Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: My day

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: My day

Unit 7:

My Day

Section:

B. 1, 2, 3

Consolidation:

I . at .

6.30

7.00

have breakfast

go to school

 

ppt 13 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: My day", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N ¨ng Kh¶. Primary School 
Teacher:Chi Khanh 
English 4 
Wednesday, January 13 th 2010 
* Warm up : 
* Vocab and M.S of Section A of Unit 7 
Unit 7 : 
Section 
My Day 
B. 1, 2, 3 
Wednesday, January 13 th 2010 
Listen and repeat: B.1 - P.70 
Unit 7 : 
Section : 
My Day 
B. 1, 2, 3 
Dialogue : * Model Sentences : 
Linda: 
I go to school at eight o’clock. 
Nam: 
I go to school at seven o’clock. 
(Mình đi học vào lúc 8 giờ.) 
(Còn mình đi học vào lúc 7 giờ.) 
Unit 7 : 
Section: 
My Day 
B. 1, 2, 3 
What about you? 
(Còn bạn thì sao?) 
2. Let’s talk: B.2 – P.71 
Unit 7 : 
Section: 
My Day 
B. 1, 2, 3 
get up 
6.00 
6.30 
have breakfast 
7.00 
go to school 
10.30 
go to bed 
2 . Let’s talk: B.2 – P.71 
Unit 7 : 
Section : 
My Day 
B. 1, 2, 3 
6.30 
have breakfast 
ăn sáng 
I ............. at ........... 
2. Let’s talk: B.2 – P.71 
Unit 7 : 
Section 
My Day 
B. 1, 2, 3 
7.00 
go to school 
đi học 
I ........... at ........... 
2. Let’s talk: B.2 – P.71 
Unit 7 : 
Section : 
My Day 
B. 1, 2, 3 
10.30 
go to bed 
đi ngủ 
I ........... at .......... 
3 . Listen and number: B.3 – P.71 
Unit 7 : 
Section : 
My Day 
B. 1, 2, 3 
2 
3 
1 
Consolidation: 
Unit 7 : 
Section : 
My Day 
B. 1, 2, 3 
I ............. at .............. 
go to school 
7.00 
have breakfast 
6.30 
Homework 
* Learn the lesson by heart. 
* Do the exercise 6, 7, 8 on P.56, 57 - Workbook. 
* Prepare “Unit 7. Lesson 4. B.4 7 ” 
Thank you! 
Goodbye. See you again ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_7_my_day.ppt