙC QUAY SAU 
TROỉ CHễI “NHAÛY ẹUÙNG, NHAÛY NHANH”
I.Muùc tieõu : -Cuỷng coỏ vaứ naõng cao kú thuaọt: Quay phaỷi, quay traựi, ủi ủeàu. Yeõu caàu ủoọng taực ủeàu ủuựng vụựi khaồu hieọu. 
 -Hoùc kú thuaọt ủoọng taực quay sau. Yeõu caàu nhaọn bieỏt ủuựng hửụựng xoay ngửụứi, laứm quen vụựi ủoọng taực quay sau. 
 -Troứ chụi: “Nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh” Yeõu caàu HS chụi ủuựng luaọt, nhanh nheùn, haứo hửựng, traọt tửù trong khi chụi. 
II.ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng.Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn : Chuaồn bũ 1 coứi vaứ keỷ saỹn saõn chụi troứ chụi. 
 III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp :
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu:
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh. 
 -GV phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc, chaỏn chổnh ủoọi nguừ, trang phuùc taọp luyeọn. 
 -Khụỷi ủoọng: ẹửựng taùi choó haựt vaứ voó tay. 
 -Troứ chụi: “Dieọt caực con vaọt coự haùi”.
2. Phaàn cụ baỷn :
 a) ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ:
 - OÂn quay phaỷi, quay traựi, ủi ủeàu. 
 * GV ủieàu khieồn caỷ lụựp taọp. 
 * Chia toồ taọp luyeọn do toồ trửụỷng ủieàu khieồn, GV quan saựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS caực toồ. 
 -Hoùc kyừ thuaọt ủoọng taực quay sau: 
 * GV laứm maóu ủoọng taực: Laàn 1 laứm chaọm. 
 * Laàn 2 vửứa laứm vửứa giaỷng giaỷi yeỏu lúnh ủoọng taực: 
TTCB : ẹửựng nghieõm 
Khaồu leọnh : ẹaống sau . Quay. 
ẹoọng taực : Khi dửựt leọnh giửừ nguyeõn tử theỏ thaõn treõn, ủoàng thụứi duứng goựt chaõn phaỷi vaứ nửỷa bửụực baứn chaõn traựi laứm truù quay qua phaỷi ra sau. Khi quay troùng taõm troùng taõm cụ theồ doàn vaứo chaõn phaỷi, quay xong nhanh choựng thu chaõn traựi veà saựt chaõn phaỷi thaứnh tử theỏ ủửựng nghieõm. 
 * Goùi 3 HS taọp laứm thửỷ, GV nhaọn xeựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS. 
 * Cho caỷ lụựp taọp theo khaồu leọnh cuỷa GV. 
 * Chia toồ cho HS luyeọn taọp, GV nhaọn xeựt sửỷa chửừa sai soựt cho HS. 
 d) Troứ chụi : “ Nhaỷy ủuựng , nhaỷy nhanh”. 
 -GV taọp hụùp HS theo ủoọi hỡnh chụi. 
 -Neõu teõn troứ chụi. 
 -GV giaỷi thớch caựch chụi vaứ phoồ bieỏn luaọt chụi. 
 -GV cho moọt nhoựm HS laứm maóu caựch nhaỷy, roài cho moọt toồ chụi thửỷ .
 -Toồ chửực cho caỷ lụựp chụi. 
 -Toồ chửực cho HS thi ủua chụi. 
 -GV quan saựt, nhaọn xeựt, bieồu dửụng ủoọi thaộng cuoọc. 
3. Phaàn keỏt thuực:
 -HS haựt moọt baứi vaứ voó tay theo nhũp.
 -GV cuứng hoùc sinh heọ thoỏng baứi hoùc. 
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baựi taọp veà nhaứ.
 -GV hoõ giaỷi taựn .
6 – 10 phuựt
1 – 2 phuựt 
1 – 2 phuựt
2 – 3 phuựt
18 – 20 phuựt
10 – 12 phuựt 
3 – 4 phuựt 
1 – 2 laàn 
3 – 4 laàn 
7 – 8 phuựt 
2 laàn 
1 laàn
2 – 3 phuựt
4 – 6 phuựt 
1 – 2 laàn
2 – 3 laàn 
4 – 6 phuựt 
1 – 2 phuựt 
1 – 2 phuựt
1 – 2 phuựt 
Nhaọn lụựp 
====
====
====
====
 5GV
-ẹoọi hỡnh troứ chụi
5GV
-HS ủửựng theo ủoọi hỡnh 4 haứng doùc.
====
====
====
====
====
 5GV
- Hoùc sinh 4 toồ chia thaứnh 4 nhoựm ụỷ vũ trớ khaực nhau ủeồ luyeọn taọp
] ]
5GV
 ] ]
-HS chuyeồn thaứnh ủoọi hỡnh voứng troứn .
5GV
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoõ “khoeỷ”.
Tuần 3:
 Thửự ba ngaứy thaựng naờm 2008
THEÅ DUẽC :BAỉI 5 : ẹI ẹEÀU, ẹệÙNG LAẽI, QUAY SAU
 TROỉ CHễI “KEÙO CệA LệỉA XEÛ”
I.Muùc tieõu :
 -Cuỷng coỏ vaứ naõng cao kú thuaọt: ẹi ủeàu, ủửựng laùi, quay sau. Yeõu caàu nhaọn bieỏt ủuựng hửụựng quay, cụ baỷn ủuựng ủoọng taực, ủuựng khaồu leọnh. 
 -Troứ chụi : “Keựo cửa lửứa xe” Yeõu caàu HS chụi ủuựng luaọt haứo hửựng trong khi chụi. 
II.ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm : Treõn saõn trửụứng .Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn : Chuaồn bũ 1 coứi. 
 III.Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp :
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh. 
 -GV phoồ bieỏn noọi dung : Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc, chaỏn chổnh ủoọi nguừ, trang phuùc taọp luyeọn. 
 -Khụỷi ủoọng : ẹửựng taùi choó haựt vaứ voó tay. 
 -Troứ chụi : “Troứ chụi hieọu leọnh”. 
2. phaàn cụ baỷn:
 a) ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ:
 -OÂn ủi ủeàu, ủửựng laùi, quay sau. 
 * Laàn 1 v ... aõn). 
 -Troứ chụi “Keỏt baùn ”.
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baứi taọp veà nhaứ “OÂn baứi taọp RLTTCB”.
 -GV hoõ giaỷi taựn. 
6 – 10 phuựt
1 phuựt
1 phuựt 
1 phuựt 
Moói ủoọng taực 2 laàn 8 nhũp
1 phuựt
9- 10 phuựt
10 – 12phuựt
3 – 4 phuựt 
1 phuựt 
1 phuựt
-Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp baựo caựo. 
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS nhaọn xeựt. 
-HS taọp hụùp theo ủoọi hỡnh 2-4 haứng ngang , em noù caựch em kia 1,5 m 
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS taọp hụùp thaứnh 2 – 4 haứng doùc, ủửựng sau vaùch chuaồn bũ (moói haứng laứ 1 toồ taọp luyeọn khoaỷng 6 – 10 em). Em soỏ 1 cuỷa caực haứng, khi vaứo neựm boựng thỡ bửụực leõn ủửựng sau vaùch xuaỏt phaựt (chaõn trửụực chaõn sau). 
5GV
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực.
====
====
====
====
5GV
-HS hoõ “khoỷe”.
Tuần 34
 Thửự ba ngaứy 07 thaựng 4naờm 2006
THEÅ DUẽC 
67 
 NHAÛY DAÂY CHAÂN TRệễÙC CHAÂN SAU 
TROỉ CHễI : “LAấN BOÙNG BAẩNG TAY ”
I. Muùc tieõu :
 -Nhaỷy daõy chaõn trửụực chaõn sau .Yeõu caàu bieỏt caựch thửùc hieọn ủoọng taực cụ baỷn ủuựng. 
 -Hoùc troứ chụi: “Laờn boựng baống tay”. Yeõu caàu bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi ụỷ mửực tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng. 
II. ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm: Treõn saõn trửụứng. Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn: Chuaồn bũ coứi, 2 – 4 quaỷ boựng, hai em moọt daõy nhaỷy vaứ saõn chụi cho troứ chụi nhử baứi 40. 
III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp:
III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp:
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh sú soỏ.
 -GV phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc. 
 -Khụỷi ủoọng: ẹi roài chaùy chaọmtheo voứng troứn, sau ủoự ủửựng laùi khụỷi ủoọng caực khụựp xoay coồ chaõn, coồ tay, goỏi, hoõng, vai. 
 -Chaùy chaọm theo haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn quanh saõn taọp. 
 -Troứ chụi: “Bũt maột baột deõ”
 2 . Phaàn cụ baỷn:
 a) Baứi taọp reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn:
 * Nhaỷy daõy kieồu chuùm chaõn, chaõn trửụực chaõn sau 
 -Cho HS nhaỷy daõy kieồu chuùm hai chaõn 1 laàn. 
 -GV neõu teõn baứi taọp. 
 -GV hửụựng daón caựch nhaỷy daõy mụựi vaứ laứm maóu cho HS quan saựt ủeồ naộm ủửụùc caựch nhaỷy. 
 TTCB: Trửụực khi nhaỷy, tửứng em laứm ủoọng taực so daõy. Sau ủoự ủửựng TTCB nhử ủaừ hoùc ụỷ lụựp 3. 
 ẹoọng taực: Chao daõy 1 – 2 laàn ủeồ taùo ủaứ, sau ủoự quay daõy tửứ treõn cao xuoỏng thaỏp ụỷ phớa trửụực ra sau. Khi daõy chuyeồn ủoọng gaàn ủeỏn baứn chaõn trửụực thỡ baọt nheù ủeồ chaõn rụứi khoỷi maởt ủaỏt ủuựng luực daõy ủi qua dửụựi baứn chaõn, sau ủoự chaõn sau cuừng baọt nheù ủeồ rụứi khoỷi maởt ủaỏt ủuựng luực daõy ủi qua dửụựi baứn chaõn. ẹoọng taực cửự tieỏp tuùc nhử vaọy moọt caựch nhũp nhaứng, kheựo leựo sao cho khoõng ủeồ daõy vửụựng chaõn. 
 -GV ủieàu khieồn caực em taọp chớnh thửực.
 -GV tieỏn haứnh cho HS taọp luyeọn theo toồ ụỷ khu vửùc ủaừ quy ủũnh, GV ủi ủeỏn tửứng toồ nhaộc nhụỷ caực em vaứ bao quaựt lụựp, HS thay nhau nhaỷy vaứ ủeỏm soỏ laàn cho baùn. 
 b) Troứ chụi: “ Laờn boựng baống tay ”
 -GV taọp hụùp HS theo ủoọi hỡnh chụi.
 -Neõu teõn troứ chụi.
 -GV cho tửứng toồ thửùc hieọn troứ chụi, sau ủoự GV nhaọn xeựt vaứ uoỏn naộn nhửừng em laứm chửa ủuựng. 
 -GV phoồ bieỏn laùi quy taộc chụi giuựp HS naộm vửừng luaọt chụi. 
 Caựch chụi: 
 -Khi coự leọnh em soỏ 1 cuỷa moói ủoọi nhanh choựng di chuyeồn duứng tay laờn boựng veà phớa cụứ ủớch. Khi qua cụứ ủớch thỡ voứng quay laùi vaứ laùi tieỏp tuùc di chuyeồn laờn boựng trụỷ veà. Sau khi em soỏ 1 thửùc hieọn xong veà ủửựng ụỷ cuoỏi haứng, em soỏ 2 cuỷa caực haứng thửùc hieọn nhử em soỏ moọt. Cửự nhử vaọy ủoọi naứo xong trửụực, ớt phaùm quy, ủoọi ủoự thaộng.
 Nhửừng trửụứng hụùp phaùm quy 
 +Khoõng duứng tay laờn boựng maứ duứng chaõn hoaởc oõm boựng chaùy. 
 +Khoõng voứng qua cụứ ủớch maứ ủaừ quay veà vaùch xuaỏt phaựt.
 +Em laờn boựng trửụực chửa veà ủeỏn vaùch xuaỏt phaựt , em tieỏp theo ủaừ rụứi vaùch xuaỏt phaựt hoaởc xuaỏt phaựt trửụực khi coự leọnh.
 +Khi di chuyeồn, boựng bũ laờn xa quaự taàm vụựi tay cuỷa HS khoaỷng 2 – 3m (trửụứng hụùp naứy, caực em vaón tieỏp tuùc ủửụùc chụi nhửng phaỷi dửng ủửụùc boựng trong khu vửùc chụi). 
 -GV toồ chửực cho hS chụi chớnh thửực. 
 -Sau vaứi laàn chụi GV toồ chửực cho HS chụi theo quy ủũnh laờn boựng baống moọt hoaởc hai tay tuyứ theo nhửừng laàn chụi khaực nhau. Toồ naứo thaộng thỡ ủửụùc khen , toồ naứo thua thỡ bũ phaùt (Caực toồ coự soỏ lửụùng HS baống nhau deồ thi thua xem toồ naứo kheựo leựo hụn). 
3 .Phaàn keỏt thuực: 
 -ẹửựng thaứnh voứng troứn voó tay vaứ haựt. 
 -ẹửựng taùi choó hớt thụỷ saõu 4-5 laàn (dang tay: hớt vaứo, buoõng tay : thụỷ ra).
 -GV cuứng HS heọ thoỏng baứi hoùc. 
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc. 
 -GVứ giao baứi taọp veà nhaứ: Nhaỷy daõy kieồu chaõn trửụực chaõn sau .
 -GV hoõ giaỷi taựn. 
6 – 10 phuựt
1 – 2 phuựt
2 phuựt 
1 – 2 phuựt
1 – 2 phuựt
18 – 22 phuựt
10 – 12 phuựt 
5 – 7 phuựt
4 – 6 phuựt
2 phuựt 
2 phuựt 
1 phuựt 
-Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp baựo caựo. 
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS taọp hụùp thaứnh 2 – 4 haứng ngang, daứn haứng trieồn khai ủoọi hỡnh taọp, 2 haứng moọt quay maởt vaứo nhau vaứ ủửựng caựch nhau 
3 – 4m. Trong moói haứng khoaỷng caựch giửừa caực em 
1,5 – 2m, taùo thaứnh tửứng ủoõi moọt (moọt em nhaỷy, em kia ủeỏm), 2 em chung moọt daõy nhaỷy.
==========
==========
==========
==========
5GV
-Chia HS trong lụựp thaứnh 4 ủoọi, coự soỏ lửụùng ngửụứi baống nhau, moói ủoọi taọp hụùp thaứnh 1 haứng doùc, ủửựng sau vaùch xuaỏt phaựt vaứ thaỳng hửụựng vụựi 1 cụứ ủớch. 
5GV
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực.
====
====
====
====
5GV
-HS hoõ “khoỷe”.
 Thửự naờm ngaứy 06 thaựng 4 naờm 2006
THEÅ DUẽC 68 
 NHAÛY DAÂY - TROỉ CHễI : “ DAÃN BOÙNG ”
I. Muùc tieõu :
 -Nhaỷy daõy chaõn trửụực chaõn sau .Yeõu caàu bieỏt caựch thửùc hieọn ủoọng taực cụ baỷn ủuựng. 
 -Troứ chụi “Daón boựng”. Yeõu caàu bieỏt caựch chụi, bửụực ủaàu tham gia ủửụùc vaứo troứ chụi ủeồ reứn luyeọn sửù kheựo leựo nhanh nheùn. 
II. ẹaởc ủieồm – phửụng tieọn :
ẹũa ủieồm: Treõn saõn trửụứng. Veọ sinh nụi taọp, ủaỷm baỷo an toaứn taọp luyeọn. 
Phửụng tieọn: Chuaồn bũ coứi, 2 – 4 quaỷ boựng, hai em moọt daõy nhaỷy vaứ saõn chụi cho troứ chụi nhử baứi 40. 
III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp:
III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp:
Noọi dung
ẹũnh lửụùng
Phửụng phaựp toồ chửực
1 . Phaàn mụỷ ủaàu: 
 -Taọp hụùp lụựp, oồn ủũnh: ẹieồm danh sú soỏ.
 -GV phoồ bieỏn noọi dung: Neõu muùc tieõu - yeõu caàu giụứ hoùc. 
 -Khụỷi ủoọng: ẹi roài chaùy chaọmtheo voứng troứn, sau ủoự ủửựng laùi khụỷi ủoọng caực khụựp xoay coồ chaõn, coồ tay, goỏi, hoõng, vai. 
 -Chaùy chaọm theo haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn quanh saõn taọp. 
 -Troứ chụi: “Bũt maột baột deõ”
2 . Phaàn cụ baỷn:
 a) OÂn nhaỷy daõy:
 * Nhaỷy daõy kieồu chuùm chaõn, chaõn trửụực chaõn sau 
 -Cho HS nhaỷy daõy kieồu chuùm hai chaõn 1 laàn. 
 -GV neõu teõn baứi taọp. 
 -GV hửụựng daón caựch nhaỷy daõy mụựi vaứ laứm maóu cho HS quan saựt ủeồ naộm ủửụùc caựch nhaỷy. 
 TTCB: Trửụực khi nhaỷy, tửứng em laứm ủoọng taực so daõy. Sau ủoự ủửựng TTCB nhử ủaừ hoùc ụỷ lụựp 3. 
 ẹoọng taực: Chao daõy 1 – 2 laàn ủeồ taùo ủaứ, sau ủoự quay daõy tửứ treõn cao xuoỏng thaỏp ụỷ phớa trửụực ra sau. Khi daõy chuyeồn ủoọng gaàn ủeỏn baứn chaõn trửụực thỡ baọt nheù ủeồ chaõn rụứi khoỷi maởt ủaỏt ủuựng luực daõy ủi qua dửụựi baứn chaõn, sau ủoự chaõn sau cuừng baọt nheù ủeồ rụứi khoỷi maởt ủaỏt ủuựng luực daõy ủi qua dửụựi baứn chaõn. ẹoọng taực cửự tieỏp tuùc nhử vaọy moọt caựch nhũp nhaứng, kheựo leựo sao cho khoõng ủeồ daõy vửụựng chaõn. 
 -GV ủieàu khieồn caực em taọp chớnh thửực.
 -GV tieỏn haứnh cho HS taọp luyeọn theo toồ ụỷ khu vửùc ủaừ quy ủũnh, GV ủi ủeỏn tửứng toồ nhaộc nhụỷ caực em vaứ bao quaựt lụựp, HS thay nhau nhaỷy vaứ ủeỏm soỏ laàn cho baùn. 
-GV taọp hụùp HS theo ủoọi hỡnh chụi.
 -Neõu teõn troứ chụi : “Daón boựng ” 
 -GV nhaộc laùi caựch chụi.
 Caựch chụi : Khi coự leọnh xuaỏt phaựt, em soỏ 1 cuỷa caực haứng nhanh choựng chaùy leõn laỏy boựng, duứng tay daón boựng veà vaùch xuaỏt phaựt, roài trao boựng cho soỏ 2. Em soỏ 2 vửứa chaùy vửứa daón boựng veà phớa trửụực roài ủaởt boựng vaứo voứng troứn, sau ủoự chaùy nhanh veà phớa vaùch xuaỏt phaựt vaứ chaùm tay vaứo baùn soỏ 3, soỏ 3 thửùc hieọn nhử soỏ 1 vaứ cửự laàn lửụùt nhử vaọy cho ủeỏn heỏt, ủoọi naứo xong trửụực, ớt loói ủoọi ủoự thaộng. 
 Nhửừng trửụứng hụùp phaùm quy:
 -Xuaỏt phaựt trửụực khi coự leọnh. Khoõng ủaọp boựng hoaởc daón boựng maứ oõm boựng chaùy hoaởc ủeồ boựng laờn veà trửụực caựch ngửụứi quaự 2 m. 
 -Chửa nhaọn ủửụùc boựng hoaởc chaùm tay cuỷa baùn thửùc hieọn trửụực ủaừ rụứi khoỷi vaùch xuaỏt phaựt. 
 Nhửừng trửụứng hụùp khoõng tớnh maộc loói :
 -Trong khi ủaọp boựng hoaởc daón boựng coự theồ ủửụùc baột laùi roài laùi tieỏp tuùc daón boựng. 
 -ẹeồ boựng vaứo voứng, boựng bũ laờn ra ngoaứi thỡ ủoàng ủoọi coự quyeàn nhaởt giuựp ủeồ vaứo voứng, neỏu boựng rụi khi trao boựng cho nhau thỡ nhaởt leõn vaứ tieỏp tuùc cuoọc chụi.
 -GV phaõn coõng ủũa ủieồm cho HS chụi chớnh thửực do caựn sửù tửù ủieàu khieồn. 
3 .Phaàn keỏt thuực: 
 -ẹửựng thaứnh voứng troứn voó tay vaứ haựt. 
 -ẹửựng taùi choó hớt thụỷ saõu 4-5 laàn (dang tay: hớt vaứo, buoõng tay : thụỷ ra).
 -GV cuứng HS heọ thoỏng baứi hoùc. 
 -GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc. 
 -GVứ giao baứi taọp veà nhaứ: Nhaỷy daõy kieồu chaõn trửụực chaõn sau .
-GV hoõ giaỷi taựn. 
6 – 10 phuựt
1 – 2 phuựt
2 phuựt 
1 – 2 phuựt
1 – 2 phuựt
18 – 22 phuựt
10 – 12 phuựt 
5 – 7 phuựt
4 – 6 phuựt
2 phuựt 
2 phuựt 
1 phuựt 
-Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp baựo caựo. 
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS taọp hụùp thaứnh 2 – 4 haứng ngang, daứn haứng trieồn khai ủoọi hỡnh taọp, 2 haứng moọt quay maởt vaứo nhau vaứ ủửựng caựch nhau 
3 – 4m. Trong moói haứng khoaỷng caựch giửừa caực em 
1,5 – 2m, taùo thaứnh tửứng ủoõi moọt (moọt em nhaỷy, em kia ủeỏm), 2 em chung moọt daõy nhaỷy.
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS chia thaứnh 2 – 4 ủoọi, moói ủoọi taọp hụùp theo 1 haứng doùc, ủửựng sau vaùch xuaỏt phaựt, thaỳng hửụựng vụựi voứng troứn. 
5GV
-ẹoọi hỡnh hoài túnh vaứ keỏt thuực.
====
====
====
====
5GV
-HS hoõ “khoỷe”.

Tài liệu đính kèm:

  • docThe duc lop 4 ca nam(2).doc