Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 - Năm học 2011-2012 (Bản chuẩn kiến thức kĩ năng hay nhất)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 - Năm học 2011-2012 (Bản chuẩn kiến thức kĩ năng hay nhất)

Đạo đức: YÊU LAO ĐỘNG ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu

- Nêu được ích lợi trong lao động.

- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.

- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động

- Biết được ý nghĩa của lao động

KNS: GD KN xác định giá trị của lao động, KN quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở trường và ở nhà.

II. Đồ dùng dạy học :

- Sưu tầm các tấm gương lao động của Bác Hồ, Anh hùng lao động.

- Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về lao động

- Tranh vẽ " Em giúp đỡ gia đình"

III - Các hoạt động dạy học

 

doc 29 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 24/01/2022 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 - Năm học 2011-2012 (Bản chuẩn kiến thức kĩ năng hay nhất)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17 
 Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Đạo đức:	YÊU LAO ĐỘNG ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu
- Nêu được ích lợi trong lao động.
- Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân.
- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
- Biết được ý nghĩa của lao động
KNS: GD KN xác định giá trị của lao động, KN quản lí thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở trường và ở nhà.
II. Đồ dùng dạy học :
- Sưu tầm các tấm gương lao động của Bác Hồ, Anh hùng lao động...
- Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về lao động
- Tranh vẽ " Em giúp đỡ gia đình"
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
1. Tổ chức:
2. Bài cũ :
- Gọi 1 em đọc ghi nhớ
- Lao động đem lại lợi ích gì cho con người?
3. Bài mới:
HĐ1: Làm việc cả lớp (Bài 3,4/26)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Gọi HS xung phong kể cho các bạn nghe về tấm gương lao động của Bác Hồ, của các Anh hùng LĐ, của các bạn trong lớp trong trường
- Gợi ý để các em rút ra bài học cho bản thân
- Tổ chức trò chơi " Truyền điện" tìm các câu ca dao, tục ngữ nói về ý nghĩa và tác dụng của lao động.
- Chia lớp thành 3 đội chơi
- Nêu cách chơi, luật chơi
- GV bổ sung thêm các câu HS chưa tìm được
HĐ3: Làm việc nhóm đôi (Bài 5)
- Gọi 1 em đọc yêu cầu
- Yêu cầu các nhóm 2 em trao đổi về ước mơ của mình
- Gọi 1 số em trình bày
- GV nhận xét, nhắc nhở HS cần phải cố gắng học tập, rèn luyện để có thể thực hiện được ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình
HĐ4: Làm việc cả lớp
- Tổ chức HS trình bày giới thiệu về các bài viết, tranh vẽ
- Nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố
- Khắc sâu tầm quan trọng của LĐ
5. Dặn dò:
- Nhận xét 
- Chuẩn bị ôn tập HKI
- 2 em đọc.
- 1 em trả lời
- 1 em đọc.
- 3-5 em xung phong kể
- Lớp bổ sung, chất vấn lẫn nhau
- 1 em đọc.
- Chia nhóm 10 em, thảo luận trong 2 phút để thống nhất
- 1 em đọc.
- 2 em cùng bàn trao đổi
- 3-5 em trình bày
- Lớp thảo luận, nhận xét
- HS trình bày, giới thiệu các bài viết, tranh các em đã vẽ về một công việc mà các em yêu thích và các tư liệu sưu tầm được
- Lớp thảo luận, nhận xét
- Lắng nghe
Luyện đọc: RÊt nhiÒu mÆt tr¨ng
I. Môc tiªu:
- Cñng cè giäng kÓ nhÑ nhµng, chËm r·i; b­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n cã låi nh©n vËt ( chó hÒ, nµng c«ng chóa nhá) vµ lêi ng­êi dÉn chuyÖn.
- HiÓu ND: C¸ch nghÜ cña trÎ em vÒ thÕ giíi, vÒ mÆt tr¨ng rÊt ngé nghÜnh, ®¸ng yªu
II. §å dïng d¹y häc :
- B¶ng phô
III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Bµi cò :
- Gäi 4 em ®äc ph©n vai truyÖn Trong qu¸n ¨n Ba c¸ bèng, tr¶ lêi c©u hái SGK
2. Bµi míi:
* GT bµi: 
H§1: HD LuyÖn ®äc
HSY: Đọc 1-2 đoạn
sửa lỗi phát âm
+ C« c«ng chóa nhá cã nguyÖn väng g×?
+ Tr­íc yªu cÇu cña c«ng chóa, nhµ vua ®· lµm g×?
HSTB: Đọc 2-3 đoạn
+ C¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc nãi nhµ vua nh­ thÕ nµo vÒ ®ßi hái cña c«ng chóa?
+ T¹i sao hä cho ®ã lµ ®ßi hái kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc?
Nhận xét ghi điểm.
HSKG: Đọc cả bài
+ C¸ch nghÜ cña chó hÒ cã g× kh¸c víi c¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc ?
+ T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy c¸ch nghÜ cña c« c«ng chóa nhá vÒ mÆt tr¨ng rÊt kh¸c c¸ch nghÜ cña ng­êi lín?
HĐ2: Luyện tập HD §äc diÔn c¶m
- Gäi 3 HS ®äc ph©n vai
- HD ®äc diÔn c¶m ®o¹n "ThÕ lµ... vµng råi"
- Tæ chøc cho HS thi ®äc ph©n vai
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
3. Cñng cè
- Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn? V× sao?
5. DÆn dß:
- NhËn xÐt - CB bµi34
- 4 em lªn b¶ng ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái
- 5 em đọc
+ C« muèn cã mÆt tr¨ng vµ nãi lµ sÏ khái bÖnh ngay nÕu cã nã
+ Råi tÊt c¶ c¸c vÞ ®¹i thÇn vµ c¸c nhµ khoa häc dÕn ®Ó bµn c¸ch lÊy mÆt tr¨ng cho c«ng chóa
- 6-7 em đọc.
+Hä nãi ®ßi hái ®ã kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc
+ V× mÆt tr¨ng ë rÊt xa vµ to gÊp hµng ngh×n lÇn ®Êt n­íc cña nhµ vua.
- 7 em đọc
+ Chó hÒ cho r»ng tr­íc hÕt ph¶i hái xem c«ng chóa nghÜ vÒ mÆt tr¨ng nh­ thÕ nµo ®·, chó hÒ cho r»ng c«ng chóa nghÜ vÒ mÆt tr¨ng kh«ng gièng ng­êi lín
.
- HS nhËn xÐt, uèn n¾n
- Tr¶ lêi c©u hái.
- Theo dâi vµ thùc hiÖn
Luyện Toán: LUYỆN TẬP.
I, Mục tiêu: Củng cố kĩ năng:
- Thực hiện phép chia cho số có hai , ba chữ số.
- Giải bài toán có lời văn.
- Giáo dục HS yêu thích học toán.
III- Đồ dùng
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới :
a.Giới thiệu.
2, Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:Đặt tính rồi tính.
Chữa bài, nhận xét.
Củng cố cách đặt tính cho HS.
Bài 2: Tìm x
Nêu yêu cầu
Khắc sâu tìm thừa số, số chia.
Bài 3:( Dành cho HS khá - giỏi )
- Hướng dẫn hs xác định yêu cầu của bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Củng cố cách giải toán có lời văn.
Bài 4 :
- Hướng dẫn hs xác định yêu cầu của bài.
- Chữa bài, nhận xét.
* Củng cố cách chia 3 chữ số có dư.
3, Củng cố, dặn dò.: BTVN : 3b
- Chuẩn bị bài sau.
- Hs nêu yêu cầu của bài.
- Hs làm bài vào vở, 2 hs lên bảng làm bài.
- Hs nêu lại cách thực hiện chia.
- Hs làm bài vào vở, 2 hs lên bảng làm bài.
- Hs đọc đề bài.
- Hs tóm tắt và giải bài toán.
 Bài giải:
Phân xưởng a dệt được số áo.
 84 x 14 = 12096 (cái)
TB mỗi người ở phân xưởng b dệt được
 12096 : 112 = 108 (cái)
 Đáp số: 108 (cái)
Đáp án : D
Mỹ thuật : VẼ TRANG TRÍ: TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
I. Mục tiêu :
-Học sinh hiểu biết thêm về trang trí hình vuông và làm quen với ứng dụng của nó trong cuộc sống.
-HS biết chọn hoạ tiết và trang trí được hình vuông theo ý thích( sắp xếp hình mảng hoạ tiết ,màu sắc hài hoà ,có trọng tâm)
-HS có ý thức làm đẹp trong cuộc sống.
II/ Chuẩn bị:
*GV: +SGV,SGK
 +Một số đồ vật có ứng dụng trang trí hình vuông
*Học sinh: +SGK, vở tập vẽ
 +Các dụng cụ tập vẽ, bút màu.
III/Các hoạt động dạy học :
Giáo viên
Học sinh
1/ Ổn định:
2/ Kiểm tra: 
 -Kiểm tra sự chuaån bị của HS
3/ Bài mới:
a-Giới thiệu bài:
 -Nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học, ghi tựa
b-Hướng dẫn nội dung bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
*GV giới thiệu vaø gôïi yù cầu HS QS theo nhóm ( hình 1,2 trang 40 /SGK )theo nội dung sau:.
-Em thấy hoạ tiết chính có kích thước như thế nào so với các hoạ tiết khác?
-Ngoài những đồ vật ở hình 1 , 2 em còn thấy những đồ vật nào được trang trí hình vuông?
-Những hoạ tiết nào thường được sử dụng để trang trí hình vuông?
-Cách sắp xếp hoạ tiết ở trang trí hình vuông như thế nào?
-Em có nhận xét gì về màu sắc của các hạo tiết giống nhau ở các hình tranh 1, 2?
-Cách thể hiện màu sắc ở các hình như thế nào?
GV chốt:Trang trí hình vuông thường dùng để trang trí khăn, áo, màn.
-Trang trí hình vuông dùng để trang trí làm cho đồ vật đẹp hơn.
-Hoạ tiết trong trang trí hình vuông rất phong phú như :hoa lá hính tam giác ,hình vuông, chim ,ướm.
-Có nhiều cách sắp xếp hoạ tiết trong trang trí hình vuông :xen kẽ,đối xứng, lặp lại ,xoay chiều..
-Các hoạ tiết giống nhau thường được vẽ bằng nhau và tô cùng màu.
Hoạt động 2: Cách trang trí hình vuông
-Yêu cầu HS quan sát mẫu, 
-Kẻ các trục
-Tìm các mảng trang trí
-Chọn hoạ tiết trang trí
-Cách sắp xếp các hoạ tiết
-cách vẽ hoạ tiết vào các mảng
-Vẽ màu sắc vào hoạ tiết chính trước,hoạ tiết phụ nền vẽ sau ,màu sắc cần có đậm, có nhạt để làm nổi bật trọng tâm
-Tô màu theo ý thích
-Vài Hs nhắc lại các bước thực hiện
Hoạt động 3: Thực hành
-Bày nhiều mẫu cho HS vẽ theo nhóm
-Yêu cầu HS QS kĩ mẫu ñeå tìm ra từng mảng hoạ tiết trước khi vẽ.Sắp xếp cho cân đối với tờ giấy.Vẽ theo trình tự các bước đã hướng dẫn.
-Vẽ màu theo ý thích.
-Theo dõi nhắc nhở gợi ý để HS vẽ được tương đối giống 
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
-Cùng HS chọn một số bài và gợi ý để HS NX về:
+Cách sắp xếp hình vẽ trong tờ giấy.
+Hình dáng, đặc điểm, màu sắc của hình vẽ so với mẫu...
3-Dặn dò:
Về hoàn thành bài vẽ -xem trước bài vẽ : Vẽ theo mẫu :Tĩnh vật lọ và quả
Nhận xét tiết học
Tuyên dương –nhắc nhở
-Lớp hát.
-Các cặp đôi KT lẫn nhau
-Theo dõi, nhắc tựa.
-Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
-QS và thảo luận theo nhóm đôi, theo những yêu cầu của GV 
-Các nhóm báo cáo, nhóm khác theo dõi,NX, BS 
HS nghe và theo dõi
-Quan sát hình minh hoạ theo nhóm đôi và nêu ý kiến
-Nhóm đôi QS theo hướng dẫn và báo cáo.
-Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung.
-HS nhắc lại
-Thực hiện theo yêu caàu vẽ vào vở .
-Trình bày bài vẽ theo nhoùm.
-HS NX theo yêu cầu, các bạn khác NX, BS.
-Lắng nghe để thực hiện
-HS nghe
 Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011
Toán : LUYỆN TÂP CHUNG
I, Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ năng: 
- Thực hiện các phép tính nhân và chia.
- Đọc biểu đồ và tính toán số liệu trên biểu đô.
- Giáo dục HS yêu thích học toán .
III- Đồ dùng:
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
1, Giới thiệu bài ghi đầu bài.
2, Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính nhân, chia.
- Tổ chức cho hs làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 2:( Dành cho HS khá - giỏi )
Rèn kĩ năng thực hiện chia cho số có 3 chữ số.
- Tổ chức cho hs làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 3: Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
- Hướng dẫn hs xác định yêu cầu của bài.
- Chấm bài ,Chữa bài, nhận xét.
Bài 4:Rèn kĩ năng đọc biểu đồ và xử lí số liệu trên biểu đồ.
- Hướng dẫn hs xác định yêu cầu của bài.
- Tổ chức cho hs làm bài.
- Chữa bài, nhận xét.
3, Củng cố, dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
- Hs nêu yêu cầu của bài.
- Hs nêu cách tìm thừa số, số chia, số bị chia,... chưa biết.
Thừa số 
 27
 152
 134
Thừa số 
 23
 134
 152
 Tích 
 621
 20368
20368
- Hs làm bài hoàn thành bảng.
- Hs nêu yêu cầu của bài.
- Hs thực hiện đặt tính và tính.
- Hs đọc đề bài.
- Hs xác đinh yêu cầu của bài.
- Hs tóm tắt và giải bài toán.
 Bài giải:
Mỗi trường nhận số thùng hàng là:
 468 : 156 = 3 (thùng)
Mỗi trường nhận số bộ đồ dùng là:
 3 x 40 = 120 (bộ)
 Đáp số: 120 bộ.
- Hs quan sát biểu đồ, nêu yêu cầu.
- Hs đọc biểu đồ.
a, Tuần 1 bán ít hơn tuần 4 là:
 5500 – 4500 = 1000 ( cuốn)
b, Tuần 2 bán nhiều hơn tuần 3:
 6250 – 5750 = 500 ( cuốn)
c, Trung bình mỗi tuần bán là:
(5500+ 4500 + 6250 5750):4=5500(cuốn)
 Đáp số:5500cuốn 
Luyện từ và câu CÂU KỂ: AI LÀM GÌ?
I. Mục tiêu
-. Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì?(ND ghi nhớ)
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn và xác định được CN _VN trong môi câu (BT1, BT2, mục III) viết được đoạn văn kể việc đã làm trong đó có dùng câu kể Ai làm gì?
II. Đồ dùng 
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra :
- Gọi 3 em lên bảng viết 3 câu kể nói về học tập.
+ Thế nào là câu kể?
- Nhận xét, cho điểm
2. Bài mới:
*  ...  số tận cùng là 0 , 5 thì chia hết cho 5 
* Số tận cùng của chia hết cho 2 và cho 5 có những số nào giống nhau ?
* Vậy : 0 là số vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 
Hoạt động 2: Luyện tập
 Bài 1 
 - Cho HS nêu miệng : số chia hết cho 5 ? số không chia hết cho 5 ?
- GV nhận xét
Bài 2: Viết vào chỗ chấm......
Chấm và chữa bài.
Củng cố cách tìm số trung gian.
Bài 3: - Nêu yêu cầu
Chấm và chữa bài.
 Bài 4 
- Y/c HS tự làm bài vào vở 
* Chấm 1 số vở và nhận xét lớp .
* Củng cố các số chia hết cho 2,5 và số không chia hết cho 2, 5.
3- Củng cố dặn dò :
- Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2 , dấu hiệu chia hết cho 5 ?
- Nhận xét lớp
Hoạt động lớp 
- Số chia hết cho 5 : tận cùng là số : 0 , 5
- HS nêu số chia hết cho 5.lớp nhận xét 
- . Có số 0 giống nhau .
- 2 HS lặp lại .
- Lần lượt HS nêu miệng các sốchia hết 5 
- HS nêu số cần điền- lớp theo dõi bổ sung
- HS thực hành cá nhân 
KQ: 705, 570, 750.
- 2 HS nhắc lại 
Cả lớp làm vở
- 3 HS làm bảng.
Luyện Khoa học: ÔN TẬP HỌC KÌ 1 
I – Mục tiêu:
 Ôn tập các kiến thức về:
 + Tháp dinh dưỡng cân đối .
+ Một số tính chất của nước và không khí; thành phần chính của không khí .
+ Vòng tuần hồn của nước trong tự nhiên .
+ Vai trò của nước và không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
II- Đồ dùng:
Hình vẽ trong SGK.
Sưu tầm các tranh ảnh hoặc đồ chơi về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.
Giấy khổ to, bút màu đủ dùng cho các nhóm.
Hình vẽ trong SGK.
Đồ dùng thí nghiệm theo nhóm như trong SGK.
III – Các hoạt động dạy học:
Giáo viên
Học sinh
Bài cũ: 
-Xác định lại thành phần của không khí gồm khí ô-xi duy trì sự cháy và ni-tơ không duy trì sự cháy.
-Ngồi các chất mình đã học, trong không khí gồm những chất gì?
GV nhận xét, chấm điểm 
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
-Tháp dinh dưỡng cân đối
-Một số tính chất của nước và không khí; thành phần của nước và không khí.
-Vòng tuần hồn của nước trong tự nhiên. 
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm và phát hình vẽ “Tháp dinh dưỡng cân đối” chưa hòan thiện.
- GV yêu cầu HS thi hồn thiện và trình bày trước lớp.
- GV viên chấm điểm, đội nào cao điểm nhất sẽ thắng.
- GV chuẩn bị một phiếu ghi sẵn câu hỏi ở trang 62/SGK.
- GV cho đại diện nhóm lên bốc thăm trả lời những câu hỏi, nhóm nào có nhiều bạn trả lời đúng sẽ thắng.
GV chốt ý.
Củng cố – Dặn dò:
GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS.
Chuẩn bị bài: Ôn tập & kiểm tra học kì I (tt) 
-HS trả lời
-HS nhận xét
-HS thi hồn thiện bảng “Tháp dinh dưỡng cân đối”
-Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp.
 - Từng đại diện nhóm lên trả lời câu hỏi mà mình bốc thăm.
 Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2011
L.Tiếng việt: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục tiêu
- Viết được đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, hoạt động và công dụng của một đồ vật.
- GD các em yêu thích học TV.
II. Đồ dùng 
- Một số kiểu, mẫu cặp sách HS
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
HĐ1: HS hoàn thành bài tập ở VBT:
GVtheo dõi giúp đỡ HS còn non.
- HS lên bảng chữa bài. Nhận xét và củng cố qua từng bài.
HĐ2: HD HS làm BT thêm.( Ôn LTv)
 Bài1: nhiều năm nay, chiếc đồng hồ( báo thức hoặc treo tường)là người bạn thân thiết trong gia đình em. Hãy tả chiếc đồng hồ đó. 
 Theo đề bài trên, hãy :
 a. Viết đoạn văn miêu tả bề ngoài của chiếc đồng hồ.
b. Viết một đoạn văn miêu tả hoạt động và công dụng của chiếc đồng hồ.
3 Củng cố : Nhắc lại nội dung bài
4. Dặn dò Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị Ôn tập HKI
- 2em lên bảng
- Lớp nhận xét, bổ sung
- 2 em đọc bài văn của mình
- Lắng nghe
- 2 HS đọc yêu cầu và nội dung 
- Thảo luận nhóm đôi
+ Cả 3 đoạn thuộc phần thân bài
- HS làm VBT
- 2-3 em trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
Luyện toán :: LUYỆN TẬP
I, Mục tiêu: 
- Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.
- Biết kết hợp hai dấu hiệu chii hết cho 2 và 5 để nhận biết các số vừa chia hết cho 2 vừa
 chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng bên phải là 0.
II- Đồ dùng
III - Các hoạt động dạy học
Giáo viên
Học sinh
1, Kiểm tra :
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 5, lấy ví dụ.
2, Bài mới:
a/ Giới thiệu bài,ghi đầu bài.
b/Hướng dẫn học sinh luyện tập.
Bài 1: Cho các số:
a, Số nào chia hết cho 2?
b, Số nào chia hết cho 5?
- Chữa bài.
Bài 2:
a, Viết ba số có ba chữ số chia hết cho 2.
b, Viết ba số có ba chữ số chia hết cho 5.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 3:Cho các số sau
a, Số nào chia hết cho 2và 5?
b, Số nào chia hết cho 2 và không chia hết cho 5.
c, Số nào chia hết cho 5 và không chia hết cho 2.
- Chữa bài, nhận xét.
Bài 4:
- Nhận xét.
Bài 5:
- Hướng dẫn hs xác định yêu cầu của đề.
- Nhận xét.
3, Củng cố,dặn dò:
- Chuẩn bị bài sau.
- Hs nêu.
- Hs nêu yêu cầu.
- Hs làm bài:
a, 4568; 66814; 2050; 3576; 900.
b, 2050; 900; 2355.
- Hs nêu yêu cầu.
- Hs viết các số vào vở.
- Hs nối tiếp nêu các số vừa viết được.
- Hs nêu yêu cầu.
- Hs làm bài, xác định các số theo yêu cầu.
a, 480; 2000; 9010; 
b, 296; 324.
c, 345; 3995.
- Hs nêu yêu cầu.
- Hs nhận xét: Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80, 90, 100.
Thể dục: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY NHANH
TRÒ CHƠI : “NHẢY LƯỚT SÓNG ”
I. Mục tiêu :
 -Ôn tập hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. 
 -Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
 -Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm – phương tiện :	
Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an tồn tập luyện. 
Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi “Nhảy lướt sóng” như dây. 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp tổ chức
1 . Phần mở đầu: 
 -Tập hợp lớp, ổn định - Điểm danh, báo cáo.
 -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học.
 -Khởi động : 
2. Phần cơ bản:
a) Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản: 
 * Ôn đi nhanh chuyển sang chạy
 +GV chỉ huy cho cả lớp cùng thực hiện tập luyện đi theo đội hình 2 – 4 hàng dọc. Mỗi em cách nhau 
2 – 3 m, GV nhắc nhở các em đảm bảo an tồn. 
 b) Trò chơi : “Nhảy lướt sóng ”
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -Nêu tên trò chơi. 
 -GV nhắc lại cách bật nhảy và phổ biến lại cách chơi: Từng cặp hai em cầm dây đi từ đầu hàng đến cuối hàng, dây đi đến đâu các em ở đó phải nhanh chống bật nhảy bằng hai chân “lướt qua sóng”, không để dây chạm vào chân. Cặp thư ùnhất đi được khoảng 2 – 3m thì đến cặp thứ hai và khi cặp thứ hai đi được 2 – 3m thì đến cặp thứ ba. Cứ lần lượt như vậy tạo thành các “con sóng” liên tiếp để các em nhảy lướt qua .Trường hợp những em bị nhảy vướng chân thì phải tiếp tục nhảy lần thứ hai để dây tiếp tục đi, đến cuối đợt chơi, em nào bị vướng chân nhiều lần là thua cuộc. Khi một cặp cầm dây đến cuối hàng thì lại nhanh chống chạy lên đầu hàng và lại tiếp tục căng dây làm sóng cho các bạn nhảy. 
 -GV nhắc nhở HS đảm bảo an tồn trong luyện tập và vui chơi. 
 -Sau các lần chơi GV quan sát, nhận xét, biểu dương những tổ HS chơi chủ động, những tổ nào có số bạn bị vướng chân ít nhất .
3. Phần kết thúc: 
 -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
 -GVø giao bài tập về nhà ôn các nội dung đội hình đội ngũ và rèn luyện tư thế cơ bản đã học ở lớp 3 nhắc nhở những HS chưa hồn thành phải ôn luyện thường xuyên.
 -GV hô giải tán. 
Cả lớp chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh sân trường. 
 -Trò chơi: “Kéo cưa lừa xe”.
 -Ôn tập lại bài thể dục phát triển chung.
+Cán sự lớp chỉ huy cho cả lớp thực hiện. 
GV chia tổ cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng tại các khu vực đã phân công, GV chú ý theo dõi đến từng tổ nhắc nhở và sữa chữa động tác chưa chính xác cho HS. 
+Từng tổ trình diễn đi đều theo 1 – 4 hàng dọc và di chuyển hướng phải, trái 
+ Sau khi các tổ thi đua biễu diễn , GV cho HS nhận xét và đánh giá .
-Tổ chức cho HS thi đua chơi chính thức theo tổ, GV phân công tổ trọng tài và người cầm dây. Sau một số lần GV thay đổi các vai chơi giữa các tổ để các em đều được tham gia chơi.
 -Cả lớp chạy chậm thả lỏng theo đội hình vòng tròn. 
 -HS đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học và nhận xét.
-HS hô “khỏe”
NGLL: THĂM GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
 CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
I – Mục tiêu hoạt động :
- Giúp HS hiểu được gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt nam anh hùng là những gia đình có những đóng góp to lớn về con người, của cải vật chất cho cách mạng cho đất nước .
- Giáo dục các em lòng biết ơn, kính trọng đối với các anh hùngh liệt sĩ, các bà mẹ Việt nam anh hùng, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành đội viên đoàn viên, công dân tốt cho xã hội.
II- Quy mô hoạt động :
Tổ chức theo lớp
III- Tài liêu và phương tiện:
- Hoa, tặng phẩm để tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng .
- Một số bài hát ca ngợi công lao của các thương binh, liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
IV – Các bước tiến hành :
Bước 1 : Chuẩn bị :
* Đối với GV:
- Liên hệ trước với chính quyền địa phương, thôn xóm để lập danh sách các gia đình thương binh, liệt sĩ và những gia đình có công với cách mạng. tiêu biểu ở địa phương .
- Thành lập Ban tổ chức cho buổi thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng gồm :
+ GV chủ nhiệm lớp ( Trưởng Ban tổ chức)
+ Đại diện cha mẹ HS
+ Ban Cán sự lớp 
+ Tổ trưởng các tổ trong lớp
Phân công nhiệm vụ cho từng tổ, nhóm
* Đối với HS:
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi sinh động cho buổi thăm hỏi “Bà ơi bà” “Chú thương binh” ...
- Mua hoa, tặng phẩm
Bước 2 : Tổ chức thực hiện 
- Tập kết HS tại trường 
- HS theo nhóm đã được phân công đếm thăm, trao quà, hát, đọc thơ tặng các gia đình Chính sách và gia đình có công với cách mạng.
- Giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt nam anh hùng bằng những việc làm cụ thể : Quyét dọn nhà cửa, sân vường, tưới rau,, nhỏ cỏ vườn, cho gà lợn ăn...
- Chào tạm biệt gia đình ra về .
Bước 3 : Tổng kết đánh giá 
Sau các hoạt động này, Ban tổ chức tiến hành tổng kết, đánh giá, tuyên dương các HS tích cực tham gia hoạt động .
- Nhắc nhở các em tiếp tục thường xuyên thực hiện tốt phong trào bằng những việc làm cụ thể 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_17_nam_hoc_2011_2012_ban_chuan_kien_thuc.doc