Một số mẫu bìa giáo án (hay)

Một số mẫu bìa giáo án (hay)

Một số mẫu bìa giáo án (hay)

doc 2 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 477Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số mẫu bìa giáo án (hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng ®oµn gi¸o dôc th¹ch Hµ 
B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n
Tõ ngµy 06/- 15/8/20
Ng­êi b¸o c¸o: D­¬ng ThÞ Hång Th­¬ng
§¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc Th¹ch Khª
N¨m häc 2009- 2010
tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa: qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp
---------›&š---------
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Đề tài:
 Một số giải pháp chủ yếu để tạo động lực cho người lao động ở Điện Lực Hà Tĩnh
GV h­íng dÉn: GSTS NguyÔn Ngäc HuyÒn 	 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ
Líp: K36B - Hµ TÜnh
phßng gi¸o dôc ®µo t¹o th¹ch hµ
tr­êng tiÓu häc th¹ch khª
gi¸o ¸n líp 5
Hä vµ tªn: D­¬ng ThÞ Hång Th­¬ng
 §în vÞ : Tr­êng TiÓu häc Th¹ch Khª
N¨m häc 2010 - 2011

Tài liệu đính kèm:

  • docMau bia dep.doc