Bài giảng Toán 1 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài giảng Toán 1 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hãy dùng ê-ke để kiểm tra độ lớn của góc này trong SGK và cho biết góc vừa đo:

. Nhỏ hơn góc vuông

 

ppt 22 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 29/07/2020 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán 1 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CễVề dự giờ lớp 4CNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CễGV: Nguyeón Thũ Minh TrangTRƯỜNG TIEÅU HOẽC PHUÙ QUYÙ 2MễN TOÁNÔn bài cũThứ naờm ngày 18 tháng 10 năm 2012Toán1. Hãy kể tên các góc đã học ở lớp 3?2. Trong các góc dưới đây:123546* Có mấy góc không vuông?* Coự maỏy goực vuoõng?* Là những góc nào?Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012ToánGóc nhọn, góc tù, góc bẹt1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹtOBAOa)Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OBGóc nhọn bé hơn góc vuông.Góc nhọnThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012ToánGóc nhọn, góc tù, góc bẹt1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹtMNOb)Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ONGóc tù lớn hơn góc vuông.Góc tù Thảo luận nhóm đôi: Dùng ê- ke để kiểm tra độ lớn của góc này trong SGK và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông?Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012ToánGóc nhọn, góc tù, góc bẹt1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹtCCODCC.Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, ODGóc bẹt bằng hai góc vuông.c) Góc bẹt*Hãy dùng ê-ke để kiểm tra độ lớn của góc này trong SGK và cho biết góc vừa đo:A. Nhỏ hơn góc vuôngB. Bằng góc vuôngC. Lớn hơn góc vuôngD. Bằng hai góc vuôngGúc nhọn đỉnh O;cạnh OA,OBGúc nhọn bộ hơn gúc vuụng.OABGúc tự đỉnh O;cạnh OM,ONGúc tự lớn hơn gúc vuụng.CDON MOGúc bẹt đỉnh O;cạnh OC,ODGúc bẹt bằng hai gúc vuụng. Toỏn: Gúc nhọn,gúc tự,gúc bẹtThửự naờm ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2012Góc nhọn, góc tù, góc bẹtThứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012ToánGóc nhọnGóc tùGóc bẹtGóc nhọnGóc tùBài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? HANMPBQCKXYEVUGOD.IGóc vuông2. Thực hành Toỏn: Gúc nhọn,gúc tự,gúc bẹtBài 2: Trong cỏc hỡnh tam giỏc sau:-Hỡnh tam giỏc nào cú ba gúc nhỌn? -Hỡnh tam giỏc nào cú gúc vuụng?-Hỡnh tam giỏc nào cú gúc tự?ABCNMPEDGThửự naờm ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2012 Toỏn: Gúc nhọn,gúc tự,gúc bẹtHỡnh tam giỏc cú ba gúc nhọn ABCThửự naờm ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2012 Toỏn: Gúc nhọn,gúc tự,gúc bẹt-Hỡnh tam giỏc cú gúc vuụng.DEGThửự naờm ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2012 Toỏn: Gúc nhọn,gúc tự,gúc bẹt-Hỡnh tam giỏc cú gúc tự:MNPThửự naờm ngaứy 18 thaựng 10 naờm 2012RUNG CHUễNG VÀNGrung chuông vàngChọn đỏp ỏn đỳng.Gúc nhọn bộ hơn gúc vuụng Sai Đỳng Cõu 1Đáp án:ẹaựp aựn012345678910Hết giờ Brung chuông vàngChọn đỏp ỏn đỳng.Gúc bẹt bằng hai gúc vuụng Đỳng Sai Cõu 2Đáp án:ẹaựp aựn012345678910Hết giờ Arung chuông vàngChọn đỏp ỏn đỳng.Gúc tự bộ hơn gúc vuụng Đỳng Sai Cõu 3Đáp án:ẹaựp aựn012345678910Hết giờ Brung chuông vàngChọn đỏp ỏn đỳng.Hỡnh vẽ bờn cú mấy gúc nhọn? 2 3 Cõu 4Đáp án:ẹaựp aựn012345678910Hết giờ B rung chuông vàngChọn đỏp ỏn đỳng.Hỡnh vẽ bờn cú mấy gúc tự? 1 2 Cõu 5Đáp án:ẹaựp aựn012345678910Hết giờ ACẢ LỚP GIỎI QUÁ.Cả lớp xứng đỏng được thưởng một tràng vỗ tay.Chaõn Thaứnh Caỷm ễn Quyự Thaày CoõThaõn AÙi Chaứo Caực Em KÍNH CHÚC THẦY, Cễ MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC18.102012Sở Giỏo Dục & Đào Tạo Ninh Thuận Phũng GD & ĐT Ninh Phước TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ QUí 2 Xin chào và hẹn gặp lại

Tài liệu đính kèm:

  • pptGoc nhongoc tugoc bet.ppt