Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2008-2009 (Bản không chia cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2008-2009 (Bản không chia cột)

A – Mục tiêu: Giúp HS ôn tập về:

 - Quan hệ giữa đơn vị các háng liền kề

 - Biết viết và đọc các số có sáu chữ số.

B – Các hoạt động dạy học

HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ

GV ghi sẵn bài tập trên bảng:

a) Tính 1500 – 1500 : b (với b = 3)

b) Tính 25 x a + 22 x a (với a = 5)

Gọi 2 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi.

HS nhận xét từng bài làm trên bảng

Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS

HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học

HĐ3: SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ

a) Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn

- GV yêu cầu HS nêu quan hệ giữa các hàng liền kề.

- HS nêu VD về các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .

b)Hàng trăm nghìn

 - GV giới thiệu : 10 chục nghìn = 1trăm nghìn ; viết là 100000

c) Viết và đọc số có 6 chữ số

 

doc 39 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 2 - Năm học 2008-2009 (Bản không chia cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2	 Thứ hai 1/9/2008 
 Moân : TẬP ĐỌC 
Teân baøi daïy : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU tt 
(SGK/15) Thời gian dự kiến: 35phút
A – Mục tiêu
	1- Đọc lưu loát toàn bài
- Biết ngắt nghỉ đúng, biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình huống biến chuyển của truyện, phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn.
	2- Hiểu được nội dung của bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – ghét áp bức bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh.
B – Đồ dùng dạy học
Tranh minh hoạ bài học.
C- Các hoạt động dạy học
I - Kiểm tra bài cũ
GV gọi HS đọc thuộc lòng bài Mẹ ốm và trả lời câu hỏi của bài đọc.
II – Dạy bài mới
HÑ 1 : giôùi thieäu bài: GV dùng tranh để giới thiệu chủ điểm, bài học
HÑ 2 : Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
Luyện đọc
HS khá giỏi đọc toàn bài
HS xem tranh trong SGK
Gọi HS đọc tiếp nối theo phần (3 lượt)
+ Đoạn 1: Từ đầu ..vẻ hung dữ.
+ Đoạn 2: Tiếp . như cái chày giã gạo.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
GV hướng dẫn giúp HS đọc đúng các từ ngữ khó: lủng củng, nặc nô, co rúm lại, béo múp béo míp, quang hẳn kết hợp hướng dẫn HS đọc thầm và tìm hiểu nghĩa các từ ngữ: chóp bu, nặc nô.
GV chú ý sửa lỗi, cách đọc, phát âm, ngắt nghỉ đúng giọng cho từng HS
HS luyện đọc theo cặp
- Một HS đọc lại toàn bài.
GV đọc mẫu toàn bài văn đúng với diễn biến của câu chuyện: từ hồi hộp, căng thẳng đến hả hê,phù hợp với lời nói và suy nghĩ của Dế Mèn 
Tìm hiểu bài
HS đọc thầm, đọc lướt, trao đổi trả lời câu hỏi tìm hiểu bài trang 16/SGK
à Nội dung
GV có thể yêu cầu HS khá giỏi kể lại câu chuyện trên.
Luyện đọc diễn cảm
Gọi 3 HS đọc toàn bài. Cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.
Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 2 - 3
HS luyện đọc theo cặp . 
Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm. 
Nhận xét, chấm điểm.
III - Củng cố dặn dò 
 - HS nhắc lại ý nghĩa bài học.
Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà học bài và soạn bài
D. Phần bổ sung:
Moân:TOÁN
 Teân baøi daïy:CÁC SỐ CÓ 6 CHỮ SỐ (SGK/8)
Thời gian dự kiến: 35 phút
A – Mục tiêu: Giúp HS ôn tập về:
	- Quan hệ giữa đơn vị các háng liền kề
	- Biết viết và đọc các số có sáu chữ số.
B – Các hoạt động dạy học
HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ
GV ghi sẵn bài tập trên bảng:
Tính 1500 – 1500 : b (với b = 3)
Tính 25 x a + 22 x a (với a = 5)
Gọi 2 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi.
HS nhận xét từng bài làm trên bảng
Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS
HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học
HĐ3: SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ
a) Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn
GV yêu cầu HS nêu quan hệ giữa các hàng liền kề.
HS nêu VD về các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,..
b)Hàng trăm nghìn
	- GV giới thiệu : 10 chục nghìn = 1trăm nghìn ; viết là 100000
c) Viết và đọc số có 6 chữ số
	- GV cho HS quan sát bảng sau:
Trăm nghìn
Chục nghìn
Nghìn
Trăm
Chục
Đơn vị
GV gắn các số 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000 lên các cột tương ứng.
HS đếm có bao nhiêu trăm nghìn (chục nghìn, nghìn, .) 
GV hướng dẫn HS viết số và đọc số.
HĐ4:THỰC HÀNH
GV yêu cầu HS nhắc lại các hàng và mối quan hệ giữa các hàng liền kề.
Cho HS làm các bài tập rồi chữa bài.
Củng cố về cách đọc, viết số. 
Bài 1: HS đọc đề bài
Cả lớp tự làm vào vở bài tập. Gọi 1 HS làm bảng phụ
Đổi bài làm cho bạn kiểm tra và HS tự nhận xét
GV chữa bài cho HS trên bảng lớp. 
Nhận xét, chấm điểm. 
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
Cách thực hiện tương tự như bài tập 1
Bài 3: HS đọc yêu cầu của đề toán
HS tự phân tích mẫư rồi làm
Cách thực hiện như bài tập 1
Bài 4: Cho HS thi làm bài nhanh theo nhóm rồi chữa bài
HĐ5: CỦNG CỐ DẶN DÒ
	Học và chuẩn bị bài mới
	Nhận xét giờ học
Bổ sung:
Thời gian:
Nội dung:
Phương pháp:
Nội dung khác:
Moân:LỊCH SỬ
 Teân baøi daïy:LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ tt (SGK/7)
Thời gian dự kiến: 35 phút
A – Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
	- Trình töï caùc böôùc söû duïng baûn ñoà.
	- Naém chaéc caùc kieán thöùc veà moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà: teân, phöông höôùng, tæ leä, kí hieäu baûn ñoà, vaø xaùc ñònh ñöôïc 4 phöông chính treân baûn ñoà theo qui öôùc .
	- Coù khaû naêng tìm moät soá ñoái töôïng ñòa lí döïa vaøo baûng chuù giaûi cuûa baûn ñoà. – B.Đồ dùng dạy học
Chuaån bò baûn ñoà töï nhieân vaø baûn ñoà haønh chính Vieät Nam.
C – Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
HĐ1: TÌM HIỂU CÁCH SỬ DỤNG BẢN ĐỒ
Mục tiêu : HS nắm được cách sử dụng bản đồ
Cách tiến hành: Làm việc cả lớp
- Yeâu caàu HS theo doõi SGK /8, traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
1. Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì?
2. Ñoïc caùc kí hieäu cuûa moät soá ñoái töôïng ñòa lí ôû hình 3/ 6.
- GV treo baûn ñoà leân baûng .
- GV yeâu caàu HS theo doõi vaø chæ ñöôøng bieân giôùi phaàn ñaát lieàn cuûa VN vôùi caùc nöôùc laùng gieàng.
- GV theo doõi, gíup ñôõ theâm, choát caùc yù .
- H: Muoán söû duïng baûn ñoà, ta phaûi thöïc hieän caùc böôùc naøo?
Choát yù : Muoán söû duïng baûn ñoà caàn theo caùc böôùc sau:
 	 - Ñoïc teân baûn ñoà ñeå bieát baûn ñoà ñoù theå hieän noäi dung gì.
 	 - Xem baûng chuù giaûi ñeå bieát kí hieäu ñoái töôïng lòch söû hoaëc ñòa lí.
 	 - Tìm ñoái töôïng lòch söû hoaëc ñòa lí treân baûn ñoà döïa vaøo kí hieäu.
HĐ2: THỰC HÀNH
- Yeâu caàu caùc nhoùm ñoïc noäi dung SGK / 8, quan saùt löôïc ñoà a,b vaø thaûo luaän nhoùm ñoâi traû lôøi caâu hoûi:
Chæ höôùng Ñoâng , Taây, Nam, Baéc treân löôïc ñoà.
Hoaøn thaønh baøi taäp :
Ñoái töôïng lòch söû
Kí hieäu theå hieän
--------------------------------------------------------
Quaân ta taán coâng.
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------
- Yeâu caàu 1 nhoùm thöïc hieän tröôùc lôùp (thaûo luaän vaø trình baøy)
- Yeâu caàu caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung.
- Yeâu caàu HS quan saùt baûn ñoà hình 2 trang 9 vaø cho bieát tæ leä cuûa baûn ñoà.
( 1 : 9 000 000) 
- Yeâu caàu HS hoaøn thaønh baøi 2 vaøo VBT.
Ñoái töôïng lòch söû
Kí hieäu theå hieän
Soâng
Thuû ñoâ
_ . _ . _ . _ . _
.
-Treo baûn ñoà caùc soâng chính Vieät Nam leân baûng.
-Yeâu caàu HS quan saùt baûn ñoà trong saùch vaø neâu teân caùc nöôùc laùng gieàng vôí VN, bieån, ñaûo vaø quaàn ñaûo vôùi Vieät Nam .
- Goïi 1 HS leân baûng thöïc hieän tìm 
- GV yeâu caàu HS nhaéc laïi khaùi nieäm veà baûn ñoà, keå moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà.
- Yeâu caàu HS quan saùt baûn ñoà treân baûng vaø thöïc hieän tìm vò trí cuûa tænh Laâm ñoàng vaø cho bieát noù giaùp vôùi nhöõng tænh naøo?
- Nhaän xeùt, boå sung.
HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
Nhận xét chung giờ học
Học bài, và chuẩn bị bài mới
D.Phần bổ sung
Moân :ĐẠO ĐỨC
Teân baøi daïy:TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (SGK/37)
Thời gian dự kiến: 35 phút
TIẾT 2
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
HĐ1: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Mục tiêu: HS biết cách ứng xử trong mỗi tình huống.
Cách tiến hành: Thảo luận nhóm bài tập 3
1- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.
2- Các nhóm thảo luận
3- Đại diện từng nhóm lên trình bày, Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
4- GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống
HĐ2: ĐÓNG VAI THỂ HIỆN TÌNH HUỐNG
Mục tiêu: HS biết thể hiện của việc trung thực trong học tập.
Cách tiến hành: Làm việc cả lớpên
 1- GV yêu cầu HS chọn 1 trong 3 tình huống ở bài tập 3 ; tự xây dựng tình huống mới rồi cùng nhau đóng vai thể hiện cách xử lý. 
HS tập luyện theo nhóm
GV chọn 5 HS làm giám khảo
Các nhóm thể hiện . HS nhận xét cách thể hiện, cách xử lý
GV nhận xét, kết luận: Việc học tập sẽ thực sự giúp em tiến bộ nếu em trung thực
HĐ3: TẤM GƯƠNG TRUNG THỰC
Mục tiêu: HS hiểu được có nhiều tấm gương trung thực trong học tập ở quanh ta.
Cách tiến hành
HS trình bày, giới thiệu tư liệu đã sưu tầm được.
HS trao đổi với bạn ngồi bên cạnh: Bạn nghĩ gì về những mẩu chuyên,tấm gương đó?
Một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp nhận xét, bổ sung.
GV kết luận về: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Nhận xét giờ học
Chuẩn bị bài mới: Sưu tầm các mẩu chuyện về tấm gương trung thực trong học tập.
Phần bổ sung:
Moân:CHÍNH TẢ ( nghe đọc )
 Teân baøi daïy:MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC
Thời gian dự kiến: 35 phút ( SGK/16 )
A – Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
 - HS naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc.
 - HS nghe - vieát chính xaùc. Luyeän phaân bieät vaø vieát ñuùng nhöõng tieáng coù aâm ñaàu, vaàn deã laãn: s/x, aêng/aên.
	- Vieát roõ raøng, coù yù thöùc reøn chöõ ñeïp, giöõ vôû saïch.
B – Đồ dùng học tập
Giấy khổ to, bút dạ
C – Các hoạt động dạy học
I.Kiểm tra bài cũ
Gọi HS viết những tiếng có âm đầu r/d/gi trong bài thơ Dáng hình ngọn gió
Nhận xét - Chấm điểm
IIDạy bài mới
Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ học
Hướng dẫn HS nghe - viết
* Tìm hieåu noäi dung baøi vieát:
- Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn vieát .
- H: Tìm nhöõng teân rieâng caàn vieát hoa trong baøi? (Vinh Quang ,Chim Hoùa,Tuyeân Quang ,Ñoaøn Tröôøng Sinh.) 
* Höôùng daãn vieát töø khoù:
- Yeâu caàu HS tìm nhöõng tieáng, töø khoù trong ñoaïn vieát? (khuùc khuyûu,gaâp gheành, 4 ki-loâ-meùt).
- Neâu theâm moät soá tieáng, töø maø lôùp hay vieát sai.	
- Goïi 2 em leân baûng vieát, döôùi lôùp vieát nhaùp.
- Goïi HS nhaän xeùt, phaân tích söûa sai.
- Goïi 1 HS ñoïc laïi nhöõng töø vieát ñuùng treân baûng.
* Vieát chính taû:
- GV höôùng daãn caùch vieát vaø trình baøy.
- Ñoïc töøng caâu cho hoïc sinh vieát.
- Ñoïc cho HS soaùt baøi.
* Chaám chöõa baøi:
- GV treo baûng phuï - HD söûa baøi.
- Chaám 7-10 baøi - Yeâu caàu HS söûa loãi. 
- Nhaän xeùt chung.
Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2, caû lôùp ñoïc thaàm truyeän vui Tìm choã ngoài ; suy nghó laøm baøi taäp vaøo vôû. 
- Theo doõi HS laøm baøi.
- Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi laøm, thöïc hieän chaám ñ/s theo ñaùp aùn: ( Laùt sau, raèng, phaûi chaêng, xin,baên khoaên, khoâng sao,xem.)
 Baøi 2 : Choïn caùch vieát ñuùng töø ñaõ cho trong ngoaëc ñôn:
Baøi 3 : - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp 3 .
- Cho HS thi giaûi caâu ñoá nhanh vaø vieát ñuùng – vieát vaøo baûng con (sao,traéng)
- Cho HS giô baûng con. Moät soá em ñoïc laïi caâu ñoá vaø lôøi giaûi.
- GV nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng em traû lôøi nhanh vaø vieát ñaùp aùn ñuùng.
- Yeâu caàu HS vieát ñaùp aùn vaøo vôû baøi taäp.
	 4- Củng cố ... eïp, vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp.
B – Đồ dùng dạy học
Giấy kiểm tra. 
C – Các hoạt động dạy học
I-Kiểm tra bài cũ: “ Keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät” 
- H : Khi keå laïi haønh ñoäng cuûa töøng nhaân vaät caàn chuù yù ñieàu gì ?
 	- Goïi 2 HS keå laïi caâu chuyeän baøi vaên bò ñieåm khoâng.
II-Dạy bài mới
Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ học
Phần nhận xét
	 	- Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên.
 	- Phaùt phieáu – Goïi HS neâu yeâu caàu.
 	-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm baøn vôùi noäi dung sau:
Gôïi yù: 
1. Ghi vaén taét ngoaïi hình cuûa Nhaø Troø.
 	- Söùc voùc: gaày yeáu quaù
- Thaân hình: beù nhoû, ngöôøi böï nhöõng phaán nhö môùi loät.
- Caùnh: moûng nhö caùnh böôùm non, ngaén chuøn chuøn.
- Trang phuïc: Maëc aùo thaâm daøi, ñoâi choã chaám ñieåm vaøng.
2. Ngoaïi hình cuûa Nhaø Troø noùi leân ñieàu gì?ø
 	- Tính caùch: yeáu ñuoái.
 	-Thaân phaän: toäi nghieäp, ñaùng thöông, deã bò baét naït.
 	- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Laéng nghe vaø choát yù: Nhöõng ñaëc ñieåm veà ngoaïi hình coù theå goùp phaàn noùi leân tính caùch hoaëc thaân phaän cuûa nhaân vaät ñoù.
 3.Phần ghi nhớ
HS đọc và nhắc lại nội dung ghi nhớ trong SGK
 4.Phần luyện tập
Bài 1: HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø duøng buùt chì gaïch môø trong VBT nhöõng chi tieát mieâu taû ngoaïi hình chuù beù lieân laïc.
- GV daùn tôø phieáu vieát saün noäi dung ñoaïn vaên taû chuù beù leân baûng. Môøi 1 em laøm treân baûng.
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy .
- GV vaø caû lôùp nhaän xeùt baøi treân baûng.
Keát luaän: Qua baøi taäp GV khaéc saâu theâm cho HS thaáy ñöôïc: Ngoaïi hình cuûa nhaân vaät coù theå noùi leân tính caùch hoaëc thaân phaän cuûa nhaân vaät ñoù.
Bài 2: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài
 - GV treo tranh minh hoïa truyeän thô “Naøng tieân oác” vaø yeâu caàu:Keå moät ñoaïn coù keát hôïp taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät.
 	 - GV nhaän xeùt chung –Tuyeân döông nhöõng HS keå hay.
Củng cố dặn dò
Nhận xét giờ học
Dặn học bài và chuẩn bị bài mới.
D . Phần bổ sung :
 .
Moân : TOÁN
Teân baøi daïy : TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU
(SGK/13)Thời gian dự kiến: 35 phút
A – Mục tiêu: Giúp HS 
 - Hoïc sinh bieát ñuôïc lôùp tròeâu goàm caùc haøng: trieäu, chuïc trieäu, traêm trieäu.
 -Nhaän bieát ñöôïc thöù töï caùc soá coù nhieàu chöõ soá ñeán lôùp trieäu. Cuûng coá theâm veà caùc lôùp ñôn vò, lôùp nghìn. 
 - Reøn kyõ naêng vieát caùc soá troøn trieäu.
 - Giaùo duïc hoïc sinh tính caån thaän, chính xaùc, trình baøy khoa hoïc.
B – Các hoạt động dạy học
HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ Hỏi: Neâu caùc lôùp caùc haøng ñaõ hoïc?
GV chuẩn bị trước trên bảng:
a) Xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: 413897; 413978; 314789; 314987; 413987
b) Xeáp caùc soá sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: 856102; 856201; 856210; 856012; 856120.
Gọi 2 HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi.
HS nhận xét từng bài làm trên bảng
Nhận xét, chấm điểm, tuyên dương hay nhắc nhở HS
HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI: GV nêu mục tiêu giờ học
HĐ3: GIỚI THIỆU LỚP TRIỆU
- Yeâu caàu HS vieát leân baûng laàn löôït soá: 
Moät nghìn: 1 000; möôøi nghìn : 10 000; moät traêm nghìn : 100 000; möôøi traêm nghìn : 1000 000
- GV giôùi thieäu : Möôøi traêm nghìn goïi laø moät trieäu 
1 000 000
- H: Soá moät trieäu coù maáy chöõ soá? Ñoù laø nhöõng chöõ soá naøo?
- H: Möôøi trieäu hay coøn goïi laø bao nhieâu trieäu?
- Yeâu caàu HS vieát soá moät chuïc trieäu.
- H: Möôøi chuïc trieäu hay coøn goïi laø bao nhieâu trieäu?
- Yeâu caàu HS vieát soá moät traêm trieäu.
- GV noùi: Haøng trieäu, chuïc trieäu, traêm trieäu hôïp thaønh lôùp trieäu.
- Yeâu caàu HS neâu caùc haøng cuûa lôùp trieäu.
HĐ3: THỰC HÀNH 
Bài 1: - Goïi 1 HS ñoïc noäi dung baøi 1.
- Haõy ñeám theâm 1 trieäu töø 1 trieäu ñeán 10 trieäu?
- Haõy vieát caùc soá töø 1 trieäu ñeán 10 tròeâu
Bài 2: Caùc soá troøn chuïc töø 10 000 000 ñeán 100 000 000.
- H: Haõy ñeám theâm moät chuïc trieäu töø 1 chuïc trieäu ñeán 10 chuïc trieäu.
- H: 10 chuïc trieäu coøn goïi laø gì ?
- Yeâu caàu HS vieát caùc soá töø 10 trieäu ñeán 100 trieäu
Bài 3: - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát soá laøm vaøo vôû.
- Goïi HS leân baûng söûa baøi. Nhaän xeùt, ñoåi vôû chaám ñ/s theo ñaùp aùn:
Bài 4: - Cho HS chôi troø chôi tieáp söùc.
 - GV daùn 2 phieáu khoå to leân baûng nhö SGK.
 - Chia HS laøm 2 nhoùm, moãi nhoùm 4 em. 
- Nhieäm vuï: moãi em laøm moät haøng ñeå hoaøn thaønh baûng . Nhoùm naøo xong tröôùc vaø ñuùng thì nhoùm ñoù thaéng.
- Tuyeân döông chaám nhoùm thaéng cuoäc.
HĐ4: CỦNG CỐ- DẶN DÒ
- Dặn HS về nhà ôn luyện và chuẩn bị bài mới
- Nhận xét giờ học
C . Phần bổ sung :
 .
Moân : ĐỊA L Í
Teân baøi daïy : DÃY HOÀNG LIÊN SƠN 
(SGK/70)Thời gian dự kiến: 35 phút
A – Mục tiêu: Học xong bài này, HS:
	- Bieát chæ trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn treân löôïc ñoà vaø baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam.
 	-Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn (vò trí, ñòa hình, khí haäu).
	- Moâ taû ñænh nuùi Phan-xi-paêng.
	- Döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà), tranh, aûnh, baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc.
	- Töï haøo veà caûnh ñeïp thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam.
B– Đồ dùng dạy học
- Baûn ñoà ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam.
 -Tranh aûnh :veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø ñænh nuùi Phan-xi-paêng.
C– Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
HĐ1: TÌM HIỂU DÃY HOÀNG LIÊN SƠN
Mục tiêu: HS nắm được vị trí địa lý, đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn
Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm nhỏ
Bước 1:-Treo baûn ñoà,yeâu caàu HS tìm vaø chæ vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn.
- GV giao nhieäm vuï:
- Yeâu caàu nhoùm 3 em döïa vaøo löôïc ñoà vaø noäi dung SGK thaûo luaän caùc noäi dung sau:
1) Keå teân nhöõng daõy nuùi chính ôû phía baéc cuûa nöôùc ta, trong nhöõng daõy nuùi ñoù, daõy nuùi naøo daøi nhaát?
2) Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn naèm ôû phía naøo cuûa soâng Hoàng vaø soâng Ñaø?
3) Ñænh nuùi, söôøn vaø thung luõng ôû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn nhö theá naøo?
Bước 2: HS trả lời câu hỏi ở múc trang 120/SGK.
Bước 3: Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi
HS khác bổ sung.
GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
à Kết luận: Daõy Hoaøng Lieân Sôn naèm giöõa soâng Hoàng vaø soâng Ñaø. Ñaây laø daõy nuùi cao, ñoà soä nhaát nöôùc ta, coù nhieàu ñænh nhoïn, söôøn doác, thung luõng heïp vaø saâu.
HĐ2: TÌM HIỂU KHÍ HẬU DÃY HOÀNG LIÊN SƠN 
Mục tiêu: HS nắm được 1 số yếu tố về khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn
Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm.
Bước 1: Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn 2 trong SGK vaø traû lôøi caâu hoûi.
 H: Nhöõng nôi cao cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn coù khí haäu nhö theá naøo?
- Cho HS quan saùt baûn ñoà ñòa lí Vieät Nam, yeâu caàu HS chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn ñoà vaø cho bieát ñoä cao cuûa Sa Pa.
-Yeâu caàu HS ñoïc baûng soá lieäu veà nhieät ñoä trung bình ôû Sa Pa vaø cho bieát nhieät ñoä trung bình ôû Sa Pa vaøo thaùng1vaøthaùng7?
- H: Döïa vaøo nhieät ñoä cuûa hai thaùng naøy, em coù nhaän xeùt gì veà khí haäu cuûa Sa Pa trong naêm?
Bước 2: HS làm việc theo nhó m
Bước 3: Đại diện các nhóm HS trình bày. Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá.
 GV nhận xét kết quả, tuyên dương, khen ngợi
	à Kết luận: Daõy Hoaøng Lieân Sôn, ôû nhöõng nôi cao khí haäu laïnh quanh naêm, nhaát laø vaøo nhöõng thaùng muøa ñoâng.
HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
Nhận xét chung giờ học
Học bài và chuẩn bị bài mới
D . Phần bổ sung :   
Moân : KHOA H ỌC
Teân baøi daïy : CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN
VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG (SGK/10)
(Thời gian dự kiến: 35 phút)
A – Mục tiêu: Sau bài học, HS biết
	* Sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật (thực vật)
	* Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó.
	* Nói tên vàvai trò của những thức chứa chất bột đường. Nhận ra nguồn gốc của những thức chứa chất bột đường.
	* Giáo dục HS có ý thức ăn đầy đủ các loại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống.
B – Đồ dùng dạy học: 
	Các thẻ:
Ñaäu 
Tröùng	
Caù 
Cua
Toâm 
Lươn
Ếch
Rau
Sữa bò
Gạo
Phiếu học tập, Phiếu trò chơi
Hình minh hoạ trong SGK..
C– Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Kiểm tra bài cũ
Giới thiệu bài mới
HĐ1: PHÂN LOẠI THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG
Mục tiêu:
	* HS biết sắp xếp các thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật (hoặc thực vật)
	* Phân loại thức ăn dựa vào những chất dinh dưỡng có nhiều trong thức ăn đó.
Cách tiến hành
Bước 1: HS quan sát và thảo luận theo cặp
HS kể tên các thức ăn, đồ uống mà các em thường dùng vào bữa sáng, trưa, tối 
HS quan sát tranh trang 10/SGK trả lời câu hỏi:
+ Thức ăn, đồ uống nào có nguồn gốc động vật?
+ Thức ăn, đồ uống nào có nguồn gốc thực vật?
HS lên bảng xếp thẻ vào đúng cột phân loại
Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 2: Làm việc cả lớp
Trả lời câu hỏi:
+ Ng ời ta còn c thể phân loại th c ăn theo cách nào nữa?
+ Thức ăn chia thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?
Kết luận: Người ta có thể phân loại thức ăn theo các cách sau:
Phân loại theo nguồn gốc.
Phân loại theo các chất dinh dưỡng đước chứa nhiều hay ít trong thức ăn đó. Có thể chia thức ăn thành 4 nhóm: (bột đường, đạm, béo, vitamin và chất khoáng)
HĐ2: THỰC HÀNH VIẾT HOẶC VẼ SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu: HS trình bày một cách sáng tạo những kiến thức đã học về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.
Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc theo nhóm
HS quan sát tranh/ SGK và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên những thức ăn giàu chất bột ở các tranh SGK/11
+ Kể tên 1 số loại thức ăn hàng ngày em ăn có chứa chất bột đường
Bước 2: Đại diện từng nhóm trình bày 
Nhận xét
GV tuyên dương 
Keát luaän : Chaát boät ñöôøng laø cung caáp naêng löôïng chuû yeáu cho cô theå vaø duy trì nhieät ñoä cuûa cô theå. Chaát boät ñöôøng coù nhieàu ôû gaïo, ngoâ, boät mì,ôû moät soá loïai cuû nhö khoai, saén, ñaäu vaø ôû ñöôøng aên.
HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
Nhận xét chung giờ học
Học bài và chuẩn bị bài cũ
D. Phần bổ sung:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án HÀM 2.doc