Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 29 đến 35 - Năm học 2011-2012

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 29 đến 35 - Năm học 2011-2012

I\-Mục tiêu:

Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách thực hiện chuyền cầu băng má trong bàn chân.

Nhảy dây.Thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

II\-Đồ dùng dạy học:

GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.

 HS: Trang phục gọn gàng.

III\-Các hoạt động dạy – học:

 Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.

 KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương.

 Bài mới:(22’)

a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đùi, một số động tác bổ trợ ném bóng

b/-Các hoạt động :

 

doc 28 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 29 đến 35 - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:29 TIẾT:1
BÀI 57: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI: “ NHẢY DÂY ”
Ngày soạn: 27/03/2012 . Ngày dạy: 03/04/2012
I\-Mục tiêu:
ÄTâng cầu bằng đùi, một số động tác bổ trợ ném bóng.Nhảy dây
ÄHS thực hiện được động tác cơ bản đúng KT.Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
ÄNghiêm túc tập luyện, có ý thức tự giác.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đùi, một số động tác bổ trợ ném bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu bằng đùi hoặc một số động tác bổ trợ ném bóng
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: Nhảy dây
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:29 TIẾT:2
BÀI 58: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ NHẢY DÂY ”
Ngày soạn: 28/03/2012 . Ngày dạy: 04/04/2012
I\-Mục tiêu:
ÄTâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách thực hiện chuyền cầu băng má trong bàn chân.
ÄNhảy dây.Thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đùi, một số động tác bổ trợ ném bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu bằng đùi hoặc một số động tác bổ trợ ném bóng.
Mục tiêu: Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách thực hiện chuyền cầu băng má trong bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: Nhảy dây
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:30 TIẾT:1
BÀI 59: NHẢY DÂY 
Ngày soạn: 03/04/2012 . Ngày dạy: 10/04/2012
I\-Mục tiêu:	
	Ä Kiểm tra nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau. Thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, băng ghế để chơi trò chơi thăng bằng.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) thực hiện nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: Kiểm tra nhảy dây.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
22’
Hoạt động 1: Kiểm tra nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Cách tiến hành:
- Tiến hành kiểm tra theo nhiều đợt, mổi lần từ 3-5 học sinh ( có thể cho nhảy thử 1-2 lần).
- Gv quan sát và ghi điểm cho từng em. Đánh giá và xếp điểm dựa theo mức độ hoàn thành của từng em.
- Cách đánh giá : 
+ Hoàn thành tốt : Nhảy đúng kiểu và đạt từ 6 lần trở lên .
+ Hoàn thành : Nhảy cơ bản đúng kiểu và đạt tối thiểu từ 4 lần .
+ Chưa hoàn thành : Nhảy không đúng kiểu . ( Ngoài ra có thể cho các em thi lại lần 2 nếu không hoàn thành được mục tiêu ngay sau đó )
- Nhận xét và công bố điểm cho học sinh
- Từng nhóm 3-5 HS thực hiện. 
 X X X X X
 *
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
- Laéng nghe 
Củng cố (4’): GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 30 TIẾT: 2
BÀI 60: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI: “ KIỆU NGƯỜI ”
Ngày soạn: 04/04/2012 . Ngày dạy: 11/04/2012
I\-Mục tiêu:
	 ÄÔn tâng cầu bằng đùi. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích cá nhân. 
 	 Ä Trò chơi: “Kiệu người”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi , khéo léo và an toàn.
II\-Đồ dùng dạy học: 
 GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) Ôn bài thể dục phát triển chung. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-Giới thiệu bài: Ôn tâng cầu bằng đùi. Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Trò chơi “Kiệu người”. 
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
9-11’
4-6 ’
8-10’
Hoạt động 1:
* Ôn tâng cầu bằng đùi: 
-Cách tiến hành:
- Giáo viên làm mẫu lại động tác cho các em học sinh thấy rõ và nhắc nhở quá trình tập sai khi tập luyện và cách sữa sai cho Hs. Sau đó chia tổ ra thực hiện theo khu vực Giáo viên chỉ định.
- Giáo viên quan sát và nhắc nhở Hs tập luyện.
* Thi tâng cầu bằng đùi theo tổ ( chọn ra tổ vô địch tập luyện ) theo sự hướng dẫn của GV, có thể cho thi thử 2-3 lần cho học nắm vững cách thi sau đó thi chính thức.
* Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người . 
Hoạt động 2: Ôn nhảy dây:
 - Cách tiến hành:
* Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau, Gv làm mẫu và hướng dẫn hs cách sửa sai khi tập luyện
-Nhận xét và đánh giá mức độ tập luyện.
- Hoạt động 3: Trò chơi: “Kiệu người”:
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác cho học sinh nắm được cách chơi, tính kỷ luật khi tham gia chơi ( đảm bảo an toàn khi chơi )
-Cho học sinh tham gia chơi thử sau đó chơi chính thức dưới sự quan sát và điều khiển của giáo viên .
-Nhận xét và đánh giá học sinh 
- Quan saùt vaø laéng nghe.
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 *
- Taäp theo ñoäi hình haøng ngang 
- Töøng toå thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi theo ñoäi hình haøng ngang. 
- Taäp theo ñoäi hình haøng ngang .
- Laéng nghe vaø quan saùt, sau ñoù taäp luyeän theo söï chæ daãn cuûa giaùo vieân. 
- Laéng nghe
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
 *
- Quan saùt vaø laéng nghe caùch chôi, luaät chôi. Sau ñoù tham gia chôi.
Củng cố(4’): GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Đi đều theo đội hình hàng dọc và hát.
 Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:31 TIẾT:1
BÀI 61: MÔN TƯ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ NHẢY DÂY TẬP THỂ”
Ngày soạn: 10/04/2012 . Ngày dạy: 17/04/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người. Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi,chuyền cầu theo nhóm 2 người.
ÄTrò chơi: “nhảy dây tập thể”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua(cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” nhảy dây tập thể”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu bằng đùi- chuyền cầu theo nhóm hai người.
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi,chuyền cầu theo nhóm 2 người.
.
Cách tiến hành:
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi:” nhảy dây tập thể”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
 - Thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:31 TIẾT:2
BÀI 62: MÔN TƯ CHỌN
 TRÒ CHƠI: “ CON SÂU ĐO ”
Ngày soạn: 11/04/2012 . Ngày dạy: 18/04/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người. Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi,chuyền cầu theo nhóm 2 người.
Trò chơi: “Con sâu đo” Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua(cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” Con sâu đo”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu bằng  ... h vừa làm mẫu động tác và kỹ thuật lại cho học sinh nắm vững. 
- Gọi HS thực hiện. Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh
- Nhận xét nội dung tập
- Nhận xét và đánh giá tiết học./.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe vaø quan saùt. 
 - Thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang( coù theå ñoäi hình voøng troøn, hay töï do ).
- Hoïc sinh tham gia taäp luyeän
- Thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang( coù theå ñoäi hình voøng troøn, hay töï do ).
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc. 
- Laéng nghe 
Củng cố(4’): GV cùng học sinh hệ thống bài học, đánh giá tiết học, tuyên dương những em có thái độ tích cực trong giờ học.
 Đi đều theo đội hình hàng dọc và hát.
 Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
.
TUẦN:33 TIẾT:1
BÀI 65: MÔN TỰ CHỌN
Ngày soạn: 24/04/2012 . Ngày dạy: 01/05/2012
I\-Mục tiêu:
Ä Môn tự chọn. Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2 người.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua (cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:kiểm tra thử ND môn tự chọn.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
16’
6’
Hoạt động 1: tâng cầu bằng đùi.
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
Cách tiến hành:
-Tập hợp lớp thành đội hình 4 hàng ngang
- Gọi HS thực hiện động tác.
-Nhận xét, công bố kết quả
- Hoạt động 2: Nhảy dây
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Taäp hôïp.
- Moãi laàn 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc. 
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
 - Caû lôùp thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 33 TIẾT: 2
BÀI 66: MÔN TỰ CHỌN
 Ngày soạn: 25/04/2012 . Ngày dạy: 02/05/2012
I\-Mục tiêu:
	Ä Nội dung môn tự chọn. Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm 2 người.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua (cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:kiểm tra thử ND môn tự chọn.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
16’
6’
Hoạt động 1: tâng cầu bằng đùi.
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi,chuyền cầu theo nhóm 2 người..
Cách tiến hành:
-Tập hợp lớp thành đội hình 4 hàng ngang
- Gọi HS thực hiện động tác.
-Nhận xét, công bố kết quả
-Hoạt động 2: Nhảy dây
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Taäp hôïp.
- Moãi laàn 3-4 HS thöïc hieän ñoäng taùc. 
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Caû lôùp thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 34 TIẾT: 1
BÀI 67: ÔN NHẢY DÂY CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU
 TRÒ CHƠI: “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
Ngày soạn: 01/05/2012 . Ngày dạy: 08/05/2012
I\-Mục tiêu:
ÄNhảy dây chân trước chân sau.Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
ÄTrò chơi “lăn bóng bằng tay”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chụm hai chân. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, trò chơi :” lăn bóng bằng tay”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: nhảy dây chân trước chân sau 
- Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “lăn bóng bằng tay” 
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi, sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 34 TIẾT: 2
BÀI 68: ÔN NHẢY DÂY CHÂN TRƯỚC CHÂN SAU
 TRÒ CHƠI:“DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 02/05/2012 . Ngày dạy: 09/05/2012
I\-Mục tiêu:
	KT:
ÄNhảy dây chân trước chân sau. Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.	
ÄTrò chơi “dẫn bóng”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chụm hai chân. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, trò chơi :” dẫn bóng”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: nhảy dây chân trước chân sau 
- Mục tiêu: Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “dẫn bóng” 
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi, sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức. GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố (4’): GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 35 TIẾT: 1
BÀI 69: ÔN DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
 TRÒ CHƠI:“ TRAO TÍNH GẬY ”
Ngày soạn: 08/05/2012 . Ngày dạy: 15/05/2012
I\-Mục tiêu:
	KT:
Ä Ôn tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người, ba người.
ÄTrò chơi “trao tín gậy”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người, ba người, trò chơi “trao tín gậy”.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Nhảy dây chân trước chân sau,tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người,ba người 
- Mục tiêu: hs nắm KT và thực hiện được động tác.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “trao tín gậy”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 35 TIẾT: 2
BÀI 70: TỔNG KẾT MÔN
Ngày soạn: 09/05/2012 . Ngày dạy: 16/05/2012 
 KT:
ÄNhớ và nhắc lại một cách hệ thống những kiến thức, kĩ năng đã học.
KN:
Ä Nhớ và thực hiện được các động tác, kĩ năng đã học
TĐ: 
Ä Ý thức tự giác tập luyện, nghiêm túc.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đó đi thường hít thở sâu. Cán sự bắt giọng bài hát.
KTBC:(3’) Thực hiện động tác tung và bắt bóng. GV cùng cả lớp nhận xét.
Bài mới:(22’)
 a/-GT bài: tổng kết môn
 b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
15’
10’
Hoạt động 1: Tổng kết đánh giá kết quả học tập
-Mục tiêu: nhớ và nhắc lại các nội dung đã học.
-Cách tiến hành: 
Nêu câu hỏi
Nhận xét
Hoạt động 2: trò “chơi lò cò tiếp sức”
-Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi
-Cách tiến hành: Phổ biến cách thi đua
+Chia từng nhóm HS.
+Làm trọng tài.
+Nhận xét.
-Trả lời
- Lắng nghe
- Theo đội hình hàng dọc
-Chơi thử và chơi chính thức.
-Lắng nghe
Củng cố:(4’) GV gọi một số HS thực hiện một số nội dung đã học.
- GV hướng dẫn hs thả lỏng, hát.
IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_29_den_35_nam_hoc_2011_2012.doc