Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 31: Câu kể ai làm gì - Phạm Thị Thanh

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 31: Câu kể ai làm gì - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hiểu được cấu tạo cơ bản của câu kể ai làm gì?.

2. Kĩ năng:Tìm được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể ai làm gì?.

3. Thái độ: Sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể ai làm gì khi nói hoặc viết văn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

- Đoạn văn ở BT1 phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp. Giấy khổ to và bút dạ.

- BT1 phần luyện tập viết vào bảng phụ.

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 3 học sinh lên bảng viết câu kể tự chọn theo các đề tài ở BT2 - 3 học sinh viết bảng lớp.

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 27/01/2022 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 31: Câu kể ai làm gì - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LuyƯn tõ vµ c©u
C©u kĨ ai lµm g×?
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: HiĨu ®­ỵc cÊu t¹o c¬ b¶n cđa c©u kĨ ai lµm g×?.
2. KÜ n¨ng:T×m ®­ỵc bé phËn chđ ng÷ vµ vÞ ng÷ trong c©u kĨ ai lµm g×?.
3. Th¸i ®é: Sư dơng linh ho¹t, s¸ng t¹o c©u kĨ ai lµm g× khi nãi hoỈc viÕt v¨n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
§o¹n v¨n ë BT1 phÇn nhËn xÐt viÕt s½n trªn b¶ng líp. GiÊy khỉ to vµ bĩt d¹.
BT1 phÇn luyƯn tËp viÕt vµo b¶ng phơ.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y –häc chđ yÕu 
Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng häc
1. KiĨm tra bµi cị
Yªu cÇu 3 häc sinh lªn b¶ng viÕt c©u kĨ tù chän theo c¸c ®Ị tµi ë BT2
3 häc sinh viÕt b¶ng líp.
2. D¹y- Häc bµi míi
2.1. Giíi thiƯu bµi
ViÕt lªn b¶ng c©u v¨n: Chĩng em ®ang häc bµi
Häc sinh ®äc c©u v¨n
§©y lµ kiĨu c©u g×?
KiĨu c©u kĨ
Gi¸o viªn giíi thiƯu
L¾ng nghe
2.2. T×m hiĨu vÝ dơ:
Bµi 1, 2:
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu vµ néi dung 
1 häc sinh ®äc BT!, 1häc sinh ®äc BT2.
ViÕt b¶ng c©u: Ng­êi lín ®¸nh tr©u ra cµy
1 häc sinh ®äc c©u v¨n 
Ph¸t giÊy vµ bĩt d¹ cho nhãm häc sinh. Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng trong nhãm. Nhãm nµo lµm xong tr­íc d¸n phiÕu lªn b¶ng.
4 häc sinh ngåi 2 bµn trªn d­íi th¶o luËn lµm bµi
C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - bỉ sung
NhËn xÐt - hoµn thµnh phiÕu
NhËn xÐt - kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng
Bµi 3:
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu 
1 Häc sinh ®äc thµnh tiÕng
C©u hái cho tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng lµ g×?
Lµ c©u: Ng­êi lín lµm g×?
Muèn hái cho tõ ng÷ chØ ng­êi ho¹t ®éng ta hái nh­ thÕ nµo?
Hái: Ai ®¸nh tr©u ra cµy?
Gäi häc sinh ®Ỉt c©u hái cho tõng c©u kĨ
2 häc sinh thùc hiƯn.
Gi¸o viªn kÕt luËn 
C©u kĨ Ai lµm g×? th­êng gåm nh÷ng bé phËn nµo?
TrỴ lêi theo ý hiĨu.
2.3. Ghi nhí
Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí
3 häc sinh ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm
Gäi häc sinh ®äc c©u kĨ theo kiĨu Ai lµm g×?
Häc sinh tù ®Ỉt c©u theo yªu cÇu - nhËn xÐt c©u cđa b¹n ®Ỉt
2.4. LuyƯn tËp
Bµi 1.
Gäi häc sinh däc yªu cÇu vµ néi dung bµi
Häc sinh ®äc thµnh tiÕng
Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi
1 häc sinh lªn b¶ng dïng phÊn mµu g¹ch ch©n d­íi nh÷ng c©u kĨ Ai lµm g×? häc sinh d­íi líp g¹ch b»ng ch× vµo SGK 
Gäi häc sinh ch÷a bµi
häc sinh ch÷a bµi cđa b¹n trªn b¶ng (nÕu sai)
NhËn xÐt kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng
Häc sinh líp ch÷a bµi vµo vë (nÕu sai)
Bµi 2:
Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu 
1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng
Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi. Gi¸o viªn nh¾c häc sinh g¹ch ch©n d­íi chđ ng÷, vÞ ng÷. Chđ ng÷ viÕt t¾t ë d­íi lµ CN, vÞ ng÷ viÕt t¾t ë d­íi lµ VN. Ranh giíi gi÷a CN vµ VN cã dÊu /
3 häc sinh lµm b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë.
Gäi häc sinh ch÷a bµi
Häc sinh nhËn xÐt 
Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn lêi gi¶i ®ĩng
Ch÷a bµi nÕu sai.
C©u 1: Cha t«i / lµm cho t«i chiÕc chỉi cä ®Ĩ quÐt nhµ, quÐt s©n
 CN VN
C©u 2: MĐ / ®ùng h¹t gièng ®Çy mãm l¸ cä ®Ỵ gieo cÊy mïa sau.
 CN VN
C©u 3: ChÞ t«i / ®an nãn l¸ cä, ®an c¶ mµnh cä vµ lµm cä xuÊt khÈu.
 CN VN
Bµi 3:
Häc sinh ®äc yªu cÇu
1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng
yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi: GV h­íng dÉn c¸c em gỈp khã kh¨n
häc sinh tù viÕt bµi vµo vë, g¹ch ch©n b»ng bĩt ch× d­íi nh÷ng c©u kĨ Ai lµm g×? 2 häc sinh ngåi cïng bµn trao ®ỉi vë cho nhau ®Ĩ ch÷a bµi.
Gäi häc sinh tr×nh bµy. gi¸o viªn sưa lçi dïng tõ ®Ỉt c©u vµ cho ®iĨm häc sinh viÕt tèt.
3 ®Õn 5 häc sinh tr×nh bµy.
3. Cđng cè dỈn dß
Hái: c©u kĨ Ai lµm g×? cã nh÷ng bé phËn nµo? cho vÝ dơ.
NhËn xÐt tiÕt häc.
DỈn häc sinh vỊ nhµ lµm bµi tËp 3 vµ chuÈn bÞ bµi sau

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tiet_31_cau_ke_ai_lam_gi_pham.doc