Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 4 - Đề 3 - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 4 - Đề 3 - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

Bài 7: Một hình bình hành có cạnh đáy 50 cm, chiều cao của hình bằng 1/2 cạnh đáy. Tính

diện tích hình bình hành. (1 điểm)

Bài giải

 Bài 8: Bài toán (2 điểm )

 Ở một trường học có phong trào trồng cây xanh, trong đó lớp 4B trồng nhiều hơn lớp 4A là 216 cây. Biết rằng số cây lớp 4A trồng bằng 3/5 số cây lớp 4B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài giải

 

doc 4 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 15/01/2022 Lượt xem 520Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán Khối 4 - Đề 3 - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường . 	ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp..	 Môn Toán: Khối 4
Họ và tên..	  Năm học: 2011-2012 
 Thời gian: phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
Người coi KT..
Người chấm KT.
Bài 1: (1 điểm)
a. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 4 ; 7 ; 4 ; 3
 5 5 6 6 
.
.
b. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:
 7 ; 6 ; 7 ; 8
 8 4 9 8
..
Bài 2 
: Tính (2 điểm)	
a./ 	 + =  c./ x 2 = 
b./	 - =  d./ : = 
Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
	a. 	  	c. .. 
	b.	  	d. .. 
Bài 4: (1 điểm)
*Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng (0,5 điểm)
a/ Phân số bằng phân số nào sau đây:
a. 	 b. 	 c. 	 d. 	
b/ Trong các phân số sau, phân số tối giản là:
 a. 5 b. 6 c. 4 d. 12
 10 8 12 13
* Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
 c. 5 kg + 3 kg 8 kg d. 5 m2 x 7 5 m2 
 12 4 16 7
Bài 5: Tìm X (1 điểm) 
a. - X = 	 b. X : = 
.	.
	.
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau (1 điểm)
	a. : - 	 	 b. - x 
.	.
	.
Bài 7: Một hình bình hành có cạnh đáy 50 cm, chiều cao của hình bằng 1/2 cạnh đáy. Tính
diện tích hình bình hành. (1 điểm)
Bài giải
 Bài 8: Bài toán (2 điểm )
	Ở một trường học có phong trào trồng cây xanh, trong đó lớp 4B trồng nhiều hơn lớp 4A là 216 cây. Biết rằng số cây lớp 4A trồng bằng 3/5 số cây lớp 4B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?
Bài giải
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II KHỐI 4
Năm học: 2011-2012
Bài 1: (1 điểm) Đúng mỗi câu được 0,5 điểm
a. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 3 ; 4 ; 4 ; 7
 6 6 5 5 
b. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:
 6 ; 8 ; 7 ; 7
 4 8 8 9
Bài 2 
: Tính (2 điểm) đúng mỗi câu được 0,5 điểm	
a. 6 + 1 = 6 + 2 = 8 = 4 (0,5 đ)
 10 5 10 10 10 5
b. 9 _ 3 = 9 _ 6 = 3 (0,5 đ)
 16 8 16 16 16
c. 3 x 2 = 3 x 2 = 6 (0,5 đ)
 7 7 7
d. 9 : 1 = 9 x 3 = 27 (0,5 đ)
 5 3 5 1 5
Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
Đúng mỗi câu 0,25 điểm
 a. 	 > 	c. < 
	b. 	 > 	d. = . 
Bài 4: Đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:
a. Phân số bằng phân số nào sau đây: ( 0,25 đ) a. 
b/ Trong các phân số sau, phân số tối giản là : d. 12
 13
c. 8 kg S d. 5 m2 Đ
 16 
Bài 5: Tìm X ( đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
a. 5 _ X = 1 b. . X : = 
 7 2
 5 _ 1 X = 1 . x 5
 X = 7 2 2 7 
 X = 3 X = 5
 14 14
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau (1 điểm)
Đúng mỗi câu 0,5 điểm
a. : - = 3 _ 1 = 1
 14 7 14
b. 9 _ 3 x 1 = 9 _ 3 = 6 = 3
 16 8 2 16 16 16 8
Bài 7: 
Giải
Chiều cao của hình bình hành là: (0,25 đ)
50 : 2 = 25 ( cm) (0,25 đ)
Diện tích hình bình hành là: (0,25 đ)
x 25 = 1250 (cm2 ) (0,25 đ)
 Đáp số : 1250 cm2 
Bài 8: Bài toán (2 đ )
Giải
Hiệu số phần bằng nhau là: (0,25 đ)
5 – 3 = 2 (phần) (0,25đ) 
Số cây lớp 4A trồng được là: (0,125 đ)
216 : 2 x 3 = 324 (cây) (0,5 đ)
Số cây lớp 4B trồng được là: (0,125 đ)
324 + 216 = 540 (cây) (0,5 đ)
Đáp số: Lớp 4A: 324 cây (0,125 đ)
 Lớp 4B: 540 cây (0,125 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KTGKII LOP 4 TOAN DE 3.doc