Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 15 đến 18

Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 15 đến 18

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí: trong suốt, không màu, không mùi, không có hình dạng nhất định; không khí có thể bị nén lại và gin ra

- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm xe, .

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình v 64 - 65 SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 10 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 15 đến 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:24/11/2009	Tuần: 15
Môn: Khoa học
BÀI: TIẾT KIỆM NƯỚC
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Thực hiện tiết kiệm nước.
Có ý thức bảo vệ nguồn nước, 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 60-61 SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV	
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: Muèn b¶o vƯ nguån nước ta ph¶i lµm g×?
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu t¹i sao ph¶i tiÕt kiƯm nước vµ lµm thÕ nµo ®Ĩ tiÕt kiƯm nước
Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tra lêi c©u hái 61, 62 
Tỉ chøc cho HS lµm viƯc theo cỈp.
Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
§µm tho¹i: ë ®Þa phư¬ng em cã ®đ nước dïng kh«ng?
GV kÕt luËn: Trang 118 SGK.
Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh cỉ ®éng tuyªn truyỊn tiÕt kiƯm nước
GV giao nhiƯm vơ cho HS:
XD b¶n cam kÕt tiÕt kiƯm nước.
Th¶o luËn ®Ĩ t×m ý cho tranh tuyªn truyỊn cỉ ®éng mäi ngưêi cïng tiÕt kiƯm nước.
 Ph©n c«ng tõng thµnh viªn cđa nhãm vÏ tõng phÇn cđa bøc tranh.
HS thùc hµnh.
GV kÕt luËn 
Củng cố – Dặn dò:
Gäi HS nªu nh÷ng viƯc nªn lµm ®Ĩ tiÕt kiƯm nước.
DỈn dß vỊ nhµ häc bµi và chuẩn bị bài mới.	
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm: 
Nh÷ng viƯc nªn lµm ®Ĩ tiÕt kiƯm nguån nưíc.
Nh÷ng viƯc kh«ng nªn lµm ®Ĩ tr¸nh l·ng phÝ nưíc.
LÝ do cÇn ph¶i tiÕt kiƯm nưíc.
HS tr×nh bµy.Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
Gäi HS ®äc kÕt luËn.
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc nhãm. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
Các ghi nhận, lưu ý: 
Ngày:26/11/2009	Tuần: 15
Môn: Khoa học
BÀI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CĨ KHƠNG KHÍ?
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Làm thí nghiệm để nhận biết xung quanh mọi vật và chỗ rỗng bên trong vật đều cĩ khơng khí.
Có ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ bầu khơng khí
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 62, 63 SGK.
§å dïng thÝ nghiƯm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: Nªu nh÷ng viƯc nªn lµm ®Ĩ tiÕt kiƯm nưíc. 
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiƯm chøng minh kh«ng khÝ cã ë chung quanh mäi vËt
B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm.
KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ c¸c dơng cơ ®Ĩ lµm thÝ nghiƯm.
Yªu cÇu HS ®äc mơc Thùc hµnh ®Ĩ biÕt c¸ch lµm.
HS tiÕn hµnh lµm thÝ nghiƯm – GV theo dâi giĩp ®ì HS. 
B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp. 
Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm.
Líp nhËn xÐt, kÕt luËn: Kh«ng khÝ cã ë quanh mäi vËt. 
Ho¹t ®éng 2 : ThÝ nghiƯm chøng minh kh«ng khÝ cã ë trong nh÷ng chç rçng cđa mäi vËt
Tỉ chøc vµ hưíng dÉn.
KiĨm tra ®å dïng thÝ nghiƯm cđa HS. Cho HS ®äc phÇn Thùc hµnh ®Ĩ n¾m c¸ch lµm.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn dư¬ng.
Củng cố – Dặn dò:
- GV cđng cè l¹i néi dung cđa bµi.
- Chuẩn bị bài mới.	
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm.
HS tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc c¸ nh©n. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
HS lµm thÝ nghiƯm.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
Các ghi nhận, lưu ý: 
Ngày:01/12/2009	Tuần: 16
Môn: Khoa học
BÀI: KHƠNG KHÍ CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ?
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của khơng khí: trong suốt, khơng màu, khơng mùi, khơng cĩ hình dạng nhất định; khơng khí cĩ thể bị nén lại và giãn ra
Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của khơng khí trong đời sống: bơm xe,. 
Có ý thức bảo vệ môi trường sống
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 64 - 65 SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: T×m VD cho thÊy kh«ng khÝ cã ë quanh ta. 
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: Ph¸t hiƯn mµu, mïi, vÞ cđa kh«ng khÝ
Yªu cÇu HS sư dơng c¸c Gi¸c quan ®Ĩ nhËn biÕt kh«ng khÝ
Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
Em cã nh×n thÊy kh«ng khÝ kh«ng? Dïng mịi ngưi, lưìi nÕm cã nhËn biÕt ®ưỵc kh«ng khÝ cã mïi g×, vÞ g× kh«ng?
KÕt luËn: Kh«ng khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ.
Ho¹t ®éng 2: Ch¬i thỉi bãng ph¸t hiƯn HD cđa kh«ng khÝ
GV giao nhiƯm vơ cho HS:
Chia nhãm.
GV phỉ biÕn luËt ch¬i.
Th¶o luËn: C¸c nhãm miªu t¶ h×nh d¹ng cđa c¸c qu¶ bãng.
HS nhËn xÐt vỊ h×nh d¹ng cđa kh«ng khÝ trong qu¶ bãng.
KÕt luËn: Kh«ng khÝ kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh mµ chØ cã h×nh d¹ng cđa cđa toµn bé kho¶ng trèng bªn trong vËt chøa nã.
Ho¹t ®éng 3:T×m hiĨu tÝnh chÊt bÞ nÐn vµ gi·n ra cđa kh«ng khÝ
Yªu cÇu HS quan s¸t thÝ nghiƯm vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
Nªu 1 sè VD vỊ tÝnh chÊt cđa kh«ng khÝ.
Củng cố – Dặn dò:
- Gäi HS nªu nh÷ng tÝnh chÊt cđa rkh«ng khÝ
-DỈn dß vỊ nhµ häc bµi và chuẩn bị bài mới.
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm: 
M¾t ta kh«ng nh×n thÊy kh«ng khÝ v× kh«ng khÝ trong suèt, kh«ng mµu.
Kh«ng khÝ kh«ng mïi, kh«ng vÞ.
HS tr×nh bµy.Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc nhãm. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
HS quan s¸t thÝ nghiƯm vµ tr¶ lêi.
Các ghi nhận, lưu ý: 
Ngày:03/12/2009	Tuần: 16
Môn: Khoa học
BÀI: KHƠNG KHÍ GỒM CĨ NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số thành phần của khơng khí: khí Nitơ, khí Ơxi, khí Cacbơnic
Nêu được thành phần chính của khơng khí gồm khí nitơ và khí ơxi. Ngồi ra, cịn cĩ khí cacbơnic, hơi nước, bụi, vi khuẩn,
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 66, 67 SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: Nªu nh÷ng tÝnh chÊt cđa kh«ng khÝ.
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: X¸c ®Þnh thµnh phÇn chÝnh cđa kh«ng khÝ
B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm.
KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ c¸c dơng cơ ®Ĩ lµm thÝ nghiƯm.
Yªu cÇu HS ®äc mơc Thùc hµnh ®Ĩ biÕt c¸ch lµm.
HS tiÕn hµnh lµm thÝ nghiƯm – GV theo dâi giĩp ®ì HS. 
B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp. 
Yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm.
GV kÕt luËn: SGK
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu mét sè thµnh phÇn kh¸c cđa kh«ng khÝ
Tỉ chøc vµ hưíng dÉn.
KiĨm tra ®å dïng thÝ nghiƯm cđa HS.
HS lµm thÝ nghiƯm: GV ®i tíi giĩp ®ì. 
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn dư¬ng.
Củng cố – Dặn dò:
- GV cđng cè l¹i néi dung cđa bµi.
- VỊ nhµ häc thuéc bµi và chuẩn bị bài mới.	
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm qua thÝ nghiƯm: Cã ph¶i kh«ng khÝ gåm 2 thµnh phÇn ...?
HS tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
Kh«ng khÝ cã 2 thµnh phÇn- 1 thµnh phÇn duy tr× sù ch¸y, cßn mét thµnh phÇn kh«ng duy tr× sù ch¸y. 
Líp nhËn xÐt, kÕt luËn
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc c¸ nh©n. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
Các ghi nhận, lưu ý: 	
Ngày dạy : 08và10 /12/2009 Tuần 17
Môn Khoa học 
Bài:ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
NỘI DUNG
Oân tập các kiến thức về :
Tháp dinh dưỡng cân đối.
Một số tính chất của nước và không khí; thành phần chính của không khí.
Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
Ngày:15/12/2009 Tuần: 18
Môn: Khoa học
BÀI: KHƠNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Làm thí nghiệm để chứng tỏ:
Càng cĩ nhiều khơng khí thì càng cĩ nhiều ơxi để duy trì sự cháy được lâu hơn
Muốn sự cháy diễn ra liên tục thì khơng khí phải được lưu thơng
Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trị của khơng khí đối với sự cháy: thổi bếp lửa cho lửa cháy to hơn, dập tắt lửa khi cĩ hỏa hoạn,
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 70 - 71 SGK.
Dụng cụ thí nghiệm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: T×m VD cho thÊy kh«ng khÝ cã ë quanh ta.
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu vai trß cđa «xy ®èi víi sù ch¸y
Mơc tiªu: Lµm thÝ nghiƯm chøng minh: cµng cã nhiỊu kh«ng khÝ th× cµng cã nhiỊu «xy ®Ĩ duy tr× sù ch¸y ®ưỵc l©u h¬n.
GV tỉ chøc HD- C¸c nhãm lµm thÝ nghiƯm.
Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
KÕt luËn: Cµng nhiỊu kh«ng khÝ th× cµng cã nhiỊu «xy ®Ĩ duy tr× sù ch¸y ®ưỵc l©u h¬n. 
Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu c¸ch duy tr× sù ch¸y vµ øng dơng trong cuéc sèng
Mơc tiªu: 
Lµm TN chøng minh: Muèn sù ch¸y diƠn ra liªn tơc, kh«ng khÝ ph¶i ®­ỵc lưu th«ng.
Nªu øng dơng thùc tÕ liªn quan ®Õn vai trß cđa kh«ng khÝ ®èi víi sù ch¸y.
GV giao nhiƯm vơ cho HS:
Chia nhãm.
GV phỉ biÕn luËt ch¬i.
Cho HS tiÕn hµnh lµm TN.
Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ TN.
KÕt luËn: §Ĩ duy tr× sù ch¸y, cÇn liªn tơc cung cÊp kh«ng khÝ. Nãi cach kh¸c kh«ng khÝ cÇn ®­ỵc lưu th«ng.
Củng cố – Dặn dò:
Chèt ND cđa bµi
DD vỊ nhµ häc bµi.
Chuẩn bị bài mới.	
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm: 
HS tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc nhãm. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
Các ghi nhận, lưu ý: 
Ngày:17/12/2009	Tuần: 18
Môn: Khoa học
BÀI: KHƠNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Nêu đựơc con người, động vật, thực vật phải cĩ khơng khí để thở thì mới sống được
Có ý thức bảo vệ môi trường sống
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Hình vÏ 72- 73 SGK.
Tranh ¶nh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Khởi động
Bài cũ: Nªu nh÷ng tÝnh chÊt cđa kh«ng khÝ.
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 1: Vai trß cđa kh«ng khÝ ®åi víi con ng­êi
Mơc tiªu: Nªu dÉn chøng ®Ĩ chøng minh con ngưêi cÇn cã kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh vai trß cđa « xy ®èi víi sù thë vµ viƯc øng dơng kiÕn thøc nµy trong cuéc sèng.
Yªu cÇu HS thùc hiƯn vµ nhËn xÐt.
Cho HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt: Tai sao nh÷ng c©y vµ s©u bä trong tranh l¹i bÞ chÕt.
GV nhận xét
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu vai trß cđa kh«ng khÝ ®èi víi ®éng vËt vµ thùc vËt
Mơc tiªu: Nªu dÉn chøng ®Ĩ chøng minh ®éng vËt vµ thùc vËt ®Ịu cÇn cã kh«ng khÝ ®Ĩ thë.
Cho HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt: T¹i sao nh÷ng c©y vµ s©u bä trong lä l¹i bÞ chÕt.
Lưu ý víi HS kh«ng nªn ®Ĩ nhiỊu hoa vµ c©y c¶nh trong phßng ngđ v× c©y h« hÊp th¶i nhiỊu khÝ c¸c bon nic, hĩt « xy lµm ¶nh hưëng ®Õn søc khoỴ con ngưêi.
KÕt luËn: NÕu kh«ng cã kh«ng khÝ th× ®éng vËt vµ thùc vËt kh«ng thĨ sèng ®ưỵc.
Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu mét sè trưêng hỵp ph¶i dïng b×nh «xy
Mơc tiªu: X¸c ®Þnh vai trß cđa khÝ «xy ®èi víi sù thë vµ viƯc øng dơng kiÕn thøc nµy trong ®êi sèng.
Cho HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt vỊ dơng cơ mµ ngưêi thỵ lỈn dïng ®Ĩ lỈn s©u dưíi nưíc. Tªn dơng cơ giĩp nưíc trong bĨ c¸ cã nhiỊu kh«ng khÝ hoµ tan.
Gäi HS nªu kÕt luËn: Ngưêi, ®éng vËt vµ thùc vËt muèn sèng ®ưỵc cÇn cã «xy ®Ĩ thë.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, tuyªn dư¬ng.
Củng cố – Dặn dò:
GV cđng cè l¹i néi dung cđa bµi.
VỊ nhµ häc thuéc bµi.
Chuẩn bị bài mới.
1HS tr¶ lêi – Líp nhËn xÐt.
HS thấ luËn nhãm :
§Ĩ tay trưíc mịi thë ra vµ hÝt vµo.
LÊy tay bÞt mịi vµ ngËm miƯng l¹i.
HS tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
HS nhËn biÕt yªu cÇu cđa bµi.
HS lµm viƯc c¸ nh©n. 
§¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt, bỉ sung.
HS tr×nh bµy kÕt qu¶ quan s¸t.
HS th¶o luËn c¸c c©u hái:
 Nªu VD chøng tá kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng con ngưêi, ®éng vËt vµ thùc vËt.
Thµnh phÇn nµo cđa kh«ng khÝ quan träng nhÊt ®èi víi sù thë?
Trong trưêng hỵp nµo ngưêi ta ph¶i dïng b×nh «xy?
Các ghi nhận, lưu ý: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_15_den_18.doc