Giáo án Khối 4 - Tuần 8 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột hay nhất)

Giáo án Khối 4 - Tuần 8 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột hay nhất)

NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

I/Mục tiêu: 1/Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể hiện niềm vui, niềm khao khát của các bạn nhỏ về một tương lai tốt đẹp

2/Hiểu ý nghĩa của bài. Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn

 

doc 20 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 14/02/2022 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 8 - Năm học 2010-2011 (Bản tích hợp 2 cột hay nhất)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH GIAÛNG DAÏY
TUAÀN 8 (Töø ngaøy 11/10/2010 ñeán 15/10 /2010)
Thöù ngaøy
Buoåi
Moân
 Teân baøi daïy 
HAI
 11-10
S
GDTT
Taäp ñoïc
Ñaïo ñöùc
Khoa hoïc 
Toaùn
Chào cờ
Nếu chúng mình có phép lạ
Luyện tập
BA
12-10
S
Toaùn
Chính taû
LTVC
Lòch söû
Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó
Nghe-viết :Trung thu độc lập
Cách viết tên người,tên địa lí nước ngoài
Oân taäp 
C
Ñòa lí
L .tieáng vieät 
L .toaùn
Hoạt động sản xuất của người dân ở TN
Cách viết tên người,tên địa lí nước ngoài
Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó
TÖ
13-10
S
Taäp ñoïc
Tieáng anh
Toaùn
Keå chuyeän
Đôi giày ba ta màu xanh
Luyện tập
Kể chuyện đã nghe,đã đọc
C
TLV
L. toaùn
L .tieáng vieät 
Luyện tập phát triển câu chuyện
Luyện tập
Luyeän ñoïc: Nếu chúng mình có phép lạ
NAÊM
14 -10
S
Tieáng anh
Khoa hoïc 
Toaùn
LTVC
Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
Dấu ngoặc kép
C
AÂâm nhaïc
Mó thuaät 
Theå duïc
 SAÙU
15-10
S
Toaùn
Theå duïc
TLV
Kó thuaät 
GDTT
Hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập phát triển câu chuyện
Sinh hoạt lớp
Ngaøy soaïn :9/10/2010
 Ngaøy daïy :Thöù hai ngaøy 11/10/2010
TiÕt 1 : Chào cờ.
TiÕt 2 : Tập đọc 
NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ
I/Mục tiêu: 1/Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể hiện niềm vui, niềm khao khát của các bạn nhỏ về một tương lai tốt đẹp
2/Hiểu ý nghĩa của bài. Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn
II/Chuẩn bị: SGK
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/ KT:
Đọc phân vai 2 màn của vở kịch: Ở Vương quốc Tương Lai
TL CH 2,3
B/Bài mới
1/GT
2/Luyện đọc và tìm hiểu bài
a/Luyện dọc
Sửa cách phát âm, giọng đọc, cách ngắt nhịp thơ
GV đọc diễn cảm
b/Tìm hiểu bài
Câu 1:
-Nếu chúng mình có phép lạ được lặp lại mỗi lần một khổ thơ, lặp lại hai lần khi kết thúc bài thơ
-Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên ước muốn của các bạn nhỏ rất tha thiết
Câu 2:
Khổ thơ 1: Các bạn ước cây mau lớn để cho quả
Khổ thơ 2..trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc
Khổ thơ 3: .trái đất không còn mùa đông
Khổ thơ 4:..trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngọt chứa tòan kẹo với bi tròn
Câu 3:
-Ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai, không còn tai họa đe dọa
-Ước thế giới hòa bình, không còn bom đạn chiến tranh
NX về ước mơ của bạn nhỏ trong bài thơ: Đó là những ước mơ lớn, ước mơ cao đẹp. Ước mơ về một cuộc sống no đủ, ước mơ được làm việc, ước mơ không còn thiên tai, thế giới chung sống trong hòa bình
Câu 4:
c/Luyện đọc diễn cảm và HTL
Luyện đọc 3 khổ thơ đầu
Luyện HTL cả bài thơ
3/NX - dặn dò 
NX
Ghi ý nghĩa vào vở
SGK, vở
8em
1em đọc bài
Luyện đọc N2
2em đọc toàn bài
1em đọc câu hỏi
Đọc thầm bài thơ TLCH
NX
Đọc bài thơ
TLCH
Đọc khổ thơ thứ 3,4
TLCH
Đọc thầm bài thơ
TLCH
4em đọc tiếp nối bài thơ
Luyện đọc N2
Thi đọc diễn cảm
NX bạn đọc hay
Nhẩm HTL
Thi ĐTL bài thơ
TiÕt 3 : Đạo đức( Gv chuyên )
TiÕt 4: Khoa học( Gv chuyên )
....................................................................................................
TiÕt 5 : Toán 
LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu : BT 1/46 bỏ cột a
Giúp HS củng cố về
-Tính tổng của các số và vận dụng một số tính chất của phép cộng để tính tổng một cách thuận tiện nhất.
-Tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ, tính chu vi HCN, giải tóan có lời văn
II/Chuẩn bị
Phiếu HT
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT
Bài 3/45
B/Bài mới
1/Hướng dẫn HS làm BT
Bài 1/46 bỏ cột a
26387 + 14075 + 9210 54293 + 61934 +7652 
 = 40462 +9210 = 116234 + 7652
 = 49672 =123889
Bài 2/46: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 96 + 78 + 4 = 178 b) 789 + 285 +15 = 1089
 67 + 21 +79 = 167 448 + 594 + 52 = 1094
 408 + 85 +92 = 585 677 + 969 +123 = 1769
Bài 3/46
a) x – 306 = 504 b) x + 254 = 680
 x = 504 +306 x = 680 - 254
 x = 810 x = 246
Bài 4/46
a)Sau 2 năm dân số của xã đó tăng thêm:
 79 + 71 = 150 (người)
b)Sau 2 năm dân số của xã đó là:
 5256 + 150 = 5406 (người)
Bài 5/46
a)Chu vi HCN: P = ( 16 + 12 ) x 2 = 56 (cm)
b)Chu vi HCN: P = ( 45 + 15 ) x 2 = 120 (m)
2/NX - dặn dò
NX
Về nhà làm bài vào vở BT
SGK, vở
2em lên bảng
2em lên bảng 
Cả lớp làm nháp
KTKQ
1em đọc YCBT
1em nêu cách làm
Cả lớp làm vở
Chữa bài
2 em làm phiếu
Cả lớp làm vở
Chữa bài
HĐN
Các nhóm trình bày
NX
1 em đọc YCBT
2 em làm bài trên phiếu
Cả lớp chữa bài
...........................................................................
Ngaøy soaïn :9/10/2010
 Ngaøy daïy :Thöù ba ngaøy 12/10/2010
TiÕt 1: Toán 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
I/Mục tiêu : BT 4/47 ctg
Giúp hs
-Biết cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
-Giải bài tóan liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó
II/Chuẩn bị: Phiếu Ht
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT: BT 3/46
B/Bài mới
1/Hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức mới
*BT: Hướng dẫn HS tóm tắt bằng sơ đồ
10
 Số lớn 
 Số bé 
Cách 1: Tìm 2 lần số bé
 NX
Cách 2: Tìm 2 lần số lớn rồi nêu cách tìm số lớn
2/Thực hành
BT 1: 
2 lần tuổi con: 58 – 38 = 20 (tuổi)
Tuổi của con: 20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố: 10 + 38 = 48 (tuổi)
ĐS: Bố 48 tuổi, con 10 tuổi
BT 2/47
4HS
28 HS
 HS trai
 HS gái	
BT 3/47
½ lớp tìm số bé, ½ lớp tìm số lớn
BT 4/47: về nhà làm
Số lớn là 8, Số bé là 0, Vì 8 + 0 = 8 – 0 = 8
-2 lần số bé 8 – 8 = 0
-Số lớn là 8 ; số bé là 0
3/NX-dặn dò
NX
Về nhà làm BT 4/47
SGK, vở..
2 em lên bảng
1 em lên bảng tìm
Cả lớp suy nghĩ
Nêu cách tìm
2 em đọc bài toán
-Tìm cách giải
-Cả lớp làm bài vào vở
KTKQ
1 em đọc YCBT
-HS làm bài vào vở
2 em làm bài trên phiếu
Chữa bài
1 em đọc YCBT
Làm bài vào vở
 TiÕt 2: Chính tả : Nghe – viết
TRUNG THU ĐỘC LẬP
I/Mục tiêu
1/Nghe-viết đúng câu thơ, trình bày đúng một đọan trong bài: Trung thu độc lập
2/Tìm đúng, viết đúng ct tiếng có vần iên/yên/iêng để điền vào ô trống, hợp với nghĩa đã cho
II/Chuẩn bị: Phiếu HT
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt
A/KT: Viết các từ có vần ươn / ương
B/Bài mới
1/GT
2/Hướng dẫn HS nghe – viết
Viết đúng: phát điện, phấp phới, bát ngát, nông trường, to lớn
GV đọc
Đọc lại bài
Thu 7 bài chấm điểm
3/ Hướng dẫn HS làm BT
BT 2/78 phần b
Chú dế sau lò sưởi
Yên tĩnh – bỗng nhiên – ngạc nhiên – biểu diễn – buột miệng – tiếng đàn 
ND: tiếng dàn của chú dế sau lò sưởi khiến cậu bé Môda ao ước trở thành nhạc sĩ. Về sau Mô-da đã trở thành nhạc sĩ chinh phục được cả thành viên
BT 3/78 phần b
Trò chơi: Thi tìm từ nhanh
Mỗi em có 3 mẩu giấy, ghi lời giải, ghi tên mình vào mặt sau giấy rồi gián lên dòng ghi nghĩa của từ ở trên bảng
Lời giải đúng: điện thọai – nghiền – khiêng 
4/NX - dặn dò
NX
Ghi nhớ để không viết sai chính tả những từ ngữ đã được luyện tập
SGK, vở
2 em lên bảng
1em đọc bài viết chính tả
Cả lớp viết bài
Soát lỗi chính tả
1em đọc YCBT
Cả lớp làm bài,2em làm pbt
NX
Mỗi tổ cử 1 bạn chơi
2 em điều khiển cuộc chơi
Cả lớp NX
TiÕt 3 : Luyện từ và câu:
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI
I/Mục tiêu
-Bết được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài
-Biết vận dụng đúng quy tắc đã học để viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc
II/Chuẩn bị
PHT
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT
 Muối Thái Bình ngược Hà Giang
 Cày bừa Đông Xuất, mía đường tỉnh Thanh
 (Tố Hữu)
 Chiếu Nga Sơn ghạch Bát Tràng
 Vải tơ Nam Định lụa hành Hà Đông
 (Tố Hữu)
B/Bài mới
1/GT
2/NX
*NX 1: 
GV đọc Mô-rít-xơ, Mác-téc-lích, Hi-ma-lay-a
*NX 2:
LépTôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mác-téc-lích
?Mỗi tiếng trên gồm mấy bộ phận? Mỗi bộ phận gồm mấy tiếng
?Những chữ cái đầu của mỗi bộ phận được viết ntn?
*NX 3:
Những tên người, tên địa lí nước ngòai trong BT là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt (âm ta mượn từ tiếng Trung Quốc). Còn Hi-ma-lay-a là tên quốc tế, phiên âm trực tiếp từ tiếng Tây Tạng
3/Ghi nhớ
4/Luyện tập
BT 1/79
Ác-boa, Lu-i Pa-xtơ, Ác-boa, Quy-dăng-xơ
 Đọan văn viết về nơi gia đình Lu-i Pa-xtơ sống thời ông còn nhỏ. Lu-i Pa-xtơ(1822-1895)là nhà bác học nổi tiếng thế giớiđã chế ra xcác loại vắc- xin trị bệnh, trong đó có bệnh than, bệnh dại.
BT 2/79
*Tên người
 An-be Anh-xtanh - nhà vật lí học nổi tiếng thế giới người Anh (1879-1955)
 Crít-xti-an An-đéc-xen-nhà văn nổi tiếng thế giới, chuỵên viết truyện cổ tích người Đan Mạch (1805-1875)
 I-u-ri Ga-ga-rin – nhà du hành vũ trụ người Nga-người đầu tiên bay vào vũ trụ (1934-1968)
*Tên địa lí
 Xanh pê-téc-bua – kinh đô cũ của Nga
Tô-ky-ô – thủ đô Nhật Bản
A-ma-dôn – tên một dòng sông lớn chảy qua Bra-xin
Ni-a-ga-ra – tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mĩ
 BT3/78 Trò chơi du lịch : Thi viết đúng tên nước với tên thủ đô của các nước.
 Cách chơi: Một nhóm viết tên nước, nhóm kia ghi tên thủ đô của nước đó cho đúng chính tả
 Chia lớp thành 2 nhóm
STT
Nước
Thủ đô
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nga
Ấn Độ
Cam-pu-chia
Nhật Bản
Thái Lan
Mĩ
Anh
Lào
Ma-lai-xi-a
In-đô-nê-xi-a
Đức
Mác-xcơ-va
Niu Đê-Li
Phnông Pênh
Tô-ki-ô
Băng Cốc
Oa-sinh-tơn
Luân Đôn
Viêng Chăn
Cu-a-la Lăm-pơ
Gia-các-ta
Béc-lin
5/NX-dặn dò
NX
Về nhà làm lại BT 3
SGK, vở
2 em lên bảng
HS luyện đọc
1 em đọc NX
TLCH
3 em đọc
1em đọc YCBT
HS làm bài vào vở
2em làm phiếu
NX
1 em đọc YCBT
Cả lớp làm bài vào vở
Chữa bài
Chơi tiếp sức
2em nhắc lại ghi nhớ
TiÕt 4 : Lịch sử ÔN TẬP
I/Mục tiêu : 
Yêu cầu 1: Em hãy kẻ bảng thời gian dưới đây: có thể giảm
Học xong bài này HS biết
-Từ bài 1 –> bài 5 học về 2 giai đọan lịch sử: buổi đầu dựng nước và giữ nước; hơn 1 nghìn năm đấu tranh giành độc lập
-Kể tên những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kì này và thể hiện nói trên trục và băng thời gian
II/Chuẩn bị
Hình vẽ, băng trục thời gian
III/Các họat động dạy-học (35 phuùt)
A/KT
?Kể lại trận quân ta đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
?Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa ntn đối với nước ta thời bấy giờ
B/ Ôn tập
1/GT
2/Hướng dẫn HS ôn tập
HĐ1: Ghi nội dung của mỗi giai đọan
Nhà nước đầu tiên của nước ta ra đời, tên nước là Văn Lang
Triệu Đà chiếm Âu Lạc
Chiến thắng Bạch Đằng 938
Khởi nghĩa 2 bà Trưng 40
 Khỏang 700 năm CN Năm 179CN Năm 938
HĐ 2:
Ghi các sự kiện tương ứng với thời gian trên trục
Nước VL A D Vương Nước ta dưới ách đô hộ của
 ra đời thua phong kiến phương Bắc
Khỏang 700 năm 179 CN 938
 ... ện
- Sắp xếp các đoạn văn KC theo trình tự thời gian
-Viết câu mở đoạn để liên kết các đoạn văn theo trình tự thời gian
II/Chuẩn bị
SGK, PHT
III/ các hoạt động dạy – học (40 phuùt)
A/ Kiểm tra 
Đọc phần bài làm tiết trước
B/ Bài mới 
1/ Giới thiệu 
2/ Hướng dẫn HS làm BT 
 Bài1 /82: Hãy viết câu mở đầu cho mỗi đoạn văn (đã cho ở tiết TLV, tuần 7)
Mỗi em hoàn chỉnh một đoạn
 Bài 2/82
 Trình tự sáp xếp các đoạn văn:
 -Sắp xếp theo trình tự thời gian (việc xảy ra trước thì kể trước, việc xảy ra sau thì kể sau)
 Vai trò của câu mở đầu đoạn văn thể hiện sự tiếp nối về thời gian (các cụm từ in đậm) để nối đoạn văn với các đoạn văn trước đó.
 VD:
 *Với đoạn 1 
Mở đầu:Tết Nô-en năm ấy,cô bé Va-li-a 11 tuổi được bố mẹ cho đi xem xiếc./Tết ấy, Va-li- a tròn 11 tuổi, bố mẹ cho em đi xem xiếc.
Diễn biến :Chương trình xiếc hôm ấy hay tuyệt,nhưng Va-li-a thích hơn cả là tiết mục cô gái xinh đẹp vừa phi ngựa vừa đánh đàn
Kết thúc : Từ đó, lúc nào Va-li-a cũng mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành một diễn viên xiếcvừa phi ngựa vừa đánh đàn.
*Đoạn 2 :
 Mở đầu :Rồi một hôm,rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề./ Một hôm,tình cờ Va-li-a đọc 1 thông báo tuyển diễn viên xiếc.Em mừng quýnh, xin bố mẹ cho ghi tên đi học.
Diễn biếnSáng ấy, em đến gặp bác giám đốc rạp xiếc. Bác dẫn em đến chuồng ngựa, chỉ con ngựa và bảo...
Kết thúc:Bác giám đốc cười, bảo em...
*Đoạn 3
Mở đầu:Thế là từ hôm đó,ngày ngày Va-li-a đến làm việc trong chuồng ngựa./ Từ đó,hôm nào Va-li-a cũng làm việc trong chuồng ngựa.
-Diễn biến:Những ngày đầu Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí. Nhưng...
-Kết thúc:Cuối cùng, em quen việc và trở nên thân thiết với chó ngựa, bạn diễn tương lai của em.
Đoạn 4:
-Mở đầu:Thế rồi cũng đến ngày Va- li- a trở thành một diễn viên thực thụ./ Chẳng bao lâu, Va-li-a trở thành diễn viên, được biểu diễn trên sân khấu.
-Diễn biến:Mỗi lần va-li-abước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên...
-Kết thúc:Thế là ước mơ thủa nhỏ của Va-li-a đã trở thành sự thật.
 Bài 3: Có thể chọn một số câu chuyện qua các bài tập tập đọc: Ông Mạnh...; Dế mèn...; Người ăn xin; Một người chính trực; Nỗi dằn vặt của ....Bài KC: Sự tích hồ Ba Bể; Một nhà thơ chân chính; Lời ước dưới trăng. Bài TLV: Tràng trai làng Phù Ủng; Người bán hàng may mắn; Ba anh em; Ba lưỡi rìu; Vào nghề.
 Khi kể cần làm nổi rõ trình tự tiếp nối nhau của các sự việc
3/NX-Dặn dò:
-NX
-Chuẩn bị tiết sau
SGK, vở
3 em
Hs viết bài
4 em đọc bài làm của mình
Cả lớp nx
Nói tên câu chuyện
Kể chuyện nhóm 2
Thi kc trước lớp
TiÕt 2: Luyện toán
LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu: 
 Giúp hs củng cố về giải tóan tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng
II/Chuẩn bị: VBT toán
III/các họat dộng dạy-học(40 phuùt)
A/KT
BT4/47
B/Bài ôn:
1/Hướng dẫn hs làm bài tập
BT1/44 Gọi Nhắc lại cách tìm số lớn,số bé
 Kq :a/ Số bé : 22 
 b/ Số lớn :71 
BT2/44
? Bài toán cho biết gì?
? Bài tóan yc tìm gì?
Số m vải các màu là: ( 360 + 40 ): 2 = 200 (m)
Số m vải hoa là: 360 - 200 = 160 (m).
BT3/44 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm
2/Nhận xét-dặn dò
-NX
-Về nhà làm lại các BT2/44
Vở,
1 em làm bài
2 Hs làm bài trên bảng ,cả lớp làm vào vở,kt kết quả
2 em nhắc lại
1 em đọc bài tóan
1 em nêu cách giải
Cả lớp làm bài vào vở
1 em làm bài trên bảng
Chữa bài
2 em làm bài a,b trên bảng
Hs làm bài vào vở
Chữa bài
TiÕt 3 : Luyện đọc 
NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ
I/Mục tiêu:1/Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể hiện niềm vui, niềm khao khát của các bạn nhỏ về một tương lai tốt đẹp
2/Hiểu ý nghĩa của bài. Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn
3/Nắm vững Nd bài học.
II/Chuẩn bị: SGK
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt
A/ KT:
2 nhóm Hs đọc phân vai 2 màn của vở kịch: Ở Vương quốc Tương Lai
TL CH 2,3
B/Bài mới
1/GT
2/Luyện đọc và tìm hiểu bài
a/Luyện dọc
Sửa cách phát âm, giọng đọc, cách ngắt nhịp thơ
GV đọc diễn cảm
b/Tìm hiểu bài Gv hd học sinh tìm hiểu lại ND bài,rút ra ND bài.
 Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn
c/Luyện đọc diễn cảm và HTL 
 Gv gạch chân những từ ngữ cần nhấn mạnh trong các khổ thơ.
Luyện đọc 3 khổ thơ đầu
Luyện HTL cả bài thơ
3/NX - dặn dò 
NX
Ghi ý nghĩa vào vở
SGK, vở
1em đọc bài
Luyện đọc N2
2em đọc toàn bài
4em đọc tiếp nối bài thơ
Luyện đọc N2
Thi đọc diễn cảm
NX bạn đọc hay
Nhẩm HTL
Thi ĐTL bài thơ
....................................................................................................
 Ngaøy soaïn :9/10/2010
 Ngaøy daïy :Thöù naêm ngaøy 14/10/2010
TiÕt 1: Anh văn( Gv chuyên )
 TiÕt 2: Khoa học( Gv chuyên )
......................................................................................................
TiÕt 3 : Toán 
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
I/Mục tiêu: Giúp HS
-Có biểu tượng về góc nhọn, góc từ, góc bẹt
-Biết dùng êke để nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc từ, góc bẹt
II/Chuẩn bị: Êke
III/Các họat động dạy – học (40 phuùt)
A/KT
 a) X x 2 = 10 b) X : 6 = 5
B/Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
1/GT góc nhọn, góc từ, góc bẹt
a)Góc nhọn: SGK
Vẽ góc nhọn lên bảng
Góc nhọn tạo bởi 2 kim đồng hồ, 2 cạnh của hình tam giác
b)Góc tù (tương tự như trên)
c)Giới thiệu góc bẹt
2/Thực hành
BT 1/49
QS tổng thể để nhận dạng góc (qua biểu tượng về góc)
BT 2/49
3/NX-dặn dò
-NX
-Về nhà làm bài vào VBT
2 em lên bảng
QS rồi đọc
Lấy VD thực tế
Cả lớp NX
Dùng êke để xác định góc
HS làm miệng
Dùng êke để nhận biết các góc
TiÕt 4 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
DẤU NGOẶC KÉP
I/Mục tiêu: 1/Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép,
2/ Vận dụng nhữn hiểu biết trên để dùng dấu ngoặc kép trtong khi viết
II/ Chuẩn bị:Viết nội dung BT1PNX và BT1, 3 phần LT
III/ Các hoạt động dạy học(40 phuùt)
A/ Kiểm tra: Nêu cách viết hoa tên người tên địa lí nước ngoài
B/Bài mới
1/ Giới thiệu:
2/ Nhận xét:
NX1
?Những từ ngữ và câu nào được đặt trong dấu ngoặc kép.
?Những từ ngữ và câu đó là lời nói của ai ?
?Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ chích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Đó có thể là: +Một từ hay một cụm từ
+Một câu trọn vẹn hay một đoạn văn
NX2
Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập?
lời dẫn trực tiếp chỉ là 1 từ hay là 1 cụm từ
VD:Bác tự cho mình là “người lính”, “đầy tớ”
? Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm ?
Khi lời dẫn trực tiếp là câu trọn vẹn hay một đoạn văn.
VD:Bác nói: “Tôi chỉ có một sự mong muốn.”
NX3: ?Trong khổ thơ từ “lầu” được dùng với ý nghĩa gì?
..ý nghĩa đặc biệt.
3/ Ghi nhớ
4/ Luyện tập:
BT1/83
BT2/83
không phải là lời đối thoại trực tiếp, do đó không phải viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch đầu dòng
BT 3/83:
Các em tìm những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt trong đoạn a và đoạn b,đặt những từ đó vào trong dấu ngoặc kép. 
a).con nào con ấy hết sức tiết kiệm “vôi vữa”
b).gọi là đào “Trường thọ”, gọi là “ Trường thọ”đổi tên quả ấy là “đỏan thọ”
 5/NX-dặn dò
-NX
-Về nhà HTL ghi nhớ, đọc trước bài MRVT: ước mơ
SGK, vở Bt
2em lên bảng
1em đọc yc BT
HĐN 2
Trả lời câu hỏi
Cả lớp nx
Đọc yc Bt
Trả lời CH
3em tiếp nối nhau đọc ghi nhớ
1em đọc yc, cả lớp làm miệng
1em đọc yc
HĐN2, Các nhóm trình bày
Cả lớp NX
1em đọc yc
 Hs làm bài vào vở
3em đọc bài làm
Cả lớp NX
.......................................................................................................... 
 Ngaøy soaïn :9/10/2010
 Ngaøy daïy :Thöù saùu ngaøy 15/10/2010
TiÕt 1 : Toán 
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I/Mục tiêu: -Có biểu tượng về 2 đường thẳng vuông góc. Biết được 2 đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh
 -Biết dùng êke để KT 2 đường thẳng có vuông góc với nhau không
II/Chuẩn bị: Êke
III/Các họat động dạy – học(40 phuùt)
A/KT
BT 1/49
B/Bài mới
1/GT 2 đường thẳng vuông góc
2/Thực hành
BT 1/50
BT2/50
BT3/50
Dùng êke KT, nêu từng cặp cạnh vuông góc
BT4/50
3/Dặn dò: Về nhà làm bài vào VBT
Êke, SGK, vở,
HS nhận biết các góc
Dùng êke để KT
Đọc yc BT, làm bài, cả lớp NX
Cả lớp làm bài, 3em làm phiếu, KT KQ
TiÕt 2: Thể dục( Gv chuyên )
TiÕt 3 : Tập làm văn
LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
I/Mục tiêu: -Tiếp tục củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian
 -Biết được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian
II/Chuẩn bị: Phiếu học tập
III/Các họat động dạy – học(40 phuùt
A/KT: Kể lại câu chuyện em đã kể hôm trước
?Các câu mở đầu đọan văn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự tgian?
.thể hiện sự tiếp nối về tg để nối đọan văn với các đọan văn trước đó
B/Bài mới
1/GT
2/Hướng dẫn HS làm BT
BT 1/48
-Treo bảng mẫu chuyển thể (2 dòng đầu của màn kịch)
Cách 1: Tin-Tin và Mi-Tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-Tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh xanh ấy. Em bé nói mình dùng đôi cách đó vào việc sáng chế trên trái đất
C2: Hai bạn nhỏ rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Nhìn thấy 1 em bé mang một chiếc máy có đôi cách xanh, Tin-Tin ngạc nhiên hỏi.
Quan sát tranh đọan trích Ở Vương quốc Tương Lai kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian. 
BT 2/84
BT 3/84
a)Về trình tự sắp xếp các sự việc: có thể kể đọan trong công xưởng xanh trước, trong khu vườn kì diệu sau hoặc ngược lại
b)Từ ngữ nối đọan 1 với đọan 2 thay đổi:
Theo cách kể 1
Mở đầu đ 1: Trước hết, 2 bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh.
Mở đầu đ 2: Rời công xưởng xanh, Tin-Tin và Mi-Tin đến khu vườn kì diệu
Theo cách kể 2: 
Mở đầu đọan 1: Min tin đến khu vườn kì diệu.
Mở đầu đọan 2: Trong khi Mi-Tin đang ở khu vườn kì diệu thì Tin-Tin đến công xưởng xanh
3/NX-dặn dò: -NX
 -Về nhà viết vào vở đọan văn hòan chỉnh
SGK, vở
2 em
HS trả lời
Hs đọc yc BT
1em kể mẫu chuyển thể lời thoại giữa Tin-Tin và em bé thứ nhất từ ngôn ngữ kịch sang lời kể
HĐN2
2em thi kể
Cả lớp NX
1em đọc yc bt
Tìm hiểu ND yc bài
KC theo nhóm 2
3em thi kc, lớp nx
HS đọc yc bt
HS làm miệng
TiÕt 5 : Sinh họat cuối tuần
I/Mục tiêu
-Giúp HS có ý thức học tốt trong tuần tới
-GD HS tính trung thực trong học tập
II/Các hình thức sinh họat
1/HS tự sinh họat
2/GV NX chung
*Ưu điểm
*Tồn tại
3/Kế họach tuần tới
-Đi học đều, đúng giờ
-Đòan kết giúp bạn
-Thực hiện ATGT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoi_4_tuan_8_nam_hoc_2010_2011_ban_tich_hop_2_cot_h.doc