Giáo án dạy học Tuần 3 - Lớp 4

Giáo án dạy học Tuần 3 - Lớp 4

Đạo đức: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP ( Tiết 1).

I - Mục tiêu:

- Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và học tập.

II - Đồ dùng – Thiết bị dạy học

 - SGK, các mÈu chuyện, tấm gương biết vượt khó trong học tập.

III - Các hoạt động dạy – hoc chủ yếu:

- Nhận xét, đánh giá.

- Ghi điểm

- Bài: Vượt khó trong học tập (T1)

* Cho HS Thảo luận nhóm( bài tập 2).

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ.

- Kết luận, khen ngợi.

* Cho HS thảo luận nhóm đôi (BT3)

- Kết luận, khen ngợi.

 

doc 23 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 53Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học Tuần 3 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 3
Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2008
Đạo đức: VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP ( Tiết 1).
I - Mục tiêu:
- Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
- Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và học tập.
II - §å dïng – ThiÕt bÞ d¹y häc
 - SGK, các mÈu chuyện, tấm gương biết vượt khó trong học tập.
III - Các hoạt động dạy – hoc chñ yÕu:
Néi dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. KiÓm tra: (3’)
2. Giíi thiÖu bµi.
4. T×m hiÓu bµi:
Bµi 2: (11’)
Bµi 3 : (11’)
Bµi 4: ( 12’)
5. Cñng cè- DÆn dß: (3’)
- Nhận xét, đánh giá. 
- Ghi điểm
- Bài: Vượt khó trong học tập (T1)
* Cho HS Thảo luận nhóm( bài tập 2).
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
- Kết luận, khen ngợi.
* Cho HS thảo luận nhóm đôi (BT3)
- Kết luận, khen ngợi. 
* Cho làm việc cá nhân( Bài 4)
- Giải thích yêu cầu bài tập. 
- Cùng học sinh nhận xét.
- Đọc lại, giáo viên ghi bảng.
- Kết luận.
+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có những khó khăn riêng.
+ Để học tập tốt, cần vượt qua những khó khăn.
- Nhấn mạnh lại bài học. 
- Nhận xét giờ học.
- Cần vận dụng tốt trong học tập.
- 2 em đọc ghi nhớ bài học trước.
- Lắng nghe
- Đọc yêu cầu bài tập.
- Thảo luận , trình bày, các nhóm bổ sung.
- Đọc yêu cầu, thảo luận trình bày.
- Các nhóm bổ sung.
- Đọc yêu cầu.
- Trình bày miệng.
- Nhận xét, đánh giá, bổ sung
- Thực hiện các nội dung ở mục “ thực hành”.
- Thực hiện
Tập đọc: THƯ THĂM BẠN
I - Mục tiªu:
1. Đọc lá thư lưu loát, giọng đọc thể hiện sự thông cảm với người bạn bất hạnh khi bị trận lũ cướp mất ba .
2. Hiểu được tình cảm người viết thư: Thương bạn muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.
3. Nắm được phần mở đầu và phần kết thúc.
II - Đồ dùng - thiÕt bÞ dạy-học: 
 Tranh minh hoạ, giấy ghi câu, đoạn cần luyện đọc.
III - Các hoạt động dạy-học chñ yÕu: 
Néi dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. KiÓm tra: 
 (3’)
2. Giíi thiÖu bµi.
3. LuyÖn ®äc:
 (12’)
4. T×m hiÓu bµi:
 (12’)
5. §äc diÔn c¶m:
 (10’)
6. Cñng cè- DÆn dß: (3’)
- GV nhËn xÐt , cho ®iÓm.
- Nªu M§ - YC giê häc. 
* Phân đoạn. 
- Sửa lỗi phát âm và cách đọc. 
- Đọc diễn cảm, h­ớng dẫn đọc.
* Cho HS ®äc thÇm tõng ®o¹n , trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. - Bạn Lương có biết bạn Hồng trước không? 
- Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. 
- Tìm những câu cho thấy Lương biết cách an ủi Hồng ?
- Nêu tác dụng của dòng đầu và cuối? 
* Dính phiếu ghi sẵn lên bảng. Hướng dẫn học luyện đọc diễn cảm. 
- Nhận xét. 
- Nhận xét giờ học
- Về luyện đọc phân vai lại bài, chuẩn bị cho bài học sau.
- 2 em đọc thuộc lòng bài “Truuyện cổ nước mình” và trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe
- 1 HS ®äc toµn bµi. 
- Đọc nối tiếp từng đoạn của bài.
- Luyện theo cặp, đọc cả bài.
- Lớp đọc thầm đoạn
- Không chỉ biết thông tin qua đọc báo.
- Hôm nay đọc báo TNTP mình rất thông cảm với bạn Hồng?
- Lương làm cho Hồng yên tâm : Bên cạnh bạn còn có má, cô, bác,....
- Suy nghĩ trả lời, lớp nhận xét.
- Đọc nối tiếp lại bài.
- HS t×m ra c¸ch ®äc tõng ®o¹n.
- Luyện ở phiếu, thi luyện đọc.
- Líp nhËn xÐt. 
- Đọc bài, nêu nội dung bài.
* Thương bạn muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.
- Lắng nghe
- Thực hiện
To¸n: triÖu vµ líp triÖu (tiÕp theo)
I. Môc tiªu:
- Gióp HS:
- BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè ®Õn líp triÖu
- Cñng cè vÒ c¸c hµng, líp ®· häc
- Cñng cè bµi to¸n vÒ sö dông b¶ng thèng kª sè liÖu
II. §å dïng – thiÕt bÞ d¹y - häc:
 - B¶ng c¸c hµng, líp (®Õn líp triÖu)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu:
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra : (4’)
2.Giíi thiÖu bµi:
3.H­íng dÉn ®äc viÕt sè ®Õn líp triÖu : (10’)
4. LuyÖn tËp:
Bµi 1.(5’)
Bµi 2. (6’)
Bµi 3. (6’)
Bµi 4. ( 6’)
5. Cñng cè- DÆn dß: (3 phót)
- Gäi 3 HS lµm c¸c bµi tËp tiÕt tr­íc
- KiÓm tra vë bµi tËp ë nhµ cña 1 sè HS
- Giê häc to¸n h«m nay gióp c¸c em biÕt ®äc, viÕt c¸c sè ®Õn líp triÖu
* Treo b¶ng c¸c hµng, líp 
- GV võa viÕt vµo b¶ng trªn võa giíi thiÖu: cã 1 sè gåm 3 tr¨m triÖu, 4 chôc triÖu, 2 triÖu, 1 tr¨m ngh×n, 5 chôc ngh×n, 7 ngh×n, 4 tr¨m, 1 chôc, 3 ®¬n vÞ
- B¹n nµo cã thÓ lªn b¶ng viÕt sè trªn
- B¹n nµo cã thÓ ®äc sè trªn
- H­íng dÉn l¹i c¸ch ®äc
+ T¸ch sè trªn thµnh c¸c líp th× ®­îc 3 líp ®¬n vÞ, líp ngh×n, líp triÖu, GV võa giíi thiÖu võa dïng phÊn g¹ch ch©n d­íi tõng líp ®Ó ®­îc sè 342 157 413
+ §äc tõ tr¸i sang ph¶i. T¹i mçi líp ta dùa vµo c¸ch ®äc sè cã 3 ch÷ sè ®Ó ®äc, sau ®ã thªm tªn líp ®ã sau khi ®äc hÕt phÇn sè vµ tiÕp tôc chuyÓn sang líp kh¸c
+ VËy sè trªn ®äc lµ Ba tr¨m bèn m­¬i hai triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i b¶y ngh×n bèn tr¨m m­êi ba
- Yªu cÇu HS ®äc l¹i sè trªn
- Cã thÓ viÕt thªm 1 vµi sè kh¸c cho HS ®äc
* Treo b¶ng cã s½n néi dung bµi tËp, trong b¶ng sè kÎ thªm 1 cét viÕt sè
- Yªu cÇu HS viÕt c¸c sè mµ bµi tËp yªu cÇu
- Yªu cÇu HS kiÓm tra c¸c sè HS ®· viÕt trªn b¶ng
- Yªu cÇu 2 HS ngåi c¹nh nhau cïng ®äc sè
- GV chØ c¸c sè trªn b¶ng vµ gäi HS ®äc sè
* Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ?
- ViÕt c¸c sè trong bµi lªn b¶ng, cã thÓ thªm 1 vµi sè kh¸c, sau ®ã chØ ®Þnh HS bÊt k× ®äc sè
- NhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS
* GV lÇn l­ît ®äc c¸c sè trong bµi vµ 1 sè sè kh¸c, yªu cÇu HS viÕt sè theo thø tù ®äc
- GVnhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS
* GV treo b¶ng phô ®· kÎ s½n b¶ng thèng kª sè liÖu cña bµi tËp vµ yªu cÇu HS ®äc
- Yªu cÇu HS lµm bµi theo cÆp, 1 HS hái, HS kia tr¶ lêi, sau mçi c©u hái th× ®æi vai
- LÇn l­ît ®äc tõng c©u hái cho HS tr¶ lêi
- GV tæng kÕt giê häc, dÆn dß HS vÒ nhµ lµm bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau
- 3 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, HS d­íi líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- HS nghe GV giíi thiÖu bµi
- Quan s¸t, l¾ng nghe
- 1 HS lªn b¶ng viÕt, HS c¶ líp viÕt vµo nh¸p 342 157 413
- 1 HS ®äc tr­íc líp, s¶ líp nhËn xÐt ®óng/sai
- HS thùc hiÖn t¸ch sè thµnh c¸c líp theo thao t¸c cña GV
- L¾ng nghe
- §äc theo nhãm ®«i
- §äc theo nhãm ®«i, c¸ nh©n 
- §äc c¸ nh©n.
- HS ®äc ®Ò bµi
- 1 HS lªn b¶ng viÕt sè. HS c¶ líp viÕt vµo VBT
- HS kiÓm tra vµ nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n
- Lµm viÖc theo cÆp, 1 HS chØ sè cho HS kia ®äc, sau ®ã ®æi vai
- Mçi HS ®­îc gäi ®äc tõ 2 ®Õn 3 sè
- §äc sè
- §äc sè theo yªu cÇu cña GV
- 3 HS lªn b¶ng viÕt sè, HS c¶ líp viÕt vµo vë
- HS ®äc b¶ng sè liÖu
- HS lµm bµi
- 3 HS lÇn l­ît tr¶ lêi tõng c©u hái tr­íc líp, HS c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt
- L¾ng nghe, thùc hiÖn
Chính tả: CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ
I. Mục tiªu: 
- Nghe-viết lại đúng chính tả bài thơ Cháu nghe câu chuyện của bà. Biết trình bày đúng, đẹp các dòng thơ lục bát và các khổ thơ.
- Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn (tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã)
II. Đồ dùng – thiÕt bÞ dạy học
- Ba bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b, vở BT tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy học chñ yÕu: 
Néi dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. KiÓm tra: (3’)
2. Giíi thiÖu bµi.
3. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶.
 (18’)
4.Lµm bµi tËp: 
 Bµi 2. (8’)
5. Cñng cè- DÆn dß:(3 phót)
- Gọi 4 h/s lên bảng viết các từ ngữ bắt đầu bằng s/x hoặc vần ăn/ăng.
- Nêu mục đích, yêu cầu giê häc
* Đọc bài: Cháu nghe câu chuyện của bài. 
- H/S giỏi đọc lại bài thơ.
- Nội dung của bài này nói lên điều gì?
- Cả lớp đọc thầm bài thơ. GV nhắc h/s chú ý những từ hay viết sai.
Thơ lục bát được trình bày như thế nào?
- GV đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết.
- GV đọc toàn bài chính tả một lần cho h/s soát lỗi chính tả.
- Cho h/s đổi bài tự soát bài của bạn, GV thu vở chấm 5 bài, h/s đối chiếu với sgk viết những từ sai bên lề vở.
*GV nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc thầm đoạn văn, làm bài cá nhân vào vở, h/s trình bày bài thi đua làm đúng.
- Một h/s đọc lại đoạn văn ở bài tập 2a.
+ Đo¹n văn ca ngợi cây tre thẳng thắn, bất khuất, là ban. của con người.
- Cho cả lớp sửa bài làm theo lời giải đúng.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà tìm ghi vào vở năm từ chỉ tên các con vật bắt đầu bằng chữ tr/ch.
- Một lượt lên bảng làm 2 em.
- HS theo dõi.
- H/s theo dõi sgk.
- 1 h/s đọc khá nhất lớp đọc lại toàn bài
- Lớp trật tự.
- Câu 6 viết lùi vào cách lề vở 1ô, câu 8 viết sát lề vở.
- HS nghe viết bài.
- Hs tự soát bài của mình.
- Đổi vở cho bạn bên cạnh và thực hiện.
- HS làm bài cá nhân sau đã chọn 5 bài mÉu trình bày và đánh giá nhận xét
- HS thực hiện
- Tự giác sửa bài
- HS thực hiện
Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2008
KÓ chuyÖn: kÓ chuyÖn ®· nghe - ®· ®äc
I.Môc tiªu:
- KÓ l¹i ®­îc b»ng ng«n ng÷ vµ c¸ch diÔn ®¹t cña m×nh c©u chuyÖn th¬ Nµng tiªn èc ®· ®äc.
- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn, trao ®æi ®­îc cïng víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn con ng­êi cÇn th­¬ng yªu, gióp ®ì lÉn nhau
II. §å dïng- thiÕt bÞ d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ trong SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra: (3’)
2 Giíi thiÖu bµi.
3.H­íng dÉn kÓ chuyÖn : 
a. T×m hiÓu c©u chuyÖn. (7’)
b) H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa truyÖn. (27’)
4. Cñng cè- DÆn dß: (3 phót)
 - Gäi 2 hs tiÕp nèi nhau kÓ l¹i c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ, Nªu ý nghÜa
- KÓ chuyÖn ®· nghe ®· häc
- Gv ®äc diÔn c¶m bµi th¬, lÇn l­ît tr¶ lêi nh÷ng c©u hái
* §o¹n 1: Bµ l·o nghÌo lµm viÖc g× ®Ó sèng?
- Vµ l·o lµm g× khi b¾t ®­îc èc ?
* §o¹n 2: Khi r×nh xem, bµ l·o ®· nh×n thÊy g×?
- Sau ®ã bµ ®· lµm g× ?
- C©u chuyÖn kÕt thóc thÕ nµo 
 H­íng dÉn hs kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng nh÷ng lêi cña m×nh.
- Gv: ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh 
- Gv cã thÓ viÕt 6 c©u hái lªn b¶ng 
 Cho hs kÓ chuyÖn theo cÆp, theo nhãm 
- Gv h­íng dÉn ®i ®Õn kÕt luËn
- C¶ líp vµ gv nhËn xÐt- b×nh chän kÓ chuyÖn hay nhÊt
- HÖ thèng toµn bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- C©u chuyÖn ca ngîi nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n ¸i. Kh¼ng ®Þnh ng­êi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng
-Ba HS tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n th¬
- 1 hs ®äc toµn bµi
- C¶ líp ®äc thÇm tõng®o¹n th¬
- Bµ l·o kiÕm sèng b»ng nghÒ mß cua b¾t èc
- ThÊy èc ®Ñp, bµ th­¬ng, kh«ng muèn b¸n bµ th¶ vµo chum n­íc ®Ó nu«i
- Bµ thÊy mét nµng tiªn tõ trong chum b­íc ra.
- Bµ bÝ mËt ®Ëp vì vá èc
- Bµ l·o vµ nµng tiªn sèng rÊt h¹nh phóc
- §ãng vai ng­êi kÓ, kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi kh¸c nghe, kÓ b»ng lêi kÓ cña em dùa vµo néi dung truyÖn th¬.
- Mêi 1 hs giái kÓ mÉu ®o¹n 1.
- Hs nèi tiÕp nhau thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn
- Mçi hs kÓ chuyÖn xong cïng c¸c b¹n trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn
- L¾ng nghe, thùc hiÖn
LuyÖn tõ vµ c©u: tõ ®¬n vµ tõ phøc
I.Môc tiªu
- HiÓu ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a t ... µi, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng bµi hay. 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- BiÓu d­¬ng nh÷ng HS viÕt th­ hay
- Yªu cÇu nh÷ng HS viÕt ch­a xong vÒ nhµ viÕt cho hoµn thiÖn. Xem bµi tiÕt sau. 
- 2 HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi tr­íc
- HS l¾ng nghe GV giíi thiÖu bµi.
- 1HS kh¸ ®äc toµn bµi c¶ líp theo dâi ®äc thÇm, tr¶ lêi c©u hái.
- Chia buån víi b¹n Hång v× gia ®×nh Hång bÞ trËn lôt g©y ®au th­¬ng...
- Th¨m hái, trao ®æi ...tin tøc cho nhau
+ Nªu lÝ do vµ môc ®Ých viÕt th­.
+ Th¨m hái t×nh h×nh cña ng­êi nhËn th­.
+ Th«ng b¸o t×nh h×nh cña ng­êi viÕt th­.
+ Nªu ý kiÕn cÇn trao ®æi hoÆc bµy tá t×nh c¶m víi ng­êi nhËn th­.
- §Çu th­: Ghi ®Þa ®iÓm, thêi gian viÕt th­/ lêi th­a göi.
- Cuèi th­: Ghi lêi chóc, lêi c¶m ¬n, høa hÑn cña ng­êi viÕt th­/ ch÷ ký, tªn cña ng­êi viÕt th­,
- 3 HS ®äc ghi nhí trong SGK
- 1HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp ®äc thÇm, tù x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò.
- Mét b¹n ë tr­êng kh¸c.
- Hái th¨m vµ kÓ cho b¹n nghe t×nh h×nh ë líp, ë tr­êng em hiÖn nay.
- X­ng h« gÇn gòi th©n mËt: b¹n-cËu, m×nh-tí.
- Søc khoÎ, viÖc häc hµnh, së thÝch, gia ®×nh... cña b¹n
- T×nh h×nh häc tËp, vui ch¬i, sinh ho¹t (VH,VN,TDTT) ...
- Chóc b¹n khoÎ, häc giái, hÑn gÆp l¹i...
- HS viÕt bµi theo yªu cÇu ®Ò ra.
- 2HS ®äc l¹i bµi viÕt.
- HS nhËn xÐt
- HS thùc hiÖn nghiªm tóc.
§Þa lÝ: Mét sè d©n téc ë hoµng liªn s¬n
I - Môc tiªu:
- Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ d©n c­, vÒ sinh ho¹t, trang phôc, lÔ héi cña mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n.
- Dùa vµo tranh, ¶nh, b¶ng sè liÖu ®Ó t×m ra kiÕn thøc.
- X¸c lËp ®­îc mèi quan hÖ ®Þa lÝ gi÷a thiªn nhiªn vµ sinh ho¹t cña con ng­êi ë Hoµng Liªn S¬n.
- T«n tréng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n
II - §å dïng – thiÕt bÞ d¹y häc: 
- B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam.
- Tranh, ¶nh vÒ nhµ sµn, tranh phôc, lÔ héi sinh ho¹t cña mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
Néi dung
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra: (1’)
2. Giíi thiÖu bµi.
3. T×m hiÓu bµi:
a) Lµm viÖc c¸ nh©n . (12’)
b)Lµm viÖc theo cÆp. (11’)
c) Lµm viÖc theo nhãm. (12’)
6. Cñng cè- DÆn dß: (4 phót)
- KiÓm tra BTV cña HS
- GV nªu M§ - YC giê häc. 
* Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
+ D©n c­ ë Hoµng Liªn S¬n ®«ng ®óc hay th­a thít so víi ®ång b»ng?
+ KÓ tªn mét sè d©n téc Ýt ng­êi ë Hoµng Liªn S¬n?
+ Dùa vµo b¶ng sè liÖu trong SGK, xÕp thø tù c¸c d©n téc theo ®Þa bµn c­ tró tõ n¬i thÊp ®Õn n¬i cao.
+ Ng­êi d©n ë nh÷ng n¬i cao th­êng ®i l¹i b»ng ph­¬ng tiÖn g×? V× sao?
- GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn.
*Cho HS lµm viÖc theo cÆp c¸c c©u hái sau:
+ B¶ng lµng th­êng n»m ë ®©u?
+ B¶n lµng cã nhiÒu nhµ hay Ýt nhµ?
+ V× sao mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n sèng ë nhµ sµn ?
+ Nhµ sµn ®­îc lµm b»ng chÊt liÖu g×?
- GV theo dâi vµ gióp ®ì.
- GV söa ch÷a vµ hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi.
* GV gi¶i thÝch cho HS vÒ chî phiªn: chî phiªn ë Hoµng Liªn S¬n häp vµo nh÷ng ngµy nhÊt ®Þnh. Vµo nh÷ng ngµy nµy chî rÊt ®«ng vui.
- Lµm viÖc theo nhãm c¸c c©u hái sau:
+ Nªu nh÷ng ho¹t ®éng cña chî phiªn.
+ KÓ tªn mét sè hµng ho¸ ë chî. T¹i sao chî l¹i b¸n nhiÒu hµng ho¸ nµy?
+ KÓ tªn mét sè lÔ héi cña c¸c d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n.
+ LÔ héi ë d©n téc Hoµng Liªn S¬n ®­îc tæ chøc vµo mïa nµo? trong lÔ héi cã nh÷ng héat ®éng g× + NhËn xÐt trang phôc truyÒn thèng cña c¸c d©n téc trong h×nh 4, 5 vµ 6 
- GV söa ch÷a vµ gióp c¸c nhãm hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi
- GV vÏ s¬ ®å (1) ë phôc lôc lªn b¶ng vµ yªu cÇu HS kÎ mòi tªn nèi c¸c « cña s¬ ®å cho phï hîp.
- GV yªu cÇu HS tr×nh bµy l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ d©n c­, sinh ho¹t, trang phôc, lÔ héi,... cña mét sè d©n téc ë Hoµng Liªn S¬n.
- GV nãi : ë mçi vïng cã truyÒn thèng v¨n ho¸ riªng, chóng ta cÇn t«n tréng, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
- HS nhËn nhiÖm vô
(Th­a thít h¬n ë ®ång b»ng)
(D©n téc Th¸i, Dao, M«ng...)
(D©n téc Th¸i, Dao, M«ng)
(ë nh÷ng n¬i nói cao, ng­êi d©n chØ cã thÓ ®i bé hoÆc ®i b»ng ngùa v× ®­êng giao th«ng chñ yÕu lµ ®­êng mßn)
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS nhËn nhiÖm vô
(ë s­ên nói, thung lòng)
(Ýt nhµ)
(§Ó tr¸nh thó d÷ vµ Èm thÊp)
(Gç, tre, nøa, ...)
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc nhãm.
- §¹i diÖn nhãm HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung
- HS nhËn nhiÖm vô .
(Mua b¸n, giao l­u v¨n ho¸, gÆp gì, kÕt b¹n ...)
(Hµng thæ cÈm, rau, m¨ng, méc nhÜ...
Chî b¸n nhiÒu hµng ho¸ nµy v× ®©ylµ nh÷ng s¶n phÈm do d©n tù lµm vµ khai th¸c tõ rõng) 
(Héi chî nói mïa xu©n, héi xuèng ®ång) 
(LÔ héi ®­îc tæ chøc vµo mïa xu©n víi c¸c ho¹t ®éng: thi h¸t, móa s¹p, nÐm cßn....)
(Trang phôc cã mµu s¾c sÆc sì, ®­îc may thªu trang trÝ rÊt c«ng phu,..)
- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc nhãm
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung 
- HS lªn b¶ng kÎ mòi tªn
- C¸c nhãm häc HS cã thÓ giíi thiÖu trao ®æi tranh ¶nh cho nhau xem
To¸n: viÕt sè tù nhiªn trong hÖ thËp ph©n
I. Môc tiªu: Gióp HS nhËn biÕt:
- §Æc ®iÓm cña hÖ thËp ph©n (møc ®é ®¬n gi¶n).
- Sö dông 10 ký hiÖu (10 ch÷ sè) ®Ó viÕt sè trong hÖ thËp ph©n.
- Gi¸ trÞ cña ch÷ sè phô thuéc vµo vÞ trÝ cña nã trong mét sè cô thÓ.
II. §å dïng – thiÕt bÞ d¹y - häc:
- B¶ng phô viÕt s½n néi dung bµi tËp 1, 3
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu:
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra : (4’)
2.Giíi thiÖu bµi: 
3.T×m hiÓu bµi: 
a) §Æc ®iÓm hÖ thËp ph©n. 
 (7’)
b) C¸ch viÕt sè trong hÖ thËp ph©n. 
 (7’)
4. LuyÖn tËp:
Bµi 1.(7’)
Bµi 2. (6’)
Bµi 3. (6’)
4. Cñng cè- DÆn dß: (3’)
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm cña tiÕt 14
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. 
- Trong giê häc to¸n nµy c¸c em sÏ ®­îc biÕt 1 sè ®Æc ®iÓm ®¬n gi¶n cña hÖ thËp ph©n
 * GV viÕt lªn b¶ng bµi tËp vµ yªu cÇu HS lµm bµi:
10 ®¬n vÞ = ...chôc
10 chôc = ...tr¨m
...
- GV hái: Qua bµi tËp trªn em nµo cho biÕt trong hÖ thËp ph©n cø 10 ®¬n vÞ ë 1 hµng th× t¹o thµnh mÊy ®¬n vÞ ë hµng trªn liÒn tiÕp nã?
- GV kh¼ng ®Þnh: ChÝnh v× thÕ ta gäi ®©y lµ hÖ thËp ph©n 
*GV hái: HÖ thËp ph©n cã bao nhiªu ch÷ sè, ®ã lµ nh÷ng sè nµo?
- GV giíi thiÖu: Nh­ vËy víi 10 ch÷ sè ®ã chóng ta cã thÓ viÕt ®­îc mäi sè tù nhiªn
- GV: H·y nªu gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè trong sè 999
- GV: Cïng lµ ch÷ sè 9 nh­ng ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau nªn gi¸ trÞ kh¸c nhau. VËy cã thÓ nãi gi¸ trÞ cña mçi ch÷ sè phô thuéc vµo vÞ trÝ cña nã trong sè ®ã
* GV yªu cÇu HS ®äc bµi mÉu sau ®ã tù lµm bµi
- Yªu cÇu HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi nhau
- GV ch÷a bµi vµ cho ®iÓm HS
* GV viÕt sè 387 lªn b¶ng vµ yªu cÇu HS viÕt sè trªn thµnh tæng gi¸ trÞ c¸c hµng cña nã
- GV nªu c¸ch viÕt ®óng sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm bµi
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS
* GV hái: Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×?
- Gi¸ trÞ cña mçi ch÷ sè trong sè phô thuéc ®iÒu g×?
- GV viÕt sè 45 lªn b¶ng vµ hái: Nªu gi¸ trÞ ch÷ sè 5 trong sè 45, v× sao ch÷ sè 5 l¹i cã gi¸ trÞ nh­ vËy?
- GV yªu cÇu HS lµm bµi
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS
- GV tæng kÕt giê häc, dÆn dß HS vÒ nhµ lµm bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu, HS d­íi líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
- HS nghe GV giíi thiÖu bµi
- HS lªn b¶ng lµm:
10 ®¬n vÞ = 1 chôc
10 chôc = 1 tr¨m
- Trong hÖ thËp ph©n cø 10 ®¬n vÞ ë 1 hµng th× t¹o thµnh 1 ®¬n vÞ ë hµng trªn liÒn tiÕp nã 
- HÖ thËp ph©n cã 10 ch÷ sè ®ã lµ 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-2 HS lªn b¶ng viÕt 5 sè trong hÖ thËp ph©n bÊt k×
 HS: Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 9 ë hµng ®¬n vÞ lµ 9 ®¬n vÞ, cña ch÷ sè 9 ë hµng chôc lµ 90, cña ch÷ sè 9 ë hµng tr¨m lµ 900
- HS nh¾c l¹i kÕt luËn
- HS c¶ líp lµm vµo VBT
- HS kiÓm tra bµi cho nhau
- HS nªu nhËn xÐt bµi b¹n 5 em
- 1 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p:
387 = 300 + 80 + 7
- HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng
- HS tr¶ lêi c©u hái:
- Gi¸ trÞ cña mçi ch÷ sè phô thuéc vµo vÞ trÝ cña nã trong sè ®ã
- Trong sè 45, gi¸ trÞ cña ch÷ sè 5 lµ 5 ®¬n vÞ, v× ch÷ sè 5 thuéc hµng ®¬n vÞ, líp ®¬n vÞ.
- 1 HS lªn b¶ng lµm, c¸c HS kh¸c lµm c¸c bµi tËp trong vë
- HS nhËn xÐt bµi cña b¹n.
Kü thuËt: kh©u th­êng
I. Môc tiªu:
- HS biÕt c¸ch cÇm v¶i, cÇm kim, lªn kim khi kh©u vµ ®Æc ®iÓm mòi kh©u, ®­êng kh©u th­êng.
- BiÕt c¸ch kh©u vµ kh©u ®­îc c¸c mòi kh©u th­êng theo ®­êng v¹ch dÊu.
- RÌn luyÖn tÝnh kiªn tr×, sù khÐo lÐo cña ®«i tay.
II. §å dïng – thiÕt bÞ d¹y häc:
- Tranh quy tr×nh kh©u th­êng. 
- MÉu kh©u th­êng ®­îc kh©u b»ng lªn trªn b×a, v¶i kh¸c mµu. 
- VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt.+M¶nh v¶i sîi b«ng tr¾ng kÝch th­íc: 20Cm x 30Cm
+ Sîi mµu kh¸c mµu v¶i
+ Kim kh©u (cì to) th­íc, kÐo, phÊn v¹ch.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu: (tiÕt 1) 
Néi dung
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra: (3’)
2. Giíi thiÖu bµi.
3. T×m hiÓu bµi:
a) Quan s¸t nhËn xÐt: (10’)
b) H­íng dÉn thao t¸c kü thuËt. 
 (24’)
4. Cñng cè- DÆn dß: (3 phót)
- GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS. 
- Nªu M§- YC giê häc.
* GV giíi thiÖu mÉu kh©u mòi th­êng.
-H­íng dÉn HS mÆt ph¶i, tr¸i mÉu kh©u
- GV bæ sung vµ nªu kÕt luËn mòi kh©u
- GV nªu: ThÕ nµo lµ mòi kh©u th­êng?
- HS ®äc môc 1 phÇn ghi nhí.
* GV h­íng dÉn HS quan s¸t H1(sgk) nªu c¸ch cÇm v¶i, cÇm kim, GV nhËn xÐt bæ sung cho hoµn chØnh
- GV h­íng dÉn HS quan s¸t H2a, 2b (sgk) nªu c¸ch, cÇm kim, lªn kim, xuèng kim khi kh©u. GV nhËn xÐt bæ sung cho hoµn chØnh
- H­íng dÉn nh÷ng l­u ý cho HS
- GV kÕt luËn néi dung 1
- GV treo tranh quy tr×nh, HS quan s¸t
-HS Q.s¸t H4 nªu c¸ch v¹ch dÊu ®.kh©u
- GV nhËn xÐt vµ h­íng dÉn HS v¹ch dÊu ®­êng kh©u theo hai c¸ch.
+ C¸ch 1: Dïng th­íc kÎ, phÊn mµu...
+ C¸ch 2: Rót mét sîi v¶i trªn m¶nh v¶i
- HS ®äc phÇn b, môc 2, quan s¸t H5a, 5b, 5c (SGK) vµ tranh quy tr×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái.
- GV h­íng dÉn kh©u mòi th­êng 2lÇn
- GV: Kh©u ®Õn cuèi ®­êng v¹ch dÊu ta ph¶i lµm g×?
- GV h­íng dÉn thao t¸c kh©u l¹i mòi vµ nót chØ cuèi ®­êng kh©u theo SGK
- HS ®äc ghi nhí
- Cho HS tËp kh©u mòi kh©u th­êng trªn giÊy kÎ « li.
- HS tËp mòi kh©u th­êng c¸ch ®Òu nhau 1 « trªn giÊy kÎ « li.
- GV nhËn xÐt giê häc 
- DÆn vÒ xem l¹i bµi , chuÈn bÞ bµi sau.
- HS l¾ng nghe.
- HS quan s¸t
- HS l¾ng nghe
- HS tr¶ lêi: 9SGK)
 5 HS ®äc ghi nhí, c¶ líp ®äc thÇm.
- HS quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái
- HS lµm theo sù h­íng dÉn cña GV
- Cho HS nãi l¹i lêi cña GV
- HS c¶ líp quan s¸t tranh vµ SGK
- HS theo dâi vµ ®äc l¹i c¸ch kh©u
- HS ®äc thÇm, tr¶ lêi c©u hái.
- HS lµm theo GV
- C¾t chØ
- HS l¾ng nghe
- HS thùc hiÖn
Ký duyÖt cña gi¸m hiÖu

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 4 tuan 33cotph.doc