Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ "Ý chí- Nghị lực" - Trường TH Cam Nghĩa 2

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ "Ý chí- Nghị lực" - Trường TH Cam Nghĩa 2

a)Các từ nói lên ý chí nghị lực của con người

 quyết chí ,quyết tâm, bền gan , bền chí ,bền lòng , kiên nhẫn ,kiên trì, kiên tâm ,kiên cường , kiên quyết, vững tâm , vững chí,vững dạ ,vững lòng.

b)Các từ nói lên những thử thách đối với ý chí của con người

khó khăn ,gian khổ ,gian truân , thử thách , thách thức , chông gai

ppt 13 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 17/02/2022 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ "Ý chí- Nghị lực" - Trường TH Cam Nghĩa 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ  ñeán tham döï tieát  Luyeän töø vaø caâu 4.   Tröôøng Tieåu hoïc Cam Nghóa 2 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
 Hãy tìm những từ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm :đỏ ,vui,cao. 
Kiểm tra bài cũ : 
 tính từ (tiếp theo ) 
Baøi 1 : 
Tìm caùc töø: 
a) Noùi leân yù chí, nghò löïc cuûa con ngöôøi 
M: quyeát chí 
b) Neâu leân thöû thaùch ñoái vôùi yù chí, nghò löïc cuûa con ngöôøi 
M: khoù khaên 
THẢO LUẬN NHÓM 4 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
 a)Các từ nói lên ý chí nghị lực của con người 
 b)Các từ nói lên những thử thách đối với ý chí của con người 
 quyết chí ,quyết tâm, bền gan , bền chí ,bền lòng , kiên nhẫn ,kiên trì, kiên tâm ,kiên cường , kiên quyết, vững tâm , vững chí,vững dạ ,vững lòng. 
 khó khăn ,gian khổ ,gian truân , thử thách , thách thức , chông gai 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
 Bài 2:Đặt câu với từ em vừa tìm được ở bài tập 1 
a)Từ thuộc nhóm a: 
b)Từ thuộc nhóm b: 
ý chí nghị lực của con người . 
nói lên thử thách đối với con người. 
Thi tiếp sức 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Bài 3 :Viết một đoạn văn ngắn nói về một người có ý chí vượt qua nhiều thử thách ,đạt được thành công . 
GỢI Ý : 
 +Có thể kểvề một người em quen biết nhờ đọc sách báo nghe qua ai đókể lại hoặc kể người thân trong gia đình ,người hàng xóm nhà em 
 +Có thể mở đầu hoặc kết thúc đoạn văn bằng một thành ngữ ,hay tục ngữ /sử dụng những từ tìm được ở BT1 để viết bài . 
THẢO LUÂN NHÓM ĐÔI 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
 Anh Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay nhưng vẫn muốn đi học.Anh đã tập viết bằng các ngón chân của mình .Mặc dù 
những ngày đầu tập viết đối với anh rất khó khăn ,đôi lúc các ngón chân co quắp lại khiến anh đau đớn vô cùng .Mực đổ tung tóe ,có lúc anh toan nghỉ học ,nhưng rồi anh lại quyết tâm ,kiên trì luyện tập .Kết quả những bài viết của anh được cô giáo ghi điểm chín ,điểm mười . 
Đoạn văn hay 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Thi tìm töø ñuùng: 
 Tìm moät töø ñôn chæ: yù muoán beàn bæ theo ñuoåi moät vieäc gì toát ñeïp vaøo caùc choã troáng trong caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ sau: 
	a) Coù thì neân. 
	b) Coù laøm quan, coù laøm giaøu. 
	c) Tuoåi nhoû lôùn. 
	d) Beàn gan vöõng . 
	e) Vöõng beàn loøng. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
chí 
chí 
gan 
chí 
chí 
chí 
Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 11 naêm 2009 
Luyeän töø vaø caâu 
Môû roäng voán töø: YÙ chí- Nghò löïc 
Dặn dò :Ghi lại vào sổ tay từ ngữ những từ ở bài tập 1.Viết lại đoạn văn vào vở . 
Tiết sau :câu hỏi và dấu chấm hỏi . 
CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN 
QUÍ THAÀY COÂ ÑAÕ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ LÔÙP 4 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_mo_rong_von_tu_y_chi_ngh.ppt