Giáo án Toán lớp 2 - Tuần 17

Giáo án Toán lớp 2 - Tuần 17

TUẦN 17

 TOÁN

 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

I- MỤC TIÊU:

Giúp h/s củng cố về:

+ Cộng, trừ nhẩm trong phạm vi các bảng tính

+ Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tính viết)

+ Tính chất giao hoán của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

+ Giải bài toán về nhiều hơn

+ Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ

+ Số 0 trong phép cộng và phép trừ

II- ĐỒ DÙNG:

Phấn màu ,bảng nhóm vẽ tóm tắt

III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc 6 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 758Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 2 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NguyÔn ThÞ Lan Ph­¬ng 
Líp :2A
 Thø hai ngµy th¸ng 12 n¨m 2007 
TuÇn 17 
 To¸n 
 «n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ
I- Môc tiªu:
Gióp h/s cñng cè vÒ:
+ Céng, trõ nhÈm trong ph¹m vi c¸c b¶ng tÝnh
+ Céng trõ cã nhí trong ph¹m vi 100 (tÝnh viÕt)
+ TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng, quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ
+ Gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n
+ T×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp céng, phÐp trõ
+ Sè 0 trong phÐp céng vµ phÐp trõ
II- §å dïng:
PhÊn mµu ,b¶ng nhãm vÏ tãm t¾t 
III- Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1- Bµi cò
2- Bµi míi
*H§1: GT bµi
* H§2: Hd «n tËp
* Cñng cè céng, trõ cã nhí
Bµi 1: TÝnh nhÈm
 12-9 12-4
 8+4
9+-8
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
38+42 47+35
63-18
Bµi 3 : Sè
9+8
9+6
9+1+5
* ¤n gi¶i to¸n 
- Bµi 4: Gi¶i to¸n 
- Líp 2A _____48 c©y
- Líp 2B _____/____12 c©y 
Bµi gi¶i: 
Líp 2B trång ®­îc sè c©y
48+12 = 60 (c©y)
§/s : 60 (c©y).
* C2 t×m thµnh phÇn ch­a biÕt
* Bµi 5: Sè:
a- 72 += 72
b- 85 - .= 85
3- Cñng cè – dÆn dß
 Gäi HS ch÷a bµi cò 
Ghi ®Çu bµi
Yªu cÇu hs ®äc ®Çu bµi
Yc hs nhÈm vµ nªu kÕt qu¶ 
NX ch÷a bµi
+ Nªu c¸ch nhÈm 16-9?
 9+7?
- Gäi hs ®äc yc 
- Yc hs lµm bµi
NX ch÷a bµi
Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 38+42 vµ 63- 18.
- Gäi hs ®äc ®Çu bµi
- Yc hs lµm bµi
- gäi hs ®äc bµi lµm
NX ch÷a bµi
V× sao 9+6 = 9+1+5
- Gäi hs ®äc yc
- Nªu tãm t¾t bµi to¸n 
- Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo
- Yc hs lµm bµi
- H/s ®äc bµi gi¶i
NX – ch÷a bµi
- Gäi hs ®äc ®Ò bµi
- Yc hs lµm bµi
NX - ch÷a bµi
- Sè cÇn ®iÒn lµ thµnh phÇn g× trong phÐp tÝnh ? nªu c¸ch t×m
NX giê häc
VN: ¤n l¹i bµi 
Nªu kÕt qu¶ nèi tiÕp
Nx 
- 1em
- 3hs lªn b¶ng lµm
- Hs nªu
- 2 em
- 4 em lªn b¶ng
§äc ®Ò
nhiÒu h¬n
- 1hs lªn b¶ng gi¶i
- 1hs lªn b¶ng lµm
 H­íng dÉn häc
 Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh bµi buæi s¸ng
- H­íng dÉn häc sinh lµm bµi
- Båi d­ìng cho häc sinh kh¸ lµm thªm bµi tËp n©ng cao
- LuyÖn ch÷ 9 nÕu (cßn thêi gian)
TuÇn 17
 To¸n 
 «n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ (tiÕp)
I- Môc tiªu:
Gióp hs cñng cè, kh¾c s©u vÒ:
+ Céng trõ nhÈm trong b¶ng
+ Céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100 (tÝnh viÕt)
+ Gi¶i to¸n vÒ Ýt h¬n 
II- §å dïng
	B¶ng phô viÕt bµi 3
III- Ho¹t ®éng d¹y – häc
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1- Bµi cò
2- Bµi míi 
*H§1: Gt bµi
* H§2: hd «n tËp
* «n céng trõ cã nhí trong ph¹m vi 100 
Bµi 1: TÝnh nhÈm 
12-6= 6+6=
9+9= 13-5=
14-7= 8+8=
17-8= 16-8=
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh 
68+ 27= 56+44=
90-32 = 71-26=
Bµi 3: Sè?
a- 17-3.6 ____0
 17-9=
 16-9=
 16-6-3 =
* ¤n gi¶i to¸n
T/lín __60___/_22_
T/bÐ___?lÝt_____
Bµi gi¶i
Thïng bÐ ®ùng ®­îc sè l n­íc: 60-22=48L
Bµi 5: ViÕt phÐp céng cã tæng b»ng 1 sè h¹ng
c- Cñng cè – dÆn dß
- Ghi ®Çu bµi
- Y/c hs nhÈm kÕt qu¶
- Gäi hs ®äc bµi nèi tiÕp.
+ Nªu c¸ch nhÈm 17+8=
 8+7 = 
- Y/c hs lµm bµi
NX ch÷a bµi
Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 90-32?
Yc hs lµm bµi
NX – ch÷a bµi
+ V× sao 16-9 =16-6-3
- Gäi hs ®äc ®Ò bµi
+ Nªu tãm t¾t bµi
+ Bµi to¸n cho g×? hái g×?
+ Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo?
- Yc hs lµm bµi
NX – ch÷a bµi
- Hs tù viÕt bµi
+ NhËn xÐt nh÷ng phÐp tÝnh c¸c b¹n viÕt.
+ Trong phÐp céng cã 1 sè h¹ng b»ng 0 th× kq nh­ thÕ nµo?
Nªu l¹i nd bµi häc
NX giê häc 
Mçi em 1 phÐp tÝnh
Hs nªu
- 3hs lªn b¶ng lµm
Hs nªu
4 hs lªn b¶ng lµm
Ph©n tÝch
Ýt h¬n
1 hs lªn b¶ng gi¶i
- 2hs lªn b¶ng viÕt
- Cã 1 sè h¹ng b»ng 0
BÊt kú sè nµo céng víi 0 th× kÕt qu¶ b»ng chinh nã.
TuÇn 17
 To¸n
 «n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ (tiÕp)
I-Môc tiªu:
- Gióp hs cñng cè vµ kh¾c s©u vÒ:
+ Céng, trõ nhÈm trong b¶ng
+ Céng trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100
+ T×m sè h¹ng ch­a biÕt trong mét tæng ( SBT) ch­a biÕt trong 1 hiÖu
+ Gi¶i bµi to¸n vÒ Ýt h¬n
+ Bµi to¸n tr¾c nghiÖm cã 4 lùa chän.
+ BiÓu t­îng vÒ h×nh tø gi¸c 
II- §å dïng 
Hép ®å dïng d¹y – häc to¸n , b¶ng phô
III- Ho¹t ®éng d¹y – Häc
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1-Bµi cò 
69+ 27; 100-9
2- Bµi míi
*H§1: Gt bµi
* H§2: LuyÖn tËp
* ¤n b¶ng céng, trõ 
Bµi 1: TÝnh nhÈm
9+5 = 14-7 =
5+ 9= 16-8 =
* «n céng trõ trong ph¹m vi 100.
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh 
36+36 100+75
83+17 
* T×m thµnh phÇn ch­a biÕt
Bµi 3: T×m X
* Bµi to¸n vÒ Ýt h¬n
Bµi 4: tãm t¾t
Bµi 5
3-Cñng cè – dÆn dß
- Gäi hs lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh
NX – cho ®iÓm
- Ghi b¶ng
- Gäi hs ®äc yc 
- Yc hs th¶o luËn kÕt qu¶ theo nhãm 2
- Gäi hs ®äc kÕt qu¶
+ Nªu c¸ch nhÈm 9+5; 13-7?
+ Khi biÕt Kq phÐp tÝnh 9+5 cã ®iÒn ®ù¬c kq phÐp tÝnh 5+9 kh«ng? V× sao
Gäi hs ®äc yªu cÇu
+Khi ®Æt tÝnh ta cÇn chó ý g×
- Yc hs lµm bµi – ch÷a bµi, NX 
+ Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh 100-2; 100-75.
Khi thùc hiÖn phÐp tÝnh (+) (-) ta cÇn chó ý ®iÒu g×?
-Gäi hs ®äc yªu cÇu
- Yc hs tù lµm ch÷a bµi – NX 
+ x gäi lµ g×?
+ Nªu c¸ch t×m sè h¹ng (SBT, ST) ch­a biÕt ?
NX- ch÷a bµi
- Gäi hs ®äc yc – tãm t¾t
+ §Ò cho g×? hái g×?
+ D¹ng to¸n nµo?
Yc häc sinh lµm – NX ch÷a bµi
NX – ch÷a bµi
- GV ®­a h×nh vÏ.
- Yc hs th¶o luËn nhãm ®«i
- Gäi hs ®¹i diÖn lªn chØ, kÓ tªn
+ Cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c
- Nh¾c l¹i KT võa «n
NX giê häc
2 hs lªn b¶ng
Th¶o luËn
- §äc nèi tiÕp
Nªu kÕt qu¶, NX 
3 hs lªn b¶ng lµm
3hs lªn b¶ng lµm
Hs tr¶ lêi
Ph©n tÝch
Ýt h¬n
1 hs lªn b¶ng gi¶i
Hs quan s¸t
-Th¶o luËn nhãm
- 2-3 em
D-4

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 17.doc