Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường tiểu học Vĩnh Kim

Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường tiểu học Vĩnh Kim

Tập đọc

THƯA CHUYỆN VỚI MẸ

 (Nam Cao)

I. Mục đích yêu cầu

1. Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật trong đoạn đối thoại (lời Cương: lễ phép, nài nỉ thiết tha; lời mẹ Cương: lúc ngạc nhiên, xúc động, dịu dàng).

2. Hiểu những từ ngữ mới trong bài. Hiểu nội dung bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Câu chuyện giúp em hiểu mơ ước của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng quí.

II. Đồ dùng D-H

- Tranh trong SGK.

III. Các hoạt động D-H

A. Bài cũ:

- HS: 2em đọc bài Đôi giày ba ta màu xanh, trả lời câu hỏi về nội dung bài.

 1 em nhắc lại nội dung bài.

 

doc 33 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 Tuần 9 - Trường tiểu học Vĩnh Kim", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
Tập đọc
THƯA CHUYỆN VỚI MẸ
 (Nam Cao)
I. Mục đích yêu cầu
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật trong đoạn đối thoại (lời Cương: lễ phép, nài nỉ thiết tha; lời mẹ Cương: lúc ngạc nhiên, xúc động, dịu dàng).
2. Hiểu những từ ngữ mới trong bài. Hiểu nội dung bài: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Câu chuyện giúp em hiểu mơ ước của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng quí.
II. Đồ dùng D-H
- Tranh trong SGK.
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ:
- HS: 2em đọc bài Đôi giày ba ta màu xanh, trả lời câu hỏi về nội dung bài.
	 1 em nhắc lại nội dung bài.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc
- T: chia đoạn bài đọc: + Đoạn 1: Từ đầu đến một nghề để kiếm sống
	 	 + Đoạn 2: Tiếp theo đến bị coi thường
	 	 + Đoạn 3: Phần còn lại
- HS: Nối tiếp đọc 3 đoạn của bài, T kết hợp hướng dẫn HS:
+ Luyện đọc từ: nhễ nhại, dòng dõi, cúc cắc.
+ Luyện đọc các câu hỏi, câu khiến trong bài.
+ Tìm hiểu giọng đọc các nhân vật, giọng đọc toàn bài.
+ Chú giải các từ ở SGK: thầy, dòng dõi quan sang, bất giác, cây bông.
- HS: Luyện đọc theo cặp.
- HS: 2em đọc toàn bài.
- T: Đọc diễn cảm toàn bài.
b. Tìm hiểu bài
- HS ñoïc ñoaïn 1, trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Töø “thöa” coù nghóa laø gì ?
+ Cöông xin meï ñi hoïc ngheà gì ?
+ Cöông hoïc ngheà thôï reøn ñeå laøm gì ?
+ “Kieám soáng” coù nghóa laø gì ?
+ Ñoaïn 1 noùi leân ñieàu gì ? (Öôùc mô cuûa Cöông trôû thaønh thôï reøn ñeå giuùp ñôõ meï).
- HS ñoïc ñoaïn còn lại
+ Meï Cöông phaûn öùng nhö theá naøo khi em trình baøy öôùc mô cuûa mình ?
+ Meï Cöông neâu lí do phaûn ñoái nhö theá naøo ?
+ Cöông thuyeát phuïc meï baèng caùch naøo ?
+ Noäi dung chính ñoaïn 2 noùi leân ñieàu gì ? (Cöông thuyeát phuïc meï ñeå meï hieåu vaø ñoàng yù vôùi em).
+ Goïi HS ñoïc toaøn baøi vaø traû lôøi caâu hoûi.
+ Nhaän xeùt caùch troø chuyện cuûa hai meï con :
Caùch xöng hoâ.
Cöû chæ trong luùc troø chuyeän.
c. Ñoïc dieãn caûm.
- HS: 3 em ñoïc phaân vai toàn bài.
- HS: Nhắc lại giọng đọc các nhân vật
- T: Hướng dẫn HS tìm cách đọc và đọc diễn cảm đoạn: Cương nhẹn ngào ... cây bông.
- HS luyeän ñoïc trong nhoùm.
 	- HS thi ñoïc dieãn caûm trước lớp.
- Bình choïn baïn ñoïc hay nhaát.
- GV nhaän xeùt, söûa sai.
3. Cuûng coá, daën doø:
+ Bài đọc nói về điều gì? (Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Câu chuyện giúp em hiểu mơ ước của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng quí).
- T: Nhận xét giờ học
Veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi môùi. 
------------------------------a&b------------------------------
Toán
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu
- Nhaän bieát ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song.
- Bieát ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song khoâng bao giôø caét nhau.
II. Đồ dùng D-H
- Thöôùc thaúng vaø eke
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ:
- HS: Làm lại bài tập 4, SGK
B. Bài mới
1. GV giôùi thieäu hai ñöôøng thaúng song song.
- T veõ hình chöõ nhaät ABCD vaø yeâu caàu HS neâu teân hình vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa hình ñoù.
- T duøng phaán maøu keùo daøi hai caïnh ñoái dieän AB vaø DC veà hai phía vaø neâu: keùo daøi hai caïnh AB vaø DC cuûa hình chöõ nhaät ABCD ta ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song vôùi nhau.
 A	B
	 C	D
- HS leân baûng thöïc hieän keùo daøi hai caïnh ñoái coøn laïi cuûa hình chöõ nhaät laø AD vaø BC.
+ Keùo daøi hai caïnh AD vaø BC cuûa hình chöõ nhaät ABCD ta ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song khoâng ?
- T neâu: Hai ñöôøng thaúng song song khoâng bao giôø caét nhau.
- HS quan saùt lôùp hoïc ñeå tìm ra hai ñöôøng thaúng song song coù trong thöïc teá cuoäc soáng.
- HS veõ hai ñöôøng thaúng song song.
2. Luyeän taäp
*Baøi 1: T veõ leân baûng hình chöõ nhaät ABCD, sau ñoù chæ cho HS thaáy roõ hai caïnh AB vaø DC laø moät caëp caïnh song song vôùi nhau.
+ Ngoaøi caëp caïnh AB vaø DC trong hình chöõ nhaät ABCD coøn coù caëp caïnh naøo song song vôùi nhau ?
- T veõ leân baûng hình vuoâng MNPQ vaø yeâu caàu HS tìm caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình vuoâng ñoù. 
 A	 B	 M	N
	 D	 C	 Q	P
*Baøi 2: HS neâu yeâu caàu cuûa baøi.	 A B C 
- HS quan saùt hình thaät kó vaø neâu 	
caùc caïnh song song vôùi caïnh BE.
- HS leân baûng thöïc hieän. E 
*Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà vaø thöïc hieän :	 G	 E	 D
- GV yeâu caàu HS quan saùt kó hình vaø cho bieát :
+ Trong hình MNPQ coù caùc caëp caïnh naøo song song vôùi nhau ?
+ Trong hình DEIHG coù caùc caëp caïnh naøo song song vôùi nhau ?
- HS neâu vaø leân thöïc hieän.
T: Nhaän xeùt, söûa sai.
 	3. Cuûng coá, dặn dò
- HS: Nêu nhận xét về đường thẳng song song
- T: Nhận xét giờ học
------------------------------a&b------------------------------
Chính tả
Nghe - viết: THỢ RÈN
I. Mục đích yêu cầu
- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Thợ rèn
- Làm đúng các bài tập chính tả: Phân biệt các tiếng có phụ âm đầu hoặc vần dễ viết sai l/n (uông/uôn).
II. Đồ dùng D-H
- 2 tờ phiếu to viết nội dung bài tập 2a.
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ: - T đọc cho HS viết vào bảng con, 2 HS viết bảng lớp các từ: đắt rẻ, dấu hiệu, chế giễu.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS nghe - viết
a. Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn thô.
- 1 HS ñoïc baøi thô.
+ Baøi thô cho em bieát gì veà ngheà thôï reøn ?
b. Höôùng daãn vieát töø khoù.
- HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm ra caùc töø khoù deã laãn khi vieát chính taû.
(traêm ngheà, quai moät traän, boùng nhaãy, dieãn kòch, nghòch,...)
- HS ñoïc, vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc. T nhận xét, sửa sai
- HS neâu caùch trình baøy baøi thô.
- T ñoïc maãu; HS laéng nghe.
c. Vieát chính taû: - T: Đoïc töøng caâu, töøng cuïm töø cho HS vieát.
- T: Đoïc laïi toaøn baøi cho HS soaùt loãi.
- T: Chaám chöõa baøi (7- 10 em). Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS.
- HS ñoåi vôû cho nhau vaø soaùt loãi baøi baïn.
3. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 2.a.
- HS laøm baøi theo nhoùm: Các nhóm trình bày bài làm của mình, lớp cùng T nhận xét, chốt lời giải đúng:
Naêm gian leàu coû thaáp le te
Ngoõ toái ñeâm saâu ñoùm laäp loøe
Löng daäu phaát phô choøm khoùi nhaït
Laøn ao loùng laùnh boùng traêng loe.
- HS ñoïc laïi ñoaïn vaên hoaøn chænh.
+ Ñaây laø caûnh vaät ôû ñaâu ? Vaøo thôøi gian naøo ?
- T: Baøi thô Thu aám naèm trong chuøm thô thu raát nổãi tieáng cuûa nhaø thô Nguyeãn Khuyeán.
 	3. Cuûng coá, daën doø:
- T: Nhận xét giờ học, nhắc HS: Nhöõng em vieát sai chính taû veà nhaø vieát laïi, chuaån bò baøi sau.
------------------------------a&b------------------------------
Kĩ thuật
(Đ/c Long dạy)
------------------------------a&b------------------------------
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. Mục tiêu: Giuùp HS:
- Bieát söû duïng thöôùc thaúng vaø eke ñeå veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng ñoù.
- Bieát veõ ñöôøng cao cuûa tam giaùc.
II. Đồ dùng D-H
- Thước và ê ke cho GV
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ:
- HS: 2em làm lại bài tập 2, 3 tiết trước.
B. Bài mới
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước
* T giôùi thieäu caùch veõ :
+ Ñaët moät caïnh goùc vuoâng cuûa eke truøng vôùi ñöôøng AB
+ Chuyeån dòch eke tröôït theo ñöôøng thaúng AB sao cho caïnh goùc vuoâng thöù hai cuûa eke gaëp ñieåm E. Vaïch moät ñöôøng thaúng theo caïnh ñoù thì được ñöôøng thaúng CD ñi qua E vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AB. C
 C
 E
 E
 A B A B
 D D
 	a. Điểm E nằm trên đường thẳng AB b. Điểm E không nằm trên đường thẳng AB
- T toå chöùc cho HS veõ.
+ T: Yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng AB baát kì. Laáy ñieåm E treân ñöôøng thaúng AB (hoaëc naèm ngoaøi đường thaúng AB)
+ HS: Duøng eke ñeå veõ ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E vaø vuoâng goùc vôùi AB.
- T: Nhaän xeùt vaø giuùp ñôõ HS yeáu.
c. Höôùng daãn veõ ñöôøng cao cuûa tam giaùc.
- T veõ tam giaùc ABC leân baûng, HS ñoïc teân tam giaùc.
- T yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi caïnh BC cuûa tam giaùc ABC.
*T neâu: Qua ñænh A cuûa hình tam giaùc ABC ta veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi caïnh BC tại ñieåm H. Ta goïi ñoaïn thaúng AH laø ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC.	- T: yeâu caàu HS veõ caùc ñöôøng cao haï töø ñænh B, C 	A
cuûa hình tam giaùc, T nhaän xeù,t söûa sai.
- Vaäy moät hình tam giaùc coù maáy ñöôøng cao ?
2. Luyeän taäp.	 *Baøi 1: - HS ñoïc ñeà. 
+ T: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? B	H	C
- HS leân baûng thöïc hiện và nêu cách vẽ, lớp thực hiện vào phiếu học tập.
- T nhaän xeùt 
 	*Baøi 2: HS ñoïc ñeà.
 	+ T: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?
- HS: Vẽ vào vở, T: Chấm điểm một số em, nhận xét, sửa sai
- Yeâu caàu HS caû lôùp nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn 
*Baøi 3: (Nếu còn thời gian)	 A	 E	 B
 	- HS laøm baøi.
- T: Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. 
- T: Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 	3. Cuûng coá, daën doø.	
D	G	 C
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi vaø chuaån bò baøi sau.
------------------------------a&b------------------------------
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: ƯỚC MƠ
I. Mục đích yêu cầu
- Củng cố và mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm: Trên đôi cách ước mơ.
- Bước đầu phân biệt được giá trị những mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng một số từ bổ trợ cho từ ước mơ và tìm ví dụ minh hoạ.
- Hiểu ý nghĩa một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm.
II. Đồ dùng D-H
- 2 tờ phiếu kẻ bảng để HS thi làm bài tập
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ
- HS: Nêu lại ghi nhớ về dấu ngoặc kép
- HS: 1em làm lại bài tập 3 tiết LT&C trước
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
*Baøi 1 : HS ñoïc ñeà baøi.
- HS: Đoïc laïi baøi Trung thu ñoäc laäp, ghi vaøo vôû nhaùp nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø öôùc mô.
- HS: Nêu từ tìm được, T: Hỏi và giúp HS hiểu nghĩa từ: mong ước, mơ tưởng
+ Ñaët caâu vôùi töø: mong öôùc.
+ Mô töôûng nghóa laø gì ?
*Baøi 2: HS ñoïc yeâu caàu 
- T: Phaùt phieáu cho HS hoaït ñoäng nhoùm : Tìm töø ñoàng nghóa vôùi öôùc mô.
- HS: Các nhóm trình bày kết quả của mình
	+ Bắt đầu bằng tiếng ước: ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng
	+ Bắt đầu bằng tiếng mơ: mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng.
*Baøi 3: HS ñoïc phaàn yeâu caàu ôû sgk
- Yeâu caàu HS trao ñoåi caëp ñoâi ñeå gheùp ñöôïc caùc töø ng ... hình vuoâng theo ñoä daøi caùc caïnh.
- HS quan saùt.
- T veõ hình vuoâng MNPQ leân baûng vaø hoûi:
+ Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc goùc cuûa hình vuoâng MNPQ M N 
+ Haõy neâu caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình treân.
- Döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm chung cuûa hình vuoâng, chuùng ta seõ 
thöïc haønh veõ hình vuoâng theo ñoä daøi caùc caïnh cho tröôùc. 
- T neâu : Veõ hình vuoâng ABCD coù caïnh 4dm 
- T yeâu caàu HS veõ töøng böôùc nhö ñaõ höôùng daãn. 	P Q
+ Veõ ñoaïn thaúng CD coù chieàu daøi 4 dm:T: veõ ñoaïn thaúng CD = 4dm leân baûng.
+ Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi D, treân ñoaïn thaúng ñoù laáy DA = 4dm.
+ Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi CD taïi C, treân ñöôøng thaúng ñoù laáy CB = 4dm.
+ Noái A vôùi B ta ñöôïc hình vuoâng ABCD.
- HS: Nêu lại các bước vẽ
2. Luyeän taäp
* Baøi 1: HS ñoïc ñeà baøi.
- GV yeâu caàu HS töï veõ hình vuoâng coù caïnh 4cm, sau ñoù ñaët teân cho hình ñoù.
- HS: 1 em lên bảng vẽ và neâu caùch veõ, lớp vẽ vào nháp 
- HS tính chu vi hình ñoù. H I
- T nhaän xeùt vaø chöõa baøi:
*Baøi 2: HS ñoïc ñeà baøi trong SGK, sau ñoù laøm baøi.
- HS töï veõ baèng caùch ñeám caùc oâ ôû hình maãu. 
- T: Giúp đỡ những em yếu, nhaän xeùt söûa sai.
*Baøi 3 : K L
- T yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi trong SGK, sau ñoù laøm baøi.
- HS töï veõ vaø duøng thöôùc ño 2 ñöôøng cheùo vaø kieåm tra goùc cuûa 2 ñöôøng cheùo hình ñoù.
- T nhaän xeùt, söûa sai.
3. Cuûng coá, daën doø:
 	 - GV toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau.
-------------------------------a&b------------------------------
Khoa học
Ôn tập: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I. Mục tiêu: Giuùp HS:
- Cuûng coá laïi kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc veà con ngöôøi vaø söùc khoûe.
- Trình baøy tröôùc nhoùm vaø tröôùc lôùp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà söï trao ñoåi chaát cuûa cô theå ngöôøi vaø moâi tröôøng, vai troø cuûa caùc chaát dinh döôõng, caùch phoøng traùnh moät soá beänh thoâng thöôøng vaø tai naïn soâng nöôùc.
- Heä thoáng hoaù nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà dinh döôõng qua 10 ñieàu khuyeân veà dinh döôõng hôïp lí cuûa Boä Y teá.
- Bieát aùp duïng nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy.
- Luoân coù yù thöùc trong aên uoáng vaø phoøng traùnh beänh taät tai naïn.
II. Đồ dùng D-H
 -HS chuaån bò phieáu ñaõ hoaøn thaønh, caùc moâ hình rau, quaû, con gioáng.
-Noäi dung thaûo luaän ghi saün treân baûng lôùp.
III. Các hoạt động D-H
A. Bài cũ
- HS: Nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nại đuối nước.
B. Bài mới
 	1. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà chuû ñeà: Con ngöôøi vaø söùc khoûe.
- T: Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän vaø trình baøy veà noäi dung maø nhoùm mình nhaän ñöôïc.
- 4 noäi dung phaân cho caùc nhoùm thaûo luaän:
+ Nhoùm 1: Quaù trình trao ñoåi chaát cuûa con ngöôøi.
- Cô quan naøo coù vai troø chuû ñaïo trong quaù trình trao ñoåi chaát ?
- Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc con ngöôøi caàn gì ñeå soáng ?
+ Nhoùm 2: Caùc chaát dinh döôõng caàn cho cô theå ngöôøi.
 	- Haàu heát thöùc aên, ñoà uoáng coù nguoàn goác töø ñaâu ?
- Taïi sao chuùng ta caàn aên phoái hôïp nhieàu loaïi thöùc aên ?
 	+ Nhoùm 3: Caùc beänh thoâng thöôøng.
- Taïi sao chuùng ta caàn phaûi dieät ruoài?
- Ñeå choáng maát nöôùc cho beänh nhaân bò tieâu chaûy ta phaûi laøm gì ?
+ Nhoùm 4: Phoøng traùnh tai naïn soâng nöôùc.
- Ñoái töôïng naøo hay bò tai naïn soâng nöôùc?
- Tröôùc vaø sau khi bôi hoaëc taäp bôi caàn chuù yù ñieàu gì ?
 	- T: Toå chöùc cho HS trao ñoåi caû lôùp.
- T: Yeâu caàu sau moãi nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc ñeàu chuaån bò caâu hoûi ñeå hoûi laïi nhaèm tìm hieåu roõ noäi dung trình baøy.
 	- T: Toång hôïp yù kieán cuûa HS vaø nhaän xeùt.
2. Hoaït ñoäng 2: Troø chôi: OÂ chöõ kì dieäu. 
- GV phoå bieán luaät chôi:
 	- GV ñöa ra moät oâ chöõ goàm 15 oâ chöõ haøng ngang vaø 1 oâ chöõ haøng doïc. Moãi oâ chöõ haøng ngang laø moät noäi dung kieán thöùc ñaõ hoïc vaø keøm theo lôøi gôïi yù.
 	+ Moãi nhoùm chôi phaûi phaát côø ñeå giaønh ñöôïc quyeàn traû lôøi.
 	+ Nhoùm naøo traû lôøi nhanh, ñuùng, ghi ñöôïc 10 ñieåm.
 	+ Nhoùm naøo traû lôøi sai, nhöôøng quyeàn traû lôøi cho nhoùm khaùc.
 	+ Nhoùm thaéng cuoäc laø nhoùm ghi ñöôïc nhieàu chöõ nhaát.
 	+ Tìm ñöôïc töø haøng doïc ñöôïc 20 ñieåm.
 	+ Troø chôi keát thuùc khi oâ chöõ haøng doïc ñöôïc ñoaùn ra.
 	- HS chôi maãu.
 	- Caùc nhoùm HS chôi.
 	- GV nhaän xeùt.
 	3. Cuûng coá, daën doø:
 	- Daën HS veà nhaø moãi HS veõ 1 böùc tranh ñeå noùi vôùi moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän moät trong 10 ñieàu khuyeân dinh döôõng.
------------------------------a&b------------------------------
Buổi chiều Tiếng việt
LUYỆN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. Mục tiêu:
- Luyện tập củng cố về cách xác địng danh từ, danh tà chung, danh từ riêng
- Hệ thông các tư thuộc chủ điểm Trung thực- tự trọng
II. Các hoạt động D-H
*Bài tập 1: Xác định các danh từ có trong đoạn văn sau:
Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên đọ cao 1200 m so với mực nước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau: Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù.
-HS đọc bài tập
-HS: Nối tiếp 2 em nhắc lại Thế nào là danh từ?
-HS: Trao đổi trong nhóm đôi và làm bài vào vở, T kiểm tra hướng dẫn thêm cho những HS còn yếu
- HS: 2em làm bài bảng lớp
- Lớp cùng T nhận xét, chốt lời giải đúng:
	Các danh từ có trong bài là: hồ, Ba Bể, vách đá,mét, nước biển, chiều dài, buổi, thuyền độc mộc, ngọn núi, Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù.
* Bài 2: Tìm các danh từ riêng có trong đoạn văn sau và viết lại cho đúng chính tả
	Núi non hùng vĩ
	Vượt hai con sông hùng vĩ của miền bắc, qua đất tam đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình , băng qua dãy hoàng liên sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc thì lồ lộ bên phải là đỉnh phan-xi-păng. Mây ô qui hồ đang đội mũ cho phan-xi-păng. Hết đèo ô qui hồ là sa pa, thẳng ruổi về thành phố biên phòng lào cai.
-HS: Đọc thầm đoạn văn, làm bài cá nhân vào vở
-T: Kiểm tra, gợi ý thêm cho những HS còn yếu
- HS: 2em chữa bài bảng lớp, lớp nhận xét, so sánh
- HS: Chữa bài theo kết quả đúng: Bắc, Tam Đường, Hoàng Liên Sơn,Phan – xi – păng, Ô Qui Hồ, Sa pa, Lào Cai
* Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau: Trung thực,trung hậu, trung kiên, trung thành
Với HS giỏi: Viết đoạn văn nói về lòng trung thực trong đó có sử dụng một số từ trên
- T: Hướng dẫn cách làm bài
- HS làm bài vào vở
- HS: Những em thuộc diện đặt câu nối tiếp nêu câu của mình trước lớp.
- T: nhận xét, chữa nhanh những câu chưa chính xác, ghi bảng một số câu hay để cả lớp học tập
	VD: Nhân dân miền Nam một long trung kiên vơi cách mạng.
	 Phụ nữ Việt Nam vốn trung hậu, đảm đang
- HS: Những em thuộc diện viết đoạn văn, nối tiếp đọc đoạn văn của mình trước lớp.
- Lớp cùng T nhận xét, biểu dương những em có đoạn văn viết tốt.
III. Củng cố dặn dò
- T: Nhận xét giờ học, nhắc HS xem kĩ các bài tập đã luyện.
------------------------------a&b------------------------------
Toán 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- HS củng cố về dang toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Củng cố về phép cộng và phép trừ
II. Các hoạt động D-H
* T: Ra bài tập tổ chức cho HS tự làm bài rồi chữa bài
* Bài 1: Lớp 4B có 32 học sinh, trong đó số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 2 em. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
- HS: Đọc bài toán, tự tóm tắt vào nháp, 1 em tóm tắt bảng lớp
- T: Để giải bài toán, cần lưu ý điều gì?
- HS: Tự giải bài vào vở, sau đó 1 em làm bảng lớp, lớp cùng T nhận xét, chốt bài giải đúng
	Số HS nam của lớp 4B là: 
(32 + 2): 2 = 17 (bạn)
 	Số HS nữ của lớp 4B là: 	 
32 – 17 = 15 (bạn)
Đáp số: 17 bạn; 15 bạn
* Bài 2: Một cửa hàng có 166m vải. Trong đó vải hoa ít hơn vải trắng 22m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải mỗi loại?
Tương tự bài 1.
Số mét vải hoa cửa hàng có là: 
(166 – 22) : 2 = 72 (m)
 	Số mét vải hoa cửa hàng có là: 
166 – 72 = 94 (m)
	Đáp số: 72m; 94m.
* Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 234 + 177 + 16 + 23 =	 b. 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =
c. 12 379 + 127 625 + 9 621 + 15 375 = d. 17 + 18 + 19 + 183 + 182 + 181 =
- HS: Tự làm bài, sau đó hai em lên bảng làm.
- T: Theo dõi và chữa bài
	Bài 3: a. (234 + 16) + (177 + 23) = 250 + 200 = 450
	b. (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97) = 100 + 100 + 100 = 300
	III. Nhận xét, dặn dò:
T: Nhận xét giờ học, nhắc HS xem lại các bài tập đã luyện.
------------------------------a&b------------------------------
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:
- Đánh giá, nhận xét tình hình tuần học vừa qua.
- Một số kế hoạch cho tuần học tiếp theo 
II. Nội dung sinh hoạt
1. Đánh giá tình trong tuần
1. Đánh giá của cán sự lớp
2. Đánh giá của GVCN
a. Nền nếp:
- Sĩ số: 18 em duy trì tốt, đi học đúng giờ.
- Đã có sự tăng cường hơn trong nền nếp học tập, vệ sinh, ra vào lớp: các em đều ngoan, có ý thức tập thể.
- Duy trì tốt các nền nếp đầu giờ .
- Tuy nhiên một số em vẫn quên khăn quàng đỏ khi đến lớp.
b. Học tập:
- Tăng cường hiệu quả của các nhóm bạn học tập.
- Các em ý thức hơn trong học tập, đã có thói quen học bài cũ ở nhà.
- Thực hiện kiểm tra bài đầu giờ, báo cáo thầy giáo kịp thời
- Nhiều em có tinh thần học tập sôi nổi: Quỳnh Lưu, Thoại, Thành Luân, Phương Thảo, Ái Diễm.
- Sách vở, đồ dùng học tập đã đầy đủ.
Tuy nhiên: một số em vẫn chưa thật sự chịu khó học tập, sách vở còn cẩu thả: Lương, Đông, Xuân.
c. Lao động vệ sinh:
- Tham gia đầy đủ các buổi lao động tập thể cũng như vệ sinh sân trường, lớp học sạch sẽ.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.
d. Các hoạt động khác:
e. Lớpsinh hoạt văn nghệ.
 II. Kế hoạch tuần 10:	
a. Nền nếp: Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nề nếp lớp, đặc biệt là nền nếp ra vào lớp, các nền nếp hoạt động Đội
- Học các động tác đội hình đội ngũ của Đội.
- Ôn các bài múa, tập thể.
- Chăm sóc công trình măng non
b. Học tập: 
- Tăng cường hơn nền nếp học tập
- Ôn tập chu đáo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra giữa học kì I 2 môn Tiếng Việt và Toán
- Kiểm tra bài tập, chữa bài tập khó trong 15 phút đầu giờ.
- Những bạn đã được phân công tăng cường kiểm tra, kèm cặp bạn yếu, kịp thời báo cáo với thầy giáo chủ nhiệm.
c. Các hoạt động khác
- Chăm sóc công trình măng non.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng.
-------------------------------a&b------------------------------
KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 4Tuan 9.doc