Giáo án Tập đọc 4, kì I năm 2011

Giáo án Tập đọc 4, kì I năm 2011

Tập đọc

DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

I.MỤC TIÊU:

 - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật

(Nhà Trò, Dế Mèn).

 - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu.

 - Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp cuả Dế Mèn; bước

 đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 *GD KNS: Sự cảm thông; xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân.

II.CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ trong SGK

- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 49 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 30/08/2019 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc 4, kì I năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai, ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011.
Taäp ñoïc
DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU
I.MUÏC TIEÂU:
 - Ñoïc raønh maïch, troâi chaûy; böôùc ñaàu coù gioïng ñoïc phuø hôïp tính caùch cuûa nhaân vaät 
(Nhaø Troø, Deá Meøn).
 - Hieåu noäi dung baøi: Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp – beânh vöïc ngöôøi yeáu.
	 - Phaùt hieän ñöôïc nhöõng lôøi noùi, cöû chæ cho thaáy taám loøng nghóa hieäp cuaû Deá Meøn; böôùc 
 ñaàu bieát nhaän xeùt veà moät nhaân vaät trong baøi. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
 *GD KNS: Söï caûm thoâng; xaùc ñònh giaù trò; töï nhaän thöùc veà baûn thaân.
II.CHUAÅN BÒ:
Tranh minh hoaï trong SGK
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1/ Baøi cuõ:
2/ Baøi môùi:
a/ Khaùm phaù:
GV yeâu caàu HS môû tranh minh hoaï chuû ñieåm ñaàu tieân & cho bieát teân cuûa chuû ñieåm, cho bieát tranh minh hoaï veõ nhöõng gì?
 GV giôùi thieäu taäp truyeän Deá Meøn phieâu löu kí & giôùi thieäu: Ñaây laø taäp truyeän noùi veà nhöõng cuoäc phieâu löu cuûa Deá Meøn. Truyeän ñöôïc nhaø vaên Toâ Hoaøi vieát naêm 1941. Ñeán nay, truyeän naøy ñaõ ñöôïc taùi baûn nhieàu laàn & ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng treân theá giôùi. Caùc baïn nhoû ôû moïi nôi ñeàu raát thích truyeän naøy.
Baøi taäp ñoïc Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu laø moät trích ñoaïn töø truyeän Deá Meøn phieâu löu kí 
GV yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoaï ñeå bieát hình daùng Deá Meøn & Nhaø Troø.
b/ Keát noái:
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn luyeän ñoïc
Böôùc 1: GV giuùp HS chia ñoaïn baøi 
taäp ñoïc
Böôùc 2: GV yeâu caàu HS luyeän ñoïc 
theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi (ñoïc 2, 3 löôït)
Löôït ñoïc thöù 1: GV chuù yù khen HS ñoïc ñuùng keát hôïp söûa loãi phaùt aâm sai, ngaét nghæ hôi chöa ñuùng hoaëc gioïng ñoïc khoâng phuø hôïp
Löôït ñoïc thöù 2: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn chuù thích caùc töø môùi ôû cuoái baøi ñoïc
Böôùc 3: Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi toaøn 
baøi
Böôùc 4: GV ñoïc dieãn caûm caû baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi
Böôùc 1: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm 
ñoaïn 1.
 + Deá Meøn gaëp chò Nhaø Troø trong hoaøn caûnh nhö theá naøo?
GV nhaän xeùt & choát yù 
Böôùc 2: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm 
ñoaïn 2
 + Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy chò Nhaø Troø raát yeáu ôùt?
GV nhaän xeùt & choát yù 
Böôùc 3: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm 
ñoaïn 3
 + Nhaø Troø bò boïn nheän öùc hieáp, ñe doaï nhö theá naøo?
GV nhaän xeùt & choát yù .
+ Nhöõng lôøi noùi & cöû chæ naøo noùi leân taám loøng nghóa hieäp cuûa Deá Meøn?
GV yeâu caàu HS ñoïc löôùt toaøn baøi & neâu moät hình aûnh nhaân hoaù maø em thích, cho bieát vì sao em thích hình aûnh ñoù?
c/ Thöïc haønh:
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
Böôùc 1: Höôùng daãn HS ñoïc töøng 
ñoaïn vaên
GV môøi HS ñoïc tieáp noái nhau töøng ñoaïn trong baøi
- GV höôùng daãn, ñieàu chænh caùch ñoïc cho caùc em sau moãi ñoaïn. 
Böôùc 2: Höôùng daãn kó caùch ñoïc 1 
ñoaïn vaên
GV treo baûng phuï coù ghi ñoaïn vaên caàn ñoïc dieãn caûm (Naêm tröôùc, gaëp khi trôøi laøm ñoùi keùm caäy khoeû aên hieáp keû yeáu)
GV cuøng trao ñoåi, thaûo luaän vôùi HS caùch ñoïc dieãn caûm (ngaét, nghæ, nhaán gioïng)
GV söûa loãi cho caùc em
d/ Vaän duïng:
Em hoïc ñöôïc gì ôû nhaân vaät Deá Meøn?
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS trong giôø hoïc
HS neâu: chuû ñieåm ñaàu tieân: Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân vôùi tranh minh hoaï chuû ñieåm theå hieän nhöõng con ngöôøi yeâu thöông, giuùp ñôõ nhau khi gaëp hoaïn naïn, khoù khaên
HS theo doõi
HS neâu:
+ Ñoaïn 1: Moät hoâm  bay ñöôïc xa.
+ Ñoaïn 2: Toâi ñeán gaàn  aên thòt em.
+ Ñoaïn 3: coøn laïi
Löôït ñoïc thöù 1:
+ Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi taäp ñoïc
+ HS nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa baïn
Löôït ñoïc thöù 2:
+ HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi
1, 2 HS ñoïc laïi toaøn baøi
HS nghe
HS ñoïc thaàm ñoaïn 1
Deá Meøn ñi qua moät vuøng coû xöôùc thì nghe tieáng khoùc tæ teâ, laïi gaàn thì thaáy chò Nhaø Troø ngoài guïc ñaàu beân taûng ñaù cuoäi.
HS ñoïc thaàm ñoaïn 2
Thaân hình chò beù nhoû, gaày yeáu, böï nhöõng phaán nhö môùi loät. Caùnh chò moûng, ngaén chuøn chuøn, quaù yeáu, laïi chöa quen môû. Vì oám yeáu, chò kieám böõa cuõng chaúng ñuû neân laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng.
HS ñoïc thaàm ñoaïn 3
Tröôùc ñaây, meï Nhaø Troø coù vay löông aên cuûa boïn nheän. Sau ñoù chöa traû ñöôïc thì ñaõ cheát. Nhaø Troø oám yeáu, kieám khoâng ñuû aên, khoâng traû ñöôïc nôï. Boïn nheän ñaõ ñaùnh Nhaø Troø maáy baän. Laàn naøy chuùng chaêng tô chaën ñöôøng, ñe baét chò aên thòt.
Lôøi cuûa Deá Meøn: Em ñöøng sôï. Haõy trôû veà cuøng vôùi toâi ñaây. Ñöùa ñoäc aùc khoâng theå caäy khoeû aên hieáp keû yeáu. (Lôøi noùi döùt khoaùt, maïnh meõ laøm Nhaø Troø yeân taâm)
Cöû chæ & haønh ñoäng cuûa Deá Meøn: phaûn öùng maïnh meõ “xoeø caû hai caøng ra”; haønh ñoäng baûo veä che chôû “daét Nhaø Troø ñi”
HS töï neâu yù kieán cuûa caù nhaân
Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi
HS nhaän xeùt, ñieàu chænh laïi caùch ñoïc cho phuø hôïp
Thaûo luaän thaày – troø ñeå tìm ra caùch ñoïc phuø hôïp
HS luyeän ñoïc dieãn caûm ñoaïn vaên theo caëp
HS ñoïc tröôùc lôùp
Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc dieãn caûm (ñoaïn, baøi, phaân vai) tröôùc lôùp
HS neâu 
Thöù tö, ngaøy 24 thaùng 8 naêm 2011.
Taäp ñoïc
MEÏ OÁM
I.MUÏC TIEÂU:
 - Ñoïc raønh maïch, troâi chaûy; böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm 1, 2 khoå thô vôùi gioïng nheï 
nhaøng, tình caûm.
 - Hieåu noäi dung baøi : Tình caûm yeâu thöông saâu saéc vaø taám loøng hieáu thaûo, bieát ôn cuûa 
baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám. (Traû lôøi caùc caâu hoûi 1, 2, 3; thuoäc ít nhaát 1 khoå thô trong baøi).
 *GD KNS: Söï caûm thoâng; xaùc ñònh giaù trò; töï nhaän thöùc veà baûn thaân.
II.CHUAÅN BÒ:
Tranh minh hoaï noäi dung baøi.
Baûng phuï vieát saün caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1/ Baøi cuõ: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu
GV yeâu caàu 2 – 3 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi
GV nhaän xeùt & chaám ñieåm
2/ Baøi môùi: 
a/ Khaùm phaù:
Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi thô Meï 
oám cuûa nhaø thô Traàn Ñaêng Khoa. Ñaây laø moät baøi thô theå hieän tình caûm cuûa laøng xoùm ñoái vôùi moät ngöôøi bò oám, nhöng ñaäm ñaø, saâu naëng hôn vaãn laø tình caûm cuûa ngöôøi con vôùi meï.
b/ Keát noái: 
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn luyeän ñoïc
Böôùc 1: GV yeâu caàu HS luyeän 
ñoïc 
Löôït ñoïc thöù 1: GV chuù yù keát hôïp söûa loãi phaùt aâm, caùch ñoïc cho HS. Chuù yù nghæ hôi ñuùng ôû moät soá choã ñeå caâu thô theå hieän ñöôïc ñuùng nghóa
Löôït ñoïc thöù 2: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn chuù thích caùc töø môùi ôû cuoái baøi ñoïc
GV giaûi nghóa theâm 1 soá töø: Truyeän Kieàu
 Böôùc 3: Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi 
toaøn baøi
Böôùc 4: GV ñoïc dieãn caûm caû 
baøi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi
Böôùc 1: GV yeâu caàu HS ñoïc 
thaønh tieáng, ñoïc thaàm 2 khoå thô ñaàu
 + Em hieåu nhöõng caâu thô sau muoán noùi ñieàu gì? 
Laù traàu khoâ giöõa côi traàu
Ruoäng vöôøn vaéng meï cuoác caøy sôùm tröa
GV nhaän xeùt & choát yù 
Böôùc 2: GV yeâu caàu HS ñoïc khoå thô 3
 + Söï quan taâm chaêm soùc cuûa laøng xoùm ñoái vôùi meï cuûa baïn nhoû ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo?
GV nhaän xeùt & choát yù 
Böôùc 3: GV yeâu caàu HS ñoïc 
thaàm toaøn baøi thô, traû lôøi caâu hoûi:
 + Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï?
GV nhaän xeùt & choát yù 
c/ Thöïc haønh:
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
Böôùc 1: Höôùng daãn HS ñoïc 
töøng khoå thô
GV môøi 3 HS ñoïc tieáp noái nhau töøng khoå thô trong baøi
GV höôùng daãn HS tìm ñuùng gioïng ñoïc & theå hieän ñuùng noäi dung caùc khoå thô hôïp vôùi dieãn bieán taâm traïng cuûa ñöùa con khi meï oám.
Böôùc 2: Höôùng daãn kó caùch 
ñoïc 1 ñoaïn vaên
GV treo baûng phuï coù ghi khoå thô caàn ñoïc dieãn caûm (Saùng nay trôøi ñoå möa raøo Moät mình con saém caû ba vai cheøo)
GV cuøng trao ñoåi, thaûo luaän vôùi HS caùch ñoïc dieãn caûm (ngaét, nghæ, nhaán gioïng)
GV theo doõi, uoán naén
Yeâu caàu HS nhaåm HTL baøi thô. GV toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå, caû baøi thô.
d/ Vaän duïng:
+ Em haõy neâu yù nghóa cuûa baøi thô?
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS trong giôø hoïc
Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc baøi vaên, chuaån bò baøi: Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu (tt)
HS noái tieáp nhau ñoïc baøi
HS traû lôøi caâu hoûi
HS nhaän xeùt
-HS theo doõi
Löôït ñoïc thöù 1:
+ HS tieáp noái nhau ñoïc töøng khoå thô
Löôït ñoïc thöù 2:
+ HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi
1, 2 HS ñoïc laïi toaøn baøi
HS nghe
HS ñoïc 2 khoå thô ñaàu
Nhöõng caâu thô treân cho bieát meï baïn nhoû bò oám: laù traàu naèm khoâ giöõa côi traàu vì meï khoâng aên ñöôïc. Truyeän Kieàu gaáp laïi vì meï khoâng ñoïc ñöôïc, ruoäng vöôøn tröa vaéng boùng meï vì meï oám khoâng laøm luïng ñöôïc.
HS ñoïc khoå thô 3
Coâ baùc xoùm laøng ñeán thaêm – Ngöôøi cho tröùng, ngöôøi cho cam – Anh y só ñaõ mang thuoác vaøo.
HS ñoïc thaàm toaøn baøi thô
Baïn nhoû xoùt thöông meï: Naéng möa töø nhöõng ngaøy xöa / Laën trong ñôøi meï ñeán giôø chöa tan – Caû ñôøi ñi gioù ñi söông / Baây giôø meï laïi laàn giöôøng taäp ñi – Vì con, meï khoå ñuû ñieàu / Quanh ñoâi maét meï ñaõ nhieàu neáp nhaên
3 HS tieáp noái nhau ñoïc baøi thô.
HS nhaän xeùt, ñieàu chænh laïi caùch ñoïc cho phuø hôïp
Thaûo luaän thaày – troø ñeå tìm ra caùch ñoïc phuø hôïp
HS luyeän ñoïc dieãn caûm khoå thô theo caëp
HS luyeän ñoïc dieãn caûm tröôùc lôùp
HS nhaåm thuoäc loøng baøi thô & thi ñoïc thuoäc loøng töøng khoå thô, caû baøi.
Tình caûm yeâu thöông saâu saéc, söï hieáu thaûo, loøng bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.
Thöù hai, ngaøy 29 thaùng 8 naêm 2011.
Taäp ñoïc
 DEÁ MEØN BEÂNH VÖÏC KEÛ YEÁU (tt)
I.MUÏC TIEÂU:
 - Gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi tính caùch maïnh meõ cuûa nhaân vaät Deá Meøn.
 - Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Ca ngôïi Deá Meøn coù taám loøng nghóa hieäp, gheùt aùp böùc, baát 
 coâng, beânh vöïc chò Nhaø Troø yeáu ñuoái, baát haïnh .
 - Choïn ñöôïc danh hieäu phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa Deá Meøn. (traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong 
SGK, rieâng CH4, vì sao HS khaù, gioûi traû lôøi) ... i vieát.
II.CHUAÅN BÒ:
Moät tôø phieáu khoå to vieát saün lôøi giaûi baøi taäp 2
4 – 5 tôø phieáu keû baûng ôû BT2 ñeå phaùt rieâng cho 4 – 5 HS 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS nghe – vieát 
GV ñoïc baøi Lôøi höùa, giaûi nghóa töø trung só.
GV nhaéc HS chuù yù nhöõng töø ngöõ mình deã vieát sai, caùch trình baøy baøi, caùch vieát caùc lôøi thoaïi
GV ñoïc töøng caâu, töøng cuïm töø 2 löôït cho HS vieát
GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït
GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau
GV nhaän xeùt chung
Hoaït ñoäng 2: Döïa vaøo baøi chính taû “Lôøi höùa”, traû lôøi caùc caâu hoûi
1 HS ñoïc noäi dung BT2
Töøng caëp HS trao ñoåi, traû lôøi caùc caâu hoûi a, b, c, d
GV nhaän xeùt, keát luaän 
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS laøm baøi 
-GV nhaän xeùt 
Cuûng coá - Daën doø: 
Chuaån bò baøi: OÂn taäp (tieát 3) 
- HS laéng nghe
HS nghe – vieát
HS soaùt laïi baøi
HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi chính taû 
1 HS ñoïc noäi dung BT2
Töøng caëp HS trao ñoåi, traû lôøi caùc caâu hoûi a, b, c, d
HS phaùt bieåu
Caû lôùp nhaän xeùt
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS laøm baøi vaøo vôû
Caû lôùp nhaän xeùt
Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng
Thöù ba, ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010
Chính taû
 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I (Tieát 3)
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû tieát 1.
 -Naém ñöôïc noäi dung chính, nhaân vaät vaø gioïng ñoïc caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå thuoäc 
 chuû ñieåm Maêng moïc thaúng.
II.CHUAÅN BÒ:
 - Laäp 12 phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc, 5 phieáu vieát teân caùc baøi HTL trong 9 tuaàn 
 ñaàu saùch Tieáng Vieät 4, taäp 1
Giaáy khoå to ghi saün lôøi giaûi cuûa BT2 + 1 soá tôø phieáu khoå to keû saün baûng ôû BT2 ñeå HS 
ñieàn noäi dung. 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng1: Kieåm tra taäp ñoïc & HTL
(1/3 soá HS trong lôùp) 
Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem laïi baøi khoaûng 1 – 2 phuùt)
GV cho ñieåm. HS naøo ñoïc khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho caùc em veà nhaø luyeän ñoïc laïi trong tieát hoïc sau
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 2
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV vieát teân baøi leân baûng lôùp:
Tuaàn 4: Moät ngöôøi chính tröïc / 36
Tuaàn 5: Nhöõng haït thoùc gioáng / 46
Tuaàn 6: Noãi daèn vaët cuûa An-ñraây-ca / 55
 Chò em toâi / 59
GV nhaän xeùt, tính ñieåm thi ñua theo caùc tieâu chí:
+ Noäi dung ghi ôû töøng coät coù chính xaùc khoâng?
+ Lôøi trình baøy coù roõ raøng, maïch laïc khoâng?
+ Gioïng ñoïc minh hoaï 
GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng, daùn phieáu ñaõ ghi lôøi giaûi, môøi 1 – 2 HS ñoïc baûng keát quaû 
GV môøi vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm 1 ñoaïn vaên, minh hoaï gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi noäi dung baøi maø caùc em vöøa tìm ñöôïc. 
Cuûng coá 
Nhöõng truyeän keå maø caùc em vöøa oân coù chung moät lôøi nhaén nhuû gì?
Daën doø: 
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS trong giôø hoïc
Chuaån bò baøi: Oân taäp (tieát 4)
HS ñoïc trong SGK 1 ñoaïn hoaëc caû baøi (theo chæ ñònh trong phieáu)
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS ñoïc teân baøi
HS ñoïc thaàm caùc truyeän treân, suy nghó, trao ñoåi theo caëp
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû 
Caû lôùp nhaän xeùt
1 – 2 HS ñoïc laïi keát quaû ñuùng
Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng
HS thi ñoïc dieãn caûm
Caùc truyeän ñeàu coù chung lôøi nhaén nhuû chuùng em caàn soáng trung thöïc, töï troïng, ngay thaúng nhö maêng luoân moïc thaúng
Luyeän töø vaø caâu
OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I (Tieát 4)
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Naém ñöôïc moat soá töø ngöõ (goàm caû thaønh ngöõ , tuïc ngöõ vaø moät soá töø Haùn Vieät thoâng 
duïng) thuoäc caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc (Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân, Maêng moïc thaúng, 
Treân ñoâi caùnh öôùc mô)..
 - Naém ñöôïc taùc duïng cuûa daáu hai chaám vaø daáu ngoaëc keùp.
II.CHUAÅN BÒ:
1 soá phieáu ñaõ keû baûng ñeå HS caùc nhoùm laøm BT1
1 tôø phieáu khoå to vieát saün lôøi giaûi BT1, 2
1 soá phieáu keû baûng toång keát ñeå HS caùc nhoùm laøm BT3 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn oân taäp baøi taäp 1
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1
Caû lôùp ñoïc thaàm, thaûo luaän caùc vieäc caàn laøm ñeå giaûi ñuùng baøi taäp: Ñoïc laïi caùc baøi MRVT trong caùc tieát LTVC ôû moãi chuû ñieåm. Sau ñoù, tìm caùc töø ngöõ thích hôïp ghi vaøo caùc coät töông öùng.
GV vieát teân baøi, soá trang 5 tieát MRVT leân baûng ñeå HS tìm nhanh
GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm, quy ñònh thôøi gian laøm baøi khoaûng 10 phuùt
Sau khi caùc nhoùm chaám xong, GV höôùng daãn caû lôùp soaùt laïi, söûa sai. Tính ñieåm thi ñua
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn oân taäp baøi 2 
Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi taäp
HS tìm caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ hoïc gaén vôùi 3 chuû ñieåm, phaùt bieåu
GV daùn phieáu ñaõ lieät keâ saün nhöõng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ
GV nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn oân taäp baøi 3 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV phaùt phieáu rieâng cho moät soá HS, nhaéc HS khi noùi taùc duïng cuûa daáu hai chaám & daáu ngoaëc keùp, caàn vieát ra ví duï.
GV nhaän xeùt & choát laïi 
Cuûng coá - Daën doø: 
GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS trong giôø hoïc
Chuaån bò baøi: Oân taäp (tieát 5)
 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1
HS môû SGK, xem löôùt laïi 5 baøi MRVT thuoäc 3 chuû ñieåm treân
Caùc nhoùm HS laøm vieäc
Caùc nhoùm baùo caùo
Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi taäp
HS tìm caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ hoïc gaén vôùi 3 chuû ñieåm, phaùt bieåu
Vaøi HS nhìn baûng ñoïc laïi caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ
HS suy nghó, choïn 1 thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ, ñaët caâu hoaëc neâu hoaøn caûnh söû duïng thaønh ngöõ hoaëc tuïc ngöõ ñoù
HS tieáp noái nhau phaùt bieåu
Caû lôùp nhaän xeùt 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS laøm vaøo vôû. Vaøi HS laøm vaøo phieáu
Nhöõng HS laøm baøi treân phieáu trình baøy keát quaû laøm vieäc
Caû lôùp nhaän xeùt 
Thöù tö, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2010
Taäp ñoïc
OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I (Tieát 5)
 I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö ôû tieát 1; nhaän bieát ñöôïc caùc theå loaïi vaên xuoâi, kòch, thô, böôùc ñaàu naém ñöôïc nhaân vaät vaø tính caùch trong baøi taäp ñoïc laø truyeän keå ñaõ hoïc.
 II.CHUAÅN BÒ:
Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc & HTL trong 9 tuaàn ñaàu saùch Tieáng Vieät 4, taäp 1
1 tôø giaáy khoå to vieát saün lôøi giaûi BT2, 3 + 1 soá phieáu khoå to keû baûng ôû BT2, 3 cho caùc nhoùm laøm vieäc.
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng1: Kieåm tra taäp ñoïc & HTL
(1/3 soá HS trong lôùp) 
Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi (sau khi boác thaêm, ñöôïc xem laïi baøi khoaûng 1 – 2 phuùt)
GV cho ñieåm. HS naøo ñoïc khoâng ñaït yeâu caàu, GV cho caùc em veà nhaø luyeän ñoïc laïi trong tieát hoïc sau
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 2
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV nhaéc HS nhöõng vieäc caàn laøm ñeå thöïc hieän baøi taäp. Ñoïc thaàm caùc baøi taäp ñoïc thuoäc chuû ñieåm Treân ñoâi caùnh öôùc mô; ghi nhöõng ñieàu caàn nhôù vaøo baûng. 
GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm
GV daùn giaáy ñaõ ghi saün lôøi giaûi ñeå choát laïi
Hoaït ñoäng 2: Baøi taäp 3
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS neâu teân caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå theo chuû ñieåm: Ñoâi giaøy ba ta maøu xanh, Thöa chuyeän vôùi meï, Ñieàu öôùc cuûa vua Mi-ñaùt
GV nhaän xeùt
Cuûng coá - Daën doø: 
Chuaån bò baiø: Oân taäp (tieát 6)
HS ñoïc trong SGK 1 ñoaïn hoaëc caû baøi (theo chæ ñònh trong phieáu)
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS laøm vieäc theo nhoùm 4
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû 
Caû lôùp nhaän xeùt
1 – 2 HS ñoïc laïi keát quaû ñuùng
Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng
HS laøm vieäc theo nhoùm 
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû 
Caû lôùp nhaän xeùt
1 – 2 HS ñoïc laïi keát quaû ñuùng
Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng
Thöù naêm, ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2010
Taäp laøm vaên
OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KÌ I (Tieát 6)
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 Xaùc ñònh ñöôïc tieáng chæ coù vaàn vaø thanh, tieáng coù ñuû aâm ñaàu, vaàn vaø thanh trong ñoaïn 
 vaên; nhaän bieát ñöôïc töø ñôn, töø gheùp, töø laùy, danh töø (chæ ngöôøi, vaät, khaùi nieäm), ñoäng töø trong 
 ñoaïn vaên ngaén.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûng phuï ghi moâ hình ñaày ñuû cuûa aâm tieát
4 tôø giaáy khoå to vieát noäi dung baøi taäp 2 + 1 soá tôø vieát noäi dung baøi taäp 3, 4 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn oân taäp baøi taäp 1, 2
1 HS ñoïc ñoaïn vaên (BT1) & 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2
Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên taû chuù chuoàn chuoàn, tìm tieáng öùng vôùi moâ hình ñaõ cho
GV nhaéc caùc em löu yù: öùng vôùi moãi moâ hình, chæ caàn tìm 1 tieáng
GV nhaän xeùt, choát laïi
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn oân taäp baøi 3
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
GV nhaéc HS xem löôùt laïi caùc baøi Töø ñôn & töø phöùc, Töø gheùp & töø laùy ñeå thöïc hieän ñuùng
GV phaùt phieáu cho töøng caëp HS trao ñoåi, tìm trong ñoaïn vaên 3 töø ñôn, 3 töø gheùp, 3 töø laùy
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng 
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn oân taäp baøi taäp 4 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
GV ñaët caâu hoûi: Theá naøo laø danh töø? 
Theá naøo laø ñoäng töø?
GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng 
Cuûng coá - Daën doø: 
Chuaån bò : Kieåm tra GKI
1 HS ñoïc ñoaïn vaên (BT1) & 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2
HS laøm baøi vaøo vôû. 
HS trình baøy keát quaû tröôùc lôùp
Caû lôùp nhaän xeùt
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
HS laøm baøi xong daùn keát quaû leân baûng lôùp, trình baøy
Caû lôùp nhaän xeùt
HS söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng. 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
HS traû lôøi
HS laøm baøi
Caû lôùp nhaän xeùt
Thöù saùu, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2010
Luyeän töø vaø caâu
KIEÅM TRA GKI (Ñoïc – hieåu, LT&C)
Taäp laøm vaên
KIEÅM TRA GKI (Chính taû, TLV)

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 4 HKI.doc