Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2020-2021

Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2020-2021

TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN

Tiết 2: Toán

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Tr. 50)

I. Môc tiªu

- Cã biÓu t­îng vÒ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.

- KiÓm tra ®­îc hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau b»ng ª ke.

- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 (a).

- HS năng khiếu làm thêm bài tập 4.

II.Ph¬ư¬ng pháp và phương tiện dạy học

- Phương pháp: Trực quan; Đàm thoại; Thảo luận nhóm; Luyện tập - thực hành.

- Phương tiện: Bảng phụ cho HS làm bài tập. Vẽ sẵn các hình của bài tập 1,2,3.

 

docx 36 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 17/06/2023 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
Ngày soạn: 30/10/2020
Ngày giảng: Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2020
Tiết 1: Chào cờ
TẬP TRUNG ĐẦU TUẦN
Tiết 2: Toán
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Tr. 50)
I. Môc tiªu
- Cã biÓu t­îng vÒ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc. 
- KiÓm tra ®­îc hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau b»ng ª ke.
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 (a).
- HS năng khiếu làm thêm bài tập 4. 
II.Phư¬ng pháp và phương tiện dạy học
- Phương pháp: Trực quan; Đàm thoại; Thảo luận nhóm; Luyện tập - thực hành.
- Phương tiện: Bảng phụ cho HS làm bài tập. Vẽ sẵn các hình của bài tập 1,2,3.
III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5’
 1’
13’
 6’
 6’
 5’
 3’
 A. Phần mở đầu: 
 1. Ổn định tổ chức: Lớp hát.
 2. Kiểm tra bài cũ: 
- NhËn xÐt chung. 
B. Các hoạt động dạy học 
1. Khám phá: TiÕt tr­íc chóng ta ®· häc sang mét lo¹i to¸n míi ®ã lµ h×nh häc. Sang tiÕt nµy chóng ta tiÕp tôc häc thªm vÒ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
2. Kết nối: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc.
- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng, và hỏi HS 4 góc A, B, C, D của hình chữ nhật là 4 góc gì?
- GV kéo dài hai cạnh BD và DC thành 2 đường thẳng, tô màu 2 đường thẳng (đã kéo dài). GV nói: “Hai đường thẳng BC và DC là hai đường thẳng vuông góc với nhau”.
- Yêu cầu HS nhận xét: “ Hai đường thẳng BC và DC tạo thành 4 góc vuông chung đỉnh C” 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng dùng ê ke để kiểm tra các góc vuông đó.
- GV dùng thước thẳng vẽ góc vuông đỉnh O. Dùng thước thẳng kéo dài về hai phía cạnh OM và ON ta được ta được 4 góc vuông có chung đỉnh O
- Hãy tìm trong thực tế hình ảnh nào có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.
-GV kết luận.
3. Thùc hµnh
Bµi 1: Dïng ª ke kiÓm tra hai ®­êng th¼ng cã vu«ng gãc víi nhau kh«ng?
- HS lµm viÖc c¸ nh©n.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt: Yêu cầu 1 HS năng khiếu nêu lại cách kiểm tra xem góc đó có phải là góc vuông hay không.
Bµi 2: T×m cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau trong hình chữ nhật ABCD.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV treo hình vẽ bài tập 2.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp. Đại diện nêu ý kiến. Các nhóm khác bổ sung.
 A B
 D C
- GV nhËn xÐt: Yêu cầu HS tự lấy ê ke của mình để kiểm tra các góc.
Bµi 3: T×m cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau trong c¸c h×nh a?
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Thảo luận nhóm 2, báo cáo kết quả thảo luận.
- Nhận xét, bổ sung.
 B
 A C
 E D
- GV nhËn xÐt.
C. KÕt luËn
- Nªu néi dung bµi.
- GV nhận xét giờ học. Khen một số HS có ý thức học tập tốt.
- HĐTQ thực hiện
- L¾ng nghe, ghi vµo vë.
- 4 góc của hình chữ nhật là 4 góc vuông.
- HS lắng nghe.
 A B
 C D
- Hai đường thẳng BC và DC tạo thành 4 góc vuông chung đỉnh C” 
 M
 O N
- Hai c¹nh liªn tiÕp cña « cöa sæ, cöa ra vµo.
- Hai ®­êng mÐp liÒn nhau cña quyÓn vë
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi.
- HS kiÓm tra b»ng ª ke, tr¶ lêi miÖng.
- NhËn xÐt, bæ sung.
a) Cã vu«ng gãc.
b) Kh«ng vu«ng gãc.
 H P
 I K M Q
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi.
- Quan sát hình vẽ phóng to.
- 2 HS ngồi gần nhau tạo thành 1 cặp. Đại diện nêu kết quả.
+ BC vµ CD lµ mét cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau.
+ DC vµ DA lµ mét cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau.
+ AD vµ AB lµ mét cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau.
- HS tự kiểm tra các góc.
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, bæ sung.
a) - AE vµ ED lµ mét cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau.
- ED vµ DC lµ mét cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau.
- 1 HS nêu.
- Lắng nghe. Tuyên dương bạn.
Tiết 3: Tập đọc
THƯA CHUYỆN VỚI MẸ
I. Môc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi nh©n vËt trong ®o¹n ®èi tho¹i.
- HiÓu néi dung: C­¬ng ­íc m¬ trë thµnh thî rÌn ®Ó kiÕm sèng nªn ®· thuyÕt phôc ®Ó mÑ thÊy nghÒ nghiÖp nµo còng ®¸ng quý.
- Trả lời được các câu hỏi cuối bài.
II. Phư¬ng pháp và phương tiện dạy học
- Phương pháp: Trực quan; Đàm thoại; Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành; Luyện đọc phân vai.
- Phương tiện: Tranh minh họa bài tập đọc; Bảng phụ ghi câu văn dài khó đọc.
III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 5’
 1’
12’
10’
 8’
 5’
A. Phần mở đầu 
1. Ổn định tổ chức: Lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ: Đọc bài: "Đôi giày ba ta màu xanh".
- Nhận xét, đánh giá.
 B. Các hoạt động dạy học: 
1. Khám phá: Trong cuộc sống, nghề nghiệp nào cũng đáng quý. Điều đó được thể hiện rõ qua bài tập đọc: Thưa chuyện với mẹ.
2. Kết nối
a. Luyện đọc
- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.
- Bài chia ra làm mấy đoạn?
- Đọc nối tiếp từng đoạn:
- GV yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn
+ Lần 1: Tìm từ khó đọc trong bài.
+ Lần 2: Đọc chú giải (Giải nghĩa từ)
+ Lần 3: Luyện đọc câu văn dài.
- Đọc theo cặp
- Chia theo cặp để HS luyện đọc. Thi đọc giữa các cặp.
- Đọc toàn bài:
- HS khá đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
3. Thực hành
a. Tìm hiểu bài:
- HS đọc đoạn 1.
- Cương xin mẹ học nghề rèn để làm gì?
- Nội dung đoạn 1 nói lên điều gì?
- HS đọc đoạn 2.
- Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào?
- Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?
- Đọc cả bài
- Em hãy nêu nhận xét cách trò chuyện của hai mẹ con?
. Cách xưng hô.
. Cử chỉ trong lúc trò chuyện.
. GV nhận xét:
GDHS: Biết lắng nghe lời khuyên nhủ của người khác và biết cách thuyết phục người khác để ủng hộ mình.
Nội dung đoạn 2:
Nội dung bài:
b. Luyện đọc lại
 Hướng dẫn hs đọc diễn cảm:
- 2 HS đọc nối tiếp toàn bài.
- Các em thấy thích nhất đoạn nào?
- GV đọc mẫu đoạn 2. 
- Hướng dẫn hs đọc diễn cảm.
+ Tìm chỗ nhấn giọng.
+ Tìm chỗ ngắt nghỉ.
- HS thi đọc cá nhân.
- HS - GV nhận xét.
C. Kết luận
 - Nêu ý nghĩa của bài:
- Bản thân em mơ ước điều gì để sau này kiếm tiền nuôi bản thân và cha mẹ.
- GV nhận xét tiết học.
- Cả lớp hát.
-Đọc nối tiếp, nêu nội dung bài.
- Lắng nghe, ghi vở.
- Lắng nghe, đọc thầm theo dõi SGK.
- Bài chia làm 2 đoạn
Đoạn 1: Từ đầu đến kiếm sống.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- 2 hs đọc nối tiếp lần 1
+ HS tìm và nêu
Luyện đọc: mồn một, kiếm sống, dòng dõi, quan sang, phì phào, ...
-2 HS đọc nối tiếp lần 2, giải nghĩa từ.
+ 2 HS đọc nối tiếp lần 3. Luyện đọc câu văn dài.
- 2 HS tạo thành 1 cặp để đọc bài. Thi đọc.
- 1 HS đọc bài, cả lớp theo dõi SGK.
- 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm.
- Cương thương mẹ vất vả, muốn học một nghề để kiếm sống, đỡ đần cho mẹ.
- Cương xin mẹ học nghề.
- 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm.
- Mẹ cho là Cương bị ai xui, mẹ bảo nhà Cương dòng dõi quan sang, bố Cương sẽ không chịu cho con đi làm thợ rèn vì mất thể diện gia đình.
- Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ những lời thiết tha: Nghề nào cũng đáng kính trọng, chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường.
- HS phát biểu.
- Nhận xét.
-Nghe và ghi nhớ
- Giải thích cho mẹ hiểu: Nghề nào cũng đáng quý.
- Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc bài.
- Đoạn 2 
- Lắng nghe, theo dõi SGK.
- Thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét, đánh giá.
- Cương đã thuyết phục mẹ hiểu nghề nghiệp nào cũng cao quý để mẹ ủng hộ em thực hiện nguyện vọng: Học nghề rèn kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
- Lắng nghe, liên hệ bản thân.
- Tuyên dương bạn.
-Nghe và ghi nhớ.
CHIỀU
Tiết 1: Chính tả (Nghe- viết)
THỢ RÈN
I. Môc tiªu
- Nghe - viÕt ®óng bµi chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬ vµ dßng th¬ 7 ch÷.
- Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ 2a. 
II. Phư¬ng pháp và phương tiện dạy học
- Phương pháp: Trực quan; Đàm thoại; Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành.
- Phương tiện: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2a.
III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 4’
 1’
24’
 8’
 3’
 A. Phần mở đầu
1. Ổn định tổ chức: Lớp hát
 2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS viết từ: Điện thoại, yên ổn.
- Nhận xét, chữa lỗi, đánh giá.
B. Các hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giờ hôm nay chúng ta nghe viết bài "Thợ rèn".
2. Kết nối: Hướng dẫn hs nghe - viết:
- Trao đổi nội dung đoạn viết
- GV đọc một lượt toàn bài chính tả.
+ Bài thơ cho các em biết những gì về nghề thợ rèn?
- Hướng dẫn hs viết từ khó:
- Y/c HS nêu các từ khó đọc và dễ lẫn.
- Viết bảng con. GV sửa sai HSYK.
- Hướng dẫn HS cách trình bày.
- Bài gồm mấy khổ thơ, mỗi khổ thơ có mấy câu thơ.
- Khi viết các chữ cái của các chữ đầu dũng được viết thế nào?
- Chữ đầu dòng lùi vào mấy ô?
- Mỗi khổ thơ viết hết ta làm thế nào?
- Nghe - viết chính tả:
- Nhắc HS sửa lại tư thế ngồi viết và cách cầm bút. 
- GV đọc cho hs viết bài.
- Soát bài.
- GV đọc hs soát lại bài.
- Soát bài theo cặp.	
- Chữa bài:
- Nhận xét một số bài.
- Chữa bài.
- Nhận xét chung.
3. Thực hành: 
Bài 2a: Đọc yêu cầu của bài tập 2. 
- Điền vào ô trống l/ n:
- GV đưa 3 bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn.
- GV nhận xét kết luận.
C. Kết luận
- GV nhận xét tiết học: Biểu dương những bạn học tốt.
- Cả lớp hát.
- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết nháp.
- Lắng nghe, ghi vào vở.
- Lắng nghe, theo dõi SGK.
+ Sự vất vả và niềm vui trong lao động của người thợ rèn.
- HS nêu các từ khó đọc và dễ lẫn.
- HS viết bảng con các từ khó đó nêu.
- Bài có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ.
- Các chữ cái đầu dòng viết hoa.
- Chữ đầu dòng lùi vào 2 ồ
- Cách ra một dòng.
- HS sửa lại tư thế ngồi viết và cách cầm bút.
- HS gấp sách, viết bài.
- Soát bài theo yêu cầu của GV.
- 2 HS tạo thành một cặp soát bài.
- Nộp vở theo yêu cầu của GV.
- Lắng nghe, chữa lỗi.
- 2HS đọc, cả lớp theo dõi SGK.
- Chia lớp thành 3 nhóm.
- Mỗi nhóm làm một bảng.
- Báo cáo kết quả.
- Nhận xét, chữa bài.
 Lời giải.
Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làn áo lóng lánh bóng trăng loe.
- Lắng nghe, tuyên dương bạn.
Tiết 3: Khoa học
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC
I. Mục tiêu
- Kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước
- Biết một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi
- Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện
KNS: HĐ2: Những điều cần biết khi đi bơi, tập bơi khi đi qua sông suối.
Cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi đi bơi hoặc tập bơi.
II. Phương pháp và phương tiện dạy học
- Phương pháp: - Thảo luận nhóm, đóng vai.
- Phương tiện: Tranh SGK trang 36,37và một số tranh khác liên quan 
 Phiếu bài tập. Bài tập GDKNS
 III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
1’
10’
10’
10’
 4’
A. Mở đầu 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy cho biết khi bị bệnh cần cho người bệnh ăn uống như thế nào? Khi n ... ước và sau khi bơi hoặc tập bơi cần chú ý điều gì?
- HS dựa vào bảng ghi tên các thức ăn , đồ uống của mình trong tuần và tự đánh giá theo tiêu chí đề ra.
- Từng cặp HS trao đổi lẫn nhau.
- HS xung phong trình bày, cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe
Tiết 4: Kĩ Thuật
 Tiết 9: KHÂU ĐỘT THƯA (Tiết 2)
I. Mục tiêu
- HS biÕt c¸ch kh©u ®ét th­a vµ øng dông cña kh©u ®ét th­a.
- Kh©u ®­îc c¸c mòi kh©u ®ét th­a theo ®­êng v¹ch dÊu.
- H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc kiªn tr×, cÈn thËn.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học
- Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, thực hành
- Phương tiện: MÉu ®­êng kh©u kh©u ®ét th­a ®­îc kh©u b»ng len.
VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. Mét m¶nh v¶i tr¾ng hoÆc mµu. Kim kh©u len, kÐo, phÊn v¹ch.
III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
2’
15’
5’
2’
A. Mở đầu
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- HS nêu lại quy trình khâu đột thưa
- GV nhận xét
B. Các hoạt động dạy học
1. Khám phá: Giờ học hôm nay sẽ giúp các em củng cố thực hành cách khâu đột thưa
2. Thực hành 
a. Thực hành
- GV nhận xét, củng cố kĩ thuật khâu đột thưa theo 2 cách:
+ Bước 1: Vạch dấu đường khâu. 
+ Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu.
- GV hường dẫn những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi khâu đột thưa đã nêu hoạt động 2 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV nêu thời gian yêu cầu thực hành là 10 phút để thực hiện đường khâu và yêu cầu HS thực hành thêu. 
- GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.
Lưu ý: trật tự của HS trong giờ thực hành, cẩn thận cầm kim. 
 Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập.
- GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm.
+ Đường vạch dấu thẳng.
+ Khâu được các mũi khâu đột thưa theo từng vạch dấu.
+ Đường khâu tương đối phẳng
+ Các mũi khâu mặt phải tương đối bằng nhau và đều nhau.
+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
- GV nhận xét.
C. Kết luận
- GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS 
- Chuẩn bị bài: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
- HĐTQ thực hiện
- HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột thưa.
- HS thực hành khâu các mũi khâu đột thưa.
- ( HS năng khiếu ) nhắc lại kĩ thuật thêu 
- HS lấy dụng cụ ra để trên bàn 
- HS tiến hành thực hành các mũi khâu theo hướng dẫn của GV 
- Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm thực hành.
- Cả lớp quan sát đánh giá sản phẩm của bạn 
- HS tự đánh giá sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên. 
-Nghe và ghi nhớ
Ngày soạn: 04/ 11/ 2020
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2020
Tiết 2: To¸n 
thùc hµnh vÏ h×nh ch÷ nhËt,
thùc hµnh vÏ h×nh vu«ng
I. Môc tiªu
- Giúp hs biết sử dụng thước kẻ và ê ke vẽ được một hình chữ nhật, hình vuông biết độ dài hai cạnh cho trước.
- HS năng khiếu tính được chu vi và diện tích của hình chữ nhật, hình vuông vừa vẽ.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học
- Phương pháp: Thực hành.
-Phương tiện: Ê ke, tước kẻ, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
TG
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña hoc sinh
3’
2’
5’
5’
8’
9’
2’
A. PhÇn më ®Çu 
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò:- KiÓm tra ®å dïng cña HS. 
- NhËn xÐt chung.
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. Khám phá: C¸c em ®· biÕt vÏ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc vµ hai ®­êng th¼ng song song. Sang tiÕt nµy c« gi¸o sÏ gióp c¸c em biÕt vÏ h×nh ch÷ nhËt, vÏ h×nh vu«ng.
2. Kết nối:
 a. VÏ h×nh ch÷ nhËt ABCD. 
- VÏ ®o¹n th¼ng CD = 4 cm.
- VÏ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi DC t¹i D, trªn ®­êng th¼ng ®ã lÊy ®o¹n th¼ng DA = 2 cm.
- VÏ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi DC t¹i C, trªn ®­êng th¼ng ®ã lÊy ®o¹n th¼ng CB = 2 cm.
- Nèi A víi B ta ®­îc h×nh ch÷ nhËt ABCD.
b. VÏ h×nh vu«ng MNPQ.
- VÏ ®o¹n th¼ng QP = 3 cm.
- VÏ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi QP t¹i Q 
trªn ®­êng th¼ng ®ã lÊy ®o¹n th¼ng QM = 3 cm.
- VÏ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi PN t¹i N, trªn ®­êng th¼ng ®ã lÊy ®o¹n th¼ng PN = 3 cm.
- Nèi M víi N ta ®­îc h×nh vu«ng MNPQ.
3. Thùc hµnh
Bµi 1a: - VÏ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 5 cm, chiÒu réng 3 cm
- HS - GV nhËn xÐt:
- HS năng khiếu Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật
- Nhận xét, chữa bài.
Bµi 2:
- HS năng khiếu: Nêu cách tích chu vi và diện tích hình chữ nhật và giải bài tập 2. 
GV nhËn xÐt, chữa bài.
C. KÕt luËn
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- H¸t.
- LÊy ®å dïng.
- L¾ng nghe, ghi vë.
- Theo dâi GV vÏ trªn b¶ng líp.
- Nh¾c l¹i c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt.
 A B 
 2 cm
 D 4 cm C
- Theo dâi GV vÏ trªn b¶ng líp.
- Nh¾c l¹i c¸ch vÏ h×nh vu«ng.
 M N
 3 cm
 Q 
 3cm P
- HS ®äc yªu cÇu bµi.
- 1 HS lªn b¶ng vÏ
- C¶ líp vÏ trong vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi
 5 cm
 3 cm
- HS ®äc yªu cÇu bµi.
- 3 hs lªn b¶ng thi vÏ.
- C¶ líp lµm bµi trong vë.
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
 M N
 3 cm
 Q 5 cm P 
- Theo dâi GV vÏ mÉu.
- VÏ vµo vë, ®æi vë kiÓm tra, b¸o c¸o.
Làm bài theo yêu cầu
- L¾ng nghe vµ thùc hiÖn. 
Tiết 3: Tập làm văn
LUYỆN TẬP 
TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. Mục tiêu
- Xác định được mục đích trao đổi, đóng vai khi trao đổi.
- Lập được dàn ý rõ nội dung của bài trao đổi để đạ mục đích.
Bước đầu biết đóng vai trao đổi và dùng lời lẽ, cử chỉ thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục.
HSNK: Đóng vai tự tin, lời đối thoại rõ ràng mạch lạc. Khéo léo nhằm đạt được mục đích thuyết phục.
II. Phương pháp, phương tiện dạy học
 - Phương pháp:- Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin, đóng vai. 
 - Phương tiện: - B¶ng phô.
III. Tiến trình dạy học.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
3’
2’
10’
20’
4’
A. PhÇn më ®Çu: 
 1.æn ®Þnh tæ chøc:
 2. KiÓm tra bµi cò:- HS ®äc bµi v¨n ®· ®­îc chuyÓn thÓ tõ trÝch ®o¹n cña vë kÞch YÕt Kiªu.
- NhËn xÐt, 
B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Khám phá: Trong tiÕt häc nµy, c¸c em sÏ luyÖn tËp trao ®æi ý kiÕn víi ng­êi th©n nh»m thuyÕt phôc ng­êi th©n ñng hé m×nh ®Ó m×nh ®¹t môc ®Ých trao ®æi.
2. Kết nối
a. T×m hiÓu bµi.
- Ph©n tÝch ®Ò: GV chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng.
- Theo em, ta cÇn chó ý nh÷ng tõ ngõ quan träng nµo trong ®Ò bµi?
- GV nhËn xÐt:
- GV g¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ quan träng.
§Ò: Em cã nguyÖn väng häc thªm mét m«n n¨ng khiÕu (ho¹, nh¹c, vâ thuËt). Tr­íc khi nãi víi bè mÑ, em muèn trao ®æi víi anh chÞ ®Ó anh chÞ hiÓu vµ ñng hé nguyÖn väng cña em.
 - H·y cïng b¹n ®ãng vai em vµ anh chÞ ®Ó thùc hiÖn cuéc trao ®æi.
b. X¸c ®Þnh môc ®Ých trao ®æi.
- HS ®äc gîi ý trong SGK.
+ ND trao ®æi lµ g×?
+ §èi t­îng trao ®æi lµ ai?
+ M§ trao ®æi ®Ó lµm g×?
+ H×nh thøc thùc hiÖn cuéc trao ®æi lµ g×?
+ Em sÏ häc thªm m«n n¨ng khiÕu nµo?
- Cho hs ®äc thÇm gîi ý hai.
3. Thùc hµnh 
- Cho hs trao ®æi theo cÆp.
- GV theo dâi gãp ý cho c¸c cÆp.
- Thi tr×nh bµy.
- Cho hs thi theo cÆp.
- GV nhËn xÐt theo 3 tiªu chÝ (Bảng phụ)
+Néi dung trao ®æi cã ®óng ®Ò tµi kh«ng?
Lêi lÏ, cö chØ cã phï hîp víi vai kh«ng?
+ Cuéc trao ®æi cã ®¹t môc ®Ých kh«ng?
C. KÕt luËn
- GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
- Cho hs nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí.
- H¸t.
- 3HS ®äc.
- NhËn xÐt
- L¾ng nghe, ghi vµo vë.
- 1 HS ®äc to, c¶ líp ®äc thÇm.
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Theo dâi GV h­íng dÉn.
- Đọc bài, TLCH.
- 3 hs ®äc môc gîi ý.
- Trao ®æi vÒ nguyÖn väng muèn häc thªm mét m«n n¨ng khiÕu.
- Anh hoÆc chÞ cña em.
- Lµm cho anh chÞ hiÓu râ nguyÖn väng cña em, gi¶i ®¸p nh÷ng khã kh¨n th¾c m¾c anh chÞ ®Æt ra, ®Ó ñng hé em.
- Em vµ b¹n trao ®æi. B¹n ®ãng vai anh hoÆc chÞ cña em.
- HS ph¸t biÓu.
- 3 HS ®äc, c¶ líp theo dâi SGK.
- Tõng cÆp trao ®æi.
- Ghi ra giÊy nội dung chÝnh cuéc trao ®æi.
- Mét sè cÆp thi tr­íc líp.
- Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- Nghe và ghi nhớ
Tiết 4: Sinh hoạt – Tiết học thư viện.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
CHỌN SÁCH TRUYỆN NÓI VỀ LÒNG TỰ TRỌNG
I. Mục tiêu:
Học sinh chọn truyện về chủ đề nói về lòng tự trọng, phù hợp với yêu cầu và khả năng đọc hiểu của mình.
 	Rèn luyện kỹ năng khai thác sách vở thông tin trong thư viện.	
II. Phương pháp và phương tiện dạy học
	- Phương pháp: Đàm thoại, thực hành
	- Phương tiện: truyện, giấy A4, bút chì, bút màu 
- Danh mục sách và truyện nói về lòng tự trọng.
III. Tiến trình dạy học
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
5’
8’
8’
8’
2’
TIẾT HỌC 
A. Mở đầu
1. Ổn định: HĐTQ điều khiển
B. Các hoạt động dạy học
1. Khám phá: Tiết học hôm nay cô và các em sẽ học về tiết đọc to nghe chung chủ đề câu chuyện về lòng tự trọng
2. Kết nối
a. Hoạt động1: Giới thiệu truyện về lòng tự trọng
+ Em hãy nêu những câu truyện em đã đọc nói về lòng trung thực và tự trọng?
- Tóm tắt ý HS, giới thiệu danh mục sách truyện về lòng tự trọng.
- Giải nghĩa từ :Tự trọng, trung thực
+ Thế nào là lòng tự trọng và trung thực?
- Đặt câu với hai từ vừa giải nghĩa.
- GV nhận xét
b. Hoạt động 3: Đọc truyện Mai An Tiêm.
- 2 HS năng khiếu đọc to. 
 Sau khi đọc
- Nêu câu hỏi sau khi đọc xong.
+ Mai An Tiêm là ai?
+ Vì sao ông bị đày ra đảo hoang?
+ Ông và vợ đã sống ra sao suốt thời gian ở đảo?
+Em thích chi tiết nào trong truyện? Vì sao
+ Bài học rút ra từ câu truyện là gì?
- Nhận xét và chốt nội dung câu chuyện
Giáo dục liên hệ
c. Hoạt động 3: Hoạt động mở rộng
- Yêu cầu các nhóm vẽ lại một bức tranh về nhân vật trong câu chuyện em vừa đọc vào giấy A4, nhắc nhở hs về bố cục, màu sắc trong tranh.
- Yêu cầu hs viết 1, 2 nêu cảm nghĩ của mình dưới bức tranh
- GV quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm.
- Gọi đại diện các nhóm chia sẻ phẩm trước của mình trước lớp.
- GVnhận xét, khen ngợi học sinh
II. SINH HOẠT
1. Học sinh:
 - CTHĐTQ mời tổ trưởng có ý kiến báo cáo tình hình thi đua của tổ.
 - CTHĐTQ đánh giá
 - Tuyên dương khen ngợi, động viên tất cả các bạn.
 - Tổ chức bình chọn HS xuất sắc, tổ xuất sắc.
 2. Giáo viên:
 - Nhận xét chung qua phần đánh giá của lớp (động viên, nhắc nhở, khen ngợi HS).
 - Thi đua lấy thành tích chào mừng ngày 20/11 năm 2020..
Triển khai công tác tuần 10
- Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch trường, lớp
C. Kết luận
- Nhận xét, nhắc nhở học sinh sau giờ học.
- HS thực hiện
- HS lắng nghe
 - HS nêu những truyện đã đọc.
- HĐ nhóm: tra từ điển Tiếng Việt và đặt câu theo yêu cầu Ghi vào bảng nhóm.
- Ví dụ: An Tiêm là người biết tự trọng 
+ Trung thực: ngay thẳng, thật thà
- Nghe đọc chuyện
- Nối tiếp trả lời
- HS lắng nghe, cất truyện
- HS thực hành vẽ
- HS thực hành viết cảm nghĩ
- Các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, ghi nhớ
-Tổ trưởng báo cáo các hoạt động trong tuần vừa qua.
-Lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến.
-Nghe và ghi nhớ.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_9_nam_hoc_2020_2021.docx