Giáo án môn Khoa học lớp 4 - Tuần 23

Giáo án môn Khoa học lớp 4 - Tuần 23

Bài 45 : ÁNH SÁNG

I. MỤC TIÊU

 Sau bài học, HS có thể:

· Phân biệt được các vật tự phát sáng và các vật được chiếu sáng.

· Làm thí nghiệm để xác định các vật cho ánh sáng truyền qua hoăc không truyền qua.

· Nêu ví dụ hoặc làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh sáng truyền theo đường thẳng.

· Nêu ví dụ hoặc làm thí nghiệm để chứng tỏ mắt chỉ nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó đi tới.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Chuẩn bị theo nhóm : Hộp kín ; tấm kính ; nhựa trong ; tấm kính mờ ; tấm ván ;

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động (1)

2. Kiểm tra bài cũ (4)

· GV gọi 2 HS làm bài tập 3, 4 / 55 VBT Khoa học.

· GV nhận xét, ghi điểm.

 

doc 10 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 790Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học lớp 4 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC
Baøi 45 : AÙNH SAÙNG
I. MUÏC TIEÂU
 Sau baøi hoïc, HS coù theå:
Phaâân bieät ñöôïc caùc vaät töï phaùt saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng.
Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh caùc vaät cho aùnh saùng truyeàn qua hoaêïc khoâng truyeàn qua.
Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng.
Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû maét chæ nhìn thaáy moät vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù ñi tôùi.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Chuaån bò theo nhoùm : Hoäp kín ; taám kính ; nhöïa trong ; taáâm kính môø ; taám vaùn ;
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng (1’) 
2. Kieåm tra baøi cuõ (4’)
GV goïi 2 HS laøm baøi taäp 3, 4 / 55 VBT Khoa hoïc. 
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Baøi môùi (30’) 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : TÌM HIEÅU VAI TROØ CUÛA AÂM THANH TRONG CUOÄC SOÁNG
Muïc tieâu :
Phaâân bieät ñöôïc caùc vaät töï phaùt saùng vaø caùc vaät ñöôïc chieáu saùng.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 1, 2 trang 90 SGK, vaät naøo töï phaùt saùng? Vaät naøo ñöôïc chieáu saùng?
- Laøm vieäc theo nhoùm. 
Böôùc 2 :
- Goïi HS trình baøy.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy keát quaû tröôùc lôùp.
Keát luaän: Hình 1 : Ban ngaøy
- Vaät töï phaùt saùng: Maët Trôøi
- Vaät ñöôïc chieáu saùng: giöôøng, baøn gheá,  
Hình 2 : Ban ñeâm
- Vaät töï phaùt saùng: ngoïn ñeøn ñieän.
- Vaät ñöôïc chieáu saùng: Maët Traêng saùng laø do ñöôïc Maët Trôøi chieáu saùng, caùi göông, baøn gheá, ñöôïc ñeøn chieáu saùng vaø ñöôïc caû aùnh saùng phaûn chieáu töø Maët Trôøi chieáu saùng. 
Hoaït ñoäng 2 : TÌM HIEÅU VEÀ ÑÖÔØNG TRUYEÀN CUÛA AÙNH SAÙNG
Muïc tieâu: 
Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 : Troø chôi Döï ñoaùn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng
- GV cho 3 - 4 HS ñöùng tröôùc lôùp ôû caùc vò trí khaùc nhau. GV höôùng ñeøn tôùi moät trong caùc HS ñoù (chöa baät, khoâng höôùng vaøo maét). GV yeâu caàu HS döï ñoaùn aùnh saùng seõ ñi tôùi ñaâu. Sau ñoù baät ñeøn vaø quan saùt.
- HS theo doõi vaø ñöa ra giaûi thích cuaû mình vì sao laïi coù keát quaû nhö vaäy.
Böôùc 2 : Laøm thí nghieäm trang 90 SGK
- GV yeâu caàu HS quan saùt hình 3 vaø döï ñoaùn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng qua khe. Sau ñoù baät ñeøn vaø quan saùt ñeå so saùnh vôùi keát quaû döï ñoaùn. 
- HS quan saùt hình 3 vaø döï ñoaùn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng qua khe.
- Goïi caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
Keát luaän: AÙnh saùng truyeàn qua ñöôøng thaúng
Hoaït ñoäng 3 : TÌM HIEÅU SÖÏ TRUYEÀN CUÛA AÙNH SAÙNG QUA CAÙC VAÄT
Muïc tieâu: 
Bieát laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh caùc vaät cho aùnh saùng truyeàn qua hoaêïc khoâng truyeàn qua.
Caùch tieán haønh : 
- HS tieán haønh thí nghieäm 2 trang 91 SGK. Chuù yù che toái phoøng hoïc trong khi laøm thí nghieäm. Ghi laïi keát quaû vaøo baûng sau:
- HS tieán haønh thí nghieäm 2 trang 91 SGK theo nhoùm.
Caùc vaät cho gaàn nhö toaøn boä aùnh saùng ñi qua
Caùc vaät chæ cho moät phaàn aùnh saùng ñi qua
Caùc vaät khoâng cho aùnh saùng ñi qua
Hoaït ñoäng 4 : TÌM HIEÅU MAÉT NHÌN THAÁY VAÄT KHI NAØO
Muïc tieâu: 
Neâu ví duï hoaëc laøm thí nghieäm ñeå chöùng toû maét chæ nhìn thaáy moät vaät khi coù aùnh saùng töø vaät ñoù ñi tôùi maét.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV ñaët vaán ñeà: Maét ta nhìn thaáy vaät khi naøo?
- HS traû lôøi.
- GV yeâu caàu HS döïa vaøo kinh nghieäm, hieåu bieát saün coù ñeå ñöa ra caùc döï ñoaùn. Sau ñoù tieán haønh thí nghieäm nhö trang 91 SGK ñeå kieåm tra döï ñoaùn.
- HS laøm thí nghieäm theo nhoùm.
Böôùc 2 :
- Goïi caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän chung.
- Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän chung.
Keát luaän: Ta chæ nhìn thaáy vaät khí coù aùnh saùng töø vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta.
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
-Yeâu caàu HS môû SGK ñoïc phaàn Baïn caàn bieát.
- 1 HS ñoïc.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø ñoïc laïi phaàn Baïn caàn bieát, laøm baøi taäp ôû VBT vaø chuaån bò baøi môùi.
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
KHOA HOÏC
Baøi 46 : BOÙNG TOÁI
I. MUÏC TIEÂU
 Sau baøi hoïc, HS coù theå:
Neâu ñöôïc boùng toái xuaát hieän phía sau vaät caûn saùng khi ñöôïc chieáu saùng.
Döï ñoaùn ñöôïc ví trí, hình daïng boùng toái trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn.
Bieát boùng cuûa moät vaät thay ñoåi veà hình daïng kích thöôùc khi vò trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät ñoù thay ñoåi.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Hình veõ trang 92, 92 SGK.
Chuaån bò theo nhoùm: ñeøn pin, tôø giaáy to hoaëêc taám vaûi ; keùo, bìa, moät soá thanh tre nhoû, oâ toâ ñoà chôi,
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng (1’) : GV cho HS quan saùt hình 1 trang 92 SGK, HS döïa vaøo kinh nghieäm ñeå traû lôøi caâu hoûi ôû trang 92 SGK. Tieáp ñoù cho HS laøm thí nghieäm : chieáu ñeøn pin. Yeâu caàu HS ñoaùn tröôùc ñöùng ôû vò trí naøo thì coù boùng tröeân töôøng roài baät ñeøn kieåm tra. 
2. Baøi môùi (30’) 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : TÌM HIEÅU VEÀ BOÙNG TOÁI
Muïc tieâu :
Neâu ñöôïc boùng toái xuaát hieän phía sau vaät caûn saùng khi ñöôïc chieáu saùng.Döï ñoaùn ñöôïc ví trí, hình daïng boùng toái trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaûn.Bieát boùng cuûa moät vaät thay ñoåi veà hình daïng kích thöôùc khi vò trí cuûa vaät chieáu saùng ñoái vôùi vaät ñoù thay ñoåi.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV goïi yù cho HS caùch boá trí, thöïc hieän thí nghieäm trang 93 SGK. Toå chöùc cho HS döï ñoaùn, sau ñoù trình baøy döï ñoaùn cuûa mình. GV yeâu caàu HS giaûi thích : Taïi sao em ñöa ra döï ñoaùn nhö vaäy?
- HS thöïc hieän thí nghieäm , sau ñoù trình baøy döï ñoaùn cuûa mình. Giaûi thích : Taïi sao em ñöa ra döï ñoaùn nhö vaäy.
Böôùc 2 :
- Caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi trang 93 SGK ñeå tìm hieåu veà boùng toái.
- Laøm vieäc theo nhoùm. 
Böôùc 3 :
- Goïi caùc nhoùm trình baøy. GV ghi laïi keát treân baûng.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm.
- GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi :Boùng toái xuaát hieän ôû ñaâu vaø khi naøo?
- Boùng toái xuaát hieän phía sau vaät caûn saùng khi vaät naøy ñöôïc chieáu saùng.
- GV cho HS laøm thí nghieäm ñeå traû lôøi caâu hoûi : Laøm theá naøo ñeå boùng cuûa vaät to hôn? Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu ñöa vaät dòch leân treân gaàn vaät chieáu ? Boùng cuûa vaät thay ñoåi khi naøo?
- Laøm thí nghieäm theo nhoùm.
Keát luaän: Nhö muïc Baïn caàn bieát trang 93 SGK 
Hoaït ñoäng 2 : TROØ CHÔI HOAÏT HÌNH
Muïc tieâu: 
Cuûng coá, vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà boùng toái.
Caùch tieán haønh : 
- Ñoùng kín cöûa laøm toái phoøng hoïc. Caêng moät taám vaûi hoaëc tôø giaáy to (laøm phoâng), söû duïng ngoïn ñeøn chieáu. Caét bìa giaáy laøm caùc hình nhaân vaät ñeå bieåu dieãn (choïn moät caâu chuyeän ngaén naøo ñoù maø caùc em ñaõ hoïc).
- HS chôi theo nhoùm.
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
-Yeâu caàu HS môû SGK ñoïc phaàn Baïn caàn bieát.
- 1 HS ñoïc.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø ñoïc laïi phaàn Baïn caàn bieát, laøm baøi taäp ôû VBT vaø chuaån bò baøi môùi.
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

Tài liệu đính kèm:

  • docKH TUAN 23.doc