Giáo án Địa lý 4, kì II

Giáo án Địa lý 4, kì II

Tuần 19

THAØNH PHOÁ HAÛI PHOØNG

I.Muïc tieâu :

- Nêu được một số ñaëc ñieåm chủ yếu cuûa TP Haûi Phoøng:

+ Vị trí: ven biển, bên bờ sông Cấm.

+ Tp cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu, trung tâm du lịch,

+Chỉ ñöôïc Haûi Phoøng treân baûn ñoà (lược đồ).

+HS khá giỏi :Kể một số điều kiện để Hải Phòng trở thành một cản biển, một trung tâm du lịch lớn của nước ta( Hải Phòng nằm ven biển ,bên bờ sông Cấm, thuận tiện cho tàu neo đậu, có bờ biển với nhiều cảnh đẹp)

II.Chuaån bò :

- Caùc BÑ :haønh chính, giao thoâng VN.

- Tranh, aûnh veà TP Haûi Phoøng (HS söu taàm)

 

doc 38 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 472Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lý 4, kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 
THAØNH PHOÁ HAÛI PHOØNG
I.Muïc tieâu :
- Nêu được một số ñaëc ñieåm chủ yếu cuûa TP Haûi Phoøng:
+ Vị trí: ven biển, bên bờ sông Cấm.
+ Tp cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu, trung tâm du lịch, 
+Chỉ ñöôïc Haûi Phoøng treân baûn ñoà (lược đồ).
+HS khá giỏi :Kể một số điều kiện để Hải Phòng trở thành một cản biển, một trung tâm du lịch lớn của nước ta( Hải Phòng nằm ven biển ,bên bờ sông Cấm, thuận tiện cho tàu neo đậu, có bờ biển với nhiều cảnh đẹp)
II.Chuaån bò :
- Caùc BÑ :haønh chính, giao thoâng VN.
- Tranh, aûnh veà TP Haûi Phoøng (HS söu taàm)
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:Cho HS haùt .
2.KTBC : 
 -Chæ vò trí cuûa thuû ñoâ Haø Noäi treân BÑ.
 -Neâu nhöõng daãn chöùng cho thaáy HN laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc haøng ñaàu cuûa nöôùc ta .
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta seõ böôùc sang tìm hieåu moät thaønh phoá môùi, nôi ñöôïc meänh danh laø “thaønh phoá caûng” 
 b.Phaùt trieån baøi : 
 1/.Haûi Phoøng thaønh phoá caûng:
 *Hoaït ñoäng nhoùm:
 -Cho caùc nhoùm döïa vaøo SGK, BÑ haønh chính vaø giao thoângVN, tranh, aûnh thaûo luaän theo gôïi yù sau:
 +TP Haûi Phoøng naèm ôû ñaâu?
 +Chæ vò trí Haûi Phoøng treân löôïc ñoà vaø cho bieát HP giaùp vôùi caùc tænh naøo ?
 +Töø HP coù theå ñi ñeán caùc tænh khaùc baèng caùc loaïi ñöôøng giao thoâng naøo ?
 +HP coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh moät caûng bieån ?
 +Moâ taû veà hoaït ñoäng cuûa caûng HP.
 - GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn traû lôøi .
 2/.Ñoùng taøu laø ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Haûi Phoøng:
 *Hoaït ñoäng caû lôùp:
 -Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
 +So vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, coâng nghieäp ñoùng taøu ôû HP coù vai troø nhö theá naøo?
 +Keå teân caùc nhaø maùy ñoùng taøu ôû HP .
 +Keå teân caùc saûn phaåm cuûa ngaønh ñoùng taøu ôû HP (xaø lan, taøu ñaùnh caù, taøu du lòch, taøu chôû khaùch, taøu chôû haøng)
 3/.Haûi Phoøng laø trung taâm du lòch:
 * Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -Cho HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh ñeå thaûo luaän theo gôïi yù :
 +Haûi Phoøng coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch ?
 -GV nhaän xeùt, keát luaän.
4.Cuûng coá - Daën doø:: 
 -GV: Ñeán HP chuùng ta coù theå tham gia ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng lí thuù :nghæ maùt, taém bieån, tham gia caùc danh lam thaéng caûnh, leã hoäi ,vöôøn quoác gia caùt Baø 
 -Keå moät soá ñieàu kieän ñeå HP trôû thaønh moät caûng bieån, moät trung taâm du lòch .
 -Neâu teân caùc saûn phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp ñoùng taøu ôû HP.
 -Cho HS ñoïc baøi trong khung .
 -Nhaän xeùt tieát hoïc .
 -Chuaån bò baøi tieát sau: “Ñoàng baèng Nam Boä”.
-Caû lôùp .
-HS leân chæ BÑ vaø traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS caùc nhoùm thaûo luaän.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS traû lôøi caâu hoûi .
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-HS caùc nhoùm thaûo luaän .
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp.
-HS traû lôøi .
-HS ñoïc .
-HS caû lôùp.
Tuần 20 
 ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ
I.Muïc tieâu :
HS bieát ñoàng baèng Nam Boä:
- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình , đất đai, sông ngòi của đồng bằng Nam Bộ:
 + Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta, do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.
 + Đồng bằng Nam Bộ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, dất mặn cần phải cải tạo.
- Chỉ được vị trí đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền, sông Hậu trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam.
- Quan sát hình , tìm, chỉ, và kể tên một số sông lớn của đồng bằng Nam: Bộ sông Tiền, sông Hậu .
* HS khá, giỏi:
 + Giải thích vì sao ở nước ta sông Mê Công lại có tên là Cửu Long: do nước sông đổ ra biển qua 9 cửa sông.
 + Giải thích vì sao ở đồng bằng Nam Bộ người dân không đắp đê ven sông: để nước lũ đưa phù sa vào các cánh đồng.
II.Chuaån bò :
	- Baûn ñoà :Ñòa lí töï nhieân, haønh chính VN.
	-Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam Bộ ( Phóng to )
- Phiếu Học tập dành cho hoạt động 2
 - Bảng ô chữ kỳ diệu
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:
 .2.KTBC : 
 GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Trong những bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phía Nam để tìm hiểu và khám phá đồng bằng Nam Bộ
 b.Phaùt trieån baøi : 
 1/.Ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa nöôùc ta:
 *Hoaït ñoäng nhóm đôi
 -GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:
 +ÑB Nam Boä naèm ôû phía naøo cuûa ñaát nöôùc? Do caùc soâng naøo boài ñaép neân ?
 +ÑB Nam Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì tieâu bieåu (dieän tích, ñòa hình, ñaát ñai.)?
+Tìm vaø chæ treân BÑ Ñòa Lí töï nhieân VN vò trí ÑB Nam Boä, Ñoàng Thaùp Möôøi, Kieân Giang, Caø Mau, caùc keânh raïch .
 GV nhaän xeù, keát luaän.
 2/.Maïng löôùi soâng ngoøi ,keânh raïch chaèng chòt:
 *Hoaït ñoäng nhóm
 GVphát phiếu cho HS quan saùt SGK vaø traû lôøi caâu hoûi:
 Nhóm 1 :Tìm vaø keå teân moät soá soâng lôùn,keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä?Neâu nhaän xeùt veà maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä (nhieàu hay ít soâng?)
 Nhóm 2 : Neâu ñaëc ñieåm soâng Meâ Coâng .
 + Nhóm 3: Giải thích vì sao ở nước ta sông Mê Công lại có tên là Cửu Long?
 -GV nhaän xeùt vaø chæ laïi vò trí soâng Meâ Coâng, soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Ñoàng Nai, keânh Vónh Teá  treân baûn ñoà .
 * Hoaït ñoängcaù nhaân:
 -Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caâu hoûi :
 +Vì sao ôû ÑB Nam Boä ngöôøi daân khoâng ñaép ñeâ ven soâng ?
 +Soâng ôû ÑB Nam Boä coù taùc duïng gì ?
 +Ñeå khaéc phuïc tình traïng thieáu nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ, ngöôøi daân nôi ñaây ñaõ laøm gì ?
 -GV moâ taû theâm veà caûnh luõ luït vaøo muøa möa, tình traïng thieáu nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ ôû ÑB Nam Boä .
GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ cuối bài
4.Cuûng coá - Daën doø: 
 Trò chơi : “Ô chữ kỳ diệu”
Gvđưa ra ô chữ với những lời gợi ý, có nội dung kiến thức bài học
+Yêu cầu HS tìm ra các ô chữ hàng ngang và hàng dọc. Nội dung ô chữ
H
C
I
T
Ê
 N
I
D
Ñ
OÂ
N
G
	1
 A
S
U
H
P
 2 2.
M
C
A
 3.
A
R
T
 3 4.
B
 	4
M
Ê
C
 Ô
 	5
 OÂ chöõ haøng doïc: Nam Bộ
1/Đồng bằng Nam Bộ gấp khoảng 3 lần đồng bằng Bắc Bộ về dặc điểm này.
2/Đây là loại đất có chủ yếu của đồng bằng Nam Bộ.
3/Đây là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng Nam Bộ.
4/Đây là đồng bằng có diện tích lớn thứ hai ở nước ta.
5/ Tên con sông bồi đắp nên đồng bằng Nam Bộ và bắt nguồn từ Trung Quốc 
Ô chữ hàng dọc : Nam Bộ
GV phổ biến luât chơi :Mỗi nhóm chơi sau khi nghe lời gợi ý xong suy nghĩ hội ý và phất cờ giành quyền trả lời. Nhóm nào phất cờ trước , trả lời nhanh ghi được 10 điểm. trả lời sai mất quyền trả lờivà nhường quyền cho nhóm khác. Trong khi HS phát biểu nếu HS và GV nhận xét đối chiếu đúng kiến thức đã học thì GV ghi vào “ Ô chữ kỳ diêu”.
-Nhóm thắng cuộc là nhóm ghi được nhiều điểm nhất.
-Tìm được từ hàng dọc được 20 điểm
- Trò chơi kết thức nếu ô chữ hàng ngang và hàng dọc được đoán ra. Khi đó GV tuyên dương khen ngợi đội thắng cuộc, động viên , khích lệ đội còn lại.
 -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi: 
 -Nhaän xeùt tieát hoïc .
-HS hát
-HS chuaån bò .
-HS traû lôøi.
+Naèm ôû phía Nam. Do soâng Meâ Coâng vaø soâng Ñoàng Nai boài ñaép neân.
 +Laø ÑB lôùn nhaát caû nöôùc ,coù dieän tích lôùn gaáp 3 laàn ÑB Baéc Boä. ÑB coù maïng löôùi soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt .Ngoaøi ñaát ñai maøu môõ coøn nhieàu ñaát chua, maën, caàn caûi taïo.
 +HS leân chæ BÑ.
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS traû lôøi caâu hoûi .
 +HS tìm.
+Do daân ñaøo raát nhieàu keânh raïch noái caùc soâng vôùi nhau ,laøm cho ÑB coù heä thoáng keânh raïch chaèng chòt .
+Laø moät trong nhöõng soâng lôùn treân theá giôùi baét nguoàn töø TQ chaûy qua nhieàu nöôùc vaø ñoå ra Bieån Ñoâng.
+Do hai nhaùnh soâng Tieàn, soâng Haäu ñoå ra baèng chín cöûa neân coù teân laø Cöûu Long .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS traû lôøi .
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-3 HS ñoïc .
P
A
Ă
N
G
Ô
B
C
U
Tuần 21 – Thứ tư , ngày 20 tháng 01 năm 2010
NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ
I.Muïc tieâu:
- Nhớ được tên một số dân tộc sống ở ñoàng baèng Nam Boä: Kinh, Khơ- me, Chăm, Hoa.
- Trình bài một số đặc điểm tiêu biểu về nhà ở, trang phục của người dân ở ñoàng baèng Nam Boä:
 + Người dân ở Tây Nam Boä thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh, rạch, nhà cửa đơn sơ.
 + Trang phục chủ yếu của người dân ở ñoàng baèng Nam Boä trước đây là quần áo bà ba và chiếc khăn rằn.
* HS khá, giỏi: Biết được sự thích ứng của con người với điều kiện tự nhiên ở đồng bằng Nam Bộ; vùng nhiều song, kênh rạch – nhà ở dọc sông; xuồng, ghe là phương tiện đi lại phổ biến.
II.Chuaån bò:
- BÑ phaân boá daân cö VN. 
- Tranh, aûnh veà nhaø ôû, laømg queâ, trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä (HS söu taàm)
III.Hoaït ñoäng treân lôùp:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh: Kieåm tra phaàn chuaån bò cuûa HS.
2.KTBC : 
 -ÑB Nam Boä do phuø sa soâng naøo boài ñaép neân?
 -Ñoàng baèng Nam Boä coù ñaëc ñieåm gì ?
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi daân soáng ôû ñoàng baèng Baéc Boä chuû yeáu laø ngöôøi Kinh. Coøn ôû ñoàng baèng Nam Boä thì ngöôøi daân soáng ôû ñaây laø nhöõng daân toäc naøo? Nhaø ôû, laøng xoùm nôi ñaây coù ñaëc ñieåm gì khaùc ñoàng baèng Baéc Boä? Chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu qua baøi: Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä.
 b.Phaùt trieån baøi : 
 1/.Nhaø cöûa cuûa ngöôøi daân:
 *Hoaït ñoäng caû lôùp: 
 -GV cho HS döïa vaøo SGK, BÑ vaø cho bieát:
 +Ngöôøi daân soáng ôû ÑB Nam Boä thuoäc nhöõng daân toäc naøo?
 +Ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø ôû ñaâu? Vì sao?
 +Phöông tieän ñi laïi phoå bieán cuûa ngöôøi daân nôi ñaây laø gì ?
 -GV nhaän xeùt, keát luaän.
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 - Cho HS caùc nhoùm quan saùt hình 1 vaø cho bieát: nhaø ôû cuûa ngöôøi daân thöôøng phaân boá ôû ñaâu?
 -Gv cho HS xem tranh, aûnh caùc ngoâi nhaø kieåu môùi kieân coá, khang trang, ñöôïc xaây baèng gaïch, xi maêng, ñoå maùi baèng hoaëc lôïp ngoùi ñeå thaáy söï t ... yeâu caàu HS tìm treân hình 1 vaø cho bieát nhöõng nôi naøo cuûa ÑN thu huùt khaùch du lòch, nhöõng ñieåm ñoù thöôøng naèm ôû ñaâu?
 -Cho HS ñoïc ñoaïn vaên trong SGK ñeå boå sung theâm moät soá ñòa ñieåm du lòch khaùc nhö Nguõ haønh sôn, Baûo taøng Chaêm. Ñeà nghò HS keå theâm nhöõng ñòa ñieåm khaùc maø HS bieát.
4.Cuûng coá - Daën doø: 
 -2 HS ñoïc baøi trong khung.
 -Cho HS leân chæ vò trí TP ÑN treân baûn ñoà vaø nhaéc laïi vò trí naøy.
 -Giaûi thích lí do ÑN vöøa laø TP caûng, vöøa laø TP du lòch.
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi: “Bieån, Ñaûo vaø Quaàn ñaûo”
-HS traû lôøi.
-Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung.
-Caû lôùp quan saùt , traû lôøi .
-HS quan saùt vaø traû lôøi.
 +ÔÛ phía nam ñeøo Haûi Vaân, beân soâng Haøn vaø vònh ÑN .
 +Ñaø Naüng coù caûng bieån Sa Tieân , caûng soâng Haøn gaàn nhau .
-HS quan saùt vaø neâu.
-HS caû lôùp .
- Vaøi HS.
-HS lieân heä baøi 25.
-HS tìm.
-HS ñoïc .
-HS ñoïc.
-HS tìm vaø traû lôøi .
-Caû lôùp.
Tuần 32 – Thứ tư , ngày 21 tháng 04 năm 2010
BIEÅN, ÑAÛO VAØ QUAÀN ÑAÛO
I.Muïc tieâu :
- Nhận biết được vị trí của biển đông, một số vịnh, quần đảo, đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ (lược đồ): vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, đảo Cát Bà, côn đảo, Phú Quốc.
- Sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo ở nước ta; Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo.
- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của đảo và quần đảo : 
 + Khai thác khoáng sản: dầu khí, cát trắng, muối.
 + Đánh bắt và nuôi trồng hải sản.
* HS khá, giỏi : 
 + Biết biển đông bao bọc những phần nào của đất liền nước ta.
 + Biết vai trò của biểt, đảo và quần đảo đối với nước ta: Kho muối vô tận, nhiều hải sản, khoáng sản quý, điều hòa khí hậu, có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dụng các cảng biển. 
II.Chuaån bò :
	 - BÑ Ñòa lí töï nhieân VN.
	 - Tranh, aûnh veà bieån, ñaûo VN.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:HS haùt .
2.KTBC : 
 1-Em haõy neâu teân moät soá ngaønh saûn xuaát cuûa ÑN?
 2-Vì sao ÑN laïi thu huùt nhieàu khaùch du lòch?
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm .
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: đđđĐất nước ta là đất nước rừng vàng, biển bạc.Với hình chữ S,Đất nước ta có hơn 3200km đường bờ biển, thuận lợi cho nhiều hoạt động sản xuât của nước ta.Vậy để biết thêm về nguồn tài nguyên quý giá và vô cùng quan trọng này, trong những bài tiếp sau , chúng ta cùng tìm hiểu về vùng biển Việt Nam, Bài mở đầu là : “Biển đảo và quần đảo”
 b.Phaùt trieån baøi : 
 1/.Vuøng bieån Vieät Nam:
 *Hoaït ñoäng theo dãy bàn( Phiếu học tập )
+Chæ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam, vị trí của biển đông vònh Baéc Boä , vònh Thaùi Lan 
+ Nêu những giá trị và lợi ích đem lại của biển Đông đối với nước ta
 -GV cho HS trình baøy keát quaû. 
 -GV moâ taû, cho HS xem tranh, aûnh veà bieån cuûa nöôùc ta, phaân tích theâm veà vai troø cuûa Bieån Ñoâng ñoái vôùi nöôùc ta.
 2/.Ñaûo vaø quaàn ñaûo :
 *Hoaït ñoäng caû lôùp: 
 -GV chæ caùc ñaûo, quaàn ñaûo treân Bieån Ñoâng vaø yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi:
 +Em hieåu theá naøo laø ñaûo, quaàn ñaûo?
 GV giải thích :Đảo là bộ phận đất nổi, nhỏ hơn lục đỉa xung quanh, có nước biển và đại duong bao bọc.
Quần đảo : là nơi tập trung nhiều đảo
+Bieån cuûa nöôùc ta coù nhieàu ñaûo, quaàn ñaûo khoâng?
 -GV nhaän xeùt phaàn traû lôøi cuûa HS.
 * Hoaït ñoäng nhoùm: (4nhóm )
 Cho HS döïa vaøo tranh, aûnh, SGK, thaûo luaän caùc caâu hoûi sau:
 Kể tên các đảo và quần đảo chính cùng hoạt động sản xuất ở đó.
Nhóm 1: Vịnh Bắc Bộ 
Nhóm 2: Biển miền Trung
Nhóm 3-4: Biển phía Nam và Tây Nam
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả
- GV: nhận xét và đưa ra kết luân
4.Cuûng coá - Daën doø:
-Cho HS ñoïc baøi hoïc trong SGK.
-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xem ai nhớ nhất ”
-GV : phổ biến luật chơi
-GV : nêu chủ đề 
_( mỗi câu trả lời đúng được tặng một món quà)
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Chuaån bò baøi ôû nhaø: “Khai thaùc khoaùng saûn vaø haûi saûn ôû vuøng bieån VN”.
-HS haùt .
-HS traû lôøi .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS quan saùt vaø traû lôøi.
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung .
-Vài HS
-HS thực hiện
Hs thảo luận ghi vào phiếu
- Vài HS
-HS theo dõi
-HS trả lời
-HS thực hiện
-HS Nhóm 1+Vịnh Bắc Bộ : Có đảo Cái Bầu, Cát Bà, Vịnh Hạ Long. Hoạt động sản xuất ở đây là làm nghề đánh cá và phát triện du lịch
-HS Nhóm 2+Biển miền Trung có quần đảo Trường Sa Và Hoàng Sa. Hoạt động ở đây mang tính tự cấp, có một vài đảo nhỏ như : Lí Sơn và Phú Quốc
-HS Nhóm 3,4+ Biển phía nam và phía tây Nam có đảo Phú Quốc , Côn Đảo. Hoạt động sản xuất : làm nước mắm & trồng hồ tiêu xuất khầu ( Phú Quốc & Côn Đảo còn là nơi tham quan du lịch rất hấp dẫn )
-HS lắng nghe.
_ HS phát biểu bằng cách giơ tay
Tuần 33 – Thứ tư , ngày 24 tháng 02 năm 2010
KHAI THAÙC KHOAÙNG SAÛN VAØ HAÛI SAÛN
ÔÛ VUØNG BIEÅN VIEÄT NAM
I.Muïc tieâu :
- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo (hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển,..).
 + Khai thác khoáng sản: dầu khí, cát trắng, muối.
 + Đánh bắt và nuôi trồng hải sản.
 + Phát triển du lịch.
 - Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản ở nước ta.
* HS khá, giỏi: 
 + Nêu thứ tự các công việt từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản.
 + Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ,
II.Chuaån bò :
 	 - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN.
	- Tranh, aûnh veà khai thaùc daàu khí; Khai thaùc vaø nuoâi haûi saûn, oâ nhieãm moâi tröôøng bieån.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS .
2.KTBC : 
 -Haõy moâ taû vuøng bieån nöôùc ta .
 -Neâu vai troø cuûa bieån, ñaûo vaø caùc quaàn ñaûo ñoái vôùi nöôùc ta .
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm .
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa
 b.Phaùt trieån baøi : 
 GV hoûi: Bieån nöôùc ta coù nhöõng taøi nguyeân naøo? Chuùng ta ñaõ khai thaùc vaø söû duïng nhö theá naøo?
 1/.Khai thaùc khoaùng saûn :
 *Hoaït ñoäng theo töøng caëp: 
 -Cho HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh traû lôùi caùc caâu hoûi sau:
 +Taøi nguyeân khoaùng saûn quan troïng nhaát cuûa vuøng bieån VN laø gì?
 +Nöôùc ta ñang khai thaùc nhöõng khoaùng saûn naøo ôû vuøng bieån VN? ÔÛ ñaâu? Duøng ñeå laøm gì?
 +Tìm vaø chæ treân baûn ñoà vò trí nôi ñang khai thaùc caùc khoaùng saûn ñoù.
 -GV cho HS trình baøy keát quaû tröôùc lôùp. GV nhaän xeùt: Hieän nay daàu khí cuûa nöôùc ta khai thaùc ñöôïc chuû yeáu duøng cho xuaát khaåu, nöôùc ta ñang xaây döïng caùc nhaø maùy loïc vaø cheá bieán daàu.
 2/.Ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haûi saûn :
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -GV cho caùc nhoùm döïa vaøo tranh, aûnh, baûn ñoà, SGK thaûo luaän theo gôïi yù:
 +Neâu nhöõng daãn chöùng theå hieän bieån nöôùc ta coù raát nhieàu haûi saûn.
 +Hoaït ñoäng ñaùnh baét haûi saûn cuûa nöôùc ta dieãn ra nhö theá naøo? Nhöõng nôi naøo khai thaùc nhieàu haûi saûn? Haõy tìm nhöõng nôi ñoù treân baûn ñoà.
 +Ngoaøi vieäc ñaùnh baét haûi saûn, nhaân daân coøn laøm gì ñeå coù theâm nhieàu haûi saûn?
 -GV cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû laàn löôït theo töøng caâu hoûi, chæ treân baûn ñoà vuøng ñaùnh baét nhieàu haûi saûn.
4.Cuûng coá - Daën doø: 
 -GV cho HS ñoïc baøi trong khung.
 -Theo em, nguoàn haûi saûn coù voâ taän khoâng ?
 -Nhöõng yeáu toá naøo aûnh höôûng tôùi nguoàn taøi nguyeân ñoù ?
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
 -Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò tieát sau.
-HS chuaån bò .
-HS traû lôøi .
-HS traû lôøi .
-HS traû lôøi .
-HS trình baøy keát quaû .
-HS thaûo luaän nhoùm .
-HS trình baøy keát quaû .
-2 HS ñoïc.
-HS traû lôøi.
-HS caû lôùp.
Tuần 33– Thứ tư , ngày 24 tháng 02 năm 2010
 OÂN TAÄP
I.Muïc tieâu :
	- Chæ ñöôïc treân baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân Vieät Nam:
	+ Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn, ñænh Phan-xi- paêng; ÑB Baéc Boä, ÑB Nam Boä vaø caùc ÑB duyeân haûi mieàn Trung; caùc cao nguyeân ôû Taây Nguyeân.
 	+ Moät soá thaønh phoá lôùn.
	+ Bieån Ñoâng, caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo chính 
	- Heä thoáng moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa caùc thaønh phoá chính ôû nöôùc ta: Haø Noäi, Tp Hoà Chí Minh, Hueá, Ñaø Naüng, Caà Thô, Haûi Phoøng.
	- Heä thoáng teân moät soá daân toäc ôû: Hoaøng Lieân Sôn, ñoàng baèng Baéc Boä, ñoàng baèng Nam Boä, caùc ñoàng baèng duyeân haûi mieàn Trung; Taây Nguyeân. kieán thöùc veà thieân nhieân, con ngöôøi, hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn, trung du Baéc Boä, Taây Nguyeân, ÑB Baéc Boä, ÑB Nam Boä vaø daûi ÑB duyeân haûi mieàn Trung.
	- Heä thoáng moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát chính ôû caùc vuøng: nuùi, cao nguyeân, ñoàng baèng, bieån, ñaûo.
II.Chuaån bò :
	- Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN.
 	- Baûn ñoà haønh chính VN.
	- Phieáu hoïc taäp coù in saün baûn ñoà troáng VN.
	- Caùc baûn heä thoáng cho HS ñieàn.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh: Cho HS haùt .
2.KTBC : 
 -Neâu nhöõng daãn chöùng cho bieát nöôùc ta raát phong phuù veà bieån .
 -Neâu moät soá nguyeân nhaân daãn ñeán caïn kieät nguoàn haûi saûn ven bôø .
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: Ghi töïa
 b.Phaùt trieån baøi : 
 *Hoaït ñoäng caû lôùp: 
 Cho HS chæ treân baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN:
 -Daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn, ñænh Phan-xi-paêng, ÑB Baéc Boä, Nam Boä vaø caùc ÑB duyeân haûi mieàn Trung; Caùc Cao Nguyeân ôû Taây Nguyeân.
 -Caùc TP lôùn: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Hueá, Ñaø Naüng, Ñaø Laït, TP HCM, Caàn Thô.
 -Bieån ñoâng, quaàn ñaûo Hoaøng Sa, Tröôøng Sa, caùc ñaûo Caùt Baø, Coân Ñaûo, Phuù Quoác.
 GV nhaän xeùt, boå sung.
 *Hoaït ñoäng nhoùm: 
 -GV phaùt cho moãi nhoùm moät baûng heä thoáng veà caùc TP nhö sau:
Teân TP
Ñaëc ñieåm tieâu bieåu
Haø Noäi
Haûi Phoøng
Hueá
Ñaø Naüng
Ñaø Laït
TP HCM
Caàn Thô
 -GV cho HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thieän baûng heä thoáng treân. Cho HS leân chæ caùc TP ñoù treân baûn ñoà.
 4.Cuûng coá - Daën doø: 
 GV hoûi laïi kieán thöùc vöøa oân taäp .
 -Nhaän xeùt, tuyeân döông .
 -Chuaån bò tieát sau oân taäp tieáp theo .
-Caû lôùp.
-HS traû lôøi .
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS leân chæ BÑ.
-HS caû lôùp nhaän xeùt .
-HS thaûo luaän vaø ñieàn vaøo baûng heä thoáng .
-HS traû lôøi .
-Caû lôùp.
Tuaàn 35
THI KIEÅM TRA ÑÒNH KYØ HKII

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 4 DIAHKIINT2.doc