Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Hồ Thanh Ngạt

Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Hồ Thanh Ngạt

I. MỤC TIÊU:

- Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9.

- Ap dụng dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- GV : Bảng phụ, SGK.

- HS : SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 23 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 193Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 18 - Hồ Thanh Ngạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2009
Moân : Tieáng Vieät
Baøi : OÂN TAÄP HK I
Tieát 1
I. MUÏC TIEÂU:
- Kieåm tra ñoïc laáy ñieåm taäp ñoïc vaø HTL, keát hôïp kieåm tra kó naêng ñoïc – hieåu (HS traû lôøi ñöôïc 1- 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc). 
- Yeâu caàu veà kó naêng ñoïc thaønh tieáng : HS ñoïc troâi chaûy caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø HKI cuûa lôùp 4 (phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 120 chöõ/1 phuùt ; bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå heän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät.
- Heä thoáng ñöôïc moät soá ñieàu caàn ghi nhôù veà noäi dung, nhaân vaät cuûa caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå thuoäc 2 chuû ñieåm Coù chí thì neân vaø Tieáng saùo dieàu.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV : Phieáu vieát saün teân caùc baøi taäp ñoïc
 Baûng phuï vieát saün noäi dung BT2.
- HS : SGK.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
5’
25’
 5’
1. Kieåm tra
2. Baøi môùi
@ Giôùi thieäu baøi 
- Neâu muïc tieâu cuûa tieát hoïc vaø ghi baûng.
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra taäp ñoïc
* Muïc tieâu : 
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng : Phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 120 chöõ/1 phuùt, bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå hieän
ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät.
- Kieåm tra kó naêng ñoïc hieåu : traû lôøi ñöôïc 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc..
- Cho HS leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc.
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.
- Goïi HS nhaän xeùt baïn ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Cho ñieåm tröïc tieáp töøng HS.
+ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
* Muïc tieâu : 
 Heä thoáng ñöôïc moät soá ñieàu caàn ghi nhôù veà noäi dung, nhaân vaät cuûa caùc baøi taäp ñoïc laø truyeän keå thuoäc chuû ñieåm Coù chí thì neân vaø Tieáng saùo dieàu.
Baøi taäp 2
- HS ñoïc yeâu caàu BT2 
- GV nhaéc caùc em löu yù: chæ ghi laïi nhöõng ñieàu caân nhôù veà caùc baøi taäp ñoïc coù teân laø truyeän keå. 
- Phaùt giaáy vaø buùt daï cho caùc nhoùm.
-Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi caùc nhoùm daùn baøi leân baûng. Caùc nhoùm khaù nhaän xeùt boå sung.
- Nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 
3 : Cuûng coá, daën doø 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Daën HS nhöõng HS chöa coù ñieåm kieåm tra GHKII hoaëc kieåm tra chöa ñaït yeâu caàu veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc.
- Laàn löôït töøng HS gaép thaêm baøi, veà choã chuaån bò.
- Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Theo doõi vaø nhaän xeùt.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu BT2.
- Nhaän ñoà duøng hoïc taäp.
- HS töï laøm trong nhoùm, moãi baïn ñoïc vaø vieát veà 2 truyeän.
- Daùn baøi leân baûng lôùp, nhoùm tröôûng ñoïc baøi laøm cuûa nhoùm mình.
- Caû lôùp theo doõi vaø töï chöõa baøi cuûa mình theo lôøi giaûi ñuùng.
- HS : Veà nhaø chuaån bò ñeå thi cuoái HKI
-------------------------------------------------
Moân : Toaùn
Baøi : DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 9
Tieát 86
I. MUÏC TIEÂU:
- Bieát daáu hieäu chia heát cho 9 vaø khoâng chia heát cho 9.
- Aùp duïng daáu hieäu chia heát cho 9 vaø khoâng chia heát cho 9.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC:
- GV : Baûng phuï, SGK.
- HS : SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
5’
25’
5’
1. Kieåm tra:
- GV : Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp.
- GV : Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Baøi môùi: 
@ Giôùi thieäu baøi
+ Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS tìm hieåu daáu hieäu chia heát cho 9
* Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc daáu hieäu chia heát cho 9 vaø khoâng chia heát cho 9
- GV toå chöùc cho HS tìm caùc soá chia heát cho 9 vaø khoâng chia heát cho 9.
- HS ñoïc vaø tìm ñieåm gioáng nhau cuûa caùc soá chia heát cho 9 ñaõ tìm ñöôïc .
- HS tính toång caùc chöõ soá cuûa caùc soá cuûa caùc soá khoâng chia heát cho 9.
+ Toång caùc chöõ soá cuûa soá naøy coù chia heát cho 9 khoâng?
+ Muoán kieåm tra moät soá coù chia heát hay khoâng chia heát cho 9 ta laøm nhö theá naøo?
+ Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp:
* Muïc tieâu: Aùp duïng daáu hieäu chia heát cho 9 vaø khoâng chia heát cho 9 ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan.
Baøi 1: HS töï laøm sau ñoù baùo caùo tröôùc lôùp.
- Neâu caùc soá chia heát cho 9 vaø giaûi thích vì sao?
Baøi 2: HS töï laøm sau ñoù baùo caùo tröôùc lôùp.
Baøi 3: HS ñoïc ñeà.
Caùc soá phaûi vieát caàn thoaû maõn nhöõng ñieàu kieän naøo?
- HS laøm baøi vaøo vôû.
- GV theo doõi vaø nhaän xeùt.
Baøi 4: Neâu yeâu caàu?
- HS laøm baøi vaøo vôû.
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
3. Cuûng coá- Daën doø:
- HS nhaéc laïi daáu hieäu chia heát cho 9 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Chuaån bò baøi sau
- 2 HS leân baûng laøm baøi taäp – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS tìm caùc soá chia heát cho 9 vaø nhöõng soá khoâng chia heát cho 9
- HS ñöùng leân ñoïc
- KL: Caùc soá chia heát cho 9 thì coù toång caùc chöõ soá cuõng chia heát cho 9, döïa vaøo ñoù chuùng ta coù daáu hieäu chia heát cho 9.
- HS ñöùng leân traû lôøi – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS neâu keát quaû:
+ Caùc soá chia heát cho9 laø: 99; 108; 5643; 29385
- Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS neâu keát quaû:
+ Caùc soá khoâng chia heát cho 9 laø: 96; 7853; 5554; 1097
- Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS ñöùng leân ñoïc ñeà baøi.
- HS leân baûng laøm – Caû lôùp vieát vaøo baûng con.
+ HS vieát : 549; 135
- Caû lôùp cuøng nhau nhaän xeùt.
HS : Ñöùng leân neâu keát quaû – caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- Vaøi em ñöùng leân neâu – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tieát sau.
---------------------------------------------------
Moân : Ñaïo ñöùc
Baøi : THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG CUOÁI HK I
Tieát 18
-----------------------------------------------------
Moân : Ñòa lí
Baøi : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HK I
--------------------------------------------------
 ˜™˜™
Thöù ba ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2009
Moân : Tieáng Vieät
Baøi : OÂN TAÄP HK I
Tieát 2
I. MUÏC TIEÂU:
- Kieåm tra ñoïc laáy ñieåm taäp ñoïc vaø HTL, keát hôïp kieåm tra kó naêng ñoïc – hieåu (HS traû lôøi ñöôïc 1- 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc). 
- Yeâu caàu veà kó naêng ñoïc thaønh tieáng : HS ñoïc troâi chaûy caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø HKI cuûa lôùp 4 (phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 120 chöõ/1 phuùt ; bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå heän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät.
- OÂn luyeän kó naêng ñaët caâu, kieåm tra söï hieåu bieát cuûa HS veà nhaân vaät (trong caùc baøi ñoïc) qua baøi taäp ñaët caâu nhaän xeùt veà nhaân vaät.
- OÂn caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ hoïc qua baøi thöïc haønh choïn thaønh ngöõ, tuïc ngöõ hôïp vôùi tình huoáng ñaõ cho.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV : Phieáu vieát saün teân caùc baøi taäp ñoïc
 Baûng phuï vieát saün noäi dung BT2.
- HS : SGK.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
 5’
 25’
 5’
Kieåm tra:
Baøi môùi:
@ Giôùi thieäu baøi
- Neâu muïc tieâu cuûa tieát hoïc vaø ghi baûng.
+ Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra taäp ñoïc 
* Muïc tieâu : 
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng.
- Kieåm tra kó naêng ñoïc hieåu : traû lôøi ñöôïc 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc..
- Cho HS leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc.
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.
- Goïi HS nhaän xeùt baïn ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Cho ñieåm tröïc tieáp töøng HS.
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
Muïc tieâu : 
- OÂn luyeän kó naêng ñaët caâu, kieåm tra söï hieåu bieát cuûa HS veà nhaân vaät (trong caùc baøi ñoïc) qua baøi taäp ñaët caâu nhaän xeùt veà nhaân vaät.
- OÂn caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ hoïc qua baøi thöïc haønh choïn thaønh ngöõ, tuïc ngöõ hôïp vôùi tình huoáng ñaõ cho.
Baøi taäp 2
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu. 
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS tieáp noái nhau ñoïc caâu vaên ñaõ ñaët.
- Nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. 
Baøi taäp 3
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu. 
- GV nhaéc HS xem laïi baøi taäp ñoïc Coù chí thì neân, nhôù laïi caùc caâu thaønh ngöõ tuïc ngöõ ñaõ hoïc, ñaõ bieát.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Nhaän xeùt, chöõa baøi.
3 : Cuûng coá, daën doø
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Daën HS nhöõng HS chöa coù ñieåm kieåm tra GHKII hoaëc kieåm tra chöa ñaït yeâu caàu veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc.
- HS nghe GV giôùi thieäu baøi.
- Laàn löôït töøng HS gaép thaêm baøi, veà choã chuaån bò.
- Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Theo doõi vaø nhaän xeùt.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK.
- HS laøm baøi vaøo vôû.
- HS tieáp noái nhau ñoïc caâu vaên ñaõ ñaët.
- Caû lôùp theo doõi vaø töï chöõa baøi cuûa mình theo lôøi giaûi ñuùng.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK.
- 4 HS laøm baøi treân giaáy do GV phaùt, HS döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- 4 HS laøm baøi treân giaáy trình baøy keát quaû.
-------------------------------------------------
Moân : Tieáng Vieät
Baøi : OÂN TAÄP HK I
Tieát 3
I. MUÏC TIEÂU:
- Kieåm tra ñoïc laáy ñieåm taäp ñoïc vaø HTL, keát hôïp kieåm tra kó naêng ñoïc – hieåu (HS traû lôøi ñöôïc 1- 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc). 
- Yeâu caàu veà kó naêng ñoïc thaønh tieáng : HS ñoïc troâi chaûy caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc töø HKI cuûa lôùp 4 (phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 120 chöõ/1 phuùt ; bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå heän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät.
- OÂn luyeän veà caùc kieåu caâu môû baøi vaø keát baøi trong vaên keå chuyeän.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV : Phieáu vieát saün teân caùc baøi taäp ñoïc.
 Baûng phuï vieát saün noäi dung BT2.
- HS : SGK.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
 5’
 25’
 5’
Kieåm tra.
Baøi môùi:
@ Giôùi thieäu baøi
- Neâu muïc tieâu cuûa tieát hoïc vaø ghi baûng.
+ Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra taäp ñoïc
* Muïc tieâu : 
- Kieåm tra kó naêng ñoïc thaønh tieáng : Phaùt aâm roõ, toác ñoä toái thieåu 120 chöõ/1 phuùt, bieát ngöøng nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, bieát ñoïc dieãn caûm theå heän ñuùng noäi dung vaên baûn ngheä thuaät.
- Kieåm tra kó naêng ñoïc hieåu : traû lôøi ñöôïc 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc..
- Cho HS leân baûng gaép thaêm baøi ñoïc.
- Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1, 2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.
- Goïi HS nhaän  ... ia heát ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Baûng con.
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
 5’
 25’
 5’
1. Kieåm tra.
- 2 HS ñoàng thôøi leân baûng laøm bieán ñoåi baøi 1, 2 /98.
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
2.Baøi môùi:
@ Giôùi thieäu baøi
+ Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp.
* Muïc tieâu: Cuûng coá veà daáu hieäu chia heát cho 2,5,3,9.
Baøi 1: HS ñoïc ñeà baøi
- HS laøm baûng con..
- GV theo doõi nhaän xeùt.
Baøi 2: HS neâu yeâu caàu töï laøm.
- GV : Goïi HS ñöùng leân neâu keát quaû.
- GV : theo doõi nhaän xeùt.
Baøi 3: HS ñoïc ñeà baøi.
- HS laøm baøi.
- GV : Theo doõi nhaän xeùt.
- Baøi 4. Giaûm taûi.
Baøi 5: 1 HS ñoïc ñeà baøi tröôùc lôùp. 
- Hoûi: Em hieåu xeáp thaønh 3 haøng hoaëc 5 haøng , thì khoâng thöøa khoâng thieáu baïn naøo nghóa laø gì?
- HS laøm baøi.
3.Cuûng coá- Daën doø:
- GV : Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS : chuaån bò tieát sau.
- 2 HS leân baûng laøm – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS nghe GV giôùi thieäu baøi.
- HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
- HS trình baøy:
a/ 4568; 2050; 35766.
b/ 7435; 2050.
c/ 2229; 35766.
d/ 35766.
- Caû lôùp cuøng nhau nhaänxeùt
- 3 HS ñöùng leân neâu – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS vieát baøi vaøo vôû.
- HS ñöùng leân ñoïc ñeà baøi.
+ Nhöõng soá caàn ñieàn:
a/ 2; 5; 8
b/ 9; 0.
c/ 0.
d/ 4.
- 2 HS ñoïc baøi toaùn.
- HS leân baûng laøm.
- Caû lôùp cuøng nhau theo doõi nhaän xeùt.
- HS : Nghe GV nhaän xeùt vaø daën doø tieát hoïc.
-------------------------------------------
Moân : Khoa hoïc
Baøi : KHOÂNG KHÍ CAÀN CHO SÖÏ CHAÙY
Tieát 35
I. MUÏC TIEÂU:
 Sau baøi hoïc, HS bieát:
+ Laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh :
- Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi ñeå duy trì söï chaùy ñöôïc laâu hôn.
- Muoán söï chaùy dieãn lieân tuïc, khoâng khí phaûi ñöôïc löu thoâng.
+ Noùi veà vai troø cuûa khí ni-tô ñoái vôùi söï chaùy dieãn ra trong khoâng khí: tuy khoâng duy trì söï chaùy nhöng noù giöõ cho söï chaùy xaûy ra khoâng quaù maïnh, quaù nhanh.
+ Neâu öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi söï chaùy.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
GV : Phieáu hoïc taäp, SGK.
HS : SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
1. Khôûi ñoäng (1’) 
2. Kieåm tra baøi cuõ (4’)
GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 2 / 44 VBT Khoa hoïc.
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi (30’) 
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
 5’
 25’
 5’
1. Kieåm tra baøi cuõ 
- GV goïi 2 HS neâu laïi noäi dung baøi cuõ.
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
2. Baøi môùi 
+ Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu vai troø cuûa oâ-xi ñoái vôùi söï chaùy
* Muïc tieâu :
Laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh :caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi ñeå duy trì söï chaùy ñöôïc laâu hôn.
Böôùc 1 : 
- GV chia nhoùm vaø ñeà nghò caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm nhöõng thí nghieäm naøy.
- Yeâu caàu caùc em ñoïc caùc muïc Thöïc haønh trang 70 SGK ñeå bieát caùch laøm.
Böôùc 2 :
- Yeâu caàu caùc nhoùm laøm thí nghieäm, GV theo doõi vaø giuùp ñôõ nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên.
Böôùc 3 :
- GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
- GV giuùp HS ruùt ra keát luaän chung sau thí nghieäm vaø GV giaûng veà vai troø cuûa khí ni-tô: giuùp cho söï chaùy trong khoâng khí xaûy ra khoâng quaù nhanh vaø quaù maïnh.
+ Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch duy trì söï chaùy vaø öùng duïng trong cuoäc soáng
* Muïc tieâu: 
- Laøm thí nghieäm ñeå chöùng minh :Muoán söï chaùy dieãn lieân tuïc, khoâng khí phaûi ñöôïc löu thoâng.
- Neâu öùng duïng thöïc teá lieân quan ñeán vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi söï chaùy.
Böôùc 1 : 
- GV chia nhoùm vaø ñeà nghò caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm nhöõng thí nghieäm naøy.
- Yeâu caàu caùc em ñoïc caùc muïc Thöïc haønh, thí nghieäm trang 71 SGK ñeå bieát caùch laøm.
Böôùc 2 :
- Yeâu caàu caùc nhoùm laøm thí nghieäm, GV theo doõi vaø giuùp ñôõ nhöõng nhoùm gaëp khoù khaên.
- GV cho HS lieân heä ñeán vieäc laøm theá naøo ñeå daäp taét ngoïn löûa.
Böôùc 3 :
- GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû.
3. Cuûng coá daën doø
- GV : Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS : Chuaån bò tieát sau.
- 2 HS neâu – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- Caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm nhöõng thí nghieäm.
- HS ñoïc caùc muïc Thöïc haønh trang 70 SGK ñeå bieát caùch laøm.
- HS laøm thí nghieäm theo nhoùm nhö chí daãn trong SGK vaø quan saùt söï chaùy cuûa neán. Nhöõng nhaän xeùt vaø yù kieán giaûi thích veà keát quaû cuûa thí nghieäm ñöôïc thö kí cuûa nhoùm ghi laïi theo maãu sau:
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình.
Keát luaän: Caøng coù nhieàu khoâng khí thì caøng coù nhieàu oâ-xi ñeå duy trì söï chayù ñöôïc laâu hôn. Hay noùi caùch khaùc: khoâng khí coù oâ-xi neân caàn khoâng khí ñeå duy trì söï chaùy.
- Caùc nhoùm tröôûng baùo caùo veà vieäc chuaån bò caùc ñoà duøng ñeå laøm nhöõng thí nghieäm.
- HS ñoïc caùc muïc Thöïc haønh, thí nghieäm trang 71 SGK ñeå bieát caùch laøm.
- HS laøm thí nghieäm theo nhoùm nhö muïc 1 trang 70 SGK vaø thaûo luaän trong nhoùm, giaûi thích nguyeân nhaân laøm cho ngoïn löûa chaùy lieân tuïc sau khi loï thuûy tinh khoâng coù ñaùy ñöôïc keâ leân ñeá khoâng kín.
- Moät vaøi HS traû lôøi.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo laøm vieäc cuûa nhoùm mình. 
- 1 HS ñoïc.
* Keát luaän: Ñeå duy trì söï chaùy, caàn lieân tuïc cung caáp khoâng khí. Noùi caùch khaùc, khoâng khí caàn ñöôïc löu thoâng.
- HS : Nghe GV nhaän xeùt vaø daën doø veà nhaø.
˜™˜™
Thöù saùu ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2009
Moân : Tieáng Vieät
Baøi : OÂN TAÄP KIEÅM TRA HK I
Tieát 8
-----------------------------------------------
Moân : Toaùn
Baøi : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ CUOÁI HK I
--------------------------------------------
Moân : Khoa hoïc
Baøi : KHOÂNG KHÍ CAÀN CHO SÖÏ SOÁNG
Tieát 36
I. MUÏC TIEÂU
 Sau baøi hoïc, HS bieát:
- Neâu daãn chöùng ñeå chöùng minh ngöôøi, ñoäng vaät vaø thöïc vaät ñeàu caàn khoâng khí ñeå thôû.
- Xaùc ñònh vai troø cuûa khí oâ-xi ñoái vôùi quaù trình hoâ haáp vaø vieäc öùng duïng kieán thöùc naøy trong ñôøi soáng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- GV : phieáu hoïc taäp, SGK.
 - HS : SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
TG 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
 5’
 25’
 5’
1. Kieåm tra baøi cuõ 
- GV : Goïi HS neâu laïi noäi dung baøi cuõ. 
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
2. Baøi môùi 
@ Giôùi thieäu baøi
+ Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi con ngöôøi
* Muïc tieâu :
- Neâu daãn chöùng ñeå chöùng minh ngöôøi caàn khoâng khí ñeå thôû.
- Xaùc ñònh vai troø cuûa khí oâ-xi ñoái vôùi söï thôû vaø vieäc öùng duïng kieán thöùc naøy trong ñôøi soáng.
- Yeâu caàu HS caû lôùp laøm theo nhö muïc Thöïc haønh trang 72 SGK vaø phaùt bieåu nhaän xeùt. Tieáp theo, GV yeâu caàu HS nín thôû, moâ taû laïi caûm giaùc cuûa mình khi nín thôû.
- Yeâu caàu HS döïa vaøo tranh aûnh, duïng cuï ñeå neâu leân vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi vaø nhöõng kieán thöùc naøy trong y hoïc vaø ñôøi soáng.
+ Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi thöïc vaät ñoäng vaät
* Muïc tieâu: 
- Neâu daãn chöùng ñeå chöùng minh ñoäng vaät vaø thöïc vaät ñeàu caàn khoâng khí ñeå thôû.
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 3 vaø 4 traû lôøi caâu hoûi trang 72 SGK :Taïi sao saâu boï vaø caây trong hình bò cheát?
- Veà vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi ñoäng vaät : GV keå cho HS nghe thí nghieäm töø thôùi xa xöa cuûa nhaø baùc hoïc ñaõ laøm ñeå phaùt hieän vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi ñôøi soáng ñoäng vaät baèng caùch nhoát moät con chuoät baïch vaøo trong moät chieác bình thuûy tinh kín thì noù bò cheát maëc duø thöùc aên vaø nöôùc uoáng vaãn coøn.
- Veà vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi thöïc vaät :
GV hoûi: Taïi sao khoâng neân ñeå nhieàu hoa töôi vaø caây caûnh trong phoøng nguû ñoùng kín cöûa?
+ Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu moät soá tröôøng hôïp phaûi duøng bình oâ-xi
* Muïc tieâu: 
Xaùc ñònh vai troø cuûa khí oâ-xi ñoái vôùi söï thôû vaø vieäc öùng duïng kieán thöùc naøy trong ñôøi soáng
Böôùc 1 :
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 5, 6 trang 73 SGK. Hai HS quay laïi chæ vaø noùi:
+ Teân duïng cuï giuùp ngöôøi thôï laën coù theå laën laâu döôùi nöôùc ? 
+ Teân duïng cuï giuùp nöôùc trong beå caù coù nhieàu khoâng khí hoøa tan?
Böôùc 2 :
- GV goïi HS trình baøy.
- Tieáp theo, GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi :
+ Neâu ví duï chöùng toû khoâng khí caàn cho söï soáng cuûa ngöôøi vaø ñoäng vaät vaø thöïc vaät?
+ Thaønh phaàn naøo trong khoâng khí quan troïng nhaát ñoái vôùi söï thôû?
+ Trong tröôøng hôïp naøo ngöôøi ta phaûi thôû baèng oâ-xi?
3. Cuûng coá daën doø
- GV : Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS : chuaån bò tieát sau.
- 2 HS ñöùng leân neâu – Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt.
- HS nghe GV giôùi thieäu baøi.
- HS caû lôùp laøm theo nhö muïc Thöïc haønh trang 72 SGK vaø phaùt bieåu nhaän xeùt. Tieáp theo nín thôû, moâ taû laïi caûm giaùc cuûa mình khi nín thôû.
- HS döïa vaøo tranh aûnh, duïng cuï ñeå neâu leân vai troø cuûa khoâng khí ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi vaø nhöõng kieán thöùc naøy trong y hoïc vaø ñôøi soáng.
- HS traû lôøi.
- Nghe GV giaûng.
- Vì caây hoâ haáp thaûi ra khí caùc-boâ-níc, huùt oâ-xi, laøm aûnh höôûng ñeán söï hoâ haáp cuûa con ngöôøi.
- Laøm vieäc theo caëp.
+ Bình oâ-xi ngöôøi thôï laên ñeo ôû löng.
+ Maùy bôm khoâng khí vaøo nöôùc.
- Moät vaøi HS trình baøy keát quaû quan saùt hình 5, 6 trang 73 SGK.
- Moät soá HS traû lôøi caâu hoûi.
- 1 HS ñoïc.
* Keát luaän: Ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät muoán soáng ñöôïc caàn coù khí oâ-xi ñeå thôû.
- HS : Nghe GV nhaän xeùt vaø daën doø veà nhaø.
 Ngöôøi soaïn
 Hoà Thanh Ngaït
Duyeät
Khoái tröôûng Hieäu tröôûng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_18_ho_thanh_ngat.doc