Giáo án Môn: Đạo đức lớp 4 - Bài: Lịch sự với mọi người

Giáo án Môn: Đạo đức lớp 4 - Bài: Lịch sự với mọi người

I. Mục tiêu bài học:

 - Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.

 - Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người.

 - Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.

II. Đồ dùng dạy học:

1/ GV: Máy tính, máy chiếu, phấn màu, thẻ xanh- đỏ .

2/ HS: Sách,vở, bút, thước,

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 3 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 23/05/2016 Lượt xem 3015Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn: Đạo đức lớp 4 - Bài: Lịch sự với mọi người", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD &ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I 
Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2014
Kế hoạch dạy học
MÔN: ĐẠO ĐỨC – LỚP 4
Bài: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI ( TIẾT 2 )
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Lan
I. Mục tiêu bài học:
	- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người.
	- Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người.
	- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học:
1/ GV: Máy tính, máy chiếu, phấn màu, thẻ xanh- đỏ ...
2/ HS: Sách,vở, bút, thước, 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 ND-TL
 Hoạt động của giaùo vieân
 Hoạt động của hoïc sinh
1- Kiểm tra bài cũ ( 3’)
2-Baøi môùi ( 32’)
HÑ1: Khởi động, tập làm người lịch sự
HÑ2: Baøy toû yù kieán baèng caùch giô theû . 
HÑ3:Saém vai 
HÑ4 : Tìm caâu ca dao tuïc ngöõ noùi veà lòch söï.
Cuûng coá – daën doø .
-Thế nào là lịch sự với mọi người ?
-Lòch söï vôùi moïi ngöôøi em seõ nhaän ñöôïc ñieàu gì ?
*GV daãn daét vaø giôùi thieäu vaø ghi baûng .
Trò chơi:“ Làm theo phép lịch sự”
-GV nêu luật chơi.
- GV cho HS chơi.
- GV nhận xét trò chơi - chuyển ý
- Yêu cầu học sinh nêu việc thực hiện phép lịch sự trong cuộc sống hàng ngày.
-GV hoûi trong lôùp baïn naøo ñaõ thöïc hieän được phép lòch söï trong cuộc sống?( Neáu coù HS chöa thöïc hieän thì giaùo vieân söûa cho HS ).
* GV choát yù.
Baøi 2 :
- GV baám maùy baøi 2.
-GV yeâu caàu thaûo luaän caëp ñoâi, ñöa ra yù kieán nhaän xeùt cho moãi tröôøng hôïp sau vaø giaûi thích lyù do. 
a. Chæ caàn lòch söï vôùi ngöôøi lôùn tuoåi.
b. Pheùp lòch söï chæ phuø hôïp khi ôû thaønh phoá, thò xaõ.
c. Pheùp lòch söï giuùp cho moïi ngöôøi gaàn guõi vôùi nhau hôn.
d. Moïi ngöôøi ñeàu phaûi cö xöû lòch söï, khoâng phaân bieät giaø-treû, nam- nöõ, giaøu- ngheøo.
e. Lòch söï vôùi baïn beø, ngöôøi thaân laø khoâng caàn thieát.
-GV ñeà nghò 1 hoïc sinh taäp laøm coâ giaùo leân chæ ñaïo caùc baïn giô theû baøy toû yù kieán.
-GV hoûi theâm vaø choát yù .
*Baøi 3
-GV baám maùy. 
-GV cho hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm vaø saém vai.
-GV yeâu caàu HS leân theå hieän tình huoáng . 
*Tình huoáng b :
- GV baám maùy hình aûnh moät soá HS ñaù boùng khoâng may laøm ngaõ moät baïn nöõ .
* GV choát yù .
Baøi 4 : GV baám maùy. 
Caâu ca dao döôùi ñaây khuyeân ta ñieàu gì ?
“Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua 
Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau”
-Haõy neâu theâm nhöõng caâu ca dao, thaønh ngöõ , tuïc ngöõ noùi veà lòch söï maø em bieât.(nếu còn thời gian GV cho HS kể câu chuyện về phép lịch sự).
-Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS. 
-GV môû baøi haùt “Lôøi chaøo”. 
-GV choát yù vaø nhaéc HS chuaån bò baøi sau.
-HS neâu.
-HS neâu.
-HS ghi vôû .
-HS Nghe .
- Lớp chơi
- HS Nghe .
-HS töï lieân heä .
VD : Tröôùc khi aên côm em môøi “Con môøi boá me aên côm . Em môøi chò aên côm.”
+Leã pheùp chaøo hoûi ngöôøi lôùn
+Noùi naêng nheï nhaøng vôùi em nhoû....
-HS giô tay.
-HS theo doõi .
-HS theo doõi .
-HS Ñoïc noái tieáp yeâu caàu baøi taäp 2. 
-Tieán haønh thaûo luaän caëp ñoâi.
-Lôùp baøy toû yù kieán baèng caùch giô theû theo söï chæ ñaïo cuûa lôùp tröôûng . Ñaïi dieän moät soá HS trình baøy yù kieán cuûa mình cho töøng yù . 
-HS theo laéng nghe .
-HS ñoïc tình huoáng a:
Tieán sang nhaø Linh , hai baïn cuøng chôi ñoà chôi thaät vui veû . Chaúng may, Tieán lôõ tay laøm hoûng ñoà chôi cuûa Linh . 
-HS thaûo luaän vaø leân saém vai.
-Ñaïi dieän 2 nhoùm leân trình baøy . Lôùp theo doõi sau ñoù neâu yù kieán cuûa mình – Ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù cho caùch söû lí tình huoáng cuûa moãi nhoùm .
-HS theo doõi vaø ñöa ra caùch söû lí cho tình huoáng naøy .
-Hoïc sinh theo doõi .
-HS neâu: Caâu ca dao khuyeân chuùng ta phaûi noùi naêng teá nhò dòu daøng deã nghe .
-HS neâu:
+Hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc môû
- HS kể.
-HS laéng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 10 Lich su voi moi nguoi.doc