Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 4

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 4

I. Give the meanings of the following words: ( Đưa nghĩa của các từ sau)

1. birthday:

2. candy: .

3. kite: .

4. When: .

5. homework:

6. map: .

 7. .:Môn âm nhạc

8. . .:môn khoa học

9. . .: Thứ 3

10. .: số 20

11. . .: bức tường

12. .: bữa sáng 13. . : bác sĩ

14. subject: .

15. .: bong đá

16. .: cái mũ

17. . : cái kem

18. lunch: . .

II. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau, điền chữ cái phù hợp)

1. I am __ __om England.

2. __ __ en is your birthday?

 It’s in No__ __mbe__.

3. I c__n swim but I can’t da__c__.

4. W__ ___ld you like __n ice-cream.

5. These are ma__ __. They a__e on the w__ll.

6. Thos__ are my noteb__ __ks. Th__y are on the ta__le.

7. What su__ject__ do you ha__e today? - I have Math__ and Eng__ish today.

8. Wh__n do you have Mu__ic? - I have M__ __ic on Monday.

9. Wh__t ti___e is i__? - It’__ si__ o’__lock.

10. My fath__ __ is a doc__or.

 

doc 3 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 02/06/2021 Lượt xem 299Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
English test
I. Give the meanings of the following words: ( Đưa nghĩa của các từ sau)
1. birthday:
2. candy:..
3. kite:..
4. When:..
5. homework:
6. map:.
7. ..:Môn âm nhạc
8. ..:môn khoa học
9. ...: Thứ 3
10. .: số 20
11. ...: bức tường
12. .: bữa sáng
13. ..: bác sĩ
14. subject:.
15. ...: bong đá
16. ..: cái mũ
17. ..: cái kem
18. lunch:....
II. Complete the sentences. ( Hoàn thành các câu sau, điền chữ cái phù hợp)
1. I am __ __om England.
2. __ __ en is your birthday?
 It’s in No__ __mbe__.
3. I c__n swim but I can’t da__c__.
4. W__ ___ld you like __n ice-cream.
5. These are ma__ __. They a__e on the w__ll.
6. Thos__ are my noteb__ __ks. Th__y are on the ta__le.
7. What su__ject__ do you ha__e today? - I have Math__ and Eng__ish today.
8. Wh__n do you have Mu__ic? - I have M__ __ic on Monday.
9. Wh__t ti___e is i__? - It’__ si__ o’__lock.
10. My fath__ __ is a doc__or.
III. Complete the sentences .( Hoàn thành các câu sau, điền Từ phù hợp)
1. What . do you ..to school? -  go to school  7 .
2. What is his.? - He  a teacher.
3. There  20 desks .. my classroom.
4. What  do you like? - I like Music and Science.
5. .. are you ? - I am .. America.
IV. Find and correct the sentences below: ( T×m lçi vµ söa lçi c¸c c©u sau)
E.g. 0. I is from America. ® I am from America.
1. Where you are from? 	.
2. She is where from? 	.
3. I is from Hue.	.
4. She am from America.	.
5. Who that is?	.
6. He nine is years old.	
7. How old he is?	
8. When your is birthday?	
9. My birthday is November.	
10. It are in March. 	
11. This is for you gift.	.
12.I’m late. I’m sorry.	..
13.Birthday happy, Lan.	.
14. Thank you much very.	.
15. Welcome you are.	.
V. Read then answer the questions (§äc ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c©u hái.)
My name is Phong. I am ten years old. I am a student at Hoang Long Primary School. My birthday is in June. I am happy because today is my birthday.
This is my friend. Her name is Lan. She is eleven years old. Her birthday is in December. She is in the classroom now. I love her very much. 
1. What is his name?	..
2. How old is he?	.
3. Is he a student at Hoang Long Primary school?	..
4. Why is she happy? 	.
5. What is her name?	.
6. Where is she now?	.
7. Does Phong love Lan?	
VI. Hoµn thµnh c¸c bµi héi tho¹i sau.
1.	 Ba: 	Hello. My ______ is Ba.
	Peter:	Hi. I ______ Peter.
	Ba: 	Nice to ______ you. _____ are you from?
	Peter:	I am _____ America. And ______?
	Ba:	_______ am from Vietnam.
2. Lan: 	______ is that?
	Mai:	That ___ Alan.
	Lan: 	Where is he ______?
	Mai:	______ is from Singapore.
3.	Ba: When ____ your _____________?
	An: It is __________ December.
4.	Nga: Hello. _____ name is _______
	Hoa: Hi. I ______ Hoa.
	Nga: Nice to meet you, Hoa. How _____ _____ you?
	Hoa: I’m twelve years old.
	Nga: When is ________ birthday, Hoa?
	Hoa: It _____ ______ June.	
VII. §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u sau
Hi. My name is Ba. I’m nine years old. I am a sudent at Hoang Long Primary School. My birthday is in July.
 This is my friend. Her name is LiLi. She is ten years old. She is a student at Thang Long Primary School. She is in the classroom now. She is very happy because today is her birthday.
1. What is his name?................................................................................................
2. How old is he? .
3. When is his birthday?.........................................................................................
4. What is his friend’s name?.................................................................................
5. How old is she? ..
6. Is she a student at Thang Long Primary School? ..

Tài liệu đính kèm:

  • docbai kiem tra tieng anh lop 4.doc