Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường TH Hải Ninh

Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường TH Hải Ninh

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại.

- Hiểu nội dung: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thầy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 35 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 03/09/2019 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường TH Hải Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9
?&@
BµI THø 2
Ngµy so¹n: 16 / 10 /2010
Ngµy gi¶ng: 18 / 10 /2010
Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
I. Mục tiêu:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biƯt lêi nh©n vËt trong ®o¹n ®èi tho¹i.
- HiĨu néi dung: C­¬ng m¬ ­íc trë thµnh thỵ rÌn ®Ĩ kiÕm sèng nªn ®· thuyÕt phơc mĐ ®Ĩ mĐ thÇy nghỊ nghiƯp nµo cịng ®¸ng quý.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ bài tập đọc.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
 I. Kiểm tra bài cũ:
II. Bài mới:
* Giới thiệu bài
Hoạt đông1 :
Luyện đọc
Hoạt động 2:
Tìm hiểu bài
Hoạt động 3: 
HD HS đọc diễn cảm
III. Củng cố dặn dò
* Gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ
-Nhận xét ghi điểm
* Dẫn dắt ghi tên bài: “Thưa chuyện với mĐ.”
- Gäi HS ®äc toµn bµi
* GV chia đoạn
+ Đ1:Từ đầu đến “kiếm sống”
+ Đ2:Còn lại
- Cho HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp
* Luyện đọc từ ngữ dễ ®äc sai: mồn một, kiếm sống, quan sang, phì phào, cúc cắc
- Cho HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp lÇn 2
* HD đọc thầm chú giải + giải nghĩa từ
*GV đọc diễn cảm toàn bài
*Đoạn 1
đọc thầm trả lời câu hỏi
H:Cương xin mẹ học nghề rèn để làm gì?
*Đoạn 2
H:Mẹ Cương nêu lý do phóng đại như thế nào?
H:Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?
*Đọc cả bài
H:Em hãy nêu nhận xét cách trò chuyện của 2 mẹ con
a)Cách xưng hô
b)Cử chỉ trong lúc trò chuyện
-GV nhận xét chốt lại
a)Về cách xưng hô, xưng hô đúng thứ bậc trên dưới trong gia đình
b)Cử chỉ lúc trò chuyện thân mật tình cảm
* HD HS đọc toàn truyện theo cách phân vai
-Cho HS thi đọc diễn cảm 1 đoạn Đ2
-GV nhận xét
*Nêu lại tên nội dung bài học? Em hãy nêu ý nghĩa của bài Thưa chuyện với mẹ?
-GV nhận xét tiết học
-Nhắc HS ghi nhớ cách Cương trò chuyện thuyết phục mẹ
* 2 HS lên bảng đọc bài tập đọc trước.
-Nghe.
* 2-3 HS nhắc lại
- 1 HS kh¸ ®äc toµn bµi, líp ®äc thÇm.
* HS dùng viết chì đánh dấu đoạn
* Mỗi HS đọc 1 đoạn nối tiếp
* Từng cặp HS đọc mỗi em đọc 1 đoạn
* §äc nèi tiÕp lÇn 2
- 2-3 em đọc chú giải
-1-2 em giải nghĩa từ đã có trong chú giải
* Lắng nghe
* HS đọc thành tiếng đoạn 1
-®ể kiếm sống đỡ đần cho mẹ
* HS đọc thành tiếng đoạn 2
-Mẹ Cương cho là ai xui Cương, mẹ bảo nhà cương dòng dõi quan sang.......
-Nắm tay mẹ nói với mẹ những lời thiết tha 
* HS đọc thầm cả bài
-1 vài HS phát biểu từng cách trò chuyện.
- Cả lớp theo dõi nhận xét 
* Chia nhóm: mỗi nhóm 3 HS sắm vai 3 nhân vật
-Lớp nhận xét
* 1-2 HS nêu
-Nghề nghiệp nào cũng cao quý
- Thực hiện , áp dụng trong cuộc sống
Toán: Hai đường thẳng vuông góc
I.Mục tiêu:
Cã biĨu t­ỵng vỊ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
KiĨm tra ®­ỵc hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau b»ng ªke
II. Đồ dùng dạy học:
-Ê ke, thước thẳng
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND – TL
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. kiểm tra
 5’
2. Bài mới:
* giới thiệu bài
HĐ1: Giới thiệu 2 đường thẳng vuông góc
 12’
HĐ2: luyện tập thực hành
 20’
3. củng cố dặn dò 3’
-Gọi HS lên bảng yêu cầu làm các bài tập HD luyện tập thêm của tiết 40
-Nhận xét chữa bài dặn dò cho điểm HS
Giới thiệu bài
-Đọc và ghi tên bài
-GV vẽ lên bảng HCN ABCD và hỏi: đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì?
-Các gócA,B,C,D của hình chữ nhật ABCD là góc gì? ( nhọn vuông ,tù hay bẹt)
-GV vừa thực hiện thao tác vừa nêu: kéo dài cạnh CD thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh DC thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh BC thành đường thẳng BN khi đó ta được 2 đường thẳng DM và BN vuông góc với nhau tại C
-GV: hãy cho biết góc BCD,DCN,NCM,BCM là góc gì?
-Các góc này có chung đỉnh nào?
-GV: Như vậy 2 đường thẳng BN và DM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C
-Yêu cầu HS quan sát các đồ dùng học tập của mình quan sát lớp học để tìm2 đường thẳng vuông góc có trong thực tế
-GV HD HS vẽ 2 đường thẳng vuông góc với nhau: Chúng ta có thể dùng ê ke để vẽ 2 đường thẳng vuông góc với nhau, chẳng hạn ta muốn vẽ đường thăng AB vuông góc với CD ta làm như sau
+Vẽ đường thẳng AB
+Đặt một cạnh ê ke trùng với đường thẳng AB, vẽ đường thẳng CD dọc theo cạnh của kia của e kê. Ta được 2 đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau
-Yêu cầu HS cả lớp thực hành vẽ đường thẳng MN vuông góc với PQ tại O
bài 1
-Vẽ lên bảng 2 hành a,b như bài tập SGk
H:Yêu cầu bài tập là gì?
-Yêu cầu HS cả lớp cùng kiểm tra
-Yêu cầu HS nêu ý kiến
-Vì sao em nói 2 đường thẳng HI và KI vuông góc với nhau?
Bài 2
-yêu cầu HS đọc đề bài
-GV vẽ lên bảng HCN ABCD sau đó yêu cầu HS suy nghĩ và ghi tên các cặp cạnh góc vuông vói nhau trong có trong hình CN ABCD vào vở bài tập
-Nhận xét KL đáp án đúng
Bài 3
-Yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài
-Yêu cầu bài làm trước lớp
-Nhận xét cho điểm HS
- Tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập HDLT thêm và chuẩn bị bài sau
-3 HS lên bảng trả lời theo yêu cầu của GV
-Nghe
-Hình ABCD là hình chữ nhật
-là góc vuông
-HS theo dõi thao tác của GV
 A B
 D C M
 N
-Góc vuông
-Đỉnh C
-HS quan sát VD: hai mép của quyển sáh, vở.........
-Theo dõi thao tác của GV làm và làm theo
-1 HS lên bảng thực hành vẽ, HS cả lớp vẽ vào nháp
-Nêu
-HS dùng e ke để kiểm tra hình vẽ trong SGK 1 HS lên bảng làm
-Nêu
-Vì khi dùng e ke để kiểm tra thì thấy 2 đường thẳng này cắt nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh I
-1 HS đọc trước lớp
-HS vẽ tên các cặp cạnh sau đó 1-2 HS kể tên các cặp cạnh của mình tìm được trước lớpABvà AD, AD và DC....
-
-Đọc
-1 HS đọc các cặp cạnh của mình tìm được trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét
-2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau
Đạo đức: Tiết kiệm thời giờ ( Tiết 1)
I. Mơc tiªu:
-Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. 
- LÊy ®­ỵc vÝ dơ vỊ tiÕt kiƯm thêi giê
- BiÕt ®­ỵc lỵi Ých cđa tiÕt kiƯm thêi giê
- Tôn trọng và quý thời gian. Có ý thức làm việc khoa học, hợp lí.
- Thực hành làm việc khoa học, giờ nào việc nấy, làm việc nhanh chóng dứt điểm, không vừa làm vừa chơi.
- Sư dơng thêi gian häc tËp, sinh ho¹t,  h»ng ngµy mét c¸ch hỵp lÝ.
- Phê phán nhắc nhở các bạn không biết tiết kiệm thời giờ.
II. Đồ dùng dạy học:
-Vở bài tập đạo đức 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ.
*Thế nào là tiết kiệm tiền của? 
+Nêu những việc làm tiết kiệm tiền của và chưa tiết kiệm tiền của?
-Nhận xét đánh giá.
2. D¹y häc bµi míi
- Giới thiệu bài.
HĐ1:Kể chuyện.
1-Tìmhiểu
Truyện kể SGK.
* Kể chuyện: Một phút.
+ Mi Chi có thói quen sử dụng thời giờ như thế nào?
+ Chuyện gì sảy ra với Mi Chi?
+ Sau chuyện đó Mi Chi hiểu ra điều gì?
-Em rút ra bài học gì qua câu chuyện?
-Yêu cầu đóng vai kể lại câu chuyện.
KL:Bài học SGK
H§ 2:
Thảo luận nhóm 4
* Phát phiếu thảo luận nhóm.
Và nêu yêu cầu thảo luận nhóm.
-Theo em nếu tiết kiệm thời giờ thì những chuyện đáng tiếc trên có xảy ra không?
-Tiết kiệm thời giờ có tác dụng gì?
-Em hãy nêu câu thành ngữ về tiết kiệm thời giờ mà em biết?
H§3:
Bày tỏ ý kiến.
* Phát cho mỗi HS 3 thẻ màu: xanh, đỏ, vàng.
 - Lần lượt đọc các ý kiến.
KL: Các ý kiến đúng
3.Củng cố dặn dò 
* Gọi HS nêu lại ghi nhớ của bài
-Nhận xét tiết học.
-Nhắc HS Tìm hiểu về những gương tiết kiệm thời giờ.
* 2 HS lên bảng.
Nhắc lại tên bài học.
* Chú ý lắng nghe.
-Chậm trễ hơn mọi người.
-Bị thua cuộc thi trượt tuyết.
-Một phút cũng làm nên chuyện quan trọng.
-Quý trọng và biết tiết kiệm thời gian.
-Thảo luận nhóm đóng vai thể hiện lại nội dung câu chuyện.
-2 nhóm thể hiện.
-Nhận xét – bổ sung cho ý kiến cho các bạn.
-2-3HS nhắc lại bài học.
* Hình thành nhóm,nhận phiếu và thảo luận trả lời câu hỏi.
-Đại diện mỗi nhóm trả lời 
 một ý của câu hỏi.
-Nhận xét bố sung.
-Nêu: Tiết kiệm thời gian giúp chúng ta làm được nhiều việc có ích
-Thời gian là vàng là ngọc.
* Nhận thẻ
-Nghe và giơ thẻ theo 3 ý:
-Nhận xét – bổ sung.
* 2 HS đọc ghi nhớ.
Về thực hiện.
Chính tả: Thợ rèn
I.Mục tiêu:
-Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng c¸c khỉ th¬ vµ dßng th¬ 7 ch÷.
-Luyện viết tiếng có âm, vần dễ lẫn l/ n; uôn/ uông
II.Đồ dùng dạy học:
-Tranh minh hoạ cảnh 2 bác thợ rèn to khoẻ trong quai búa trên cái đe có 1 thanh sắt nung đỏ
-Một vài tờ giấy khổ to
III.Các hoạt động dạy học:
HĐ Giáo viên
HĐ Học sinh
1.Kiểm trabài cũ:
Gọi 2 -3 HS lên bảng viết
- Đọc cho HS: lí lịch, chung thuỷ, làm việc, che chắn
-Nhận xét đánh gía ghi điểm 
2.Bài mới:
* Giới thiệu bài
Hoạt đông 1:
 HD nghe viết
 * HD viết chính tả
-GV đọc bài thơ :”Thợ rèn” 
-Yêu cầu HS đọc thầm , ghi các từ ngữ th­êng viết sai ra vở nháp.
- Gọi một số em nêu. Nhận xét , sửa sai.
 * GV đọc cho HS viết chính tả
-GV đọc từng câu hoặc cụm từ
-GV đọc lại bài chính tả 1 lượt
*Chấm chữa bài
-GV chấm 5-7 bài
-Nêu nhận xét chung
Hoạt động2:
Làm bài tập 2
* Chọn bài tập 2a điền vào ô trống l/n
-Cho HS đọc yêu cầu bài 
-Giao việc : các em chọn l/n để điền vào chỗ trống sao cho đúng
-Cho HS làm bài: GV phát 3 tờ giấy to đã viết sẵn khổ thơ trên
-Cho HS trình bày
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng. 
3.Củng cố, dặn dò:
* Nêu lại tên ND bài học 
- Nhận xét chung bài chính tả
-3 HS lên bảng viết 
Cả lớp viết b/c
* Nghe nhắc lại
-HS theo dõi SGK
-Cả lớp đọc thầm
-Cho HS viết 1 số từ ngữ dễ viết sai
- Sửa sai.
* HS nghe viết chính tả
-HS s ... yÕt:
- H: DÊu ngoỈc kÐp th­êng ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×?
- H: Khi nµo dÊu ngoỈc kÐp ®­ỵc sư dơng ®éc lËp, khi nµo th× phèi hỵp víi dÊu hai chÊm?
2.2. LuyƯn tËp
Bµi 1: §Ỉt dÊu hai chÊm, dÊu ngoỈc kÐp ®Ĩ dÉn lêi nãi trùc tiÕp cđa c¸c nh©n vËt trong bµi v¨n sau:
§Õn tr­íc cung vua, cËu bÐ kªu khãc om sßm. Vua cho vµo, hái CËu bÐ kia, sao d¸m ®Õn ®©y lµm Çm Ü? CËu bÐ ®¸p Mu«n t©u §øc Vua, bè con míi ®Ỵ em bÐ, b¾t con ®i xin s÷a cho em. Con kh«ng xin ®­ỵc, liỊn bÞ ®uỉi ®i. Vua qu¸t Th»ng bÐ nµy l¸o, d¸m ®ïa víi trÉm! Bè ng­¬i lµ ®µn «ng th× ®Ỵ sao ®­ỵc! CËu bÐ bÌn ®¸p Mu«n t©u, vËy sao §øc Vua l¹i ra lƯnh cho lµng con ph¶i nép gµ trèng biÕt ®Ỵ trøng ¹? Vua bËt c­êi, thÇm khen cËu bÐ, nh­ng vÉn muèn thư tµi cËu lÇn n÷a.
- Gäi HS ®äc bµi v¨n.
- H: Ta ph¶i ®Ỉt dÊu hai chÊm vµ dÊu ngoỈc kÐp trong tr­êng hỵp nµo?
- Y/c HS suy nghÜ, tù lµm bµi vµo vë.
- Gäi HS ®äc bµi lµm
Bµi 2: Ghi dÊu X vµo « trèng tr­íc nh÷ng khỉ th¬ cã dïng dÊu ngoỈc kÐp ®Ĩ ®¸nh dÊu nh÷ng tõ ng÷ ®­ỵc dĩng víi ý nghÜa ®Ỉc biƯt:
a. 
Lµm anh khã ®Êy
Ph¶i ®©u chuyƯn ®ïa
Víi em bÐ g¸i
Ph¶i “ng­êi lín” c¬” !
b. 
Thá nhĐ nhµng sµnh ®iƯu
D¾t tay GÊu cïng vỊ
KhØ vç tay t¸n th­ëng
“- Thá tr¾ng thËt miƠn chª”
c. 
ThÊy «ng nh¨n nhã
ViƯt ch¬i ngoµi s©n
Lon ton l¹i gÇn
¢u yÕm nhanh nh¶u:
“- ¤ng vÞn vai ch¸u,
Ch¸u ®ì «ng lªn!”
d. 
TrËn ®¸nh ®· b¾t ®Çu
Qu©n ta µo µo lªn tr­íc
Mét tªn “giỈc” ng· nhµo
“ChÕt” råi, kh«ng dËy ®­ỵc!
- C¸c tõ ®­ỵc ®Ỉt trong dÊu ngoỈc kÐp ë c©u a) d) cã sư dơng ®ĩng nh­ nghÜa cđa nã kh«ng?
- NÕu kh«ng th× nã ®­ỵc dïng víi nghÜa g×?
- Y/c HS suy nghi vµ lµm bµi
- Ch÷a bµi
3. Cđng cè, dỈn dß:
- DÊu ngoỈc kÐp ®­ỵc dïng khi nµo?
- NhËn xÐt tiÕt häc, dỈn vỊ nhµ xem l¹i c¸c bµi tËp, xem tr­íc bµi míi.
- DÊu ngoỈc kÐp th­êng ®­ỵc dïng ®Ĩ dÉn lêi nãi trùc tiÕp cđa nh©n vËt hay cđa ng­êi ®­ỵc c©u v¨n nh¾c tíi hay ®Ĩ trÝch dÉn c©u v¨n, c©u th¬. DÊu ngoỈc kÐp cßn ®­ỵc dïng ®Ĩ ®¸nh dÊu nh÷ng tõ ng÷ ®­ỵc dïng víi ý nghÜa ®Ỉc biƯt.
- Tr¶ lêi
- 1 HS ®äc, líp l¾ng nghe
- Khi trÝch dÉn lêi nãi trùc tiÕp cđa nh©n vËt.
- Lµm bµi vµo vë
- Vµi HS ®äc, líp nhËn xÐt.
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009
Môn: luyƯn tõ vµ c©u
 Bài: ĐỘNG TỪ
I.Mục tiêu:
- HiĨu thÕ nµo lµ ®éng tõ (chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cđa sù vËt: ng­êi, sù vËt, hiƯn t­ỵng)
- NhËn biÕt ®­ỵc ®éng tõ trong c©u hoỈc thĨ hiƯn qua tranh vÏ.
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ .
-1 số tờ giấy khổ to
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
ND- TL
HĐ - Giáo viên
HĐ – Học sinh
A - Kiểm tra bài cũ:
B- Bài mới:
*Giới thiệu bài
Hoạt động 1: 
 Nhận xét.
Bài tập 1
Hoạt động 2:
 Ghi nhớ
Ho¹t ®éng 3: LuyƯn tËp
C-Củng cố dặn dò:
* Gọi HS lên bảng kiểm tra bài tập tiết trước.
-Nhận xét ghi điểm .
* Nêu MĐ – YC tiết học.
 Ghi bảng
ø
-GV giao việc:các em đọc đoạn văn và hiểu được nội dung bài
-Cho HS đọc yêu cầu BT
-Yêu cầu HS làm bài
GV phát 3 tờ giấy đã chuẩn bị cho 3 HS 
-Cho HS trình bày kết quả bài làm
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng
+Các từ chỉ hoạt động
.Của anh chiến sỹ : nhìn, nghĩ
.Của thiếu nhi: thấy
+Từ chỉ trạng thái của các sự việc
. Cđa dßng th¸c: ®ỉ, (®ỉ xuèng)
. Cđa l¸ cê: bay
- C¸c tõ nªu trªn chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cđa ng­êi vµ vËt. §ã lµ ®éng tõ. VËy ®éng tõ lµ g×?
* Gọi HS đọc phần ghi nhớ
-Cho HS nêu VD động từ
BT1:
* Cho HS đọc yêu cầu BT1
- Yêu cầu HS làm bài vào vở - Phát giấy cho3 HS làm bài
-Cho HS trình bày kết quả
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng:
VD:giặt đồ, nấu cơm, ; Học bài, đọc bài, lau b¶ng, quÐt líp, t­íi c©y, 
BT2:
* Cho HS đọc yêu cầu BT2
Yêu cầu HS thảo lận nhóm 4 thảo luận trên phiếu gạch dưới những động từ trong 2 đoạn văn đó
-GV phát giấy khổ lớn cho 4 nhóm trình bày 
-Nhận xét chốt lại lời giải đúng. Các động từ là:
a)đến, yết kiến, cho, nhËn, xin, làm, dùi, có thể, lặn
b)mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ng¾t, thµnh, t­ëng, cã,
BT3: 
* Gọi HS đọc yêu cầu BT
- Y/c HS nh×n vµo tranh trong SGK vµ m« t¶ trß ch¬i
-Cho HS làm mẫu (Dựa theo tranh)
-Cho HS thi giữa các nhóm
-Gv nhận xét khen nhóm HS làm tốt.
* Hôm nay, các em học LTVC bài gì? 
- Thế nào là động từ ?Nêu ví dụ về động từ chỉ hoạt động, trạng thái?
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS ghi nhớ nội dung bài học về nhà viết lại vào vở 10 động từ chỉ động tác
* 3 HS lên bảng làm bài tập 1, 2 - Nhận xét , sửa sai.
* Nghe, nhắc lại.
-1 HS đọc to lớp lắng nghe. Cả lớp theo dõi , suy nghĩ.
-3 HS làm bài vào giấy
-HS còn lại làm theo cặp
-3 HS dán kết quả bài làm trên lớp
Cả lớp theo dõi , nhận xét.
- §éng tõ lµ tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cđa sù vËt
* 3 HS ®äc phÇn ghi nhí, líp ®äc thÇm
- Mét sè HS nªu VD. Ch¼ng h¹n: 
+ Tõ chØ ho¹t ®éng: ¨n c¬m, xem tivi, kĨ chuyƯn, mĩa, h¸t, ®i, th¨m «ng bµ, .
+ Tõ chØ tr¹ng th¸i: bay, l­ỵn vßng, yªn lỈng,.
-HS làm bài vào vở
-3 HS làm bài trên giấy
-3 HS dán kết quả bài làm trên lớp
-Cả lớp nhận xét
* 2 HS nối tiếp đọc ý a,b
- Thảo luận nhóm 4
- 4 nhóm làm bài vào giấy khổ lớn , cả lớp làm vào phiếu.
 - Đại diện 4 nhóm lên trình bày kết quả . 
Cả lớp nhận xét kết quả .
 * 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- 1 HS m« t¶ trß ch¬i, líp nắm cách chơi.
- 2 HS lµm mÉu, cả lớp quan sát.
- HS thi giữa 2 dãy .
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
* 1 , 2 HS nêu.
- HS xung phong nêu.
- Về thực hiện .
¤n to¸n
Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. 
vÏ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc
I. Mơc tiªu:
- NhËn ra ®­ỵc hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau.
- VÏ ®­ỵc hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
Néi dung
Ho¹t ®éng chÝnh
1. Giíi thiƯu bµi:
- Nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc
2. LuyƯn tËp:
Bµi 1: VÏ h×nh sau vµo vë:
A
O
D
E
C
Bµi 2: Trong h×nh vÏ trªn:
a) C¸c cỈp c¹nh vu«ng gãc víi nhau lµ:
- .. vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
-  vu«ng gãc víi ..
b) C¸c cỈp c¹nh kh«ng vu«ng gãc víi nhau lµ:
- . kh«ng vu«ng gãc víi.
- . kh«ng vu«ng gãc víi.
- . kh«ng vu«ng gãc víi.
- . kh«ng vu«ng gãc víi.
Bµi 3: Cho ®­êng th¼ng AB, h·y vÏ ®­êng th¼ng CD vu«ng gãc víi AB vµ c¾t AB t¹i H.
3. Cđng cè, dỈn dß:
-GV nªu yªu cÇu, HS l¾ng nghe.
- GV vÏ h×nh lªn b¶ng, HS quan s¸t vµ vÏ h×nh vµo vë. GV h­íng dÉn thªm cho c¸c hS yÕu. L­u ý h×nh ABCD lµ h×nh vu«ng
- GV: Bµi tËp yªu cÇu chĩng ta lµm g×?
- HS: BT y/c t×m c¸c cỈp c¹nh vu«ng gãc, kh«ng vu«ng gãc cã trong h×nh ë BT1.
- GV: Y/c HS tù lµm bµi vµo vë. Sau ®ã gäi mét sè HS lªn b¶ng lµm. Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
- Y/c HS dïng ª ke vÏ ®­êng th¼ng vu«ng gãc. 
- GV HD cho c¸c HS yÕu c¸ch ®Ỉt th­íc.
- Gäi 2 HS lªn b¶ng vÏ. Líp nhËn xÐt
- GV: Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau th× t¹o ra bao nhiªu gãc vu«ng? C¸c gãc vu«ng ®ã cã g× chung?
- HS: Hai ®­êng th¼g vu«ng gãc víi nhau t¹o ra 4 gãc vu«ng cã chung ®Ønh.
- GV: DỈn HS vỊ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi míi.
Toán: Vẽ hai đường thẳng song song
I. Mục tiêu: 
- BiÕt vÏ ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iĨm vµ song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc (b»ng th­íc kỴ vµ ª ke)
II Đồ dùng dạy học:
-Thước thẳng và e ke
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ Giáo viên 
HĐ Học sinh
1.Kiểm tra bài cũ:
* Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài tập tiết trước.
-Nhận xét đánh giá ghi điểm
2.Bài mới:
*Giới thiệu bài:
Hoạt đông 1:
HD vẽ đường 
thẳng đi qua một điểm và ss với đường thẳng cho trước.
-GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu vừa thao tác vẽ 
vừa nêu cách vẽ cho HS cả lớp quan sát
+GV vẽ lên bảng đường thẳng AB và lấy 1 điểm E nằm ngoài AB
+GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB
+yêu cầu HS vẽ ®­êng thẳng đi qua E và vuông góc với ®­êng thẳng MN vừa vẽ
+Nêu:Gọi tên đường thẳng vừa vẽ là CD, có nhận xét gì về đường thẳng CD và đường thẳng AB?
KL:Vậy chúng ta đã vẽ được đường thẳng đi qua E và song song với đường thẳng AB cho trước
-GV nêu lại trình tự các bước vẽ đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB như phần bài học SGK.
Hoạt đông 2: Thực hành luyện tập
*Gọi HS nêu yªu cầu bài tập 1
- GV vẽ lên bảng đường thẳng CD và lấy 1 điểm M nằm ngoài CD như hình vẽ trong bài tập 1
-GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Để vẽ đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD trước tiên chúng ta vẽ gì?
-Gv yêu cầu HS thực hiện bước vẽ vừa nêu đặt tên cho đường thẳng đi qua M và vuông góc vói đường thẳng CD là đường thẳng MN
-Sau khi đã vẽ được đường thẳng MN chúng ta sẽ vẽ gì?
-Yêu cầu HS vẽ hình
-Đường thẳng vừa vẽ như thế nào so với CD?
-Vậy đó chính là đường thẳng AB cần vẽ.
Bµi tËp 3:
* Yêu cầu HS đọc bài sau đó tự vẽ hình
-Yêu cầu HS tự vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD
-Tại sao chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với BA thì đường thẳng này sẽ SS với AD?
-Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?
3. Củng cố, dặn dò:
* Hôm nay học toán bài gì?
- Nêu cách vẽ hai đường thẳng song song?
-Nhận xét tiết học .
* 2 HS lên bảng vẽ hình bài 2.
Cả líp theo dõi nhận xét .
-Theo dõi thao tác của GV
-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào nháp
-1 HS lên bảng vẽ.
-2 Đường thẳng này SS với nhau
Theo dõi , nhớ lại .
* 1, 2 em đọc to.
- Quan sát , nắm yêu cầu .
-Nêu: Vẽ đường thẳng đi qua M song với đường thẳng CD.
-Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD
-1 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp thực hiện vẽ vào vở BT
-Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với MN
-tiếp tục vẽ hình.
-Song song với CD.
*1 HS đọc yêu câu đề bài.
*1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào vở bài tập.
-Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.
-Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.
* 1, 2 HS nêu.
- Một số em nêu.
Về thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 9 moi.doc