Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Buổi 2) - Năm học 2010-2011

Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Buổi 2) - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU

- Rèn cho H kĩ năng lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Bài 1:

- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu lớp làm bài, ba H lên bảng.

- Yêu cầu H nêu lại cách lập các tỉ số trên.

- G nhận xét.

Bài 2:

- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.

- Cho lớp làm bài, 2H lên bảng.

- Tổ chức lớp nhận xét.

- Yêu cầu H nêu cách diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

- Cho một số H nêu lại cách lập tỉ số diện tích hình vuông và chữ nhật.

- G nhận xét.

Bài 3:

- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.

- Cho lớp làm bài, 1H lên bảng.

- Tổ chức lớp nhận xét.

- Yêu cầu H nêu cách làm.

- G nhận xét.

III. CỦNG CỐ DẶN DÒ

- GV nhận xét tiết học.

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 06/01/2022 Lượt xem 492Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 28 (Buổi 2) - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28
 Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011.
Tiết 2 Toán
GIỚI THIỆU VỀ TỈ SỐ
I. MỤC TIÊU 
- Rèn cho H kĩ năng lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bài 1:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu lớp làm bài, ba H lên bảng.
- Yêu cầu H nêu lại cách lập các tỉ số trên.
- G nhận xét.
Bài 2:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bài, 2H lên bảng.
- Tổ chức lớp nhận xét.
- Yêu cầu H nêu cách diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
- Cho một số H nêu lại cách lập tỉ số diện tích hình vuông và chữ nhật.
- G nhận xét.
Bài 3:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bài, 1H lên bảng.
- Tổ chức lớp nhận xét.
- Yêu cầu H nêu cách làm.
- G nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN DÒ
- GV nhận xét tiết học.
Tiết 2 Luyện tiếng việt
 ÔN TẬP	
I. MỤC TIÊU :
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Luyện đọc hiểu:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài, H đọc thầm.
- HS luyện đọc theo nhóm, đại diện đọc trước lớp, HS khác nhân xét cách đọc.
- Gv đọc toàn bài.
- 1 H đọc câu hỏi 1, H trao đổi nhóm. Đại diện nhóm trình bày. GV chốt lại.
Tập làm văn:
- GV ghi đề lên bảng 2 HS đọc đề.
- Đề bài yêu cầu gì?(Tả cây ăn quả mà em yêu thich nhất.)
- HS làm bài, G thu chấm chữa câu từ cho HS
III: CỦNG CỐ DẶN DÒ: - GV nhận xét tiết học. 
.......................................................................
 Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011.
Tiết 1 TOÁN 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 
TỔNG VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. MỤC TIÊU
- Củng cố kĩ năng biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bài 1:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu H tóm tắt.Yêu cầu lớp làm bài, một H lên bảng.
- Tổ chức nhận xét.G nhận xét.
Bài 2:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu H tóm tắt.
- Yêu cầu lớp làm bài, một H lên bảng.
- Tổ chức nhận xét.
- G nhận xét.
Bài 3:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Sau mỗi năm tuổi của mỗi người thay đổi như thế nào?
- Sau ba năm tổng tuổi mẹ và tuổi con thay đổi như thế nào?
- Lúc này tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ.
- Yêu cầu H tóm tắt.
- Yêu cầu lớp làm bài, một H lên bảng.
- Tổ chức nhận xét.
- G nhận xét.
 III: CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
 - GV nhận xét tiết học.
Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011.
Tiết 2 Luyện tiếng việt
 ÔN TẬP	
I. MỤC TIÊU :
- Rèn kĩ năng đọc hiểu và kĩ năng đọc diễn cảm cho HS
- HS nắm chắc câu kể Ai là gì? Xác định đúng chủ ngữ vị ngữ. 
- Củng cố về câu khiên dặt đúng câu khiến với từ cho trước.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Giới thiệu bài:
Đọc hiểu:
3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài: Sân chim.
HS luyên đọc nhóm đôi
Tìm hiểu bài: Tác giả ta sân chim theo trình tự nào?(từ xa đến gần)
Tác giả tả sân chim qua cách nào? Tả bằng cách nào?(Tả bằng bien pháp so sánh, nhân hóa)
Luyện từ và câu:
 - Bài 1: 1 HS đọc và nêu yêu cầu 
 - HS làm bài
- Bài 2: GV đọc và nêu yêu cầu 
 - HS xác đinh bộ phận chủ ngữ vị ngữ. HS làm bài G thu chấm bài.
- Bài 3: 1 HS đọc và nêu yêu cầu 
 - HS làm bài nối tiếp nhâu đọc câu văn đã đặt - HS khác nhận xét.
 III: CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
 - GV nhận xét tiết học.
..............................................................
Tiết 3 Toán
LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU
- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bài 1:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.Yêu cầu H tóm tắt.
- Yêu cầu lớp làm bài, một H lên bảng.
- Tổ chức nhận xét.G nhận xét.
Bài 2:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.Yêu cầu H tóm tắt.
- Yêu cầu lớp làm bài, một H lên bảng.
- Tổ chức nhận xét.G nhận xét.
Bài 3:
- Yêu cầu H nêu yêu cầu bài tập.
- Nếu xóa chữ số 0 thì được số còn lại vậy số đó gấp số còn lại bao nhiêu lần?
- Yêu cầu H vẽ sơ đồ. Cho lớp làm bài, 1H lên bảng.
- Tổ chức lớp nhận xét.Yêu cầu H nêu cách làm. G nhận xét.
III: CỦNG CỐ DẶN DÒ: 
- GV nhận xét tiết học.
______________________________________________________________
Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011.
Tiết 1 Luyện chữ đẹp
	 BÀI 28
I. Môc tiªu
 - HS viÕt ®óng mÉu, ®óng cì ch÷
 - LuyÖn cho HS viÕt ®Òu viÕt ®Ñp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: - MÉu ch÷, vë luyÖn ch÷.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc
 - Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn viÕt ch÷:
 + Cho HS quan s¸t mÉu ch÷.
 + Yªu cÇu HS nªu c¸c nÐt, kÝch th­íc, ®é lín cña ch÷: 
 + GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn.
 + HS viÕt vë nh¸p.
- Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng viÕt ch÷: 
 + Yªu cÇu HS nªu kÝch th­íc, ®é lín, ®é l­în cña ch÷.
 + GV viÕt mÉu vµ h­íng dÉn.
 + HS viÕt vë nh¸p, GV uèn n¾n.
 - Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng viÕt tõ øng dông
 TiÕn tr×nh nh­ ho¹t ®éng 1.
- Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh:
 + Yªu cÇu HS viÕt vµo vë.
 + GV ®i ®Õn tõng bµn quan s¸t HS viÕt.
 + ChÊm 7- 8 bµi vµ nhËn xÐt.
III: CỦNG CỐ DẶN DÒ: GV nhận xét tiết học.
Sinh hoạt tập thể
GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. MỤC TIÊU
- HS có ý thức tôn trong luật lệ giao thông khi đi trên đường.
- HS chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, bước đầu biết nhắc nhở các em nhở
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
* Hoạt động 1: Những quy định của giao thông đường bộ
 + Nêu những hiểu biết của em về ATGT?(đi sát lề đường phía bên tay phải, HS đến trường đị xe đạp của thiếu nhi, khi đi bộ hay đii xe đạp không được đi giữa lòng đường, đi hàng đôi hàng 3,...)
 + Em đã làm gì để giúp đỡ bạn bè và các em nhỏ châps hành tốt ATGT?
* Hoạt động 2: Trao đổi 1 số biển báo trên đường bộ.
 Cho HS quan sát tranh ảnh hoặc một số biển báo trên tường để HS nêu được tác dụng của các biển báo
Đại diện các nhóm trình bày, HS nhóm khác bổ sung. GV chốt ý đúng.
III. CỦNG CỐ DẶN DÒ:
 GV nhận xét giờ học.
BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT.
 Ngày 14 tháng 3 năm 2011.
...... 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28 chuan b2.doc