Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Trường Tiểu học Hiếu Thành A

Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Trường Tiểu học Hiếu Thành A

I .MỤC TIÊU :

 -- Biết môn Lịch sử- Địa lí ở lớp 4 giúp hs hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ đầu vua Hùng đến buổi đầu thời Nguyễn.

 - Biết môn Lịch sử – Địa lí góp phần giáo dục hs tình yêu thiên nhiên, con người đất nước Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Một số loại bản đồ : thế giới , châu lục , Việt Nam ,

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : .

 Giới thiệu bài : Để học được môn Địa lý,trước hết chúng ta cần làm quen với bản đồ. Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài :Làm quen với bản đồ.

 

doc 72 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 6Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Trường Tiểu học Hiếu Thành A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 1	Lòch söû vaø Ñòa lí Ngaøy soaïn :10/8/12
LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ
Ngaøy daïy :
I .MUÏC TIEÂU : 
 -- Bieát moân Lòch söû- Ñòa lí ôû lôùp 4 giuùp hs hieåu bieát veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Nam, bieát coâng lao cuûa oâng cha ta trong thôøi kì döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc töø ñaàu vua Huøng ñeán buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn.
	- Bieát moân Lòch söû – Ñòa lí goùp phaàn giaùo duïc hs tình yeâu thieân nhieân, con ngöôøi ñaát nöôùc Vieät Nam.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Moät soá loaïi baûn ñoà : theá giôùi , chaâu luïc , Vieät Nam ,  
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : .
 Giôùi thieäu baøi : Ñeå hoïc ñöôïc moân Ñòa lyù,tröôùc heát chuùng ta caàn laøm quen vôùi baûn ñoà. Vaäy hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi :Laøm quen vôùi baûn ñoà.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1 : Baûn ñoà
MT : Giuùp HS naém noäi dung theå hieän treân baûn ñoà 
 - GV treo caùc loaïi baûn ñoà leân baûng theo thöù töï laõnh thoå töø lôùn ñeán nhoû ( theá giôùi , chaâu luïc , Vieät Nam ,  ) .
 - Yeâu caàu HS ñoïc teân caùc baûn ñoà treo treân baûng vaø neâu phaïm vi laõnh thoå ñöôïc theå hieän treân moãi baûn ñoà .
 - GV choát vaø chæ leân baûn ñoà:
 + Baûn ñoà theá giôùi theå hieän toaøn boä beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà chaâu luïc theå hieän 1 boä phaän 
lôùn cuûa beà maët traùi ñaát nhö : Chaâu AÙ, Chaâu Aâu,.
 + Baûn ñoà Vieät Nam theå hieän 1 boä phaän nhoû hôn cuûa beà maët traùi ñaát.
 - Em hieåu theá naøo laø baûn ñoà?
 - Keát luaän : Baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët Traùi Ñaát theo moät tæ leä nhaát ñònh 
Hoaït ñoäng lôùp .
PP : Tröïc quan , ñoäng naõo , ñaøm thoaïi .
- HS ñoïc teân caùc baûn ñoà ñoàng thôøi xaùc ñònh phaïm vi laõnh thoå theå hieän treân moãi baûn ñoà vaø traû lôøi :
 + Baûn ñoà theá giôùi veõ beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà chaâu luïc veõ 1 chaâu treân beà maët traùi ñaát.
 + Baûn ñoà 1 nöôùc veõ 1 nöôùc treân chaâu luïc ñoù.
- HS traû lôøi,baïn nhaän xeùt ,boå sung. 
Hoaït ñoäng 2 : 
MT : Giuùp HS naém cô sôû ñeå veõ moät baûn ñoà .
PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
- Söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi .
Hoaït ñoäng caù nhaân .
- Quan saùt hình 1 vaø 2 roài chæ vò trí cuûa hoà Hoaøn Kieám vaø ñeàn Ngoïc Sôn treân töøng hình .
- Ñoïc SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
+ Ngaøy nay , muoán veõ baûn ñoà , chuùng ta thöôøng phaûi laøm nhö theá naøo ?
+ Taïi sao cuøng veõ veà VN maø baûn ñoà hình 3 trong SGK laïi nhoû hôn baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng ?
- Ñaïi dieän HS traû lôøi tröôùc lôùp .
Hoaït ñoäng 3 : 
MT : Giuùp HS naém caùc ñaëc ñieåm cuûa baûn ñoà .
- Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc SGK , quan saùt baûn ñoà treân baûng vaø thaûo luaän theo caùc gôïi yù sau :
+ Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì ?
+ Hoaøn thieän baûng sau :
+ Treân baûn ñoà , ngöôøi ta thöôøng quy ñònh caùc höôùng Baéc , Nam , Ñoâng , Taây nhö theá naøo ?
+ Chæ caùc höôùng B , N , Ñ , T treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .
+ Tæ leä baûn ñoà cho em bieát ñieàu gì ?
+ Ñoïc tæ leä baûn ñoà ôû hình 2 vaø cho bieát 1 cm treân baûn ñoà öùng vôùi bao nhieâu m treân thöïc teá ?
+ Baûng chuù giaûi ôû hình 3 coù nhöõng kí hieäu naøo ? Kí hieäu baûn ñoà ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?
- Keát luaän : Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà maø caùc em vöøa tìm hieåu ñoù laø teân cuûa baûn ñoà , phöông höôùng , tæ leä vaø kí hieäu baûn ñoà .
-Choát laïi
Hoaït ñoäng nhoùm .
PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi .
Teân baûn ñoà
Phaïm vi theå hieän
Thoâng tin chuû yeáu
Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN
Nöôùc VN
Vò trí , giôùi haïn , hình daùng cuûa nöôùc ta , thuû ñoâ , moät soá thaønh phoá , nuùi , soâng ,  
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm tröôùc lôùp .
- Caùc nhoùm khaùc boå sung vaø hoaøn thieän .
Hoaït ñoäng 4 : Thöïc haønh veõ moät soá kí hieäu baûn ñoà.
MT : Giuùp HS veõ ñöôïc moät soá kí hieäu theå hieän treân baûn ñoà .
- Toång keát baøi :
+ Yeâu caàu HS nhaéc laïi khaùi nieäm veà baûn ñoà , keå moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà .
+ Khai thaùc kinh nghieäm soáng cuûa HS baèng caùch yeâu caàu caùc em traû lôøi caâu hoûi : Baûn ñoà ñöôïc duøng ñeå laøm gì ?
 4. Cuûng coá : - Giaùo duïc HS yeâu thích moân hoïc .
 5. Daën doø : Giao vieäc
Hoaït ñoäng caù nhaân , nhoùm ñoâi .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , thöïc haønh .
- Quan saùt baûng chuù giaûi ôû hình 3 vaø moät soá baûn ñoà khaùc roài veõ kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí nhö : ñöôøng bieân giôùi quoác gia , nuùi , soâng , thuû ñoâ , thaønh phoá , moû khoaùng saûn ,  
- Hai em thi ñoá cuøng nhau : 1 em veõ kí hieäu , 1 em noùi kí hieäu ñoù theå hieän caùi gì 
 - Taäp ñoïc caùc baûn ñoà ôû nhaø
.
 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuaàn : 3	Ngày soạn: 22/8/2012 
 Ñòa lí 
MOÄT SOÁ DAÂN TOÄC ÔÛ HOAØNG LIEÂN SÔN
 Tích hôïp BVMTmöùc ñoä: Boä phận 
 Ngaøy daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
	-Neâu ñöôïc teân moät soá daân toäc ít ngöôøi ôû Hoaøng Lieân Sôn : Thaùi, Moâng ,Dao,..
	+Bieát Hoaøng Lieân Sôn laø nôi daân cö thöa thôùt
	+Söû duïng ñöôïc tranh aûnh ñeå moâ taû nhaø saøn vaø trang phuïc moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn:
	+Trang phuïc moãi daân toäc coù caùch aên maëc rieâng; trang phuïc cuûa caùc daân toäc ñöôïc may, theâu trang trí raát coâng phu vaø thöôøng coù maøu saéc saëc sôõ
	+Nhaø saøn: ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu töï nhieân nhö goã tre, nöùa . 
 ** Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du:
 +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp,thú dữ.+Trồng trọt trên đất dốc.
 +Khai tháckhoáng sản,rừng , sức nước.+Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .
	- Tranh , aûnh veà nhaø saøn , trang phuïc , leã hoäi , sinh hoaït cuûa moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
 . Giôùi thieäu baøi : Ghi töïa baøi ôû baûng .
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1 : 
MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm daân cö ôû Hoaøng Lieân Sôn .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , giaûng giaûi .
-Gôïi yù HS döïa vaøo voán hieåu bieát cuûa mình vaø noäi dung muïc 1 SGK traû lôøi caùc caâu hoûi :
- Söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy .
Hoaït ñoäng caù nhaân .
+ Daân cö ôû Hoaøng Lieân Sôn ñoâng ñuùc hay thöa thôùt hôn so vôùi ñoàng baèng ?
+ Keå teân moät soá daân toäc ít ngöôøi ôû Hoaøng Lieân Sôn .
+ Xeáp thöù töï caùc daân toäc theo ñòa baøn cö truù töø nôi thaáp ñeán nôi cao .
+ Ngöôøi daân ôû nhöõng nôi nuùi cao thöôøng ñi laïi baèng phöông tieän gì ? Vì sao ?
- Trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp .
Hoaït ñoäng 2 : 
MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm veà nhaø cöûa cuûa caùc daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , giaûng giaûi .
- Gôïi yù HS döïa vaøo muïc 2 SGK , tranh , aûnh veà baûn laøng , nhaø saøn vaø voán hieåu bieát cuûa mình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi :
- Söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän phaàn trình baøy .
Hoaït ñoäng nhoùm .
- + Baûn laøng thöôøng naèm ôû ñaâu ? ( Söôøn nuùi hoaëc thung luõng )
+ Baûn coù nhieàu nhaø hay ít nhaø ?
+ Vì sao moät soá daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn soáng ôû nhaø saøn ?
+ Nhaø saøn ñöôïc laøm baèng vaät lieäu gì ?
+ Hieän nay nhaø saøn ôû ñaây coù gì thay ñoåi so vôùi tröôùc ñaây ? ( Nhieàu nôi coù nhaø saøn maùi lôïp ngoùi ,  )
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp . +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp,thú dữ.+Trồng trọt trên đất dốc.
Hoaït ñoäng 3 : 
MT : Giuùp HS naém caùc ñaëc ñieåm veà kinh teá , leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn .
PP : Giaûng giaûi , ñaøm thoaïi , tröïc quan .
- Gôïi yù HS döïa vaøo muïc 3 SGK , tranh , aûnh veà chôï phieân , leã hoäi , trang phuïc ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi :
 Söûa chöõa vaø giuùp caùc nhoùm hoaøn thieän caâu traû lôøi .
- Toång keát baøi .Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan.Trồng trọt trên đất dốc.
4. Cuûng coá : 
	- Giaùo duïc HS bieát toân troïng truyeàn thoáng vaên hoùa cuûa caùc daân toäc thieåu soá .
 5. Daën doø : Giao vieäc
Hoaït ñoäng nhoùm .
+ Neâu nhöõng hoaït ñoäng trong chôï phieân .
+ Keå teân moät soá haøng hoùa baùn ôû chôï ( haøng thoå caåm , maêng , moäc nhó ,  ) . Taïi sao chôï laïi baùn nhieàu haøng hoùa naøy ?
+ Keå teân moät soá leã hoäi cuûa caùc daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn .
+ Leã hoäi cuûa caùc daân toäc ôû Hoaøng Lieân Sôn ñöôïc toå chöùc vaøo muøa naøo ? Trong leã hoäi coù nhöõng hoaït ñoäng gì ?
+ Nhaän xeùt trang phuïc truyeàn thoáng cuûa caùc daân toäc trong hình 4 , 5 , 6 .
- Hoïc thuoäc ghi nhôù ôû nhaø
 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 Ngày soạn: 15/8/2012 
Tuaân : 2 Ñòa lí	
DAÕY HOAØNG LIEÂN SÔN
 Tích hôïp BVMTmöùc ñoä: Boä phaän
 Ngaøy daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
	-Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà ñòa hình, khí haäu cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn 
	+Daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam: coù nhieàu ñænh nhoïn, söôøn nuùi raát doác, thung luõng thöôøng heïp vaø saâu.
	-Khí haâu nhöõng nôi cao laïnh quanh naêm
	-Chæ ñöôïc daõy Hoaøng Lieân Sôn treânbaûn ñoà töï nhieân Vieät Nam .
	-Söû duïng baûn soá lieäu ñeå neâu ñaëc ñieåm khí haäu ôû möùc ñoä ñôn giaûn: döïa vaøo baûn soá cho saün ñeå nhaän xeùt veà nhieät ñoä cuûa Sa Pa vaøo thaùng 1 vaø thaùng 7. 
 ** Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du:
 +Làm nhà sàn đểtránh ẩm thấp,thú dữ.+Trồng trọt trên đất dốc.
 +Khai tháckhoáng sản,rừng , sức nước.+Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
	- Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN .
	- Tranh , aûnh veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø ñænh nuùi Phan-xi-paêng .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
.Giôùi thieäu baøi : Ghi töïa baøi ôû baûng .
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1 : 
MT : Giuùp HS naém caùc ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn .
PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , thöïc haønh .
- Chæ vò trí daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân VN treo töôøng vaø yeâu caàu HS döïa vaøo kí hieäu , tìm vò trí cuûa daõy nuùi naøy ôû hình 1 SGK .
- Söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy 
Hoaït ñoäng caù nhaân .
- Döïa vaøo löôïc ñoà hình 1 SGK vaø noäi dung muïc 1 SGK traû lôøi caùc caâu hoûi :
+ Keå teân nhöõng daõy nuùi chính ôû phía baéc nöôùc ta ; trong nhöõng daõy nuùi ñoù , daõy nuùi naøo daøi nhaát ?
+ Daõy nuùi  ... aù nhaân
GV yeâu caàu HS ñoïc tieáp ñoaïn vaên trong SGK
Yeâu caàu HS quan saùt hình 4 & nhaän xeùt veà quang caûnh xung quanh (caây coái) caùc thaùp (laønh, ñoå vôõ)?
GV boå sung: Khu thaùp Mó Sôn caùch Hoäi An khoaûng 40 km, naèm trong moät thung luõng kín ñaùo, xung quanh laø ñoài nuùi. Caùc vua thôøi xöa ñaõ xaây döïng caùc thaùp baèng gaïch ñaù ñeå thôø caùc thaàn, thôø vua. Chieán tranh ñaõ taøn phaù naëng neà caùc thaùp. Hieän chæ coøn moät soá thaùp. Töø thaùng 12 naêm 1999 khu thaùp naøy ñöôïc toå chöùc vaên hoaù giaùo duïc cuûa Lieân Hieäp Quoác coâng nhaän laø di saûn vaên hoaù theá giôùi.
Cuûng coá 
Daën doø: 
Chuaån bò baøi: Bieån ñoâng & caùc ñaûo.
Ñaø Naüng naèm ôû phía Nam ñeøo Haûi Vaân, treân cöûa soâng Haøn & beân vònh Ñaø Naüng, baùn ñaûo Sôn Traø.
Ñaø Naüng coù caûng bieån Tieân Sa, caûng soâng Haøn gaàn nhau.
Caûng bieån – taøu lôùn chôû nhieàu haøng.
Vò trí ôû ven bieån, ngay cöûa soâng Haøn; coù caûng bieån Tieân Sa vôùi taøu caäp beán raát lôùn; haøng chuyeån chôû baèng taøu bieån coù nhieàu loaïi.
HS tìm Hoäi An treân baûn ñoà
HS moâ taû HS ñoïc
HS tìm khu di tích Mó Sôn
HS quan saùt hình 4 & nhaän xeùt.
 HS tìm vò trí cuûa khu di tích Mó Sôn treân baûn ñoà Vieät Nam hoaëc töø löôïc ñoà 1 cuûa baøi 20?
HS nhaän vieäc veà nhaø 
 HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN
Tuần 32
Tieát 32	Moân : Ñiaï lyù 
Baøi daïy : BIEÅN, ÑAOÛ VAØ QUAÀN ÑAÛO
Ngày soạn: 02/ 10/ 2011 Ngaøy daïy :13/12/11
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 -Nhaän bieát vò trí cuûa bieån ñoâng moät soá vònh quaàn ñaûo ,ñaûo lôùn cuûa VN treân baûn ñoá ,löôïc ñoà :vònh BB ,vònh Thaùi Lan ,quaàn ñaûo TS,HS Caùt Baø ,Coân Ñaûo Phuù Quoác 
 -Bieát sô löôïc veá vuùng bieån ñaûo vaø quaàn ñaûo cuûa nöôùc ta ,vuùng bieån roäng lôùn vôùi nhieàu ñaûo vaø quaàn ñaûo .
 -Keå teân moät soá hoaït ñoäng khai thaùc nguoàn lôïi chính cuûa quaàn ñaûo vaø ñaûo :Khai thaùc khoaùng saûn vaø daàu khí caùt traéng muoái .
 +Ñaùnh baét caù vaø nuoâi troàng haûi saûn .
-Luoân coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng bieån, ranh giôùi bieån cuûa nöôùc ta.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam
Tranh aûnh veà bieån, ñaûo Vieät Nam.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân
GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1, traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc 1.
Bieån nöôùc ta coù dieän tích laø bao nhieâu?
Bieån coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi nöôùc ta?
GV yeâu caàu HS chæ vuøng bieån cuûa nöôùc ta, caùc vònh Baéc Boä, vònh Thaùi Lan treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam
GV moâ taû, cho HS xem tranh aûnh veà bieån cuûa nöôùc ta, phaân tích theâm veà vai troø cuûa bieån Ñoâng ñoái vôùi nöôùc ta.
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV chæ caùc ñaûo, quaàn ñaûo.
Em hieåu theá naøo laø ñaûo, quaàn ñaûo?
Bieån cuûa nöôùc ta coù nhieàu ñaûo, quaàn ñaûo khoâng?
Nôi naøo treân nöôùc ta coù nhieàu ñaûo nhaát?
Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm
Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc ñaûo ôû vònh Baéc Boä? Caùc ñaûo ôû ñaây ñöôïc taïo thaønh do nguyeân nhaân naøo?
Caùc ñaûo, quaàn ñaûo ôû mieàn Trung & bieån phía Nam coù ñaëc ñieåm gì?
Caùc ñaûo, quaàn ñaûo cuûa nöôùc ta coù giaù trò gì?
-GV cho HS xem aûnh caùc ñaûo, quaàn ñaûo, moâ taû theâm veà caûnh ñeïp, giaù trò kinh teá & hoaït ñoäng cuûa ngöôøi daân treân caùc ñaûo, quaàn ñaûo cuûa nöôùc ta.
GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy.
Cuûng coá 
GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
Daën doø: 
Chuaån bò baøi: Khai thaùc daàu khí & haûi saûn ôû bieån Ñoâng.
-HS quan saùt hình 1, traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa muïc 1
HS döïa vaøo keânh chöõ trong SGK & voán hieåu bieát, traû lôøi caùc caâu hoûi.
HS chæ treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam vuøng bieån cuûa nöôùc ta, caùc vònh Baéc Boä, vònh Thaùi Lan.
HS traû lôøi
HS döïa vaøo tranh aûnh, SGK thaûo luaän caùc caâu hoûi
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp
-HS chæ caùc ñaûo, quaàn ñaûo cuûa töøng mieàn (Baéc, Trung, Nam) treân baûn ñoà Vieät Nam & neâu ñaëc ñieåm, giaù trò kinh teá cuûa caùc ñaûo, quaàn ñaûo.
 HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN
Tuaàn 33	
Tieát 33	Moân:Ñiaï lyù 
Baøi daïy : KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN VAØ HAÛI SAÛN ÔÛ BIEÅN VIEÄT NAM 
Ngày soạn: 02/ 10/ 2011 Ngaøy daïy :13/12/11
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Keå teân moät soá hoaït ñoäng khai thaùc nguoàn lôïi chính cuûa bieån ñaûo haûi saûn .daàu khí du lòch caûng bieån 
 -Khai thaùc ks daáu khí ,caùt traéng muoái 
 -Ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haûi saûn 
 -Phaùt trieån du lòch ,Chæ treân baûn ñoà VN nôi khai thaùc daàu khí vuùng ñaùnh baét haûi saûn cuûa nöôùc ta ..
Coù yù thöùc giöõ veä sinh moâi tröôøng bieån khi ñi tham quan, nghæ maùt ôû vuøng bieån.
 SDNLTK&HQ:Tai nguyen khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là dầu khí và khí đốt.Cần khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá này.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam.
Baûn ñoà coâng nghieäp, ngö nghieäp Vieät Nam.
Tranh aûnh veà khai thaùc daàu khí, khai thaùc & nuoâi haûi saûn, oâ nhieãm moâi tröôøng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV yeâu caàu HS chæ treân baûn ñoà Vieät Nam nôi coù daàu khí treân bieån.
GV: Daàu khí laø taøi nguyeân khoaùng saûn quan troïng nhaát cuûa nöôùc ta, nöôùc ta ñaõ & ñang khai thaùc daàu khí ôû bieån Ñoâng ñeå phuïc vuï trong nöôùc & xuaát khaåu.
Moâ taû quaù trình thaêm doø, khai thaùc daàu khí?
?
Keå teân caùc saûn phaåm cuûa daàu khí ñöôïc söû duïng haøng ngaøy maø caùc em bieát?
GV : Hieän nay daàu khí cuûa nöôùc ta khai thaùc ñöôïc chuû yeáu duøng cho xuaát khaåu, nöôùc ta ñang xaây döïng caùc nhaø maùy loïc & cheá bieán daàu.
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm 
Neâu nhöõng daãn chöùng theå hieän bieån nöôùc ta coù raát nhieàu haûi saûn?
Hoaït ñoäng ñaùnh baét haûi saûn cuûa nöôùc ta dieãn ra nhö theá naøo? Nhöõng nôi naøo khai thaùc nhieàu haûi saûn? Haõy tìm nhöõng nôi ñoù treân baûn ñoà?Traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa muïc 2 trong SGK
Ngoaøi vieäc ñaùnh baét haûi saûn, nhaân daân coøn laøm gì ñeå coù theâm nhieàu haûi saûn?
GV moâ taû theâm veà vieäc ñaùnh baét, tieâu thuï haûi saûn cuûa nöôùc ta.
GV yeâu caàu HS keå veà caùc loaïi haûi saûn (toâm, cua, caù) maø caùc em ñaõ troâng thaáy hoaëc ñaõ ñöôïc aên.
Cuûng coá 
GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
Daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc
HS chæ treân baûn ñoà Vieät Nam nôi coù daàu khí treân bieån.
HS döïa vaøo tranh aûnh, SGK ñeå traû lôøi.
Quan saùt hình 1 & caùc hình ôû muïc 1, traû lôøi caâu hoûi cuûa muïc naøy trong SGK
HS leân baûng chæ baûn ñoà nôi ñang khai thaùc daàu khí ôû nöôùc ta.
HS caùc nhoùm döïa vaøo tranh aûnh, baûn ñoà, SGK, voán hieåu bieát ñeå thaûo luaän theo gôïi yù.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp.
Tai nguyen khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là dầu khí và khí đốt.Cần khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá này.
-Chuaån bò baøi: OÂn taäp
 HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN
Tuaàn 34	KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC
Tieát 34	Moân:Ñiaï lyù 
 Baøi daïy : OÂN TAÄP 
Ngày soạn: 02/ 10/ 2011 Ngaøy daïy :13/12/11
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 -Chæ treân baûn ñoá ñòa lí VN :Daõy HLS,P-xi –paêng ,ÑBBB,ÑBNB ,ÑBDHMT ,caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân 
 +Moät thaønh phoá lôùn 
 +Bieån Ñoâng caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo chính 
 -Heä thoáng moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa caùc thaønh phoá chính ôû nöôùc ta ;Haø Noäi .vaø thaønh phoá HCM .Hueá ,ÑN ,CT, HP .
 -Heä thoùng teân moät soá daân toäc ôû HLS,ÑBBB,ÑBDHMT ,TN,
 -Heä thoáng moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát chính ôû caùc vuøng nuùi cao nguyeân ñb ,bieån ñaûo .
-Ham thích tìm hieåu moân Ñòa lí.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûn ñoà töï nhieân, coâng nghieäp, noâng nghieäp, ngö nghieäp Vieät Nam.
Baûn ñoà khung Vieät Nam treo töôøng.
Phieáu hoïc taäp coù in saün baûn ñoà khung.
Caùc baûng heä thoáng cho HS ñieàn.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV treo baûn ñoà khung treo töôøng, phaùt cho HS phieáu hoïc taäp
-GV theo doõi nhaän xeùt 
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy.
Daën doø: 
Chuaån bò baøi: OÂn taäp (tieát 2)
-HS ñieàn caùc ñòa danh cuûa caâu 2 vaøo löôïc ñoà khung cuûa mình.
HS leân ñieàn caùc ñòa danh ôû caâu 2 vaøo baûn ñoà khung treo töôøng & chæ vò trí caùc ñòa danh treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam.
HS laøm caâu hoûi 3 (hoaøn thaønh baûng heä thoáng veà caùc thaønh phoá)
HS trao ñoåi tröôùc lôùp, chuaån xaùc ñaùp aùn.
 HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN
Tuaàn 35	
Tieát 35	 Moân:Ñiaï lyù 
 Baøi daïy : OÂN TAÄP HOÏC KÌ II +KIỂM TRA 
Ngày soạn: 02/ 10/ 2011 Ngaøy daïy :13/12/11
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 -Chæ treân baûn ñoá ñòa lí VN :Daõy HLS,P-xi –paêng ,ÑBBB,ÑBNB ,ÑBDHMT ,caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân 
 +Moät thaønh phoá lôùn 
 +Bieån Ñoâng caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo chính 
 -Heä thoáng moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa caùc thaønh phoá chính ôû nöôùc ta ;Haø Noäi .vaø thaønh phoá HCM .Hueá ,ÑN ,CT, HP .
 -Heä thoùng teân moät soá daân toäc ôû HLS,ÑBBB,ÑBDHMT ,TN,
 -Heä thoáng moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát chính ôû caùc vuøng nuùi cao nguyeân ñb ,bieån ñaûo .
-Ham thích tìm hieåu moân Ñòa lí.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûn ñoà töï nhieân, coâng nghieäp, noâng nghieäp, ngö nghieäp Vieät Nam.
Baûn ñoà khung Vieät Nam treo töôøng.
Phieáu hoïc taäp coù in saün baûn ñoà khung.
Caùc baûng heä thoáng cho HS ñieàn.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV treo baûn ñoà khung treo töôøng, phaùt cho HS phieáu hoïc taäp
-GV theo doõi nhaän xeùt 
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
-Neâu moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa thaønh phoá chính ôû nöôùc ta .
-GV theo doõi nhaän xeùt söûa chöõa
Cuõng coá –daën doø 
-HS tìm treân baûn ñoà caùc daõy ñb ,nuùi vaø cao nguyeân ,caùc thaønh phoá lôùn .caùc bieån .ñaûo ,quaàn ñaûo .
HS heä thoáng teân moät soá daân toäc 
Heä thoáng moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát ôû vuøng nuùi cao nguyeân ñoàng baèng .bieån ñaûo /.
HS thöïc hieän vaøo phieáu hoïc taäp 
 HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN

Tài liệu đính kèm:

  • docsang Địa lí.doc