Giáo án Chính tả 4 tiết 3: Cháu nghe câu chuyện của bà

Giáo án Chính tả 4 tiết 3: Cháu nghe câu chuyện của bà

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN CHÍNH TẢ - TUẦN 3 - TIẾT 3

Tên bài dạy: Cháu nghe câu chuyện của bà - Tiết : 3

I. MỤC TIÊU

- Nghe – viết và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình báy đúng các dòng thơ lục bát các khổ thơ.

- Làm đúng bài tập a,b

- GDHS có lòng thương người, biết giúp đỡ người già.

II. CHUẨN BỊ

- Giaùo vieân: Bảng phụ ghi baøi taäp 2/ tr 27.

- Hoïc sinh: xem tröôùc baøi

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:

 

doc 3 trang Người đăng hoaithu33 Lượt xem 888Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 4 tiết 3: Cháu nghe câu chuyện của bà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN CHÍNH TẢ - TUẦN 3 - TIẾT 3
Tên bài dạy: Cháu nghe câu chuyện của bà - Tiết : 3
Ngày 31.8.2009 – Sáng 43 (tiết3)
I. MỤC TIÊU
- Nghe – viết và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình báy đúng các dòng thơ lục bát các khổ thơ.
- Làm đúng bài tập a,b
- GDHS có lòng thương người, biết giúp đỡ người già.
II. CHUẨN BỊ
- Giaùo vieân: Bảng phụ ghi baøi taäp 2/ tr 27.
- Hoïc sinh: xem tröôùc baøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Thaày
Troø
Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng 
+ Ổn định
+ Kieåm tra kieán thöùc cuõ: 
Möôøi naêm coõng baïn ñi hoïc
- Củng cố từ viết sai: khúc khuỷu, gập ghềnh, vượt suối, đội tuyển.
- Kiên tra tập HS về sửa lỗi
- Nhân xét
+ Bài mới: Cháu nghe câu chuyện của bà
Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới 
¬Hình thức
¬Nội dung
- GV đọc toàn bài
- Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài.
 ¬ Baïn nhoû thaáy baø coù ñieàu gì khaùc moïi ngaøy?
 - Baïn nhoû thaáy baø vöøa ñi vöøa choáng gaäy.
¬ Baøi thô noùi leân ñieàu gì?
 - Baøi thô noùi leân tình thöông cuûa hai baø chaùu daønh cho moät cuï giaø bò laãn ñeán möùc khoâng bieát caû ñöôøng veà nhaø mình.
-Hướng dẫn viết từ khó
.GV đọc từng câu , HS xác định từ khó , từ dễ lẫn
- HS viết vào bảng con:
+Từ khó viết:nhòa rưng rưng, nước mắt, đau lưng, bỗng nhiên,
- GV đọc toàn bài
- HD cách trình bày thơ lục bát
- GV đọc cụm câu, từ
- HS viết vào tập
- Đọc toàn bài cho HS soát lỗi 
- HD soát lỗi, chấm điểm
- Tổng kết – lưu ý một số từ còn viết sai.
Hoạt động 3: Luyện tập – thực hành
­Hình thức: cá nhân - cả lớp - nhóm đôi
+Bài 2/tr27 – phiếu
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung
-HS đọc 
a.- Điền vào chỗi trống tr hay ch?
 Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất phục. Người xưa có câu “ Trúc dầu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”, Tre là thẳng thắn, bất khuất ! Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta. Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng đánh giặc.
 Theo Thép Mới
- HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh
- Truùc daãu chaùy, ñoá ngay vaãn thaúng em hieåu nghóa laø gì?
- Caây truùc, caây tre thaân coù nhieàu ñoát duø bò ñoát noù vaãn coù daùng thaúng.
- Ñoaïn vaên muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì?
- Ñoaïn vaên ca ngôïi caây tre thaúng thaén, baát khuaát laø baïn cuûa con ngöôøi.
b. Tieán haønh töông töï phaàn a
 Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu sắc? 
b. lôøi giaûi: 
- trieån laõm – baûo – thöû – veõ caûnh – caûnh – veõ caûnh – khaúng – bôûi –sĩ - vẽ – ôû chaúng
- HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh
- Câu chuyện mang tính khôi hài như thế nào?
- Người xem tranh không cần suy nghĩ mà nói lên bức tranh này vẽ cảnh hoàng hôn vì biết rất rõ về người họa sĩ nầy không bao giờ thức dậy trước lúc bình minh (nên không thể vẽ được cảnh bình minh).
Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò
- Lưu ý 1 số từ HS còn viết sai
- Tổng kết đánh giá tiết học
- Dặn dò: 
 + Xem lại bài, sửa lổi sai
 + Chuẩn bị: Truyện cổ nước mình.
@ Nhaän xeùt 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 3 - CHAU NGHE CAU CHUYEN CUA BA.doc