Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 - Năm học 2009-2010 (vòng 21 - 25)

 BÀI 1 : Điền số thích hợp :

 40 m2 3690 cm2 = 403690 cm2 ; 9 km2 158 dam2 = 90158 dam2 ;

 5 m2 5 cm2 = 50005 cm2 ; 150 km2 946 dam2 = 1500946 dam2 ;

 16 m2 24 cm2 = 160024 cm2 ; 25 m2 85 cm2 = 250085 cm2 ;

 250 km2 68 dam2 = 2500068 dam2 ; 15 km2 9 dam2 = 150009 dam2 ;

 10 km2 2468 dam2 = 102468 dam2 ; 90 m2 5 cm2 = 900005 cm2 ;

 16 m2 24 cm2 = 160024 cm2 ; 40 km2 9 dam2 = 400009 dam2 ;

 5 m2 375 cm2 = 50375 cm2 ; 8 m2 2686 cm2 = 82686 cm2 ;

1/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 591,4. Lẽ ra tổng đúng là 480,34. Tìm STP đó ? ( 12,34 )

2/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 2208,9. Lẽ ra tổng đúng là 2028,09. Tìm STP đó ? ( 20,09 )

3/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 2209,8. Lẽ ra tổng đúng là 2029,08. Tìm STP đó ? ( 20,08 )

4/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 2009,95. Lẽ ra tổng đúng là 2027,5. Tìm STP đó ? ( 19,5 )

5/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 2043,56. Lẽ ra tổng đúng là 2354,6. Tìm STP đó ? ( 345,6 )

6/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 826,468. Lẽ ra tổng đúng là 848,68. Tìm STP đó ? ( 24,68 )

7/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 2207. Lẽ ra tổng đúng là 2028,8. Tìm STP đó ? ( 19,8 )

8/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 9692. Lẽ ra tổng đúng là 1110,68. Tìm STP đó ? ( 86,68 )

9/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 7122. Lẽ ra tổng đúng là 400,89. Tìm STP đó ? ( 67,89 )

10/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 2270. Lẽ ra tổng đúng là 2034,2. Tìm STP đó ? ( 26,2 )

 

doc Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 26/06/2021 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 - Năm học 2009-2010 (vòng 21 - 25)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010
( Vòng 21 - 25 )
VÒNG 21
 BÀI 1 : Điền số thích hợp :
 40 m 3690 cm = 403690 cm ; 9 km 158 dam = 90158 dam ; 
 5 m 5 cm = 50005 cm ; 150 km 946 dam = 1500946 dam ;
 16 m 24 cm = 160024 cm ; 25 m 85 cm = 250085 cm ;
 250 km 68 dam = 2500068 dam ; 15 km 9 dam = 150009 dam ; 
 10 km 2468 dam = 102468 dam ; 90 m 5 cm = 900005 cm ;
 16 m 24 cm = 160024 cm ; 40 km 9 dam = 400009 dam ;
 5 m 375 cm = 50375 cm ; 8 m 2686 cm = 82686 cm ; 
1/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 591,4. Lẽ ra tổng đúng là 480,34. Tìm STP đó ? ( 12,34 ) 
2/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 2208,9. Lẽ ra tổng đúng là 2028,09. Tìm STP đó ? ( 20,09 ) 
3/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang phải 1 hàng nên được tổng sai là 2209,8. Lẽ ra tổng đúng là 2029,08. Tìm STP đó ? ( 20,08 ) 
4/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 2009,95. Lẽ ra tổng đúng là 2027,5. Tìm STP đó ? ( 19,5 ) 
5/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 2043,56. Lẽ ra tổng đúng là 2354,6. Tìm STP đó ? ( 345,6 ) 
6/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã viết nhầm dấu phẩy của STP sang trái 1 hàng nên được tổng sai là 826,468. Lẽ ra tổng đúng là 848,68. Tìm STP đó ? ( 24,68 ) 
7/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 2207. Lẽ ra tổng đúng là 2028,8. Tìm STP đó ? ( 19,8 ) 
8/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 9692. Lẽ ra tổng đúng là 1110,68. Tìm STP đó ? ( 86,68 ) 
9/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 7122. Lẽ ra tổng đúng là 400,89. Tìm STP đó ? ( 67,89 ) 
10/ Khi cộng 1 STN với 1 STP, 1 bạn đã quên viết dấu phẩy của STP nên được tổng sai là 2270. Lẽ ra tổng đúng là 2034,2. Tìm STP đó ? ( 26,2 ) 
11/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 8 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 2222 ( 2468 ) 12/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 8 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 1808 ( 2008 ) 13/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 5 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 1751 ( 1945 ) 14/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 5 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 1220 ( 1355 ) 15/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 7 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 1222 ( 1357 ) 16/ Tìm 1 STN, biết nếu xoá chữ số 9 hàng đ/vị thì được số mới kém số đó 1809 ( 2009 ) 17/ Tìm 1 STN, biết nếu viết chữ số 8 vào bên phải thì được số mới hơn 7802 ( 866 ) 18/ Tìm 1 STN, biết nếu viết chữ số 9 vào bên phải thì được số mới hơn 1809 ( 200 ) 19/ Tìm 1 STN, biết nếu viết chữ số 9 vào bên phải thì được số mới hơn 9000 ( 999 ) 
20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A-B= 123,75 .A = ?( 137,5 )
21/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A-B= 18,072 .A = ?( 20,08 )
22/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A-B= 244,332 .A = ?( 246,8 )
23/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A-B= 198,891 .A = ?( 200,9 )
24/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; B-A=619,74 .A = ?( 68,86 )
25/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; B-A=222,12 .A = ?( 24,68 )
26/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; B-A=1988,91 .A = ?( 20,09 )
27/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; B-A=93,654 .A = ?( 0,946 )
28/ HHCN @ có độ dài các kích thước đều gấp 2 lần độ dài các kích thước của HHCN $. Tìm tỉ số % diện tích toàn phần giữa HHCN $ và HHCN @ ( 400 % ) 
29/ Tìm abc, biết 3abc = abc x 9 ( 3000 : 8 = 375 ); biết abc5 - 5abc = 3519 ( 946 ); 
 BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,2 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính tổng số HLP nhỏ cần để xếp? Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 1728 ; 1000 )
2/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,1 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 9 x 9 x 6 = 486 )
3/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,2 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 600 )
4/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,5 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 13 x 13 x 6 = 1014 ); Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 1014 )
5/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,8 dm ; R = 1,2 dm ; h = 8 cm . Tính số HLP nhỏ cần để xếp ? ( 1728 hình )
6/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,5 dm ; R = 1 dm ; h = 7 cm; rồi sơn 6 mặt . Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 418 hình )
7/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,6 dm ; R = 1,2 dm ; h = 8 cm . Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 568 ); Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 840 ); Số HLP nhỏ được sơn 2 mặt ? ( 120 ) . 
8/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,5 dm ; R = 1,1 dm ; h = 9 cm . Tính số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 819 ); Số HLP nhỏ được sơn 2 mặt ? ( 116 ) . 
9/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,6 dm ; R = 1,1 dm ; h = 8 cm . Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 528 ); Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 756 ) . 
10/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 15 cm ; R = 10 cm ; h = 8 cm . Tính số HLP nhỏ cần để xếp ? ( 1200 ); Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 624 ) . 
11/ Hình tam giác ABC có A
S = 300 cm. MA = MB ; M N
 NA = NC ; 
Tính MNA = ? . ( 75 cm ) B C
12/ Hình tam giác ABC có A
S = 450 cm. MB = 2 MA ; M N
 NC = 2 NA ; 
Tính AMN = ? . ( 50 cm ) B C
13/ Hình tam giác ABC có A
S = 450 cm. MC = 2 MB ; N
 NA = NC ; 
Tính CMN = ? . ( 150 cm ) B M C
14/ Hình tam giác ABC có A
S = 600 cm. MA = MB ; M N
 NA = NC ; BD = DC ; 
Tính MND = ? . ( 150 cm ) B D C
15/ Hình tam giác ABC có A
S = 420 cm. BM = MC ; 
 NA = 2 NC ; N 
Tính CMN = ? . ( 70 cm ) B M C
16/ Hình tam giác ABC có A
S = 400 cm. BM = MC ; N
 NA = NC ; 
Tính CMN = ? . ( 100 cm ) B M C
17/ Hình tam giác ABC có A
S = 450 cm. MC = 2 MB ; M N
 NA = NC ; 
Tính CMN = ? . ( 150 cm ) B M C
18/ Hình tam giác ABC có A
S = 175,5 cm. 
Hình tam giác ABC có S = 58,5 cm ; 
Tính ABM = ? . ( 117 cm ) B M C
 BÀI 3 : Chọn các giá trị bằng nhau : 
 * + = ; 80 % của = 0,7 ; của 3,6 = 2,25 ; của 50,4 = 88,2 ; của 1 = 1 ; - = ; + = ; x = ; - = ; của 1 = 1 .
 * của 3 = 1 ; : = ; của 2,97 = 1,98 ; của 2,3 = 2,07 ; 60 % của = ; : = ; - = ; x = ; + = ; - = ; : = ; : = . 
 (2008-2009)* < < < < < < < < < < < < < < < < < < < .
 (2008-2009)* < < < < < < < < < < < < < < < < < < < .
VÒNG 22
 BÀI 1 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ = ( a = 60 ) ; = ( a = 52 ) ; = ( a = 196 ) ; = (a=50)
 = ( a = 105 ) ; = ( a = 84 ) ; = ( a = 42 ) ; = (a=69)
 = ( a = 84 ) ; = ( a = 46 ) ; = ( a = 114 ) ; = (a=168)
 2/ Rút gọn : = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ; = ( L4); = ; = ; = .
3/ Số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2;3;4;5;6 đếu có số dư là 1. ( 61 ) (=L4)
4/ Số nhỏ nhất mà khi chia cho 2 dư 1;3 dư 2;4 dư 3;5 dư 4;6 dư 5. ( 59 ) (=L4)
5/ Cho . Hỏi phải chuyển MS lên TS bao nhiêu để được P/S = . ( 13 ) 
6/ Cho . Hỏi phải chuyển MS lên TS bao nhiêu để được P/S = . ( 23 ) 
7/ Cho . Hỏi phải chuyển TS xuống MS bao nhiêu để được P/S = . ( 11 ) 
8/ Cho . Hỏi phải chuyển TS xuống MS bao nhiêu để được P/S = . ( 24 ) 
BÀI 2 : Thỏ tìm cà rốt :
1/ Tìm abc biết : 1abc = abc x 9. ( 125 ) ; Tìm abc biết : abc + 1133 = abc8. ( 125 ) ;
2/ Tìm abc biết : 8abc - abc8 = 3627. ( 485 ) ; abc + 1111 = abc4. ( 123 ) ;
3/ Tìm abc biết : abc7 + 5778 = 7abc. ( 135 ) ; abc1 - 2889 = 1abc. ( 432 ) ;
4/ Tìm abc biết : 3abc = abc x 9. ( 375 ) ; Tìm abc biết : abc6 - 2889 = 6abc. ( 987) ;
5/ Tìm abc biết : abc8 + 5778 = 8abc. ( 246 ) ; abc5 - 5abc = 3519. ( 946 ) ;
* Tìm abc biết : 3abc = abc x 5. ( 750 ) ;
6/ Đi từ A đến B mất 2 h 30, đến B lúc 9 h 15. Xuất phát từ A lúc ?. ( 6 h 45 ) 
7/ Đi từ A đến B mất 2 h 45, đến B lúc 10 h 25. Xuất phát từ A lúc ?. ( 7 h 40 ) 
8/ Đi từ A đến B mất 1 h 45. Xuất phát từ A lúc 6 h 25. Đi liên tục đến B lúc ?. ( 8 h 10 ) 
9/ Đi từ A đến B mất 2 h 40. Xuất phát từ A lúc 6 h 30. Nghỉ 15 phút.Đến B lúc ?(9h25 ) 
10/ Đi từ A đến B mất 2 h 45.Nghỉ 20 phút.Đến B lúc 10 h 15.Xuất phát từ A lúc?(7h10 ) 
11/ Đi từ A đến B mất 2h55. Xuất phát từ A lúc 6 h 15.Nghỉ 20 phút.Đến B lúc ?(9h30 ) 
12/ Đi từ A đến B mất 3 h45. Đi ôtô 1h30; đi bộ 25 phút. Còn đi xe máy ?. ( 1 h 50 ) 
13/ Đi từ A đến B mất 3h15. Nghỉ 25 phút;đến B lúc 11h20. Xuất phát từ A lúc ?(7h40 ) 
14/ Đi từ A đến B lúc 6 h 30. Nghỉ 20 phút;đến B lúc 9h15. Thời gian thực đi ?( 2h25 ) 
15/ Đi từ A đến B lúc 6 h 20. Nghỉ 25 phút;đến B lúc 10h10. Thời gian thực đi ?( 3h25 ) 
16/ Trong phép chia 2STN, biết số bị chia bằng 883; thương là 12 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia và số dư. ( 883 : 68 = 12 dư 67 ) 
17/ Trong phép chia 2STN, biết số bị chia bằng 1799; thương là 24 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia và số dư. ( 1799 : 72 = 24 dư 71 ) 
18/ Trong phép chia 2STN, biết số bị chia bằng 1304; thương là 28 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia và số dư. ( 1304 : 45 = 28 dư 44 ) 
19/ Trong phép chia 2STN, biết số bị chia bằng 2174; thương là 86 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia và số dư. ( 2174 : 25 = 86 dư 24 ) 
 BÀI 3 : Chọn theo thứ tự tăng dần :
* 0,03 < < 0,16 < 0,2 < < < < 0,4 < < < < 0,78 < 0,9 < < 1,05 < < < < < .
 * < < < 0,16 < < 0,25 < < 0,4 < < 0,47 < < < < 0,71 < < 1,1 < < 1,46 < < 1,6 .
 * < < 0,1 < < 0,16 < < < 0,4 < < 0,47 < < 0,71 < < < < < < 1,6 < < .
 * 0,1 < < 0,16 < 0,25 < < 0,35 < < 0,4 < < 0,47 < < 0,6 < < 0,71 < 0,9 < 1,05 < 1,1 < < 1,56 < .
(2008-2009)* 
1/ Hiệu 2 số là 42,7. Số thứ I x 3 = Số thứ II x 2,5. Số thứ I = ? ( 213,5 )
2/ Hiệu 2 số là 215. Số thứ I x 1,5 = Số thứ II x 2,5. Số thứ I = ? ( 537,5 )
3/ Hiệu 2 số là 46,8. Số thứ I x 1,5 = Số thứ II x 2. Số thứ I = ? ( 187,2 )
4/ Hiệu 2 số là 108,6. Biết Số thứ I = Số thứ II . Số lớn = ? ( 181 )
5/ Hiệu 2 số là 185,2. Số thứ I x 3 = Số thứ II x 4. Số thứ I = ? ( 38,4 ; I ... c? ( 9h10 )
18/Đi A-B hết 2 giờ 45 phút; nghỉ 25phút. Đến B lúc11giờ 10 phút.Xuất phát lúc?( 8h)
19/ Đi A-B hết 3 giờ 40 phút. Đến B lúc10 giờ 15 phút. Xuất phát lúc?( 6 giờ 35 phút )
20/Đi A-B, xuất phát lúc 7giờ10phút; nghỉ 20phút. Đến B lúc10giờ15phút.Tg đi?(2h45)
21/ Đi A lúc 7giờ 25 phút. Đến B lúc10 giờ 10 phút.Thời gian đi? (2h45)
22/Đi A-B mất 3 giờ 30phút. Đi ôtô 1giờ45phút. Đi bộ 20 phút, còn đi xe máy?(1h25)
23/Đi A-B mất 3giờ15phút; nghỉ 20phút. Đến B lúc10giờ15phút.Xuất phát lúc?(6h40)
24/ Cạnh HLP tăng gấp đôi thì thể tích HLP tăng ? lần . ( V tăng 8 lần )
25/ Cạnh HLP A bằng cạnh HLP B. Hỏi thể tích HLP A = ? % V HLP B . ( 12,5% )
26/ Xếp 960 HLP cạnh 1cm thành HHCN có D = 12cm; R= 10 cm; h = 8 cm, rồi sơn 6 mặt. Tính số HLP sơn 3 mặt; 2 mặt; 1 mặt ? ( 3 mặt = 8 ; 2 mặt = 96; 1 mặt = 376 )
27/ Khối kim loại HLP cạnh 0,75m nặng ? kg. Biết 1 dm nặng 20 kg. ( 8437,5 kg )
28/ Bể HHCN có D = 1,8m; R= 0,6m; h = 0,9m. Đổ?lít nước để nước cao 0,5m.( 540 )
 BÀI 3 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ Đi A-B hết 20 phút, hay ..?.. giờ. ( ) ; Đi A-B hết 40 phút, hay .?. giờ.( ) ;
2/ Đi A-B hết 45 phút, hay .?. giờ.( ) ; Đi A-B hết 1 giờ 30 phút, hay .?. giờ.(1,5) ;
3/Đi A-B hết 3giờ 24phút, hay .?. giờ.(3,4); Đi A-B hết 2 giờ 12phút, hay .?. giờ.(2,2)
4/ Đi A-B hết 2giờ 48phút, hay .?. giờ.(2,8) ; Đi A-B hết 3giờ 45phút, hay .?. giờ.(3,75)
5/ Quy định 7 giờ 15 phút. Để đến sớm 30 phút thì phải có mặt lúc ? ( 6 giờ 45 phút ) 
6/ Quy định 7 giờ 30 phút. Để đến sớm 15 phút thì phải có mặt lúc ? ( 7 giờ 15 phút ) 
7/ Quy định 7 giờ 15 phút. Nếu đến lúc 7 giờ kém 15 phút thì sớm ? phút.( 30 phút ) 
8/ Quy định 7 giờ 15 phút. Nếu đến lúc 8 giờ kém 20 phút thì muộn ? phút.( 25 phút ) 
9/ Cho P/S . Hỏi phải chuyển TS xuống MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 19 ) 
10/ Cho P/S . Hỏi phải chuyển TS xuống MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 2 ) 
11/ Cho P/S . Hỏi phải chuyển MS lên TS ? đ/vị để được P/S = ? ( 6 ) 
12/ Cho P/S . Hỏi phải chuyển MS lên TS ? đ/vị để được P/S = ? ( 13 ) 
13/ Cho P/S . Hỏi phải thêm vàoTS và MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 26 ) 
14/ Cho P/S . Hỏi phải thêm vàoTS và MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 21 ) 
15/ Cho P/S . Hỏi phải bớt ở TS và MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 29 ) 
16/ Cho P/S . Hỏi phải bớt ở TS và MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 18 ) 
17/ Cho P/S . Hỏi phải bớt ở TS và MS ? đ/vị để được P/S = ? ( 25 ) 
18/ = ( x = 11 ) ; = ( x = 30 ) 
19/ H/nay tổng 2 mẹ con bằng 44 tuổi. Sau 3 năm nữa mẹ gấp 4 lần con. M,C?( 37;7 ) 
20/ H/nay tổng 2 mẹ con bằng 52 tuổi. Sau 4 năm nữa mẹ gấp 3 lần con. M,C?( 41;11 ) 
21/ H/nay tổng 2 mẹ con bằng 52 tuổi. Trước đây 4 năm mẹ gấp 3 lần con.C,M?(15;37) 
22/ H/nay tổng 2 mẹ con bằng 48 tuổi. Trước đây 3 năm mẹ gấp 5 lần con.M,C?(38;10) 
23/ H/nay tổng 2 mẹ con bằng 52 tuổi. Trước đây 5 năm mẹ gấp 6 lần con.M,C?(41;11) 
24/H/nay bố 38 tuổi,con 11tuổi.Khi bố gấp 2lần con thì tổng 2bố con=?(81;b=54;c=27) 
25/ H/nay bố 40 tuổi, con 10 tuổi. Khi bố gấp 3 lần con thì bố, con = ?( b= 45; c= 15 ) 
26/ H/nay bố 41 tuổi, con 11 tuổi. Khi bố gấp 6 lần con thì bố, con = ?( b= 36; c= 6 ) 27/ H/nay bố 39 tuổi, con 11tuổi. Khi bố gấp 2 lần con thì bố, con = ? ( b=84; c=28) 
VÒNG 25
 BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần :
0,001 < 0,01 < < 0,14 < 0,16 < 0,23 < 0,24 < < < 0,61 < 0,63 < 0,79 < 0,83 < 0,88 < < < < 1,6 < 1,9 < 2 .
 0,001 < < < 0,12 < 0,23 < 0,25 < 0,27 < 0,36 < 0,59 < < 0,72 < 0,74 < 0,76 < 0,79 < < < < < 1,7 < 2 .
 < < < 0,13 < 0,15 < 0,19 < 0,25 < 0,34 < 0,43 < 0,45 < 0,46 < 0,73 < 0,75 < 0,88 < < < < < < .
 < < 0,01 < < < 0,1 < 0,27 < 0,39 < 0,48 < 0,64 < 0,71 < < 0,88 < < < < < 1,5 < 1,7 < .
 < 0,01 < < 0,12 < 0,17 < 0,25 < 0,29 < 0,32 < 0,43 < 0,45 < 0,54 < 0,82 < 0,85 < 0,86 < < < < 1,6 < 1,8 < 1,9 .
( 2008 - 2009 ) < < < 0,1 < 0,19 < 0,21 < 0,29 < 0,32 < 0,35 < < 0,41 < < 0,52 < 0,61 < < < < < < .
 < < < < < 0,11 < 0,27 < < 0,41 < 0,45 < 0,48 < 0,68 < 0,88 < < < < < 1,6 < 1,7 < 1,8 .
 < < < 0,17 < 0,18 < < 0,23 < 0,41 < 0,48 < 0,68 < 0,71 < 0,72 < 0,84 < < < < < < 1,8 < 
 BÀI 2 : Thỏ tìm cà rốt :
1/ An nhân 1 số với 9. Nhưng bị nhoè 1 chữ số ở tích . Biết : A x 9 = 178*5. Tìm tích đúng ? ( 17865 ) 
2/ Hà nhân 1 số với 27. Nhưng bị nhoè 1 chữ số ở tích . Biết : A x 27 = 2*296 . Tìm tích đúng ? ( 28296 ) 
3/ Hà nhân 1 số với 145. Nhưng lại viết các tích riêng thẳng cột nên được tích sai là 5120 . Tìm tích đúng ? ( 74240 ) ( giống lớp 4 )
4/ Hà nhân 1 số với 208. Nhưng lại viết các tích riêng thẳng cột nên được tích sai là 2860 . Tìm tích đúng ? ( 286 x 208 = 59488 ) 
5/ Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9 là :  ( 9873 ) ( giống lớp 4 ) 
6/ Số có 3 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2;3;4;5 và 6 là :  ( 120 ) ( giống lớp 4 ) 
7/ Số có 3 chữ số nhỏ nhất chia cho 2;3;4;5 và 6 đều dư 1 là :  ( 121 ) ( giống lớp 4 ) 
8/ Số có 3 chữ số lớn nhất chia hết cho 2;3;4;5 và 6 là :  ( 960 ) ( giống lớp 4 ) 
9/ Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9 là :  ( 1026 ) 
10/ Số có 3 chữ số nhỏ nhất chia cho 2;3;4;5 và 6 dư 1;2;3;4;5 là : (119)(giống lớp 4) 
11/ Hai số có tổng là 88,36; I x 3 + II x 5 = 402,8. Tìm 2 số đó ? ( 19,5;68,86 )(V25;26) 
12/ Tìm STP A, biết nếu chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng được B, sang trái 1 hàng được C. Biết A + B + C = 222,999 ( 20,09 ) 
13/ Tìm STP A, biết nếu chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng được B, sang trái 1 hàng được C. Biết : B - C = 198,792 ( 20,08 ) 
14/Tìm STPA,biết nếu chuyển d/phẩy sang phải 2 hàng đượcB.Biết A+B=49,086(0,486) 
15/ Cho khối gỗ HHCN có D = 8dm; R = 3dm; h = 2dm.
Giữa 1 mặt khoét 1 lỗ HLP cạnh 1cm. Stp của khối gỗ
Sau khi khoét là ? ( 4400+4800+4= 9204 ) 
16/Giảm cạnh HVđi 50 % thì được HV mới có S = 42,25.Tính Sban đầu ?(S 4lần=169) 
17/ Tăng r HT thêm 20 % thì được HT mới có S = 452,16. Tính S ban đầu ? ( 314 ) 
18/ Xe I v= 40 đi trước 30 phút; Xe II v= 50 cùng đến B 1 lúc. Tính qđ AB ?(100km) 
19/ Lúc 7 giờ xe máy đi từ A-B v= 40. Sau 1 lúc ôtô đi A-B v= 50 và lúc 10 giờ 2 xe cùng đến B.Ôtô xuất fát ?(7h36) 
20/ Số h/s trong khoảng 30 - 40. Xếp hàng 3;4 đều ko dư. ( 36 ) (giống lớp 4) 
21/a- Biết S HT = 75,36. Tính S HV ? ( 48 ) 
b-Biết S HV = 36. Tính S HT ? ( 56,52 ) 
22/a- Biết S HV bé = 50. Tính S HV lớn ? ( 350 ) 
b-Biết S HV lớn = 30. Tính tổng S các HV ? ( 52,5 ) 
c-Biết S HV lớn = 350. Tính S HV bé ? ( 50 ) 
23/ (Olympia 19/2/2010) Máy bay A-B = 1h20;B-A= 80phút. SS vận tốc ? ( = N ) 
 BÀI 3 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ Đi từ A-B mất 2 giờ 30 phút. Đến B lúc 9 giờ 15 phút. Xuất phát từ A lúc ?( 6h45 ) 
2/ Đi từ A-B mất 1h45.Xuất phát từ A lúc 6h25. Đến B lúc ? giờ.( 8h10 ) 
3/ Đi từ A-B mất 2h55.Xuất phát từ A lúc 6h15. Nghỉ 20 phút. Đến B lúc ? giờ.( 9h30 ) 
4/ Đi từ A-B mất 3h15.Nghỉ 25 phút. Đến B lúc 11h20. Xuất phát từ A lúc ? ( 7h40 ) 
5/ Đi từ A-B mất 2h45.Nghỉ 20 phút. Đến B lúc 10h15. Xuất phát từ A lúc ? ( 7h10 ) 
6/ Đi từ A-B mất 2h40.Xuất phát từ A lúc 6h30. Nghỉ 15 phút. Đến B lúc ? ( 9h25 ) 
7/ Xuất phát từ A lúc 6h15. Đến B lúc 9 giờ 10 phút. Tính thời gian đi ?( 2h55 ) 
8/Xuất phát từ A lúc 6h30.Nghỉ 20 phút.Đến B lúc 9h15.Tính thời gian thực đi ?(2h25) 
9/ Xuất phát từ A lúc 7h15. Đến B lúc 9h45. v = 35km/giờ. Tính S AB = ? km ( 87,5 ) 
10/ Đi từ A đến B liên tục; S AB = 130 km . v = 40km/giờ. Tg đi = ? giờ ? phút( 3h15 ) 
11/ Đi từ A lúc 7h;Đến B lúc 9h30. S AB = 100 km. TB 1 giờ đi = ? km. ( 40 km ) 
12/ Đi từ A lúc 6h15;Đến B lúc 9h15. S AB = 135 km. Tính v = ? km. ( 45 km ) 
13/ Đi từ A lúc 7h. S AB = 120 km. v = 40 km/giờ. Đén B lúc ? ( 10 giờ ) 
14/ Có bao nhiêu P/S mà tổng tử số và mẫu số bằng 100 ( 100 )(;; ... ;) 
15/ Có bao nhiêu P/S mà tổng tử số và mẫu số bằng 2009 ( 2009 ) 
16/ Có bao nhiêu P/S mà tích tử số và mẫu số bằng 60 ( 12 ) 
17/ Có bao nhiêu P/S mà tích tử số và mẫu số bằng 150 ( 12 )(giống v 25 lớp 4) 
18/ Có bao nhiêu P/S mà tích tử số và mẫu số bằng 100 ( 9 ) 
19/ Có bao nhiêu P/S mà tích tử số và mẫu số bằng 400 ( 15 )
 ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ) 
20/ Có bao nhiêu P/S mà tích tử số và mẫu số bằng 90 ( 12 ) 
21/ Tìm 1 P/S, biết nếu chuyển 5 đ/vị từ mẫu số lên tử số thì được P/S bằng 1. Còn nếu chuyển 9 đ/vị từ TS xuống MS thì được P/S = ( ) 
22/ Tìm 1 P/S, biết nếu chuyển 1 đ/vị từ mẫu số lên tử số thì được P/S bằng 1. Còn nếu chuyển 7 đ/vị từ TS xuống MS thì được P/S = ( ) 
23/ Tìm 1 P/S, biết nếu chuyển 5 đ/vị từ mẫu số lên tử số thì được P/S bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đ/vị từ TS xuống MS thì được P/S = ( ) 
24/ Tìm 1 P/S, biết nếu thêm 5 đ/vị vào tử số thì được P/S bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đ/vị từ TS xuống MS thì được P/S = ( ) 
25/ Tìm 1 P/S, biết nếu thêm 2 đ/vị vào tử số thì được P/S bằng 1. Còn nếu chuyển 5 đ/vị từ TS xuống MS thì được P/S = ( ) 
26/ Từ các chữ số 0; 1; 6; 8. Viết được bao nhiêu STP có 4 CS khác nhau mà chỉ có 1 chữ số ở phần nguyên ? ( 24 ) 
27/ Từ các chữ số 0; 2; 4; 6. Viết được bao nhiêu STP có 4 CS khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên ? ( 18 ) 
28/ Từ các chữ số 2; 4; 6; 8. Viết được bao nhiêu STP có 4 CS khác nhau mà chỉ có 2 chữ số ở phần nguyên ? ( 24 ) 
29/Cho các chữ số từ 0 đến 9.Có bao nhiêuP/Snhận các số đã cho làmTSvàMS?(grap90) 
30/ Giảm R 20 % thì phải tăng D? % để diện tích ko đổi . ( 25 % )
31/ Tăng D 25 % thì phải giảm R ? % để diện tích ko đổi . ( 20 % ) A
32/ S ABC = 360 cm; AP = PB ; EC = 2 BE ; AF = 5 CF. P 
 Tính ACP + ABE + BCF = ?. ( 360 cm ) B C 33/Một cửa hàng sách giảm 20% giá bán. Hỏi với số tiền mua hàng trước(E)đây sẽ mua số hàng tăng thêm ?% so với số hàng mua được từ số tiền đó khi chưa giảm giá?(25%) 
34/ Tổng tất cả các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100 là ? ( 1683 )
34/ Tổng tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100 là ? ( 2450 )
35/Tìm 1STN. Nếu viết thêm CS 5 tận cùng bên phải thì được số mới hơn số đã cho 1778 ? ( 197 )
36/Tìm 1STP. Biết tổng STN + STP = 2077,15. Khi bỏ dấu phẩy ở STP thì tổng 2 số bằng 8824 ? ( STN = 2009 ; STP = 68,15 )

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI VIOLYMPIC MON TOAN 5 V 2125.doc