Giáo án Khối 4 - Tuần 24 - Năm học 2010-2011 (Bản tổng hợp các môn)

Giáo án Khối 4 - Tuần 24 - Năm học 2010-2011 (Bản tổng hợp các môn)

Gi¸o dôc ngoµi giê

CHƠI TRÒ CHƠI DÂN GIAN

I. Mục tiêu:

 - HS nắm được cách chơi một số trò chơi dân gian.

 - Thực hành chơi trò chơi dân gian cùng các bạn.

II. Chuẩn bị:

 - Sân b·i, khăn bịt mắt, dây nhảy dây

 III. Nội dung hoạt động:

1. Tập hợp HS theo đội hình.

2. Hướng dẫn HS luật chơi

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

- Trò chơi “Nhảy dây”

- Trò chơi ô ăn quan

3. Học sinh cùng GV thực hành chơi mẫu

4. HS thực hành chơi

5. Nhận xét giáo dục HS

 

doc 17 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 14/01/2022 Lượt xem 484Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 24 - Năm học 2010-2011 (Bản tổng hợp các môn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÖÙ HAI NGAØY 14 THAÙNG 02 NAÊM 2011
TAÄP ÑOÏC
VEÕ VEÀ CUOÄC SOÁNG AN TOAØN
I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU
- Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui.
- Hiểu ND: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông (trả lời được các câu hỏi trong SGK) 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK.
- Caùc tranh , aûnh veà an toaøn giao thoâng. 
- Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
1/ – Baøi cuõ : Khuùc haùt ru nhöõng em beù lôùn leân treân löng meï.
2/ – Baøi môùi 
a – Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
b – Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS luyeän ñoïc
- Luyeän ñoïc töø khoù : UNICEF ( laø teân vieát taét cuûa Toå chöùc Thieáu nieân, nhi ñoàng cuûa Lieân hôïp quoác )
- GV nghe vaø nhaän xeùt vaø söûa loãi luyeän ñoïc cho HS. 
- Ñoïc maãu toaøn boä baûn tin. 
c – Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi 
+ 4 doøng ñaàu baøi ñoïc laø 4 doøng toùm taét nhöõng noäi dung ñaùng chuù yù cuûa baûn tin. Vì vaäy , sau khi ñoïc teân baøi, caùc em phaûi ñoïc noäi dung toùm taét naøy roài môùi ñoïc vaøo baûn tin.
- Chuû ñeà cuûa cuoäc thi veõ laø gì ? 
- Thieáu nhi höôûng öùng cuoäc thi nhö theá naøo ?
- Ñieàu gì cho thaáy thieáu nhi coù nhaän thöùc toát veà chuû ñeà cuoäc thi ?
- Nhöõng nhaän xeùt naøo theå hieän söï ñaùnh giaù cao oùc thaåm mó cuûa caùc em ?
Nhöõng doøng in ñaäm ôû baûn tin coù taùc duïng gì?
d – Hoaït ñoäng 4 : Höôùng daãn ñoïc ñuùng baûn tin
- GV ñoïc maãu baûn tin vôùi gioïng thoâng baùo roõ raøng, raønh maïch, toác ñoä khaù nhanh. Chuù yù ngaét` gioïng, nhaán gioïng ñoaïn tin : “” Ñöôïc phaùt ñoäng töø . . . Kieân Giang . . . “ 
- HS khaù gioûi ñoïc toaøn baøi .
- 3 HS noái tieáp nhau ñoïc trôn töøng ñoaïn. 
- 1,2 HS ñoïc caû baøi . 
- HS ñoïc thaàm phaàn chuù giaûi töø môùi. 
- Em muoán soáng an toaøn .
- HS khaù gioûi traû lôøi 
- HS trung bình traû lôøi
 - HS khaù gioûi traû lôøi 
- HS luyeän ñoïc .
- Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc.
3/ – Cuûng coá – Daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông HS hoïc toát. 
- Luyeän ñoïc baûn tin.
- Chuaån bò : Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù.
______________________________________________
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I - MUÏC TIEÂU :
- Thực hiện được phép cộng hai phân số , cộng một số tự nhiên với phân số , cộng một phân số với số tự nhiên 
- HS lµm Bài 1, Bài 3 – HS KT lµm bµi 1 ( Cßn thêi gian lµm bµi 2)
II - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
 - HS söûa baøi taäp ôû nhaø. 
 - Nhaän xeùt phaàn söûa baøi.
2/ Baøi môùi 
Giôùi thieäu: Luyeän taäp 
Baøi 1: Tính theo maãu
Ví duï: 3 + 
Ta phaûi thöïc hieän pheùp coäng naøy nhö theá naøo? 
Vieát goïn laïi theo maãu. 
Baøi 2: HS tính, noùi keát quaû vaø neâu nhaän xeùt 
Khi coäng moät toång hai phaân soá vôùi soá thöù ba, ta coù theå coäng phaân soá thöù nhaát vôùi toång cuûa phaân soá thöù hai vaø phaân soá thöù ba. 
Baøi 3: HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät, tính nöûa chu vi hình chöõ nhaät.
HS ñoïc baøi toaùn, toùm taét baøi toaùn.
Cho caû lôùp laøm vaøo vôû.
HS neâu caùch laøm vaø keát quaû, GV chöõa baøi. 
Vieát soá 3 döôùi daïng phaân soá 3 = 
HS gioûi tính. 
HS nhaéc laïi. 
HS giaûi vaø chöõa baøi. 
3/ Cuûng coá – daën doø
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
 - Chuaån bò bµi sau 
LÒCH SÖÛ
OÂN TAÄP
I. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
- Bieát thoáng keâ nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu cuûa lòch söû nöôùc ta töø buoåi ñaàu ñoäc laäp ñeán thôøi Haäu Leâ( theá kæ XV) (teân söï kieän thôøi gian saûy ra söï kieän)
- Keå laïi moät trong nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø buoåi ñaàu ñoäc laäp ñeán thôøi Haäu Leâ( theá kæ XV)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Baûng thôøi gian
- Moät soá tranh aûnh laáy töø baøi 7 ñeán baøi 19
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1/ Baøi cuõ :
2/ Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV gaén leân baûng baûng thôøi gian vaø yeâu caàu HS ghi noäi dung töøng giai ñoaïn töông öùng vôùi thôøi gian
GV nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm
GV yeâu caàu moãi nhoùm chuaån bò 2 noäi dung (muïc 2 vaø muïc 3, SGK)
GV nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng caù nhaân
GV yeâu caàu HS chuaån bò muïc 4, SGK
GV nhaän xeùt.
HS leân baûng ghi noäi dung
HS nhaän xeùt
Caùc nhoùm thaûo luaän
Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo
HS nhaän xeùt
HS laøm vieäc caù nhaân
HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp
HS nhaän xeùt
3/ Daën doø: 
Chuaån bò baøi: Trònh – Nguyeãn phaân tranh
___________________________________________
Gi¸o dôc ngoµi giê
CHƠI TRÒ CHƠI DÂN GIAN
I. Mục tiêu:
 - HS nắm được cách chơi một số trò chơi dân gian.
 - Thực hành chơi trò chơi dân gian cùng các bạn.
II. Chuẩn bị: 
 - Sân b·i, khăn bịt mắt, dây nhảy dây
 III. Nội dung hoạt động:
Tập hợp HS theo đội hình.
Hướng dẫn HS luật chơi
Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
Trò chơi “Nhảy dây”
Trò chơi ô ăn quan
Học sinh cùng GV thực hành chơi mẫu
HS thực hành chơi
Nhận xét giáo dục HS
______________________________________________________________________
THÖÙ BA NGAØY 15 THAÙNG 02 NAÊM 2011
ÑAÏO ÑÖÙC
GIÖÕ GÌN CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG (Tieát 2 )
I - MUÏC TIEÂU - YEÂU CAÀU
- Bieát ñöôïc vì sao phaûi baûo veä, giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng 
- Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå baûo veä caùc coâng trình coâng coäng .
- Coù yù thöùc baûo veä, giöõ gìn nhöõng coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông.
II - ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP
III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
1/ - Kieåm tra baøi cuõ : : Lòch söï vôùi moïi ngöôøi 
- Nhö theá naøo laø lòch söï ? 
- Ngöôøi bieát cö xöû lòch söï ñöôïc moïi ngöôøi nhìn nhaän, ñaùnh giaù nhö theá naøo ?
2/- Daïy baøi môùi
a - Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
- GV giôùi thieäu , ghi baûng.
b - Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm ( Tình tuoáng trang 34 SGK )
- Chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän cho caùc nhoùm .
- > GV ruùt ra keát luaän ngaén goïn : 
c - Hoaït ñoäng 3 : : Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi ( Baøi taäp 1 , SGK )
- Giao nhieäm vuï cho caùc caëp HS thaûo luaän baøi taäp 1. 
- GV keát luaän ngaén goïn veà töøng tranh : 
d - Hoaït ñoäng 4 : Xöû lí tính huoáng ( Baøi taäp 2 , SGK ) 
- Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän , xöû lí tình huoáng . 
=> Keát luaän veà töøng tình huoáng : 
- Hoaït ñoäng 5 : Baùo caùo veà keát quaû ñieàu tra
GV ruùt ra keát luaän veà vieäc thöïc hieän giöõ gìn nhöõng coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông .
c - Hoaït ñoäng 6 : Baøy toû yù kieán ( baøi taäp 3 SGK )
+ Phoå bieán caùch baøy toû thaùi ñoä thoâng qua caùc taám bìa maøu :
- Maøu ñoû : Bieåu loä thaùi ñoä taùn thaønh .
- Maøu xanh : Bieåu loä thaùi ñoä phaûn ñoái .
- Maøu traéng : Bieåu loä thaùi ñoä phaân vaân , löôõng löï .
=> Keát luaän : 
- Caùc nhoùm HS thaûo luaän. 
 - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy. 
- caùc nhoùm khaùc trao ñoåi , boå sung .
- Töøng caëp HS laøm vieäc. 
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy .
- Caû lôùp trao ñoåi , boå sung .
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy .
- Caû lôùp trao ñoåi , boå sung .
- Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo keát quaû ñieàu tra veà nhöõng coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông. 
- Caû lôùp thaûo luaän veà caùc baùo caùo 
- HS bieåu loä theo caùch ñaõ quy öôùc .
- Giaûi thích lí do . 
- Thaûo luaän chung caû lôùp . 
3/ - Cuûng coá – daën doø
- Ñoïc ghi nhôù trong SGK 
- Thöïc hieän noäi dung trong muïc thöïc haønh cuûa SGK 
- Caùc nhoùm HS ñieàu tra veà caùc coâng trình coâng coäng ôû ñòa phöông ( Theo maãu baøi taäp 4 ) vaø coù boå sung theâm coät lôïi ích cuûa coâng trình coâng coäng .
_______________________________________________
«n to¸n
ch÷a bµi tËp tr¾c nghiÖm tuÇn 23
________________________________________________
ÔN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
I. Mục tiêu:
 - Hs viết được đoạn văn miêu tả có liên kết.
II. Các hoạt động lên lớp.
 Đề bài : Hãy viết môt đoạn văn miêu tả một cây cho bóng mát mà em thích.	
 - Hs viết bài .
 - Gv chầm bài , hs nhận xét 
 - Hướng dẫn học sinh sửa lỗi bài.
_______________________________________________________________
	THÖÙ TÖ NGAØY 16 THAÙNG 02 NAÊM 2011
TOAÙN 
PHEÙP TRÖØ PHAÂN SOÁ (tieáp theo)
I – MUÏC TIEÂU :
- Biết trừ hai phân số cùng mẫu số.
- HS lµm bµi tËp: Bài 1, Bài 3 – HS KT lµm Bµi 1
II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
 GV : SGK
 HS : VBT+ SGK
III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
 - HS söûa baøi taäp ôû nhaø. 
2/ Baøi môùi 
Giôùi thieäu: Pheùp tröø hai phaân soá. 
Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh pheùp tröø hai phaân soá khaùc maãu soá.
HS neâu ví duï trong SGK 
Ghi baûng: 
 - 
Muoán thöïc hieän pheùp tính tröø ta phaûi laøm nhö theá naøo? 
GV cho HS quy ñoàng hai phaân soá. 
 - = - = 
Muoán tröø hai phaân soá khaùc maãu soá ta laøm theá naøo? 
 Nhaän xeùt: Muoán tröø hai phaân soá khaùc maãu soá, ta quy ñoàng maãu soá hai phaân soá, roài tröø hai phaân soá ñoù. 
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: Tính 
Goïi 2 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû. 
HS leân baûng neâu caùch laøm 
Baøi 2: Tính 
Löu yù HS chæ caàn quy ñoàng phaân soá coù maãu soá nhoû baøi a, b, c. Baøi c HS gioûi ruùt goïn moät phaân soá roài tính. 
Baøi 3: HS neâu baøi toaùn, toùm taét, giaûi baøi toaùn
Moät HS leân baûng laøm baøi. 
HS neâu
HS traû lôøi
HS nhaéc laïi. 
HS laøm baøi, HS söûa baøi. 
HS laøm baøi, HS söûa baøi.
HS laøm baøi, HS söûa baøi.
3/ Cuûng coá – daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc
 _________________________________________
TAÄP ÑOÏC
ÑOAØN THUYEÀN ÑAÙNH CAÙ
I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU
- Đọc rành mạch, trôi chảy ; bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ trong bài với giọng vui, tự hào.
- Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động (trả lời được các câu hỏi, thuộc 1,2 khổ thơ yêu thích)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK. 
- Tranh, aûnh minh hoaï caûnh maët trôøi ñang laën xuoáng bieån, ñang nhoâ leân khoûi maët bieån, caûnh nhöõng ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù treân bieån, ñang trôû veà hay ñang ra khôi.
- Baûng phuï vieát saün caùc caâu thô, khoå thô caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc dieãn caûm.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
1/ - Baøi cuõ : Veõ veà cuoäc soáng an toaøn
 - Kieåm tra 2,3 HS  ... u toùm taét baøi toaùn roài cho HS töï laøm. 
HS laøm baøi vaø chöõa baøi
HS laøm baøi vaø chöõa baøi
HS laøm baøi vaø chöõa baøi
HS laøm baøi vaø chöõa baøi
3/ Cuûng coá – daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc
 _____________________________________________
ÑÒA LÍ
THAØNH PHOÁ CAÀN THÔ
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
 - Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa thaønh phoá Caàn Thô.
 - Chæ ñöôïc thaønh phoá Caàn Thô treân baûn ñoà Vieät Nam, 
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Baûn ñoà haønh chính, coâng nghieäp, giao thoâng Vieät Nam.
Baûn ñoà Caàn Thô.
Tranh aûnh veà Caàn Thô.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
 1/ Baøi cuõ: Thaønh phoá Hoà Chí Minh
 GV nhaän xeùt
 2/ Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng theo caëp 
GV treo löôïc ñoà ñoàng baèng Nam Boä.
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm 
Tìm nhöõng daãn chöùng theå hieän Caàn Thô laø:
+ Trung taâm kinh teá (keå teân caùc ngaønh coâng nghieäp cuûa Caàn Thô), Trung taâm vaên hoaù, khoa hoïc
+ Dòch vuï, du lòch
Giaûi thích vì sao thaønh phoá Caàn Thô laø thaønh phoá treû nhöng laïi nhanh choùng trôû thaønh trung taâm kinh teá, vaên hoaù, khoa hoïc cuûa ñoàng baèng Nam Boä?
GV moâ taû theâm veà söï truø phuù cuûa Caàn Thô & caùc hoaït ñoäng vaên hoaù cuûa Caàn Thô.
GV phaân tích theâm veà yù nghóa vò trí ñòa lí cuûa Caàn Thô, ñieàu kieän thuaän lôïi cho Caàn Thô phaùt trieån kinh teá.
GV söûa chöõa giuùp HS hoaøn thieän phaàn trình baøy.
- Liên hệ GDMT
HS chæ vaø noùi vò trí cuûa Caàn Thô.
Caùc nhoùm trao ñoåi keát quaû tröôùc lôùp.
HS traû lôøi caâu hoûi muïc 1.
HS xem baûn ñoà coâng nghieäp Vieät Nam
Caùc nhoùm thaûo luaän theo gôïi yù.
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp.
3/ Cuûng coá - Daën doø: 
 - GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK
 - Chuaån bò baøi: OÂn taäp (oân caùc baøi töø baøi 11ñeán baøi 22)
____________________________________________
TAÄP LAØM VAÊN 
LUYEÄN TAÄP XAÂY DÖÏNG ÑOAÏN VAÊN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI .
I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU :
 - Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết được một số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2).
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
1/ . Baøi cuõ: 
2/ . Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. 
Baøi taäp 1:
GV hoûi: Töøng yù trong daøn yù treân thuoäc phaàn naøo trong caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái? 
Ñoaïn 1: thuoäc phaàn môû baøi.
Ñoaïn 2,3: thuoäc phaàn thaân baøi.
Ñoaïn 4: thuoäc phaàn keát luaän. 
Baøi taäp 2: 
Löu yù HS :
Boán ñoaïn vaên cuûa baïn Hoàng Nhung chöa ñöôïc hoaøn chænh. Caùc em giuùp baïn hoaøn chænh töøng ñoaïn baèng caùch vieát theâm yù vaøo choã coù daáu ()
GV phaùt phieáu cho vaøi HS laøm treân phieáu. 
GV nhaän xeùt. Tieáp tuïc nhö theá cho ñoaïn 2,3,4.
GV tuyeân döông nhöõng HS laøm ñaày ñuû 4 ñoaïn. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
HS phaùt bieåu. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
Caû lôùp ñoïc thaàm 4 ñoaïn vaên chöa hoaøn chænh, suy nghó, laøm baøi caù nhaân vaøo vôû. 
HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn 1 caùc em ñaõ hoaøn chænh.
HS gioûi ñoïc caû 4 ñoaïn cuûa baøi . 
3/ . Cuûng coá – daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 ___________________________________________
THEÅ DUÏC
 BAÄT XA - TROØ CHÔI “KIEÄU NGÖÔØI”
I-MUC TIEÂU:
-Kieåm tra baät xa. Yeâu caàu thuïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc vaø naâng cao thaønh tích.
-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc
II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:
 -Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.
 -Phöông tieän: coøi.
III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt. 
Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc taäp luyeän. 
Chaïy chaäm theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân. 
Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh. 
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt. 
a. Baøi taäp RLTTCB
Laàn löôït kieåm tra töøng HS . 
Taäp phoái hôïp chaïy, mang, vaùc. Chia toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. 
b. Troø chôi vaän ñoäng: Kieäu ngöôøi.
GV cho HS taäp hôïp, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình. 
3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt. 
Ñi theo voøng troøn thaû loûng, hít thôû saâu. 
GV nhaän xeùt phaàn kieåm tra. 
GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. 
Khoa häc
TIẾT 48. ¸nh s¸ng cÇn cho sù sèng (tiÕp)
I. Môc tiªu:
- HS cã thÓ nªu vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi sù sèng cña con ng­êi, ®éng vËt:
 + Đv cuộc sống con người: có thức ăn sưởi ấm cho con người.
 + Đv di chuyển , kiếm ăn, tránh kẻ thù.
II. §å dïng:
 - H×nh trang 96, 97 SGK, kh¨n tay s¹ch.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiÓm tra:
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi:
2. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng cña con ng­êi.
* B­íc 1: §éng n·o.
- Mçi ng­êi t×m 1 vÝ dô vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi sù sèng con ng­êi.
- ViÕt ý kiÕn cña m×nh vµo giÊy vµ d¸n lªn b¶ng.
* B­íc 2: Th¶o luËn ph©n lo¹i c¸c ý kiÕn.
HS: Ph©n thµnh 2 nhãm
- Nhãm 1: Vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi viÖc nh×n nhËn thÕ giíi h×nh ¶nh, mµu s¾c.
- Nhãm 2: Vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi søc kháe con ng­êi.
- GV kÕt luËn môc “B¹n cÇn biÕt” trang 96 
3. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng cña ®éng vËt. 
* B­íc 1: Tæ chøc h­íng dÉn.
HS: Lµm theo nhãm.
* B­íc 2: Th¶o luËn c¸c c©u hái trong phiÕu.
1. KÓ tªn 1 sè ®éng vËt mµ b¹n biÕt. Nh÷ng con vËt ®ã cÇn ¸nh s¸ng ®Ó lµm g×?
2. KÓ tªn 1 sè ®éng vËt kiÕm ¨n vµi ban ®ªm, 1 sè ®éng vËt kiÕm ¨n vµo ban ngµy?
 §ªm: S­ tö, chã sãi, mÌo, chuét, có 
- Ngµy: Gµ, vÞt, tr©u, bß, h­¬u, nai, 
3. B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ nhu cÇu ¸nh s¸ng cña c¸c ®éng vËt ®ã?
- M¾t cña c¸c ®éng vËt kiÕm ¨n ban ®ªm kh«ng ph©n biÖt ®­îc mµu s¾c mµ chØ ph©n biÖt ®­îc s¸ng tèi (tr¾ng ®en) ®Ó ph¸t hiÖn con måi trong ®ªm tèi.
- M¾t cña ®éng vËt kiÕm ¨n ban ngµy cã kh¶ n¨ng nh×n vµ ph©n biÖt ®­îc h×nh d¹ng, kÝch th­íc, mµu s¾c.
V× vËy chóng cÇn ¸nh s¸ng ®Ó t×m kiÕm thøc ¨n vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng nguy hiÓm cÇn tr¸nh.
4. Trong ch¨n nu«i ng­êi ta ®· lµm g× ®Ó kÝch thÝch cho gµ ¨n vµ ®Î nhiÒu trøng?
 4.Cñng cè, dÆn dß
 - KÕt luËn môc “ b¹n cÇn biÕt- SGK – 97
SINH HOAÏT LÔÙP
KiÓm ®iÓm nÒ nÕp tuÇn 24
1/ Muïc ñích - Yeâu caàu:
 - Nhaän ñònh tình hình cuûa lôùp trong tuaàn .
 - Ñeà ra phöông höôùng tuaàn sau .
2/ Tieán haønh sinh hoaït:
 - Caùc toå tröôûng laàn löôït baùo caùo:
 +Toå 1:
 +Toå 2:
 +Toå 3:
- Caùc lôùp phoù baùo caùo tình hình cuûa lôùp trong tuaàn veà caùc maët: 
- Lôùp tröôûng toång keát:
- GVCN nhaän xeùt tình hình cuûa lôùp trong tuaàn.
- Ñeà ra phöông höôùng tuaàn tôùi:
 +Ñi hoïc ñeàu,
 +Hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp .
 +Veä sinh lôùp,veä sinh caù nhaân saïch seõ.
 +Mang ñaày ñuû duïng cuï hoïc taäp .
 +Ñoäi vieân mang khaên quaøng töø nhaø ñeán tröôøng . 
 - Chuaån bò baøi vaø hoïc toát tuaàn : 25
THÖÙ SAÙU NGAØY 26 THAÙNG 02 NAÊM 2010
TAÄP LAØM VAÊN 
TOÙM TAÉT TIN TÖÙC .
I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU :
-Hiểu thế nào là tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức (ND Ghi nhớ).
-Bước đầu nắm được cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt một bản tin (BT1, BT2, mục III).
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
1/ . Baøi cuõ: 
2/ . Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt.
Baøi taäp 1:
Caâu a: 
Coù 4 ñoaïn. 
Caâu b: 
GV daùn tôø giaáy ghi phöông aùn traû lôøi (maãu)
Caâu c: GV yeâu caàu HS suy nghó, vieát nhanh ra nhaùp lôøi toùm taét toaøn boä baûn tin. 
Baøi taäp 2: 
Hoaït ñoäng 2: Ghi nhôù 
GV nhaéc HS hoïc thuoäc loøng ghi nhôù. 
Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp
Baøi taäp 1:
GV phaùt phieáu cho vaøi HS, sau ñoù daùn leân baûng. 
Baøi taäp 2: 
Yeâu caàu Hs caàn toùm taét baûn tin theo caùch thöù hai: trình baøy baèng soá lieäu, nhöõng töø ngöõ noåi baät, gaây aán töôïng. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 
HS ñoïc thaàm baûn tin. Xaùc ñònh ñoaïn cuûa baûn tin.
HS trao ñoåi vôùi baïn, thöïc hieän yeâu caàu caâu b, vieát vaøo vôû. 
HS ñoïc keát quaû trao ñoåi tröôùc lôùp. 
HS phaùt bieåu. 
HS traû lôøi theo ghi nhôù. 
 Vaøi HS nhaéc laïi ghi nhôù. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. HS suy nghó vaø laøm baøi toùm taét baûn tin.
HS phaùt bieåu yù kieán. 
HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
HS phaùt bieåu yù kieán. 
3/ . Cuûng coá – daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I - MUÏC TIEÂU :Giuùp HS :
- Thực hiện được cộng , trừ hai phân số , cộng ( trừ ) một số tự nhiên với ( cho ) một phân số , cộng ( trừ ) một phân số với ( cho ) một số tự nhiên .
- Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng , phép trừ phân số 
II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
HS söûa baøi taäp ôû nhaø. 
Nhaän xeùt phaàn söûa baøi.
2/ Baøi môùi 
Giôùi thieäu: Luyeän taäp chung. 
Baøi 1: Tính 
Goïi HS phaùt bieåu caùch coäng, tröø hai phaân soá khaùc maãu soá. 
Baøi 2: Tính 
HS laøm töông töï baøi taäp 1. 
Baøi 3: Tìm x 
Löu yù HS ñaây laø daïng tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. 
Goïi 3 HS phaùt bieåu caùch tìm:
Soá haïng chöa bieát trong moät toång. 
Soá bò tröø trong pheùp tröø.
Soá tröø trong pheùp tröø. 
HS töï laøm baøi vaøo vôû 
Baøi 4: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát. 
Höôùng daãn HS vaän duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp ñeå tìm caùch giaûi nhanh nhaát. 
Baøi 5: HS ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét, giaûi baøi toaùn. 
HS laøm baøi vaø chöõa baøi. 
HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
3/ Cuûng coá – daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGA4 T24 CKTKN.doc