Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - GV: Trần Văn Phong - Trường Tiểu học Bình Sơn 3

Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - GV: Trần Văn Phong - Trường Tiểu học Bình Sơn 3

 TẬP ĐỌC

 VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

I.Mục tiêu:

- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui.

- Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK )

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh SGK

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 20 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 - GV: Trần Văn Phong - Trường Tiểu học Bình Sơn 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 24
Thứ 2 ngày 01 tháng02 năm 2010
 TẬP ĐỌC
 VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
I.Mục tiêu:
- Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui.
- Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. ( trả lời được các câu hỏi SGK )
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh SGK
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ:
- Gọi HS đọc thuộc bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
- Nhận xét ghi điểm
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
a. Luyện đọc
- GV hướng dẫn đọc
- Chia đoạn: 5 đoạn
- Luyện đọc lần 1,kết hợp luyên đọc từ khó
- Luyện đọc lần 2- giải nghĩa một số từ ở phần chú giải
- Luyện đọc lần 3
b.Tìm hiểu bài:
- Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?
- Tên của chủ điểm gợi cho em điều gì?
- Cuộc thi vẽ tranh về chủ điểm Em muốn sống an toàn nhằm mục đích gì?
- Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?
- Đoạn 1 và 2 nói lên điều gì?
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại
- Điều gì cho em thấy các em nhận thức đúng về chủ đề cuộc thi?
- Những nhận xétnào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em?
- Em hiểu “ thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ” nghĩa là gì?
- Đoạn cuối bài cho ta biết điều gì?
- Nội dung chính của bài là gì?
- GV ghi bảng
c. Luyện đọc diễn cảm
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
- Tổ chức cho HS thi đọc
- Nhận xét
C.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Học bài chuẩn bị cho bài sau
- 2HS đọc
- 1 HS đọc bài
- 5 HS đọc nối tiếp
- 5 HS đọc nối tiếp
- Đọc nhóm đôi
- 1 HS đọc bài
- HS đọc thầm đoạn 1và 2
- Em muốn sống an toàn
 - Muốn nói đến ước mơ khát vọng của thiếu nhi về một cuộc sống an toàn
- Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em
- Chỉ trong vòng 4 tháng đã co 50000 bức tranh của thiếu nhi
- Ý nghĩa và sự hưởng ứng của TN cả nước với cuộc thi
- HS đọc 
- Chỉ cần điểm tên một số tác phẩm..
- 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm
- Là thể hiện điều mình muốn nói qua những nét vẽ, màu sắc
- Nhận thức của các em nhỏ về cuộc sống an toàn bằng ngôn ngữ hội hoạ
- HS nêu
- HS nhắc lại
-HS luyện đọc
-HS thi đọc
**************************************************************** 
TOÁN
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm
III.Các hoạt động dạy học:
A.Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính
 a, =?
- Nhận xét
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 Tính
- GV làm mẫu
- Hướng dẫn HS làm
- Nhận xét chữa bài
Bài 3
- Hướng dẫn HS giải
- Thu vở chấm chữa bài
C.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Bài tập ở VBT
- 1 HS lên bảng cả lớp làm nháp
- HS nêu yêu cầu
- HS theo dõi
- 3 HS làm trên bảng, cả lớp làm vào vở
- 2HS đọc bài
- 1 HS giải vào bảng nhóm, cả lớp làm vào vở
Tiết: 2	Thø ba ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010
 To¸n
PhÐp trõ ph©n sè
I.Môc tiªu:
- BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè.
-Bài tập cần thực hiện: 1, 2ab. Bài tập 2b, c, 3 hs khá giỏi làm.
II.§å dïng d¹y häc:
- Hai b¨ng giÊy h×nh ch÷ nhËt, kÐo th­íc, phiếu.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Bµi cò:
Gv viÕt b¶ng 12 – 8 ; 24 - 12 
- NhËn xÐt ghi ®iÓm
- 2HS thùc hiÖn
2.Bµi míi:
Mt: BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè.
a.Giíi thiÖu bµi
b.Thùc hµnh trªn b¨ng giÊy
- GV thao t¸c, h­íng dÉn nh­ sgk 
- Ghi b¶ng 
- PhÇn cßn l¹i lµ bao nhiªu phÇn b¨ng giÊy?
c.H×nh thµnh phÐp trõ 2 ph©n sè cã cïng mÉu sè
TÝnh 
- Gv h­íng dÉn thùc hiÖn
* Nªu quy t¾c phÐp trõ 2 ph©n sè
3.Thùc hµnh
Bµi 1 TÝnh
- Yªu cÇu HS tù lµm
- NhËn xÐt ch÷a bµi
Bµi 2a, b Rót gän råi tÝnh
GV lµm mÉu h­íng dÉn
-NhËn xÐt ch÷a bµi
*Bài 2c, d, 3hs khá giỏi làm.
3.Cñng cè dÆn dß:
-Muốn trừ 2 phân số cùng mẫu ta làm thế nào?
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Bµi tËp ë VBT
- HS thao t¸c nh­ Gv
- Cßn b¨ng giÊy
- Hs tù lµm nªu kÕt qu¶
- HS thö l¹i kÕt qu¶
- HS nªu 
- 2 HS đọc nªu yªu cÇu
- 4 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë, vài hs nêu kết quả, lớp nx
- HS đọc nªu yªu cÇu
- 2 HS lµm phieáu, c¶ líp lµm vµo vë, vài hs nêu kết quả, lớp nx
-Vài hs nêu
-Hs nêu
LÞch sö
Tieát: 3 ¤n tËp 
I.Môc tiªu:
- BiÕt thèng kª nh÷ng sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu cña lÞch sö n­íc ta tõ buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû XV) (tªn sù liÖn, thêi gian x¶y ra sù kiÖn)
- KÓ l¹i mét trong nh÷ng sù kiªn lÞch sö tiªu biÓu tõ buæi ®Çu ®éc lËp ®Õn thêi HËu Lª (thÕ kû XV).
II.§å dïng d¹y häc:
- PhiÕu häc tËp cña HS
- Tranh ¶nh tõ bµi 7 ®Õn bµi 19
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Giíi thiÖu bµi:
2.Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: C¸c giai ®o¹n lÞch sö vµ sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu tõ 938 ®Õn thÕ kû XV
- Gv ph¸t phiÕu cho HS ( néi dung c©u hái ghi ë phiÕu bµi tËp )
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh phiÕu
- Gäi HS ®äc kÕt qu¶
- NhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng 
* Ho¹t ®éng 2: Thi kÓ c¸c sù kiÖn lÞch sö, nh©n vËt lÞch sö ®· häc
- GV giíi thiÖu chñ ®Ò cuéc thi
- GV khuyÕn khÝch tuyªn d­¬ng HS kÓ dïng tranh
- Tæng kÕt cuéc thi
3.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Ghi nhí c¸c sù kiÖn lÞch sö
- HS hoµn thµnh phiÕu
- §äc bµi lµm cña m×nh
-Caùc nhoùm coøn laïi nhaän xeùt
-Hs laéng nghe
-Hs nhaåm keå thaàm theo nhoùm ñoâi
- HS thi kÓ
-Lôùp nhaän xeùt
-Hs laéng nghe.
**********************************************************************
Tieát: 5	TËp ®äc
§oµn thuyÒn ®¸nh c¸
I.Môc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét, hai khæ th¬ trong bµi víi giäng vui, tù hµo.
- HiÓu néi dung: Ca ngîi vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶, vÎ ®Ñp cña lao ®éng. (TLCH trong sgk)
- Thuéc mét, hai khæ th¬ yªu thÝch.
II.§å dïng d¹y häc:
Tranh SGK
Phieá vieát vaøo noäi dung ñoaïn 1, 2 höôùng daãn luyeän ñoïc.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-Gäi 2 HS ®äc bµi VÏ vÒ cuéc sèng an toµn
TLCH vÒ néi dung
-NhËn xÐt ghi ®iÓm
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.H­êng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓunbµi
a.LuyÖn ®äc
-H­íng dÉn HS ®äc
-LuyÖn ®äc lÇn 1, kªt hîp luyÖn ®äc tõ khã
-LÇn 2, gi¶i nghÜa mét sè tõ
-LÇn 3 luyÖn ®äc nhãm ®«i
-Gv ñoïc dieãn caûm laïi baøi.
b.T×m hiÓu bµi
-§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i vµo lóc nµo?
-Nh÷ng c©u th¬ nµo cho biÕt ®iÒu ®ã?
-§oµn thuyÒn ®¸nh c¸ trë vÒ lóc nµo?
-T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶?
-C«ng viÖc, ho¹t ®éng cña ng­êi ®¸nh c¸ ®­îc miªu t¶ ®Ñp nh­ thÕ nµo?
-Bµi th¬ ca ngîi ®iÒu g×?
-GV chèt ghi néi dung
c.LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-GV h­íng dÉn tæ chøc luyÖn ®äc diÔn c¶m 2 khæ th¬ ®Çu
-Gv quan saùt giuùp ñôõ
-Gv neâu nhieäm vuï HTL
-NhËn xÐt ghi ®iÓm
C.Cñng cè dÆn dß:
-Neâu laïi noäi dung baøi?
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau
-2 hs leân ñoïc tra lôøi caâu hoûi
-5 HS ®äc nèi tiÕp
-5HS ®äc nèi tiÕp
-§äc nhãm ®«i
-§äc theo khæ th¬ TLCH
-§oµn thuyÒn ra kh¬i lóc hoµng h«n
-MÆt trêi xuèng biÓn nh­ hßn löa
-Trë vÒ lóc b×nh minh
-C©u h¸t c¨ng buåm
-§oµn thuyÒn ch¹y ®ua
-HS nªu ND
-HS tieáp noái ñoïc 5 ñoaïn
-Lôùp tìm gioïng ñoïc cuûa baøi.
-Hs laéng nghe, ñoïc thaàm dieãn caûm theo nhoùm 2
-Lôùp thi ñoïc dieãn caûm.
-Hs ñoïc nhaãm thuoäc 1, 2 khoå theo yù thích.
-Hs thi ñoïc thuoäc loøng.
-Vaøi hs neâu
Tieát: 1	Thø t­ ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2010
ChÝnh t¶ (nghe viÕt)
Ho¹ sü t« ngäc v©n
I.Môc tiªu:
- Nghe viÕt ®óng bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ v¨n xu«i.
- Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷.
II.§å dïng d¹y häc
- PhiÕu bµi tËp
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò 
Gäi hs ®äc 1sè tõ: hoaï só, n­íc Ñöùc, sung s­íng
-NhËn xÐt
B.Bµi míi
1.Giíi thiÖu bµi
2.H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc bµi viÕt
-§o¹n v¨n nãi vÒ ai?
-Gv ®äc 1 sè tõ khã trong bµi1
-Gv nh¾c nhë 1 sè yªu cÇu khi viÕt chÝnh t¶
-§äc ®o¹n viÕt
-ChÊm bµi
3.H­íng dÉn lµm bµi tËp
-GV gióp ®ì HS yÕu hoµn thµnh vë bµi tËp
-Quan saùt giuùp ñôõ.
-Chèt lêi gi¶i ®óng
C.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-ViÕt l¹i nh÷ng tõ viÕt sai
-HS viÕt b¶ng con
-Theo dâi
-1 HS ®äc bµi viÕt
-Ca ngîi ho¹ sü T« Ngäc V©n
-HS viÐt tõ khã
-HS nghe viÕt chÝnh t¶
-Hs doø laïi baøi 
-§äc yªu cÇu bµi tËp 2a,3a laàn löôït laøm
-HS lµm VBT -2HS lµm phiÕu
-§äc kÕt qu¶ bµi lµm
**********************************************************************
 Tieát: 3 To¸n
 PhÐp trõ ph©n sè (tiÕp theo)
I.Môc tiªu:
- BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè.
-Baøi taäp caàn thöïc hieän: 1, 3. baøi taäp 2 hs khaù gioûi laøm.
II.§å dïng d¹y häc
- B¶ng con, phieáu
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-Gäi 2 HS thùc hiÖn ; 
-NhË xÐt ghi ®iÓm
-2HS lªn b¶ng thùc hiÖn
B.Bµi míi:
MT: BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c m©u sè.
1.Giíi tiÖu bµi
2.H×nh thµnh phÐp trõ 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè
-GV nªu vÝ dô ghi b¶ng
-Muèn thùc hiªn phÐp tÝnh ta lµm thÕ nµo?
-GV ghi b¶ng 
-Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè ta lµm ntn?
-GV rót ra quy t¾c
-GV lÊy 1 VD kh¸c HS lµm
3.LuyÖn tËp thùc hµnh
Bµi 1 TÝnh
-Yªu cÇu HS tù lµm
-Quan saùt giuùp ñôõ
-Nh©n xÐt
*Baøi taäp 2 hs khaù gioûi laøm.
Bµi 3: 
-H­íng dÉn HS gi¶i
-Quan saùt giuùp ñôõ
-Thu vë chÊm
-NhËn xÐt
C.Cñng cè dÆn dß:
-Muoán tröø hai phaân soá khoâng cuøng maãu ta laøm ntn?
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Daën doø
-§äc l¹i VD
-Ta quy ®ång mÉu sè 2 PS
-Nªu quy t¾c sgk
-HS lµm b¶ng con
-Hs ñoïc xaùc ñònh y/ c
-Lµm b¶ng con
-Lôùp nhaän xeùt
-2 HS ®äc bµi to¸n xaùc ñònh y/c
-HS gi¶i vµo vë, 2 hs thi laøm phieáu, lôùp nhaän xeùt
 Bµi gi¶i
DiÖn tÝch ®Ó trång c©y xanh lµ
 (diÖn tÝch)
 §¸p sè (diÖn tÝch)
-H s neâu
LuyÖn tõ vµ c©u
Tieát: 4	C©u kÓ Ai lµ g×?
I.Môc tiªu:
- HiÓu cÊu t¹o, t¸c dông cña c©u kÓ Ai lµ g×?
- NhËn biÕt ®­îc c©u kÓ Ai lµ g×? Trong ®o¹n v¨n; biÕt dÆt c©u kÓ theo mÉu ®½ häc ®Î hÓ vÒ ng­êi b¹n, ng­êi th©n trong gia ®×nh.
II. §å dïng d¹y häc:
-B¶ng phô
III.C¸c ho¹t ®äng d¹y häc:
1.Bµi cò:
- §äc thuéc 4 c©u tôc ng÷ ë tiÕt tr­íc
- NhËn xÐt
2.Bµi míi:
a.Giíi thiÖu bµi
b.PhÇn nhËn xÐt
- Yªu cÇu HS ®äc 3 c©u in nghiªng ( GV ghi b¶ng)
- C©u nµo dïng ®Ó giíi thiÖu, c©u nµo nªu nhËn ®Þnh vÒ b¹n DiÖu Chi?
- Gvchèt lêi gi¶i ®óng
* H­íng dÉn HS t×m bé phËn TLCH Ai lµ g×? (C¸i g×, con g×) vµ lµ g× (lµ ai, lµ con g×?)
- Gv chèt lêi gi¶i ®óng
- GV rót ra ghi nhí (sgk)
c. LuyÖn tËp
Bµi 1Caù nhaân
- H­íng dÉn HS tr¶ lêi c©u nµo c©u giíi thiÖu, c©u nµo lµ c©u nhËn ®Þnh
Gv kÕt luËn
Bµi 2Caù nhaân
- GV h­íng dÉn HS nªu miÖng mét sè c©u ®Ó giíi thiÖu 1 b¹n trong líp ( hoÆc tõng ng­êi trong gia ®×nh)
- NhËn xÐt
3.Cñng cè dÆn dß:
- NhËn  ... 
Bµi 2a, b, c TÝnh
 Gv neâu nhieäm vuï
-Quan saùt giuùp ñôõ 
-NhËn xÐt
*Baøi 2d hs khaù gioûi laøm
Bµi 3 TÝnh (theo mÉu )
GV thùc hiÖn mÉu
 -Yªu cÇu HS lµm vµo vë
-Thu vë chaám.
*Baøi 4 hs khaù gioûi laøm
C.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Lµm bµi tËp ë VBT
-HS ñoïc nªu yªu cÇu
-2 HS lªn b¶ng lµm
-Lôùp laøm vôû
-Nhaän xeùt 
-HS ñoïc nªu yªu cÇu
-HS lµm vµo vë vµ nªu miÖng bµi lµm
-Lôùp nhaän xeùt
-HS ñoïc nªu yªu cÇu
-2 hs thi phieáu
-Lôùp laøm vôû
-Nhaän xeùt chænh söûa
-Laéng nghe
**********************************************************************
Tieát: 1	Thø s¸u ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2010
TËp lµm v¨n
Tãm t¾t tin tøc
I.Môc tiªu:
- HiÓu thÕ nµo lµ tãm t¾t tin tøc, c¸ch tãm t¾t tin tøc.
- B­íc ®Çu n¾m ®­îc c¸ch tãm t¾t tin tøc qua thùc hµnh tãm t¾t mét b¶n tin.
II.§å dïng d¹y häc:
 - PhiÕu BT
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-Em h·y nªu nh÷ng tin chÝnh trong b¶n tin?
NhËn xÐt
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.PhÇn nhËn xÐt
Bµi 1
H­íng dÉn HS X§ ®o¹n b¶n tin
H­ìng dÉn lµm phÇn b
NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng ( d¸n phiÕu ghi s½n )
H­ìng dÉn tãm t¾t b¶n tin
-Gv gióp ®ì c¸c em biÕt c¸ch tãm t¾t b¶n tin mét c¸ch ng¾n gän
Bµi 2
-GV cïng HS nhËn xÐt rót ra phÇn ghi nhí
3.Ghi nhí (sgk )
4.LuyÖn tËp
Bµi 1Caù nhaân
GV gîi ý gióp HS hoµn thµnh b¶n tin ng¾n gän ®ñ ý chÝnh
-NhËn xÐt
Baøi 2 Caù nhaân
-Neâu nhieäm vuï
-Quan saùt giuùp ñôõ
-Keát luaän choát laïi
5.Cñng cè dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Häc bµi, chuÈn bÞ cho bµi sau
-2 HS ®äc bµi: VÏ vÒ cuéc sèng an toµn
-HS nªu
-§äc y/c- ®äc b¶n tin
-X§ ®o¹n cña b¶n tin
-Lµm bµi vµo vë BT
-§äc l¹i bµi
-Nªu c¸ch tãm t¾t tr­íc líp
-NhËn xÐt
-§äc y/c
-Trao ®æi-kÕt luËn phÇn ghi nhí
-§äc ghi nhí
-§äc y/c
-Lµm BT
-§äc bµi, nhËn xÐt
-Hs ñoïc xaùc ñònh y/c
-2 hs laøm phieáu
-Lôùp laøm vôõ
-Ñoïc baøi vieát
-Lôùp nhaän xeùt
-Hs laéng nghe
*********************************************************************
To¸n
Tieát: 2	LuyÖn tËp chung
I.Môc tiªu:
- Thùc hiÖn ®uîc céng, trõ hai ph©n sè, céng trõ mét sè tù nhiªn víi (cho) mét ph©n sè, céng trõ mét ph©n sè víi (cho) mét sè tù nhiªn.
- BiÕt t×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp céng phÐp trõ ph©n sè.
-Baøi taäp can thöïc hieän: 1b, c, 1b, c, 3. Baøi 2a, 1a, 4 hs khaù gioûi laøm.
II. Chuaån bò: Phieáu
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Giíi thiÖu bµi
2.H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1 (b. c ) TÝnh
MT: - Thùc hiÖn ®uîc céng, trõ hai ph©n sè, céng trõ mét sè tù nhiªn víi (cho) mét ph©n sè, céng trõ mét ph©n sè víi (cho) mét sè tù nhiªn.
-Yªu cÇu HS tù lµm bµi
-Quan saùt giuùp ñôõ
-NhËn xÐt ch÷a bµi
*Baøi 1a hs khaù gioûi laøm
Bµi 2 (b,c) TÝnh
-T­¬ng tù bµi 1
-Quan saùt giuùp ñôõ
-NhËn xÐt ch÷a bµi
*Baøi 2a hs khaù gioûi laøm
-HS nªu yªu cÇu
-2 HS lªn b¶ng lµm
-C¶ líp lµm vµo vë
-Lôùp nhaän xeùt
-HS ñoïc ñeà nªu y/c
-Lµm bµi vôû
-2hs laøm phieáu
-Lôùp nhaän xeùt
Bµi 3 Caù nhaân
MT BiÕt t×m thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp céng phÐp trõ ph©n sè.
-H­íng dÉn HS lµm, Gv lµm mÉu
-Quan saùt giuùp ñôõ
-ChÊm ch÷a bµi
3.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc 
-Lµm bµi tËp cßn l¹i vµ ë VBT
-Hs ñoïc xaùc ñònh y/c
-Lµm bµi vµo vë
-Hai hs thi phieáu
X+ X - 
 X= X= 
 X= X=
-Hs laéng nghe
*********************************************************************
Tieát: 3 KÓ chuyÖn
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I.Môc tiªu:
- Chän ®­îc c©u chuyÖn nãi vÒ mét ho¹t déng ®· tham gia (hoÆc chøng kiÕn) gãp phÇn gi÷ g×n xãm lµng (®­êng phè, tr­êng häc) xanh s¹ch ®Ñp.
- BiÕt s¾p xÕp c¸c sù viÖc cho hîp lý ®Ó kÓ l¹i râ rµng
- BiÕt trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.
II. §å dïng d¹y häc:
-Tranh ¶nh vÒ gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1.Giíi thiÖu bµi
2.H­íng dÉn kÓ chuyÖn
a.T×m hiÓu ®Ò
GV viÕt ®Ò lªn b¶ng
-Ph©n tÝch ®Ò bµi, g¹ch ch©n d­íi nh÷ng tõ ng÷ träng t©m
-Yªu cÇu HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ
b.KÓ trong nhãm
GV quan s¸t gióp ®ì 
c.KÓ tr­íc líp
-GV tæ chøc cho HS thi kÓ
-Cïng HS theo dâi b×nh chän nh÷ng HS kÓ hay
-NhËn xÐt ghi ®iÓm
3.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc.
-Lu«n cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng
-1 HS ®äc ®Ò
-2 HS ®äc phÇn gîi ý sgk
-Mét sè HS giíi thiÖu
-4 HS t¹o thµnh nhãm kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn
-4-5 em thi kÓ, em kh¸c theo dâi nhËn xÐt
**********************************************************************
Tieát: 4	Luþªn tõ vµ c©u
VÞ ng÷ trong c©u kÓ ai lµ g×?
I.Môc tiªu:
- N¾m ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó phôc vô cho viÖc nhËn biÕt vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×?
- NhËn biÕt vµ b­íc ®Çu t¹o ®­îc c©u kÓ Ai lµ g×? B»ng c¸ch ghÐp 2 bé phËn c©u
- BiÕt ®Æt 2, 3 c©u kÓ Ai lµ g× dùa theo 2, 3 c©u cho tr­íc.
II.§å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô, b¶ng nhãm
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-Nªu c©u kÓ Ai lµ g× ntn? Cho VD
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.NhËn xÐt
-Tæ chøc h­íng dÉn lµm bµi tËp
-Treo b¶ng phô ghi bµi tËp 1
Bµi 1
-T×m c©u cã d¹ng Ai lµ g×?
-GV g¹ch ch©n c©u kÓ Ai lµ g×?
-T×m VN trong c©u kÓ Ai lµ g×?
GV g¹ch d­íi bé phËn VN trong c©u
-Nh÷ng tõ ng÷ nµo cã thÓ lµm VN trong c©u Ai lµ g×?
3.LuyÖn tËp
Bµi 1
-GV ghi b¶ng
-Chèt lêi gi¶i ®óng
Bµi 2 GhÐp nh÷ng tõ ng÷ thÝch hîp ë cét A víi cét B t¹o thµnh c©u kÓ
-GV ghi s½n phiÕu
NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
Bµi 3
-Gv h­íng dÉn lµm mÉu 1 sè c©u ngoµi s¸ch
-Gv nhËn xÐt chèt bµi
C.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Hoµn thµnh VBT
-! HS nªu
-§äc yªu cÇu bµi tËp
-HS nªu c©u hái t×m VN
-Lµ danh tõ ( côm danh tõ ) t¹o thµnh
-Nªu ghi nhí
-§äc yªu cÇu
-§äc bµi a- X§ c©u kÓ Ai lµ g× vµ VN cña c©u
-§äc yªu cÇu bµi tËp
-1 HS lµm phiÕu líp lµm VBT
-Nªu kÕt qu¶
-§äc yªu cÇu bt
-HS lµm miÖng 2 c©u cßn l¹i lµm vë bµi tËp
*********************************************************************
Tieát 5 SINH HOAÏT TAÄP THEÅ
I/Lôùp tröôûng ñieàu khieån:1/ Caùn söï töøng toå laàn löôït leân baùo caùo tình hình hoïc taäp, veä sinh tröôøng lôùp vaø vieäc thöïc hieän noäi qui hoïc sinh cuûa toå mình.
2/ Caùc lôùp phoù nhaän xeùt baùo caùo veà tình hình chung cuûa caû lôùp veà caùc maët treân.
3/ YÙ kieán moät vaøi Hs phaûn hoài.
4/ Lôùp tröôûng nhaän xeùt chung veà caùc maët treân cuøng Gv
II/ Gv nhaän xeùt – neâu phöông höôùng tuaàn tieáp theo:
1/ Nhaän xeùt a) Öu ñieåm:-Phöôïng, Hieàn, tích cöïc trong vieäc veä sinh tröôøng lôùp.
- Ña soá Hs nöõ thöïc hieân vieâc veä sinh trang phuïc toát.
-Ngaân, Löïu, Thaéng, chuù yù trong giôø hoïc vaø tích cöïc ñoùng goùp yù kieán xaây döïng baøi.
b) Toàn taïi:- Coøn moät soá Hs thöïc hieän vieäc veä sinh chua toát nhö: Long, Ngaân, Ñaït
-K Ngaân, Duyeân queân mang phuø hieäu
-AÁm, H Long, Ñaït noùi tuïc
2/Phöông höôùng tuaàn tieáp theo: Khaéc phuïc toàn taïi phaùt huy öu ñieãm ôû tuaàn tieáp theo.
 Duyeät ngaøy 05 thaùng 2 naêm 2010
 Nhaâm Thò Thanh
Mü thuËt
VÏ trang trÝ: T×m hiÓu vÒ ch÷ nÐt ®Òu
I.Môc tiªu:
- HiÓu kiÓu ch÷ nÐt ®Òu, nhËn ra ®Æc ®iÓm cña nã.
- T« ®­îc mµu vµo dßng ch÷ nÐt ®Òu cã s½n.
II.§å dïng d¹y häc:
 	- Vë vÏ, mµu ch×, th­íc
III.Ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2.Quan s¸t nhËn xÐt
-Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu ch÷ sgk
-§©u lµ ch÷ in hoa? §©u lµ ch÷ in th­êng?
-Ch÷ nÐt ®Òu lµ c¸c nÐt ch÷ ntn?
-ChiÒu cao cña c¸c nÐt ch÷ nh­ thÕ nµo?
-ChiÒu réng cña c¸c nÐt ch÷ cã b»ng nhau kh«ng?
-GV chèt
3.H­íng dÉn c¸ch kÎ ch÷ nÐt ®Òu
-GV h­íng dÉn kÎ ch÷ nÐt ®Òu ( thao t¸c mÉu ë b¶ng líp )
4.Thùc hµnh
-Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu ch÷ t« mµu vµo ch÷ cho ®Òu ®Ñp
5.NhËn xÐt ®¸nh gi¸
-GV nhËn xÐt mét sè s¶n phÈm
C.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÕt tiÕt häc
-VÒ nhµ tËp kÎ lai ch÷ nÐt ®Òu
-HS quan s¸t
-HS chØ
-Lµ ch÷ cã ®é dµy c¸c nÐt ®Òu nhau
-ChiÒu cao b»ng nhau
-ChiÒu réng kh«ng b»ng nhau
-HS quan s¸t mÉu ch÷ sgk
-Quan s¸t GV kÎ
-Thùc hµnh trong vë vÏ
-HS tr×nh bµy vë vÏ
¢m nh¹c
¤n tËp bµi h¸t: “chim s¸o”
I.Môc tiªu:
- BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ dóng lêi ca.
- BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®«ng phô ho¹
II.§å dïng d¹y häc
- Nh¹c cô quen dïng
III.C¸c ho¹t ®äng d¹y häc
1.PhÇn më ®Çu 
-GV giíi thÖu néi dung bµi h¸t 
-¤n tËp bµi h¸t: Chim s¸o
2.PhÇn c¬ b¶n
-¤n bµi hµt: Chim s¸o
-HS c¶ líp h¸t 
-GV tËp cho HS mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t
-Tæ chøc cho HS thi h¸t
-GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
3.Cñng cã dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc 
-¤n l¹i bµi h¸t
-Chó ý theo dâi
-TËp biÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n
-HS thi h¸t theo tæ
-H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp
-HS thi h¸t c¸ nh©n
Khoa häc
¸nh s¸ng cÇn cho sù sèng (TiÕp theo)
I.Môc tiªu:
- Nªu ®­îc vai trß cña ¸nh s¸ng:
+ §èi víi ®êi sèng cña con ng­êi: cã thøc ¨n, s­ëi Êm, søc khoÎ
+ §èi víi ®éng vËt: di chuyÓn, kiÕm ¨n, tr¸nh kÎ thï
II.§å dïng d¹y häc:
- Tranh SGK, c¸c tÊm phiÕu
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
- Nªu vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt?
- NhËn xÐt
B.Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi
2Ph¸t triÓn bµi
*Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi con ng­êi
- GV chèt ý ®óng
*Ho¹t ®éng 2: Vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi dêi sèng ®éng vËt
- KÓ tªn 1 sè déng vËt mµ em biÕt, nh÷ng con vËt ®ã cÇn ¸nh s¸ng ®Ó lµm g×?
- KÓ tªn 1 sè ®éng vËt kiÕm ¨n vµo ban ®ªm, 1sè ®éng vËt kiÕm ¨n vµo ban ngµy?
- NÕu kh«ng cã ¸nh s¸ng th× ®éng vËt sÏ ntn?
- Gv kÕt luËn
C. Cñng cè dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Häc bµi chuÈn bÞ cho bµi sau
-1 HS nªu
-HS th¶o luËn nhãm 2- nªu ý kiÕn
- §äc môc b¹n cÇn biÕt
- HS th¶o luËn nhãm 2 TL c©u hái
- Quan s¸t h×nh nªu tr­íc líp
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy
- §äc môc b¹n cÇn biÕt
Khoa häc
¸nh s¸ng cÇn cho sù sèng
I Môc tiªu:
- Nªu ®­îc thùc v©t cÇn ¸nh sang ®Ó duy tr× sù sèng.
II.§å dïng d¹y häc:
- 1 Kh¨n tay s¹ch, c¸c tÊm phiÕu b»ng b×a
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A.Bµi cò:
-Bãng tèi xuÊt hiÖn ë ®©u? vµ khi nµo?
-NhËn xÐt 
B.Bµi míi:
1Giíi thiÖu bµi
2.Ph¸t triÓn bµi
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi sù sèng cña thùc vËt
-GV tiÓu kÕt ( môc b¹n cÇn biÕt )
* Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng
-GV ®Æt vÊn ®Ò: C©y xanh
-Em h·y kÓ tªn 1 sè lo¹i c©y cÇn nhiÒu ¸nh s¸ng vµ 1 sè c©y cÇn Ýt ¸nh s¸ng?
-Nªu 1sè øng dông vÒ nhu cÇu ¸nh s¸ng cña c©y trong kü thuËt trång trät?
-Gv kÕt luËn:
C.Cñng cè dÆn dß:
-NhËn xÐt tiÕt häc
-Häc bµi, chuÈn bÞ cho bµi sau
-1HS TL
-HS quan s¸t tranh sgk, TLCH ë sgk
-1 HS ®äc c©u hái sgk
-HS quan s¸t TL nhãm 2. TL tr­íc líp
-HS liªn hÖ thùc tÕ
-HSTL
-HS nªu môc b¹n cÇn biÕt

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 4 T24 CKTVSMT 20092010Phong KG.doc